Thành viên idoc2012

Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

- 09/25/2012
Chia sẻ
/15 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (15 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

- 09/25/2012
3,014
Báo lỗi

Mẫu số 01 Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 65 1.doc

Mẫu số 01

Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm

theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011

TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ

THUẬT

CỤC QUẢN LÝ XDCB VÀ

DT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: /H45-P2 ……, ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Công trình: (tên công trình)………….(hạng mục (01)…………)

Kính gửi: - Lãnh đạo Bộ Công an;

- Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 đã được sửa đổi, bổ sung

theo Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây

dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/2/2004 đã được sửa đổi, bổ sung

theo Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về quản lý chất lượng công

trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư

xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về giám sát và đánh giá

đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BCA ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý xây

dựng cơ bản và doanh trại (H45);

Sau khi thẩm định, H45 báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công

trình như sau:

1. Tên dự án: (tên công trình)……………..........………. (hạng mục

(01)…………………………)

2. Chủ đầu tư: ....................................................................................................

3. Địa điểm xây dựng: Xã (phường)….., quận (huyện, thị xã, thành phố trực

thuộc tỉnh)....……, tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương ) (02) ..........................

4. Các căn cứ pháp lý

- Tờ trình số……ngày…./…../…… của ……….(tên Chủ đầu tư) xin phê duyệt dự

án đầu tư xây dựng công trình: (tên công trình)…….. (hạng mục (01) ………..);

- Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình: (tên công trình)… (hạng mục (01) …)

do………….. (tổ chức tư vấn lập dự án) lập ngày …./……/……..;

- Quyết định số: ….ngày…../……/……..của ……….. về việc ấn định quy mô biên

chế ...................................................................................................................... ;

- Chứng chỉ quy hoạch: ...........................................................................(nếu có);

- Ý kiến chỉ đạo của đồng chí:……………. tại văn bản ...........................(nếu có);

- Các văn bản khác có liên quan đến dự án ..............................................(nếu có).

5. Sự cần thiết và chủ trương xây dựng công trình

a) Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình: (nêu ngắn gọn sự cần thiết phải đầu

tư)…………

b) Chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Công trình được ghi kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm……. (Thông

báo số: … ngày …/…/… của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV)). Hoặc

công trình có ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an ghi tại công văn (Tờ trình, văn bản)

số: …….. ngày …../……./…….. của ……….....................................

6. Quy mô và mục tiêu đầu tư xây dựng công trình: (tùy theo tính chất sử dụng

của công trình để ghi cụ thể) ................................................................................

7. Hình thức đầu tư

Xây dựng mới (hoặc cải tạo, sửa chữa; nâng cấp, xây mở rộng, v.v…).

8. Quy mô đầu tư xây dựng công trình

a) Tiêu chuẩn áp dụng

(Ghi cụ thể các văn bản áp dụng các tiêu chuẩn áp dụng) ......................................

b) Quy mô xây dựng công trình

- Nhu cầu cần đầu tư xây dựng xác định theo tiêu chuẩn: ......................................

- Hiện trạng đã được đầu tư: ..................................................................................

- Quy mô phải đầu tư xây dựng: ............................................................................

9. Các giải pháp xây dựng công trình

a) Giải pháp quy hoạch:

- Nêu rõ phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng do tư vấn lập, đơn vị trình đề

xuất có bố cục phù hợp hay không phù hợp (trong trường hợp quy hoạch tổng mặt

bằng đã được Lãnh đạo Bộ Công an hoặc Lãnh đạo Tổng cục IV phê duyệt, phải

nêu rõ sự phù hợp hoặc chưa phù hợp giữa phương án quy hoạch tổng mặt bằng

đơn vị trình với phương án đã được duyệt);

- Cục H45 đề xuất (kiến nghị): .............................................................................

b) Giải pháp thiết kế:

b.1. Hạng mục nhà số 01 (tên hạng mục) ..............................................................

- Thiết kế cơ sở do tư vấn lập, đơn vị trình:

+ Kiến trúc: Nhà cấp …….,……. tầng, diện tích sử dụng chính ……m2, diện tích

sàn (đối với nhà 1 tầng) ……m2, kích thước bước gian chính …….m x ……m,

hành lang bên (giữa) rộng ....m, logia (nếu có) rộng ……m, 01 (02, …….) cầu

thang bộ rộng ……m, cầu thang máy (nếu có), chiều cao tầng 01: ….m, tầng 02:

….m, nhà có khu vệ sinh chung (riêng), v.v…

+ Kết cấu: Móng thiết kế theo địa chất nơi xây dựng công trình (nếu nền đất yếu

phải xử lý cần nêu rõ móng bê tông cốt thép (BTCT) trên nền đất gia cố bằng cọc

tre, cừ tràm, đệm cát v.v… hoặc móng cọc BTCT (cọc ép hoặc cọc nhồi); nhà

khung BTCT chịu lực (cho nhà cao ≥ 02 tầng, nhà 01 tầng; Cột BTCT kết hợp

tường xây gạch chịu lực); trần BTCT; tường xây gạch bao che; mái dốc, xà gồ

thép lợp tôn chống nóng, chống thấm (hoặc mái bằng xử lý chống nóng chống

thấm).

+ Hoàn thiện; cấp điện, chiếu sáng; cấp, thoát nước trong nhà: Theo quy định đối

với công trình dân dụng cấp…..; thiết bị điện, vệ sinh: Sử dụng thiết bị ..............

- Cục H45 đề xuất (kiến nghị): .............................................................................

b.2. Hạng mục nhà số 02 (tên hạng mục): (tương tự hạng mục nhà số 01).

b… Tường rào, cổng:

- Thiết kế do tư vấn lập, đơn vị trình:

+ Xây dựng ……m tường rào, cổng; bao gồm: ……m tường rào thoáng; ……m

tường rào đặc các mặt còn lại; cổng chính rộng ….m, cổng phụ rộng ….m.

+ Tường rào thoáng: Trụ xây gạch hoặc BTCT …(ghi kích thước)…, cao …. cách

nhau …..m, khoảng giữa các trụ xây tường lửng, trên lắp dựng hoa sắt hàn.

+ Tường rào đặc: Trụ xây gạch hoặc BTCT …(ghi kích thước)…, cao … cách

nhau …..m; tường xây gạch dày ….mm.

+ Cổng: ................................................................................................................

- Cục H45 đề xuất (kiến nghị): .............................................................................

b… San nền (nếu có): Diện tích san nền …m2, khối lượng đất, cát san nền …m3.

b… Kè đá (nếu có): Kè xây đá hộc vữa xi măng cát, chiều dài ….m hoặc đắp mái

ta luy, v.v…

b… Sân, đường nội bộ: Diện tích sân ….m2, đường ……m2; nền sân đổ bê tông đá

…..mác …….dày ….mm hoặc lát gạch bê tông tự chèn, nền đường đổ bê tông đá

……mác ….. dày ….... chia ô co giãn (đổ bê tông nhựa…), vỉa hè lát gạch bê tông

tự chèn hoặc đổ bê tông đá ....... mác ….. dày ….....mm, bó vỉa và bồn hoa dài

......…m xây gạch vữa xi măng cát.

b… Cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà:

- Cấp điện:

+ Nguồn điện: Dẫn điện từ điểm đấu …….đi nổi trên cột (hoặc đi ngầm) dẫn vào

trạm biến áp (hoặc tủ điện tổng) trong công trình.

+ Cáp dẫn điện: Cáp ngầm hoặc cáp đi nổi dẫn từ trạm biến áp hoặc tủ điện tổng

đến các hạng mục.

- Chiếu sáng ngoài nhà: Chiếu sáng ngoài nhà bằng đèn cao áp gắn trên cột (hoặc

trên tường nhà và đèn) sân vườn.

b… Cấp nước, thoát nước ngoài nhà:

- Cấp nước: Khoan giếng hoặc lắp đặt đường ống từ trạm nước sạch đến bể ngầm

xây mới trong trụ sở. Xây mới bể ngầm có dung tích …m3, bơm nước từ bể ngầm

lên bể trên mái các hạng mục trong trụ sở; mạng lưới đường ống cấp nước dùng

ống thép tráng kẽm.

