Tài liệu

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 27075     Tải về: 25     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động - tài liệu, sách iDoc.Vn- Nội dung công việc bên B đã thực hiện : Bên B đã bàn giao toàn bộ số ... đã nhận cho bên A theo nội dung đã ghi trong
CNG HÒA XÃ HI CH NGH A VIĨ T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
+++
TP. H Chí Minh, ngày tháng năm 2008
QUY T Đ NH THÔI VI C
- Căn c B Lu t Lao Đ ng.
- Căn c Biên b n Thanh lý H p đ ng Lao đ ng ký ngày ___/____/ 2006 c a ông (bà)
__________ v i Công ty [ABC]
BAN GIÁM Đ C CÔNG TY [ABC]
QUY T Đ NH
Đi u 1: Nay th a thu n cho ông (bà) có tên sau đây đ c ngh vi c t i Công ty [ABC] k t ượ
ngày ____ tháng ____ năm 2006 và đ c h ng các kho n tr c p thôi vi c theo lu t đ nh:ượ ưở
Ông (Bà) ________________________
Sinh ngày: ________________________
Ch c v : ________________________
B ph n công tác: ________________________
Đi u 2: Ông/Bà _________________________ và các Ông/Bà Phó Giám đ c Hành chính,
Tr ng phòng Phòng K Toán, Phòng T Ch c và các b ph n khác c a Công ty ch u tráchưở ế
nhi m thi hành Quy t đ nh này. ế
CTY [ABC}
(Giám đ c ký tên và đóng d u)
N i nh n:ơ
- Ông/Bà ____________ (đ bi t & thi hành) ế
- Phó Giám đ c Công Ty (đ bi t & thi hành) ế
- Phòng K Toán Công Ty (đ bi t & thi hành)ế ế
- Phòng T Ch c Công Ty (đ bi t & thi hành) ế
- Phòng LĐTB & XH qu n ____, TP. HCM (đ báo cáo).
CNG HÒA XÃ HI CH NGH A VIĨ T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc.
BIÊN B N THANH LÝ H P Đ NG.
-----*-----
- Căn c HĐKT s :....../ngày ........................ gi a .....................................(Bên A)
và ............................... (Bên B) v/v in .............
Hôm nay ngày ... tháng ... năm 200.. , chúng tôi g m :
Đ I DI N BÊN A :
Đ a ch :
Đi n tho i : - fax :
Do ông :
Ch c danh : làm đ i di n.
Đ I DI N BÊN B :
Đ a ch :
Liên hệ quảng cáo

Đi n tho i : - fax :
Do ông :
Ch c danh : làm đ i di n.
Hai bên ti n hành bàn giao và thanh lý h p đ ng trên v i các n i dung nh sau :ế ư
1- N i dung công vi c bên B đã th c hi n :
Bên B đã bàn giao toàn b s ... đã nh n cho bên A theo n i dung đã ghi trong h p đ ng và đã
giao cho bên A 01 hóa đ n bán hàng s ......... ngày ....... Do bên B phát hànhơ
2- T ng giá tr kinh phí bên B đ c h ng thanh toán : ượ ưở
T ng giá tr h p đ ng bên B đ c h ng thanh toán (Bao g m thu giá Tr gia tăng là : .............. ượ ưở ế
3- Bên A đã thanh toán cho bên B :
* Đ t 1 : ...........(B y trăm) Vào ngày 15/09/2004.
* Đ t 2 : ...........(B y trăm) Vào ngày 15/09/2004.
4- K t lu n :ế
* Bên A và bên B đã th c hi n đ y đ nghĩa v c a mình (đã nêu trong h p đ ng)
* Sau khi đ c k chúng tôi đ ng ý ký tên vào biên b n thanh lý, biên b n này đ c l p thành 04 ư
b n có gia tr nh nhau, bên A và Bên B m i bên gi 02 b n. ư
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động
- Nội dung công việc bên B đã thực hiện : Bên B đã bàn giao toàn bộ số ... đã nhận cho bên A theo nội dung đã ghi trong hợp đồng và đã giao cho bên A 01 hóa đơn bán hàng số ......... ngày ....... Do bên B phát hành 2- Tổng giá trị kinh phí bên B được hưởng thanh toán : Tổng giá trị hợp đồng bên B được hưởng thanh toán (Bao gồm thuế giá Trị gia tăng là : .............. 3- Bên A đã thanh toán cho bên B : * Đợt 1 : ...........(Bảy trăm) Vào ngày 15/09/2004. * Đợt 2 : ...........(Bảy trăm) Vào ngày 15/09/2004.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 27075     Tải về: 25     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1102 Lượt xem: 172275
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 117218
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 74 Lượt xem: 82431
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 340 Lượt xem: 73009
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54035
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48370
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45063