Thành viên idoc2012

MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

- 10/13/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

- 10/13/2012
5,186
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo Mẫu số F02- 3bH (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Nội dung
Microsoft Word - quyet dinh 19 3

Mã chương:....................................................... Mẫu số F02- 3bH

Đơn vị báo cáo:................................................. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC

Mã đơn vị SDNS:............................................. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG

VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quý ....năm .... Đơn vị tính:...............

Loại Khoản Nhóm Tạm ứng Rút tạm ứng tại KB Thanh toán

tạm ứng

Tạm ứng

nộp trả

mục NỘI DUNG còn lại

đầu kỳ Trong kỳ

Lũy kế từ

đầu năm Trong kỳ

Lũy kế từ

đầu năm Trong

kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Tạm ứng

Còn lại cuối kỳ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8=1+3- 5-7

I- Tạm ứng khi chưa giao dự toán

II- Tạm ứng khi chưa đủ điều kiện thanh

toán

1- Kinh phí hoạt động

1.1- Kinh phí thường xuyên

1.2- Kinh phí không thường xuyên

2- Kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước

3- Kinh phí dự án

4- Kinh phí đầu tư XDCB

Xác nhận của Kho bạc Đơn vị sử dụng ngân sách

Kế toán Kế toán trưởng Ngày....tháng.....năm.....

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang