Tài liệu

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 435     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - thong tu 115 1

TÊN ĐƠN VỊ Biểu số 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Quý … năm …

(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)

Kế hoạch Thực

hiện

So sánh

với

TT Chỉ tiêu Đơn v ị năm Quý … Luỹ kế cùng kỳ

năm

trước

(%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Tổng số doanh nghiệp DN

- Doanh nghiệp có lãi DN x

- Doanh nghiệp hoà vốn DN x

- Doanh nghiệp lỗ DN x

2 Tổng số lao động người

3 Tổng quỹ lương tr.đồng

4 Tổng số vốn Nhà nước (*) tr.đồng

5 Tổng số phát sinh phải nộp ngân

sách

tr.đồng

6 Tổng nợ phải trả tr.đồng x

+ Nợ ngân hàng tr.đồng x

+ Nợ quá hạn tr.đồng x

7 Tổng tài sản tr.đồng

Trong đó tổng nợ phải thu tr.đồng x

+ Nợ khó đòi tr.đồng x

8 Kết quả kinh doanh

- Doanh thu (không thuế) tr.đồng

- Lãi thực hiện (trước thuế) tr.đồng

- Lỗ thực hiện tr.đồng

.... ngày .... tháng năm

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291