Tài liệu

Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3678     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hàn
Mu hồ sơ đề ngh xét tng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số
38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Mu s 1: Biên bn hp Hội đồng thi đua khen thưởng
ĐƠN VỊ CP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGH
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
S: /BBHĐTĐK ….. (1) ngày … tháng … năm ……
BIÊN BN HP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
V việc xét đề nghkhen thưởng …………..
Thi gian hp: ……………. giờ… phút, ngày … tháng … năm …. Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng …….. (2) hp phiên toàn th.
Ni dung họp: xét khen thưởng cho các cá nhân và tp th có thành tích xut sc
Địa điểm: …………….
Ch trì cuc họp: Đ/c …………….., Ch tch Hội đồng TĐKT ……………..
hoc Phó Ch tch Hội đồng TĐKT …………. được Ch tch Hội đồng y quyn.
Thư ký cuc họp: Đ/c ………….., chc vụ: …………… Thư ký Hội đồng.
Mu hồ sơ đề ngh xét tng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số
38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Các thành viên Hội đồng TĐKT …………… dự có ………. thành viên (vng …
đồng chí), gm các đồng chí:
1. Đ/c …………………. chc v: …………………… Ch tch Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c …………………. chc v: …………………… Phó Ch tch Hội đồng
TĐKT;
3. Đ/c …………………. chc v: …………………… y viên;
4. Đ/c …………………. chc v: …………………… y viên;
5. Đ/c …………………. chc v: …………………… Ủy viên, thư ký Hi đồng.
Sau khi Ch tch Hội đồng (hoc Phó Ch tch Hội đồng) báo cáo tóm tt thành
tích ca cá nhân và tp th, Hội đồng đã tho luận, phân tích, đánh giá thành tích
ca cá nhân và tp th. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….. đã biu quyết (hoc
b phiếu kín), kết qu nhất trí … %, đề ngh Btrưởng khen thưởng (hoc trình
cp có thm quyền khen thưởng) cho:
STT
Tên cá nhân/tp th Hình thức khen thưởng
T lđồng ý …%
….
Cuc hp kết thúc vào hi ….. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm …..
Thư ký
(ký, ghi rõ h tên)
Ch tch Hội đồng
(ký, đóng dấu, ghi rõ h tên)
Liên hệ quảng cáo

Mu hồ sơ đề ngh xét tng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số
38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Ghi chú:
(1): Địa danh
(2): Tên cơ quan, đơn vị đề nghkhen thưởng.
Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng
Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởngMẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3678     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1107 Lượt xem: 172940
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 117969
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82843
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73390
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54148
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48501
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45160