Thành viên idoc2012

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 12 tháng trước
2,892
Báo lỗi

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 01 - 1.doc

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ

Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

ĐỊA PHƯƠNG: ……………

DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ:

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ………………

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Kỳ báo cáo: ………………… năm …………..

Tên1: ....................................................................................................................................

Nghề nghiệp sản xuất kinh doanh2: ....................................................................................

Loại hình3: ............................................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4: .................................................................................

Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ...............................................................

TT Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo ĐVT Số

liệu

Lao động

1.1. Tổng số lao động Người

- Trong đó: Tổng số lao động nữ Người

1

1.2. Số Lao động trực tiếp Người

- Trong đó:

+ Tổng số lao động nữ

Người

+ Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI)

Người

Tai nạn lao động

- Tổng số vụ tai nạn lao động Vụ

+ Trong đó, số vụ có người chết Vụ

- Tổng số người bị tai nạn lao động Người

+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động Người

- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả

tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)

Triệu

đồng

- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền) Triệu

đồng

2

- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động Ngày

Bệnh nghề nghiệp 3

- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm

báo cáo

Người

Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp Người

- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp Ngày

- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp Người

- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh

trong năm (Các khoản chi không tính trong kế hoạch an

toàn - vệ sinh lao động như: điều trị, trả tiền lương trong

ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)

Triệu

đồng

Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động

+Loại I Người

+ Loại II Người

+ Loại III Người

+ Loại IV Người

4

+ Loại V Người

Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động

- Tổng số người sử dụng lao động được huấn luyện/ tổng số

người sử dụng lao động hiện có

Người/

người

5

- Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động được huấn

luyện/Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động hiện có

Người/

người

- Tổng số an toàn - vệ sinh viên được huấn luyện/Tổng số

ATVSV hiện có

Người/

người

- Số người lao động được cấp thẻ an toàn/Tổng số người lao

động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an

toàn - vệ sinh lao động

Người/

người

- Tổng số người lao động được huấn luyện Người

- Tổng chi phí huấn luyện: (Chi phí này nằm trong Chi phí

tuyên truyền, huấn luyện nêu tại Điểm 10)

Triệu

đồng

Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ

- Tổng số Cái

6

- Trong đó: +Số đã được đăng ký

+ Số đã được kiểm định

Cái

Cái

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Số giờ làm thêm bình quân/ngày, người Giờ

7

- Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng (hoặc cả năm)/ 1

người

Ngày

Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật 8

- Tổng số người Ngày

- Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc

sức khỏe nêu tại Điểm 10)

Triệu

đồng

Tình hình đo đạc môi trường lao động

- Số mẫu đo môi trường lao động Mẫu

- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn Mẫu

9

- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo

+ Nhiệt độ

+ Bụi

+ Ồn

+ Rung

+ Hơi khí độc

+ …

Mẫu/mẫu

Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động

- Các biện pháp kỹ thuật an toàn Triệu

đồng

- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh Triệu

đồng

10

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Triệu

đồng

- Chăm sóc sức khỏe người lao động Triệu

đồng

- Tuyên truyền, huấn luyện Triệu

đồng

- Chi khác Triệu

đồng

….., ngày … tháng … năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

____________

Hướng dẫn cách ghi:

- Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh

- Loại hình doanh nghiệp (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:

o Doanh nghiệp nhà nước

o Công ty Trách nhiệm hữu hạn/ Công ty TNHH 01 thành viên

o Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51% vốn thuộc sở hữu Nhà nước

o Doanh nghiệp tư nhân

o Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài

o Công ty hợp danh

o Hợp tác xã …

o Khác

- Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):

o Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm

công ty;

o Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;

o Ghi tên Sở, Ban, Ngành, nếu trực thuộc Sở Ban ngành tại địa phương;

o Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

o Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang