Chia sẻ Download
Tài liệu MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
/3 trang
Thành viên idoc2012

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

- 12 tháng trước
448
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 115 1

TÊN ĐƠN VỊ Biểu số 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Quý … năm …

(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)

Kế hoạch Thực

hiện

So sánh

với

TT Chỉ tiêu Đơn v ị năm Quý … Luỹ kế cùng kỳ

năm

trước

(%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Tổng số doanh nghiệp DN

- Doanh nghiệp có lãi DN x

- Doanh nghiệp hoà vốn DN x

- Doanh nghiệp lỗ DN x

2 Tổng số lao động người

3 Tổng quỹ lương tr.đồng

4 Tổng số vốn Nhà nước (*) tr.đồng

5 Tổng số phát sinh phải nộp ngân

sách

tr.đồng

6 Tổng nợ phải trả tr.đồng x

+ Nợ ngân hàng tr.đồng x

+ Nợ quá hạn tr.đồng x

7 Tổng tài sản tr.đồng

Trong đó tổng nợ phải thu tr.đồng x

+ Nợ khó đòi tr.đồng x

8 Kết quả kinh doanh

- Doanh thu (không thuế) tr.đồng

- Lãi thực hiện (trước thuế) tr.đồng

- Lỗ thực hiện tr.đồng

.... ngày .... tháng năm

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT