Thành viên idoc2012

MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

- 04/26/2013
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

- 04/26/2013
1,642
Báo lỗi

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 01 _1_.doc

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

……………….. …………………

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------- Số: /BKLS Tờ số:…….

BẢNG KÊ LÂM SẢN

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................)

TT Tên lâm sản Nhóm gỗ Đơn vị tính

Quy cách lâm

sản

Số lượng Khối lượng

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ngày..........tháng.........năm 20.....

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang