Thành viên idoc2012

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

- 08/31/2012
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống 1,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 1,000 VNĐ (3 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

- 08/31/2012
1,726
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế (Ban hành kèm theo Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ)

Nội dung
Microsoft Word - nghi dinh 93 _14_.doc

Mẫu số 14

TÊN CƠ QUAN CHỦ

QUẢN

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN

BẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: /BB-THTVPT A1 ……….., ngày ……. tháng …… năm ……..

BIÊN BẢN

Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

Hôm nay, hồi …………. giờ … ngày ….. tháng ….. năm ….. .............................

Tại .......................................................................................................................

Tiến hành việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử phạt vi phạm

hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế theo quyết định số: ………..

ngày ……… tháng ……… năm của ....................................................................

Chúng tôi gồm:

1. …………………………. Chức vụ: …………………………… Đơn vị ..........

2. …………………………. Chức vụ: …………………………… Đơn vị ..........

3. …………………………. Chức vụ: …………………………… Đơn vị ..........

4. …………………………. Chức vụ: …………………………… Đơn vị ..........

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà): .........................................................................................................

Quốc tịch: ............................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Nghề nghiệp: .......................................................................................................

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: …………….. Ngày cấp: ……… Nơi cấp: .......

b) Ông (bà):..........................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Nghề nghiệp: .......................................................................................................

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: …………….. Ngày cấp: ……… Nơi cấp: .......

Chứng nhận rằng: 2 ..............................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ….. giờ ….. tháng ….. năm .........................................

Biên bản được lập thành ….. bản; mỗi bản gồm ….. trang không tách rời; có nội

dung và có giá trị như nhau.

Đã giao cho ............................................................................................. 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng

ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) 3 ............................................................................

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIÊU HỦY

(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

1. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

2. Ghi cụ thể quá trình tiến hành tiêu hủy.

3. Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình,

lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang