Tài liệu

mẫu báo cáo thực tập sư phạm ngành Mầm Non

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 43412     Tải về: 181     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 20
Tài liệu mẫu báo cáo thực tập sư phạm ngành Mầm Non - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI THU HOẠCHTHỰC HÀNH SƯ PHẠM NĂM THỨ HAITRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN THỊ LIÊN KHÓA 7PHẦN I: SƠ YẾU LÝ LỊCH.Họ, tên sinh vi
Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên
BÀI THU HOẠCH
THỰC HÀNH SƯ PHẠM NĂM THỨ HAI
TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN THỊ LIÊN KHÓA 7
PHẦN I: SƠ YẾU LÝ LỊCH.
1. Họ, tên sinh viên: Đỗ Thị Thu Thảo
Nam, nữ: Nữ.
Ngày, tháng, năm sinh: 19/2/1990
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục mầm non.
Lớp: 7B Khoa: Sư phạm TH-MN
Trường: Đại Học Thủ Dầu Một.
Hệ đào tạo: Cao đẳng.
Khóa đào tạo: khóa 7
Thực tập tại nhóm/lớp: nhóm II- lớp chồi 1
Tại trường Mầm Non: Đoàn Thị Liên
2. Các nhiệm vụ được giao:
Tìm hiểu thực tế chăm sóc - giáo dục trẻ của trường mầm non
Nghe báo cáo của lãnh đạo trường về công tác tổ chức quản lí và các
hoạt động của trường.
Nghe báo cáo của một giáo viên giỏi về công tác chủ nhiệm và kinh
nghiệm giảng dạy
Dự giờ giảng mẫu nhà trẻ:
+ Nhận biết tập nói
+ Âm nhạc
+ Làm quen văn học
In đẹp tại photo hảo hảo 60 trần văn ơn, thủ dầu một , BÌNH DƯƠNG
Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên
+ Vận động
Dự giờ giảng mẫu mẫu giáo:
+Tạo hình
+ Khám phá khoa học-xã hội
+ Thể dục giờ học
+Làm quen văn học
Soạn 4 kế hoạch hoạt động
Tập giảng 1 tiết nhà trẻ, 1 tiết mẫu giáo
Làm sổ nhật ký kiến thực tập ( ghi chép đầy đủ và nhận xét, rút kinh
nghiệm)
Mỗi sinh viên viết một bài thu hoạch.
In đẹp tại photo hảo hảo 60 trần văn ơn, thủ dầu một , BÌNH DƯƠNG
Liên hệ quảng cáo

Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên
!
Khoâng bieát töø luùc naøo hình aûnh ngöôøi thaày ñaõ in saâu trong loøng toâi.
Nhöõng ngöôøi ñöa ñoø thaàm laëng ñaõ truyeàn cho toâi nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng,
tình caûm vaø caû kinh nghieäm soáng ñeå cho toâi coù ñöôïc ngaøy hoâm nay. Coù laàn
thaày hoûi toâi: “sau naøy con thích laøm gì”? Vaø toâi traû lôøi raèng : con öôùc
sau naøy seõ trôû thaønh ngöôøi ñöa ñoø thaàm laëng gioáng nhö thaày Thaày luoân
ñöùng phía sau ñoäng vieân vaø nhaéc nhôõ toâi.
“ Nhaát töï vi sö , Baùn töï vi sö ”.
Caâu noùi aáy ñaõ khaéc ghi trong toâi , luoân nhaéc nhôõ toâi phaûi bieát kính
troïng yeâu quí nhöõng ngöôøi ñaõ daãn daét chæ daïy toâi trong hoïc taäp cuõng nhö
trong cuoäc soáng haèng ngaøy . Toâi khoâng theå naøo queân söï giuùp ñô õcuûa caùc
thaày coâ ñaõ truyeàn kieán thöùc cho toâi vaøban laõnh ñaïo tröôøng Đại Hc Th
Du Mt ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi ñöôïc ñi thöïc taäp phaïm ñeå coù theå môû
roäng theâm kieán thöùc vaø thöïc haønh chuyeân moân . Vaø ñaëc bieät tröôøng maø toâi
thöïc taäp : Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi hoaøn
thaønh toát 2 tuần thöïc taäp. Giuùp cho toâi coù nhöõng kinh nghieäm quyù baùu ñeå
laøm haønh trang ñeå böôùc vaøo töông lai vöõng vaøng hôn .Toâi xin gôûi ñeán caùc
thaày coâ , ban laõnh ñaïo tröôøng Đại hc Th Du Mt ,Tröôøng Mm Non
Đoàn Thị Liên,cuøng taát caû caùn boä giaùo vieân coâng nhaân vieân cuûa hai tröôøng
lôøi caûm ôn saâu saéc nhaát.
Ñaëc bieät toâi chaân thaønh caûm ôn ñeán caùc coâ :
Ngô Thị Kim Nhiên
Huỳnh Thị Nhị
Ñaõ taän tình chæ daãn vaø dìu daét toâi trong suoát quaù trình tieáp caän thöïc
teá cuøng söï tham gia nhieät tình cuûa caùc chaùu lôùp chồi 1, nhóm 2 vaø caùc baïn
trong nhoùm ñaõ giuùp toâi hoaøn thaønh toát nhieäm vuï thöïc taäp cuõng nhö hoaøn
thaønh baøi baùo caùo thu hoaïch naøy .
In đẹp tại photo hảo hảo 60 trần văn ơn, thủ dầu một , BÌNH DƯƠNG
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

