Tài liệu

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2457     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU  BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - quyet dinh 26 4

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ……………. ………….., ngày ….. tháng …. Năm 200…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

Kính gửi:

- UBND huyện Bình Phước;

- Hội đồng TĐKT huyện Bình Phước.

I/ Đặc điểm chung:

1/ Đặc điểm, tình hình:

- Tên đơn vị:(ghi đầy đủ không viết tắt):

- Địa điểm trụ sở chính:

- Quá trình thành lập.

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

+ Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: tổng số Cán bộ, công chức, viên chức (trình độ

chuyên môn).

+ Xã phường, thị trấn, thôn, ấp (điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức hành

chính, diện tích đất, số hộ, số nhân khẩu, số lao động …).

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

- Cơ sở vật chất.

- Báo cáo tài chính (đối với đơn vị sản xuất - kinh doanh).

2/ Chức năng, nhiệm vụ: Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị, địa

phương.

II/ Thành tích đã đạt được:

1/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương đang thực hiện,

báo cáo từng phần nội dung công tác, các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt được trong năm, so với

kế hoạch được giao (nội dung các đề mục trong báo cáo thể hiện theo báo cáo tổng kết

công tác năm của đơn vị).

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm nay có so sánh với những năm trước đó, để

thấy sự phát triển của ngành, địa phương năm sau cao hơn năm trước (số liệu minh hoạ).

2/ Nguyên nhân đạt được thành tích:

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu dùng cho cá nhân.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1073 Lượt xem: 169224
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 202 Lượt xem: 114351
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 73 Lượt xem: 80833
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 324 Lượt xem: 70603
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53577
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 44 Lượt xem: 47168
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44574