Tài liệu

Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2292     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán,Tài liệu tham khảo về biểu mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán . Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007…
background image

Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây dựng:
Tên Bên giao thầu:
Tên Bên nhận thầu:
Công trình:
Hạng mục:
Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như sau:

Số TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Giá trị

Ghi chú

1

Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng 

 

 

 

2

Giá trị khối lợng các công việc phát sinh ngoài 
hợp đồng

 

 

 

3

Chiết khấu tiền tạm ứng (theo qui định của hợp 
đồng)

 

 

 

4

Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

Hồ sơ kèm theo:

Đại diện Bên giao thầu

Đại diện Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, 

chức vụ và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ và tên, 

chức vụ và đóng dấu)

Đại diện Nhà tư vấn (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ và tên, 

chức vụ)

1

background image

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc 

hoàn thành theo hợp đồng

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên/số hợp đồng xây 
dựng:
Tên Bên giao thầu:
Tên Bên nhận thầu:
Công trình:
Hạng mục:
Giai đoạn thanh toán / lần thanh 
toán số:
Căn cứ xác định:

Số 

TT

Tên công việc

Đơn vị 

tính

Khối lư-

ợng

 

Đơn 

giá 

thanh 

toán

Thành 

tiền

 

Ghi 

chú

Theo 

Đã 

thực 
hiện

Theo 

Đã thực 

hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

Đại diện Bên giao thầu 

hoặc đại diện Nhà tư vấn 

(nếu có)

Đại diện Bên 

nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, 

chức vụ)

(Ký, ghi rõ họ và 

tên, 

chức vụ)

2

background image

Phụ lục 3

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán . Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 844 Lượt xem: 144435
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 98916
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60665
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 50 Lượt xem: 56047
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47052
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39134
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29619