Thành viên idoc2012

Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

- 12 tháng trước
3,633
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán . Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng

Nội dung
Bộ xây dựng

Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Thông tư​ số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây dựng:

Tên Bên giao thầu:

Tên Bên nhận thầu:

Công trình:

Hạng mục:

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ khối l​ượng đã đ​ược nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như​ sau:

Số TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giá trị

Ghi chú

1

Giá trị khối lư​ợng hoàn thành theo hợp đồng

 

 

 

2

Giá trị khối l​ợng các công việc phát sinh ngoài hợp đồng

 

 

 

3

Chiết khấu tiền tạm ứng (theo qui định của hợp đồng)

 

 

 

4

Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

Hồ sơ kèm theo:

Đại diện Bên giao thầu

Đại diện Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

Đại diện Nhà tư vấn (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông t​ư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng xác định giá trị khối l​ượng công việc

hoàn thành theo hợp đồng

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây dựng:

Tên Bên giao thầu:

Tên Bên nhận thầu:

Công trình:

Hạng mục:

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lư​ợng

 

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

 

Ghi chú

Theo HĐ

Đã thực hiện

Theo HĐ

Đã thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

Đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà t​ư vấn (nếu có)

Đại diện Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Phụ lục 3

(Ban hành kèm theo Thông t​ư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo qui định của hợp đồng

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây dựng:

Tên Bên giao thầu:

Tên Bên nhận thầu:

Công trình:

Hạng mục:

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Đơn giá

 

Ghi chú

Theo hợp đồng

Điều chỉnh theo qui định của hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà tư​ vấn (nếu có)

Đại diện Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Phụ lục 4

(Ban hành kèm theo Thông t​ư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng xác định giá trị khối l​ượng phát sinh ngoài hợp đồng

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây dựng:

Tên Bên giao thầu:

Tên Bên nhận thầu:

Công trình:

Hạng mục:

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lư​ợng phát sinh

Đơn giá

 

Thành tiền

 

Ghi chú

Theo HĐ

Theo đơn giá bổ sung

Theo HĐ

Theo đơn giá bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

Đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà tư​ vấn (nếu có)

Đại diện Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang