Chia sẻ Download
Tài liệu MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI
/2 trang
Thành viên idoc2012

MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

- 12 tháng trước
8,928
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Nội dung
Microsoft Word - quyet dinh 20 17.doc

Đơn điều tra TÊNLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phc

BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Hồi….….giờ……ngày….…tháng …….năm….

Tại…………………………………………………………………………...

Tôi……………………….……….; Chức vụ………………………………………

Và ông/ bà ………………………..; Chức vụ ……………………………………..

Tiến hành lấy tờ khai của:

Ông/ bà:……………………… …………………………; Nam/ nữ……………….

Tên gọi khác…………………………………………………………………….

Sinh ngày……………..tháng…………….năm ……………tại:………… ………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………… ………...........................

………………………………………………………………………………………

Chỗ ở:…………………………… ……………………………………………

Nghề nghiệp:…………………… …………………………………………………..

Làm việc tại:……………………… ……………………….....................................

Giấy chứng minh nhân dn (hoặc hộ chiếu) số……………………………………

cấp ngày……… tháng…………… năm………. Nơi cấp……………….

Mối quan hệ với ngưới bị tai nạn:…………………………………… ……………

Tư cách ngưới khai: Ngưới bị tai nạn/ người lm chứng/ người có liên quan đến vụ

tai nạn lao động

Ông/bà……………………. Đ được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo tư

quy như của pháp luật và ký tên xác nhận dưới đây:…………

………………......................………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

HỎI VÀ ĐÁP

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………Việc lấy tờ khai kết thc hồi………giờ …..ngy………thng

……..năm…………..

Bin bản ny đ được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xc nhận

đưới đây.

NGƯỜI KHAI ĐẠI DIỆN NGƯỜI LẤY TỜ

KHAI

(ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT