Thành viên idoc2012

Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

- 09/04/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống 1,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 1,000 VNĐ (2 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

- 09/04/2012
1,733
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

Nội dung
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc __________________

Tỉnh (thành phố) . . . . .. . . . . . .. Huyện (thị) . . . .. . . . . .. . . . .. . Xã (phường) . .. . . . . . . . . . .. . . Thôn (xóm); . . . . . .. . . . . .. . . .

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THÔN/XÓM V/v bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

----------------- Hội nghị họp vào hồi . . . . . . . . . . giờ. .. . phút, ngày....... tháng . .. . năm .... Địa điểm: .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Thành phần bao gồm: . .. . . .... người (có danh sách). - Đại diện Thôn, đoàn thể: 1. . . . . . . . .. . . . 2. . .. . . . . . . .... Số hộ gia đình đại diện có mặt: . . . .... hộ Chủ trì : . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .... Chức vụ: . . . . . . . .. . . . . . . Thư ký: . . . .. . . . . .. . . . . . . . ..

Nội dung họp 1. Toàn thể hội nghị nghe ông (bà) . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. là Trưởng thôn thông qua kết quả cuộc rà soát hộ nghèo năm 200... của thôn (có danh sách kèm theo). 2. Các ý kiến phát biểu thảo luận (ghi lại các ý kiến phát biểu): 3. Hội nghị thống nhất kết luận: a. Những hộ được bình xét thoát nghèo: b. Những hộ được bình xét là hộ nghèo mới:

c. Thông qua danh sách gồm : . . ….. hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới Hộ thoát nghèo Hộ nghèo mới

Số TT

Họ tên chủ hộ Mức TN qua rà soát

Kết qủa biểu

quyết

Số TT

Họ tên chủ hộ Mức TN qua rà soát

Kết qủa biểu quyết

d. Các ý kiến chưa nhất trí và kiến nghị: (ghi rõ các ý kiến chưa nhất trí) Hội nghị kết thúc ...... giờ, ....... phút cùng ngày. Biên bản làm thành 02 bản, 01 bản lưu thôn, 01 bản lưu xã.

Thư ký Đại diện hộ

Đại diện đoàn thể Chủ trì (Trưởng thôn)

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THÔN/XÓM

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang