Tài liệu

Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3402     Tải về: 10     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - tài liệu, sách iDoc.Vn
Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán
Tài liệu tham khảo về biểu mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán . Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Bộ xây dựng

Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Thông tư​ số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây dựng:

Tên Bên giao thầu:

Tên Bên nhận thầu:

Công trình:

Hạng mục:

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ khối l​ượng đã đ​ược nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như​ sau:

Số TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giá trị

Ghi chú

1

Giá trị khối lư​ợng hoàn thành theo hợp đồng

 

 

 

2

Giá trị khối l​ợng các công việc phát sinh ngoài hợp đồng

 

 

 

3

Chiết khấu tiền tạm ứng (theo qui định của hợp đồng)

 

 

 

4

Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

Hồ sơ kèm theo:

Đại diện Bên giao thầu

Đại diện Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

Đại diện Nhà tư vấn (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông t​ư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng xác định giá trị khối l​ượng công việc

hoàn thành theo hợp đồng

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây dựng:

Tên Bên giao thầu:

Tên Bên nhận thầu:

Công trình:

Hạng mục:

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lư​ợng

 

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

 

Ghi chú

Theo HĐ

Đã thực hiện

Theo HĐ

Đã thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

Đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà t​ư vấn (nếu có)

Đại diện Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Phụ lục 3

(Ban hành kèm theo Thông t​ư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo qui định của hợp đồng

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây dựng:

Tên Bên giao thầu:

Tên Bên nhận thầu:

Công trình:

Hạng mục:

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Đơn giá

 

Ghi chú

Theo hợp đồng

Điều chỉnh theo qui định của hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà tư​ vấn (nếu có)

Đại diện Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Phụ lục 4

(Ban hành kèm theo Thông t​ư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng xác định giá trị khối l​ượng phát sinh ngoài hợp đồng

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây dựng:

Tên Bên giao thầu:

Tên Bên nhận thầu:

Công trình:

Hạng mục:

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lư​ợng phát sinh

Đơn giá

 

Thành tiền

 

Ghi chú

Theo HĐ

Theo đơn giá bổ sung

Theo HĐ

Theo đơn giá bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

Đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà tư​ vấn (nếu có)

Đại diện Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291