- Thoát nước: Lắp đặt ống cống BTCT (hoặc xây rãnh thoát nước bằng gạch có

nắp BTCT) thoát ra hệ thống chung của khu vực.

b… Cáp thông tin, cáp mạng máy tính (nếu có):

- Cáp thông tin: Lắp đặt hệ thống cáp thông tin đi ngầm trong nhà, v.v…

- Cáp mạng máy tính: Lắp đặt hệ thống cáp mạng đi ngầm trong nhà, v.v…

b… Chống sét (nếu có): Lắp dựng cột thu sét trung tâm, bán kính bảo vệ ……m.

b… Phòng cháy và chữa cháy (nếu có):

- Phòng cháy và chữa cháy trong nhà: Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước chữa

cháy cho các tầng của nhà, v.v…

- Phòng cháy và chữa cháy ngoài nhà: Bể trữ nước sử dụng chung với bể nước

sinh hoạt, lắp đặt bơm chữa cháy và các trụ cấp nước chữa cháy ngoài nhà.

b… Chống mối (nếu có): …(nêu ngắn gọn giải pháp phòng, chống mối cục bộ

phần móng, nền nhà, tường tầng 01)…

b… Phá dỡ nhà cũ (nếu có): Phá dỡ nhà …(tên hạng mục phải phá dỡ)…, cấp

……, cao ...… tầng, diện tích phá dỡ …m2 sàn (xây dựng).

c) Trang thiết bị (nếu có):

c1. Thiết bị xây lắp (nếu có):

- Đơn vị đề xuất:

+ … (Tên thiết bị: Thang máy, điều hòa,…..)…: …(chủng loại)…, …(số

lượng)…….

+ … (Tên thiết bị: Thiết bị điện)...…: …...(chủng loại)…, …(số lượng)…….

+ … (Tên thiết bị: Thiết bị nước)…: …..(chủng loại)…, …(số lượng)…….

- Cục H45 đề xuất (kiến nghị): .............................................................................

c2. Trang bị nội thất (nếu có):

- Đơn vị đề xuất:

+ (Tên đồ nội thất: Bàn, ghế,……)…: ……(chủng loại)….., ……(số lượng)…….

- Cục H45 đề xuất (kiến nghị điều chỉnh): ............................................................

10. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình:

a) Căn cứ tính toán:

- Căn cứ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh… (khu vực xây dựng công trình) … ban

hành kèm theo Quyết định số … ngày…/…/… của ..............................................

- Căn cứ tổng mức đầu tư do tư vấn lập, đơn vị trình lại hồ sơ dự án đầu tư xây

dựng công trình.

- (Ghi cụ thể các căn cứ văn bản quy phạm pháp luật) ..........................................

b) Tổng mức đầu tư xây dựng công trình:

b.1. Chi phí xây dựng (GXD):…………………. đồng, gồm:

Diện tích (m2)

Số

TT

Hạng mục công

trình

Cấp

CT

Số

tầng

Số

nhà S/dụng

Sàn,

XD

Đơn giá

1000đ/m2

Thành

tiền

1000đ

1 Hạng mục 1 … … … … … … …

2 Hạng mục 2 … … … … … … …

3 Hạng mục 3 … … … … … … …

… …

… Cổng + tường

rào

Tường rào

thoáng

…md … …

Tường rào đặc …md … …

Cổng …md … …

… San nền …m3 … …

… Kè đá …md … …

… Sân, đường nội

bộ

…m2 …

… Cấp điện, chiếu

sáng ngoài nhà

Tạm tính …

… Hệ thống cấp,

thoát nước ngoài

nhà, PCCC

Tạm tính …

… Cáp thông tin,

cáp mạng máy

tính

Tạm tính …

… Chống sét Tạm tính …

… Chống mối Tạm tính …

… Phá dỡ nhà cũ Tạm tính …

Tổng cộng: …

b.2. Chi phí trang thiết bị (GTB): …………................. đồng, gồm:

- Thiết bị xây lắp: ….đồng

- Thiết bị nội thất: ….đồng

b.3. Chi phí quản lý dự án (GQLDA): ……….đồng

(Tính theo tỷ lệ % theo quy định).

b.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV):…………………………đồng, gồm:

- Chi phí giám sát đánh giá của Chủ đầu tư: …………x …% = ………….đồng

- Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng:…..........…… x …% = đồng

- Chi phí khảo sát địa hình:.................................................. đồng

- Chi phí khoan khảo sát địa chất (tạm tính): ........................ đồng

- Chi phí nén tĩnh thí nghiệm cọc (nếu có):........................... đồng

- Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc (nếu có): ...................... đồng

- Chi phí lập quy hoạch tổng mặt bằng: ................................ đồng

- Chi phí lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán: ……..x …% =đồng

- Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng:……..x …% = đồng

- Chi phí lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị:……..x …% = đồng

- Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình:……..x …% = đồng

- Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị:……..x …% = .... đồng

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật (nếu có):……..x …% =.. đồng

- Chi phí thẩm tra dự toán, tổng dự toán (nếu có):……..x …% = đồng

- Chi phí kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực (nếu có):

Tạm tính =….................. đồng

- Chi phí chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng (nếu có) Tạm

tính = ....….đồng

b.5. Chi phí khác (GK): ……….. đồng, gồm:

- Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ (nếu có): ........................... đồng

- Chi phí bảo hiểm công trình: ……..x ……% = ................. đồng

- Lệ phí thẩm định dự án: ……..x ….% = ............................ đồng

- Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật: ……..x ….% = ........... đồng

- Lệ phí thẩm định dự toán, tổng dự toán: ……..x ….% = .... đồng

- Chi phí kiểm toán (công trình nhóm B trở lên): .................. đồng

- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: ............................... đồng

b.6. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư

(GĐB):………..đồng

b.7. Chi phí dự phòng (GDP):…..% x

(GXD+GTB+GQLDA+GTV+GK+GĐB)=…..........đồng.

- Tỷ lệ % tính chi phí dự phòng = 10% cho dự án có thời gian thực hiện ≤ 2 năm.

- Tỷ lệ % tính chi phí dự phòng cho dự án có thời gian thực hiện > 2 năm được xác

định bằng 2 yếu tố:

+ Dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ

5% tổng các chi phí: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi

phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

+ Dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá được tính theo chỉ số giá xây dựng công

trình theo tiến độ xây dựng công trình được phê duyệt.

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GĐB + GDP =

…….............…..đồng

(ghi bằng chữ ......................................................................................................)

c) Tổng mức đầu tư do Cục H45 sau khi thẩm định đề xuất phê duyệt so với giá trị

tổng mức đầu tư do Chủ đầu tư đề xuất phê duyệt, tăng (giảm):…….. đồng, lý do:

11. Nguồn vốn đầu tư: (ngân sách nhà nước cấp hoặc nguồn vốn khác do Bộ

Công an quản lý) ..................................................................................................

12. Phân kỳ đầu tư:

- Từ năm…… đến năm……: Đầu tư xây dựng các hạng mục: .............................

- Từ năm…… đến năm……: Đầu tư xây dựng các hạng mục: .............................

(Chỉ áp dụng với dự án lớn và kéo dài cần phải phân kỳ).

13. Kết luận, kiến nghị:

- (Ghi cụ thể kết luận, kiến nghị) ..........................................................................

- Hồ sơ dự án sau khi xây dựng công trình: …(tên công trình)… (hạng mục …

(01)…) sau khi thẩm định đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Kính trình Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Tổng cục IV xem xét phê duyệt để

triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT, P2.

CỤC TRƯỞNG

Ghi chú:

(01) Áp dụng đối với trường hợp phê duyệt dự án không đầu tư toàn bộ mà chỉ đầu

tư một số hạng mục công trình.

(02) Trong trường hợp khu đất xây dựng công trình có địa chỉ cụ thể hơn phải ghi

đầy đủ và chi tiết, như số nhà, tổ (cụm), số lô đất,…/.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang