Thành viên idoc2012

MẪU BẢNG KIỂM KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

- 08/28/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống 1,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 1,000 VNĐ (4 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU BẢNG KIỂM KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

- 08/28/2012
1,397
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 352/QĐ-Ttg ngày 10/03/2011 của thủ tướng chính phủ ; Bảng kiểm kê 01/TSCĐ

Nội dung
Microsoft Word - a doanh nghiep 20 2.doc

Bảng kiểm kê 01/TSCĐ

Đơn vị kiểm kê:

………………………

………………………………………..

Tờ số: ……… Trong tổng số …….

(Tờ)

BẢNG KIỂM KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

THUỘC TSCĐ CỦA DOANH NGHIỆP

Có đến 0 giờ 1/7/2011

Đơn vị tính: đồng

Số

T

T

Tên

TSC

Đ và

m

sản

xuất

m

đưa

vào

Nướ

c sản

xuất

Hiện

trạng

sử

dụng

Hiện

trạng

quản

Số lượng Giá trị

TSCĐ theo

sổ sách

Giá trị

TSCĐ theo

kiểm kê

Giá trị

TSCĐ theo

xác định

lại

Chênh lệch

Tổng số Do kiểm kê Do xác định lại giá

trị

Nguyên

giá:

Giá trị

còn lại:

Nguyên

giá:

Giá trị

còn lại:

Nguyên

giá:

Giá tr

còn l

hiệu

TSC

Đ

sử

dụn

g

TSC

Đ

TSC

Đ

The

o sổ

sách

The

o

kiểm

Nguyê

n giá

Gi

á

trị

n

lại

Nguyê

n giá

Gi

á

trị

n

lại

Nguyê

n giá

Gi

á

trị

n

lại

Tăn

g

Giả

m

Tăn

g

Giả

m

Tăn

g

Giả

m

Tăn

g

Giả

m

Tăn

g

Giả

m

Tăn

g

A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7

=11

+15

8

=12

+16

9

=13

+17

10

=14

+18

11 12 13 14 15 16 17

Người lập biểu

Ngày tháng năm

Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Hệ thống mã số:

1. Mã dùng cho cột E (Nước sản xuất) theo bảng mã danh mục nước và lãnh thổ do TCTK ban hành

2. Mã dùng cho cột F (Hiện trạng sử dụng TSCĐ)

+ TSCĐ đang dùng trong sản xuất kinh doanh mã số 1

+ TSCĐ chưa dùng mã số 2

+ TSCĐ không cần dùng mã số 3

+ TSCĐ hư hỏng chờ thanh lý mã số 4

4. Mã dùng cho cột G (Hiện trạng quản lý TSCĐ)

+ TSCĐ có trong sổ sách mã số 1.

+ TSCĐ có trong kiểm kê mã số 2

+ TSCĐ vừa có trong sổ sách, vừa có trong kiểm kê mã số 3

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang