Tài liệu

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1904     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU  BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen,Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định…
background image

TÊN CƠ QUAN 

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc 

Số ……………. 

………….., ngày ….. tháng …. Năm 200… 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH  

Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

 

 

 

Kính gửi:  

 

- UBND huyện Bình Phước; 

 

- Hội đồng TĐKT huyện Bình Phước. 

I/ Đặc điểm chung: 

 

1/ Đặc điểm, tình hình

- Tên đơn vị:(ghi đầy đủ không viết tắt): 

- Địa điểm trụ sở chính: 

- Quá trình thành lập. 

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: 

+ Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: tổng số Cán bộ, công chức, viên chức (trình độ 

chuyên môn). 

background image

+ Xã phường, thị trấn, thôn, ấp (điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức hành 

chính, diện tích đất, số hộ, số nhân khẩu, số lao động …). 

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể. 

- Cơ sở vật chất. 

- Báo cáo tài chính (đối với đơn vị sản xuất - kinh doanh). 

2/  Chức  năng,  nhiệm  vụ:  Tóm  tắt  chức  năng,  nhiệm  vụ  chính  của  đơn  vị,  địa 

phương. 

II/ Thành tích đ

ã đạt được: 

1/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương đang thực hiện, 

báo cáo từng phần nội dung công tác, các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt được trong năm, so với 

kế hoạch được giao (nội dung các đề mục trong báo cáo thể hiện theo báo cáo tổng kết 

công tác năm của đơn vị). 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm nay có so sánh với những năm trước đó, để 

thấy sự phát triển của ngành, địa phương năm sau cao hơn năm trước (số liệu minh hoạ). 

2/ Nguyên nhân đạt được thành tích

 

 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

  CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP TRÊN TRỰC TIẾP  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

background image

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN 

(Ký tên, đóng dấu) 

Mẫu dùng cho cá nhân. 

 

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1904     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 848 Lượt xem: 145104
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99256
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60986
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 52 Lượt xem: 57260
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47199
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39213
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29743