mẫu báo cáo thực tập sư phạm ngành Mầm Non
BÀI THU HOẠCHTHỰC HÀNH SƯ PHẠM NĂM THỨ HAITRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN THỊ LIÊN KHÓA 7PHẦN I: SƠ YẾU LÝ LỊCH.Họ, tên sinh viên: Đỗ Thị Thu ThảoNam, nữ: Nữ.Ngày, tháng, năm sinh: 19/2/1990Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục mầm non.Lớp: 7B Khoa: Sư phạm TH-MN Trường: Đại Học Thủ Dầu Một.Hệ đào tạo: Cao đẳng.Khóa đào tạo: khóa 7Thực tập tại nhóm/lớp: nhóm II- lớp chồi 1 Tại trường Mầm Non: Đoàn Thị LiênCác nhiệm vụ được giao: ( Tìm hiểu thực tế chăm sóc - giáo dục trẻ của trường mầm non ( Nghe báo cáo của lãnh đạo trường về công tác tổ chức quản lí và các hoạt động của trường. ( Nghe báo cáo của một giáo viên giỏi về công tác chủ nhiệm và kinh nghiệm giảng dạy ( Dự giờ giảng mẫu nhà trẻ: + Nhận biết tập nói + Âm nhạc + Làm quen văn học + Vận động ( Dự giờ giảng mẫu mẫu giáo: +Tạo hình + Khám phá khoa học-xã hội + Thể dục giờ học +Làm quen văn học (Soạn 4 kế hoạch hoạt động ( Tập giảng 1 tiết nhà trẻ, 1 tiết mẫu giáo ( Làm sổ nhật ký kiến thực tập ( ghi chép đầy đủ và nhận xét, rút kinh nghiệm) ( Mỗi sinh viên viết một bài thu hoạch. Không biết từ lúc nào hình ảnh người thầy đã in sâu trong lòng tôi. Những người đưa đò thầm lặng đã truyền cho tôi những kiến thức, kỹ năng, tình cảm và cả kinh nghiệm sống để cho tôi có được ngày hôm nay. Có lần thầy hỏi tôi: “sau này con thích làm gì”? Và tôi trả lời rằng : “ con ước mơ sau này sẽ trở thành người đưa đò thầm lặng giống như thầy ” Thầy luôn đứng phía sau động viên và nhắc nhỡ tôi. “ Nhất tự vi sư , Bán tự vi sư ”. Câu nói ấy đã khắc ghi trong tôi , luôn nhắc nhỡ tôi phải biết kính trọng yêu quí những người đã dẫn dắt chỉ dạy tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống hằng ngày . Tôi không thể nào quên sự giúp đơ õcủa các thầy cô đã truyền kiến thức cho tôi vàban lãnh đạo trường đã tạo điều kiện cho tôi được đi thực tập sư phạm để có thể mở rộng thêm kiến thức và thực hành chuyên môn . Và đặc biệt trường mà tôi thực tập : Mầm Non Đoàn Thị Liên đã tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt 2 thực tập. Giúp cho tôi có những kinh nghiệm quý báu để làm hành trang để bước vào tương lai vững vàng hơn .Tôi xin gởi đến các thầy cô , ban lãnh đạo trường ,Trường Non Đoàn Thị Liên,cùng tất cả cán bộ giáo viên công nhân viên của hai trường lời cảm ơn sâu sắc nhất.Đặc biệt tôi chân thành cảm ơn đến các cô :Ngơ Kim NhiênHuỳnh Thị NhịĐã tận tình chỉ dẫn và dìu dắt tôi trong suốt quá trình tiếp cận thực tế cùng sự tham gia nhiệt tình của các cháu lớp 1, nhóm 2 và các bạn trong nhóm đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập cũng như hoàn thành bài báo cáo thu hoạch này . PHẦN MỞ ĐẦU: I.Lí do viết báo cáo thực tập sư phạm. II.Kế hoạch dự giờ.PHẦN HAI: TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAOI.Tìm hiểu thực tế giáo dục của trường 1/ Đặc điểm tình hình của trường 2/ Nghe báo cáo công tác chủ nhiệm của cô Huỳnh Thị Cúc Em II.Thực tập giảng dạy.1. Kế hoạch dự giờ thao giảng:2.Thực tập dạy học III.Thực tập chủ nhiệm. IV.Viết báo cáo thu hoạch.PHẦN BA: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤUPHẦN MỞ ĐẦU:I.LÍ DO VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM:Giáo dục mầm non là một bậc giáo dục mở đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Đặc biệt, giáo dục mầm non là nền tảng cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.Giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ của toàn thể,toàn dân và toàn xã hội.Xong người trực tiếp gánh vác trách nhiệm là đội ngũ giáo viên luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp giáo dục
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 43412     Tải về: 181     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 68 Lượt xem: 166240
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 313 Lượt xem: 117434
Có thể bạn quan tâm