Tài liệu

MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3665     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM,MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
background image

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT  

ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

Mẫu số 1a: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm 

(Dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ) 

Đơn vị ……….  

BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 200…. 

Kính gửi: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Công Thương. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Bộ giao năm 200…., 

đơn  vị  đăng  ký  giao  ước  thi  đua  năm  200…  với  các  phong  trào  và  các  chỉ 
tiêu thi đua sau: 

I. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

 

TT 

Tên phong trào thi đua 

Mục tiêu 

Thời gian 

phát động

 

Thời gian 

tổng kết 

Phát  động  phong  trào  thi  đua 
phấn  đấu  hoàn  thành  xuất  sắc 
nhiệm vụ chính trị được giao 

 

 

 

Xây  dựng  đơn  vị  đạt  Cơ  quan 
văn  hoá  (Công  sở  văn  minh  - 
Sạch đẹp – An toàn) năm 200…. 

 

 

 

Tích cực tham gia các hoạt động 
phong  trào  văn  thể  của  cơ  quan 
tổ  chức  chính  quyền,  đoàn  thể 
cấp  trên  và  địa  phương  phát 
động  nhân  kỷ  niệm  các  ngày  lễ 
lớn trong năm. 
(Nếu có các phong trào cụ thể) 

 

 

 

 
II. CÁC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

Nội dung các chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

200… 

Ghi 

chú 

1.  Chỉ  tiêu  thứ  nhất:  Hoàn  thành  các  chỉ  tiêu 
kế hoạch và nhiệm vụ chính trị năm 200…: 
(Cụ  thể  hoá  các  chỉ  tiêu  theo  lĩnh  vực  nhiệm  vụ 
công tác được giao) 

1) …………………………… 
2) …………………………… 

 

 

 

background image

3) …………………………… 
 ……………………………… 

2. Chỉ tiêu thứ hai: Xây dựng tập thể đơn vị: 
a)  Xây  dựng  tập  thể  đoàn  kết  thống 
nhất……………. 
b)  Chấp  hành  chủ  trương  chính  sách  của  Đảng, 
Pháp  luật  của  Nhà  nước:  thực  hiện  quy  chế  dân 
chủ;  cải  cách  thủ  tục  hành  chính;  thực  hành  tiết 
kiệm  chống  tham  nhũng  lãng  phí;  không  có  vụ 
việc tiêu cực (Cụ thể hoá…)……… 
c)  Xây  dựng  các  tổ  chức  Đảng  trong  sạch  vững 
mạnh,  các  Đoàn  thể  vững  mạnh  xuất  sắc  …(Cụ 
thể hoá…) 

 

 

 

3.  Chỉ  tiêu  thứ  ba:  Các  danh  hiệu  thi  đua  và 
hình thức khen thưởng: 
a) Đối với tập thể đơn vị: 
Danh  hiệu  thi  đua:  ……..Hình  thức  khen 
thưởng…. 
b) Tập thể nhỏ: Số lượng tập thể nhỏ: ………… 
     Tập thể lao động xuất sắc: ……………… 
     Tập thể lao động tiên tiến: ……………… 
c)  Cá  nhân:  Tổng  số  cán  bộ  công  nhân  viên: 
……. 
     Lao động tiên tiến: …………………….. 
     Chiến sĩ thi đua cơ sở: ………………… 
     Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: ……………… 
     Chiến sỹ thi đua toàn quốc: ……………… 

(Ghi rõ họ tên, tên đề tài đăng ký) 

     Bằng khen Bộ: ………………………... 
     Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.... 

 

 

 

 

…….Ngày.......tháng …….năm 200….. 

 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở 

(Ký, đóng dấu) 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 

 

MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM

MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3665     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 846 Lượt xem: 144981
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99214
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60866
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 51 Lượt xem: 57033
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47170
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39192
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29728