Tài liệu

MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4489     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởn
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT
ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Mẫu số 1a: Hưng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm
(Dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ)
Đơn vị ……….
BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 200….
Kính gi: Hội đồng Thi đua Khen tng Bộ Công Thương.
Căn cvào chức năng, nhiệm vụ và các chtiêu Bgiao năm 200….,
đơn vị đăng ký giao ước thi đua năm 200vi các phong trào các ch
tiêu thi đua sau:
I. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
TT
Tên phong trào thi đua Mc tiêu
Thời gian
phát động
Thời gian
tổng kết
1 Phát động phong trào thi đua
phấn đấu hoàn thành xut sắc
nhim vụ chính trị được giao
2 Xây dựng đơn v đạt Cơ quan
văn hoá (ng sở văn minh -
Sạch đẹp An toàn) năm 200….
3 Tích cực tham gia các hoạt động
phong trào n thể của cơ quan
tổ chức chính quyền, đoàn th
cấp trên và địa phương phát
động nhân k niệm c ngày l
ln trong năm.
(Nếu có các phong trào cthể)
II. CÁC CHTIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA
Nội dung các chỉ tiêu
Đơn vị
tính
Kế hoạch
200…
Ghi
chú
1. Chtiêu thnhất: Hoàn thành các chtiêu
kế hoạch và nhiệm vụ chính trị năm 200…:
(Cthể hoá các chỉ tiêu theo lĩnh vực nhiệm vụ
công tác được giao)
1) ……………………………
2) ……………………………
3) ……………………………
………………………………
2. Chỉ tu thhai: Xây dựng tập thể đơn vị:
a) Xây dựng tập th đoàn kết thng
nhất…………….
b) Chấp hành ch trương chính sách của Đảng,
Pháp luật của N nước: thực hiện quy chế n
chủ; cải cách thủ tc hành chính; thực hành tiết
kim chống tham nhũng lãng phí; không v
việc tiêu cực (Cụ thể hoá…)………
c) Xây dng các tổ chức Đảng trong sạch vững
mạnh, c Đoàn th vững mnh xuất sắc …(Cụ
thể hoá…)
3. Chtiêu th ba: Các danh hiệu thi đua và
hình thức khen thưởng:
a) Đối vi tập thể đơn vị:
Danh hiu thi đua: ……..Hình thức khen
thưởng….
b) Tập thể nhỏ: Số lượng tập thnhỏ: …………
Tập thể lao động xuất sắc: ………………
Tập thể lao động tiên tiến: ………………
c) nhân: Tng số cán bộ công nhân viên:
…….
Lao động tiên tiến: ……………………..
Chiến sĩ thi đua cơ sở: …………………
Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: ……………
Chiến sỹ thi đua toàn quốc: ………………
(Ghi rõ họ tên, tên đề i đăng ký)
Bằng khen Bộ: ………………………...
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ....
…….Ngày.......tháng …….năm 200…..
Ch tịch Công đoàn cơ sở
(Ký, đóng dấu)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM
MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1081 Lượt xem: 170005
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 203 Lượt xem: 115123
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 73 Lượt xem: 81318
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 324 Lượt xem: 71146
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53672
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 45 Lượt xem: 47542
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44694