Tài liệu

MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3827     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU  BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC,Tài liệu tham khảo Mẫu số F02- 3bH (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
background image

Mã chương:....................................................... 

Mẫu số F02- 3bH 

Đơn vị báo cáo:.................................................

 

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC 

Mã đơn vị SDNS:............................................. 

ngày  30/3/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG  

VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Quý ....năm .... 

Đơn vị tính:............... 

Loại 

Khoản 

Nhóm 

 

Tạm ứng 

Rút tạm ứng tại KB 

Thanh toán 

tạm ứng 

Tạm ứng 

nộp trả 

 

 

mục 

NỘI DUNG 

còn lại 

đầu kỳ 

Trong kỳ 

Lũy kế từ 

đầu năm 

Trong kỳ 

Lũy kế từ 

đầu năm 

Trong 

kỳ 

Lũy kế 

từ đầu 

năm 

Tạm 

ứng 

Còn lại 
cuối kỳ 

8=1+3-
5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Tạm ứng khi chưa 
giao dự toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Tạm ứng khi chưa 
đủ điều kiện thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

toán 

 

 

 

1- Kinh phí hoạt động  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1- Kinh phí thường 
xuyên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2- Kinh phí không 
thường xuyên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Kinh phí theo đơn 
đặt hàng của Nhà nước  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Kinh phí dự án  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Kinh phí đầu tư 
XDCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Kho bạc 

 

Đơn vị sử dụng ngân sách

 

Kế toán 

Kế toán trưởng 

 

Ngày....tháng.....năm..... 

(Ký, họ tên) 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Kế toán trưởng 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

(Ký, họ tên) 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tài liệu tham khảo Mẫu số F02- 3bH (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3827     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 844 Lượt xem: 144435
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 98916
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60665
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 50 Lượt xem: 56047
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47052
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39134
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29619