Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên idoc2012

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

- 12 tháng trước
445
Báo lỗi
Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính
Nội dung
Microsoft Word - thong tu 115 1

TÊN ĐƠN VỊ Biểu số 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Quý … năm …

(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)

Kế hoạch Thực

hiện

So sánh

với

TT Chỉ tiêu Đơn v ị năm Quý … Luỹ kế cùng kỳ

năm

trước

(%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Tổng số doanh nghiệp DN

- Doanh nghiệp có lãi DN x

- Doanh nghiệp hoà vốn DN x

- Doanh nghiệp lỗ DN x

2 Tổng số lao động người

3 Tổng quỹ lương tr.đồng

4 Tổng số vốn Nhà nước (*) tr.đồng

5 Tổng số phát sinh phải nộp ngân

sách

tr.đồng

6 Tổng nợ phải trả tr.đồng x

+ Nợ ngân hàng tr.đồng x

+ Nợ quá hạn tr.đồng x

7 Tổng tài sản tr.đồng

Trong đó tổng nợ phải thu tr.đồng x

+ Nợ khó đòi tr.đồng x

8 Kết quả kinh doanh

- Doanh thu (không thuế) tr.đồng

- Lãi thực hiện (trước thuế) tr.đồng

- Lỗ thực hiện tr.đồng

.... ngày .... tháng năm

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT