Tài liệu

MẪU BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1015     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu MẪU BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC,PHÒNG GD – ĐT CAM LỘ TRƯỜNG MN HOA MAI Số /BC – MN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cam Nghĩa, ngày…
background image

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD – ĐT CAM LỘ          CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN HOA MAI                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số       /BC – MN  

                                                         

 

  Cam Nghĩa, ngày 12 tháng 4 năm 2011 

 

BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT 

NĂM HỌC

 2010 -2011 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 

1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ 

đạo của trung ương về phát triển giáo dục mầm non:

 

 

Trường  làm  tốt  công  tác  tham  mưu  cho  địa  phương  về  phát  triển  giáo  dục  của  nhà 

trường. Vì vậy trong năm học này địa phương đã đã có những văn bản chỉ đạo về phát triển 

giáo dục của mầm non, như:  

+Nghị quyết đại hội của đảng bộ lần thứ x nhiệm kỳ 2010 -2015. 

+Nghị quyết của HĐGD xã về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 -2011 

+Kế  hoạch  xây  dựng  trường  học  thân  thiện,  học  sinh  tích  cực  của  BCĐ 

“XDTHTT,HSTC”.  

2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua: 

Năm học 2010 -2011 trường tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “hai không”, 

cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “mỗi 

thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

         -Vào đầu năm học trường  tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động, 

xây dựng các tiêu chí cho CBGV phấn đấu và cũng là trong những tiêu chí xét thi đua trong 

từng học kỳ, cuối năm học, tổ chức cho mỗi CBGV đăng ký việc làm   phù hợp với công 

việc được giao. 

-Tất  cả  các  cuộc  vận  động  đó  được  tiến  hành  theo  hình  thức  lồng  ghép,  đan  xen  . 

Nhiều giáo viên tích cực chịu khó để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy. 

*Cuộc vận đông “Học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh” 

background image

 

 

 

 

 

 

  

+ Tổ chức nói chuyện với trẻ về việc làm ,hành động của Bác đối với các em 

nhỏ qua các ngày  lễ hội như: (Tết trung thu), Lồng  ghép  vào các hoạt động trong ngày  để 

dạy trẻ theo chủ đề. 

    + Trường tham gia học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do ngành và 

Đảng bộ x• Cam Nghĩa  tổ chức, truyên truyền sâu rộng trong đội ngũ giáo viên qua các buổi 

bồi dưỡng chuyên môn, họp hội đồng sư phạm .Trong năm học   vừa qua đ• triễn  khai cho 

CB, Đảng viên viết bài thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vận động  nộp Đảng bộ cơ sở các bài 

viết có chất lượng cao. 

 +Xử lý nghiêm minh đối với những giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo .  Giáo  viên 

phải hết lòng thương yêu, đối xử công bằng với trẻ thực sự là người mẹ hiền thứ 2 của trẻ .  

*Cuộc  vận động :  “Hai  không  với 4 nội dung ” “mỗi thầy  giỏo, cụ  giỏo là  một tấm 

gương đạo đức, tự học và sỏng tạo”. 

 + Nhà trường xây dựng  kế hoạch cụ thể, sát  với điều  kiện của nhà trường, tổ chức 

thực hiện đến tổ chuyên môn, từng giáo viên  . 

+ Nhà trường vào đầu năm học tổ chức khảo sát chất lượng đầu vào để nắm chắc tình 

hình chất lượng trẻ nhằm có biện pháp chỉ đạo thích hợp và đánh  giá chất lượng học kỳ I, 

bằng hình thức thành lập ban đánh giá chéo lớp để lấy kết quả thực chất. 

  

+ Thực hiện tốt việc giảng dạy trên lớp, tăng cường phát huy tính tích cực của 

trẻ. 

  

+ Thực hiện tốt việc kiểm tra thường xuyên và định kỳ. 

  

+ Chỉ đạo kiểm tra việc cân trẻ và chấm biểu đồ bằnh phần mềm quản lý báo 

cáo kết quả chính xác, đúng thực chất. 

  

+ Thực hiện thi đua thực chất cho mỗi cá nhân trong đơn vị hàng tháng, kỳ, để 

bình xét danh hiệu thi đua cá nhân công khai trong họp hội đồng.*Kết quả  triển khai thực 

hiện các cuộc vận động

 + Mỗi CBGV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ được giao, sống giản dị, yêu nghề mến trẻ, tận tâm với công việc. Tham gia 

tích cực và đạt kết quả cao  trong các  phong trào thi đua do nhà trường và các tổ chức đoàn 

background image

 

 

 

 

 

 

thể phát động, điển hình trong phong trào thi đua có cô giáo Nguyễn Thị Liễu , Nguyễn Thị 

Tình,Hoàng Thị Kim Chi, Lê Thị Lài , Hoàng Thị Thông, Nguyễn thị Loan. 

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 

đạo đức nhà giáo. 

+  Nhà trường thực hiện nghiêm túc yêu cầu: Dạy thực chất, đánh giá thực chất mọi 

họat  động  của  nhà  trường,  thực  hiện  nghiêm  túc  “3  công  khai”  “4  kiểm  tra”  đến  tận  từng 

giáo  viên phụ huynh thông qua bảng thông báo của nhà trường. Vì vậy trong năm học qua 

không  có  vấn  đề  thắc  mắc  của  phụ  huynh  xảy  ra,  luôn  khen  thưởng,  động  viên  kịp  thời 

những giáo viên đạt thành tích cao trong các phong trào. 

Qua một năm thực hiện vẫn còn một số sai sót đã được chấn chính kịp thời 

 trong các cuộc họp, không để xảy ra tiêu cực. 

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:  

- Nhà trường đã xây dựng  kế hoạch thực hiện trong năm học 2010  -2011, Trong  kế 

hoạch đã chú trọng điểm nhấn để thực hiện trong năm, đó là “công trình vệ sinh, nước sạch”, 

“rèn kỹ năng sống cho trẻ”. 

- Tổ chức họp ban chỉ đạo và hướng dẫn cho các thành viên xây dựng kế hoạch theo 

từng tiêu chí đã được phân công. 

- Làm tốt công tác XHH GD để Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, môi 

trường thân thiện. 

- BCĐ có trách nhiệm phối hợp với nhà  trường để tổ chức cho CBGV thực hiện tốt 

phong trào.  

*Kết quả thực hiện phong trào:      

   Phong trào XDTHTT  đ• nhận  được sự đồng thuận của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, 

của ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị trên địa bàn. 

       Hầu hết cán bộ giáo viên trong nhà trường nhận thức khá đầy đủ nội dung của phong 

trào năm học, mong muốn đẩy mạnh thực hiện để trẻ được học trong môi trường hiện đại,an 

toàn và thân thiện. 

Từng bước xây dựng cảnh quan, môi trường  “Xanh - Sạch - đẹp- an toàn ”  cụ thể +Xây 

đựoc 40 m tường rào cụm Thượng Nghĩa, 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

MẪU BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC

PHÒNG GD – ĐT CAM LỘ TRƯỜNG MN HOA MAI Số /BC – MN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cam Nghĩa, ngày 12 tháng 4 năm 2011 BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010 -2011 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ đạo của trung ương về phát triển giáo dục mầm non: Trường làm tốt công tác tham mưu cho địa phương về phát triển giáo dục của nhà trường. Vì vậy trong năm học này địa phương đã đã có những văn bản chỉ đạo về phát triển giáo dục của mầm non, như: +Nghị quyết đại hội của đảng bộ lần thứ x nhiệm kỳ 2010 -2015. +Nghị quyết của HĐGD xã về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 -2011 +Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 855 Lượt xem: 147195
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 160 Lượt xem: 100202
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 257 Lượt xem: 61774
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 60773
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47589
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39684
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30171