Tài liệu

MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 722     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN,Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông…
background image

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 
4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

……………….. 

………………… 

-------- 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ

c lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số:        /BKLS 

Tờ số:……. 

  

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................) 

TT 

Tên lâm sản 

Nhóm gỗ 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách lâm 

sản 

Số lượng 

Khối 

lượng 

Ghi chú 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ 

tên) 

Ngày..........tháng.........năm 20..... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

 

MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 844 Lượt xem: 144642
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99038
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60736
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 50 Lượt xem: 56452
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47103
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39164
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29658