Tài liệu

MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 746     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN,Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông…
background image

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 
4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

……………….. 

………………… 

-------- 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ

c lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số:        /BKLS 

Tờ số:……. 

  

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................) 

TT 

Tên lâm sản 

Nhóm gỗ 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách lâm 

sản 

Số lượng 

Khối 

lượng 

Ghi chú 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ 

tên) 

Ngày..........tháng.........năm 20..... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

 

MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 853 Lượt xem: 146538
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99878
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 254 Lượt xem: 61529
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 59822
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47415
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39527
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30037