Thành viên idoc2012

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

- 04/18/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

- 04/18/2013
2,593
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Nội dung
Microsoft Word - quyet dinh 26 4

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ……………. ………….., ngày ….. tháng …. Năm 200…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

Kính gửi:

- UBND huyện Bình Phước;

- Hội đồng TĐKT huyện Bình Phước.

I/ Đặc điểm chung:

1/ Đặc điểm, tình hình:

- Tên đơn vị:(ghi đầy đủ không viết tắt):

- Địa điểm trụ sở chính:

- Quá trình thành lập.

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

+ Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: tổng số Cán bộ, công chức, viên chức (trình độ

chuyên môn).

+ Xã phường, thị trấn, thôn, ấp (điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức hành

chính, diện tích đất, số hộ, số nhân khẩu, số lao động …).

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

- Cơ sở vật chất.

- Báo cáo tài chính (đối với đơn vị sản xuất - kinh doanh).

2/ Chức năng, nhiệm vụ: Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị, địa

phương.

II/ Thành tích đã đạt được:

1/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương đang thực hiện,

báo cáo từng phần nội dung công tác, các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt được trong năm, so với

kế hoạch được giao (nội dung các đề mục trong báo cáo thể hiện theo báo cáo tổng kết

công tác năm của đơn vị).

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm nay có so sánh với những năm trước đó, để

thấy sự phát triển của ngành, địa phương năm sau cao hơn năm trước (số liệu minh hoạ).

2/ Nguyên nhân đạt được thành tích:

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu dùng cho cá nhân.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang