Thành viên idoc2012

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

- 08/31/2012
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống 1,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 1,000 VNĐ (3 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

- 08/31/2012
57,811
Báo lỗi

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 / 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nội dung
Microsoft Word - quyet dinh 6129 - 2.doc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 / 2010 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VĂN PHÒNG

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA(1)

TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

Tên trang thiết bị(2):…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….…

Tại(3):……………nhà: …………………………………………………………..…….

Họ và tên người sử dụng:……………………………...Đơn vị:………………………

Kết quả kiểm tra(4):………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………

.………………………………………………………………………………………

Hướng khắc phục(5):…………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………

Biên bản này lập thành 02 bản và lưu tại Phòng Quản trị.

Hà Nội, ngày …… tháng … năm 20…

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN

TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Văn phòng Bộ(6) :………..……………………………...…

………………………………………………………………………………

Ghi chú:

(1) Biên bản này được lập đối với các trường hợp sau:

- Việc sửa chữa đòi hỏi thay thế linh kiện, phụ tùng có giá trị trên 01triệu đồng.

- Phải thuê đơn vị ngoài cơ quan để sửa chữa trang thiết bị.

- Việc sửa chữa trang thiết bị có độ phức tạp cao và cần nhiều thời gian.

(2) Ghi tên trang thiết bị được kiểm tra.

(3) Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt thiết bị được kiểm tra.

(4) Người kiểm tra ghi cụ thể kết quả kiểm tra (hỏng cái gì, mức độ hư hỏng…).

(5) Người kiểm tra ghi đề xuất hướng khắc phục.

Sau khi biên bản lập xong Văn phòng Bộ ghi ý kiến về việc khắc phục (đồng ý/ không

đồng ý cho mua linh kiện, phụ tùng để thay thế; đồng ý/ không đồng ý thuê bên ngoài

sửa chữa…).

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang