Tài liệu

MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13178     Tải về: 32     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011 , BẢN TÓM TẮT QUÁ
MU S 2
Cơ quan, đơn vị:
……………
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
Ni, ngày tháng năm
BN TÓM TT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đề ngh xét tng K niệm chương “Vì s nghip Thanh tra”
(Dùng cho nhân công tác trong ngành Thanh tra)
I. Sơ lược bn thân:
- H và tên: Nam, n:
- Ngày, tháng, năm sinh: Dân tc:
- Quê quán:
- Chc v:
- Đơn vị công tác:
-i ở hin nay:
II. Quá trình công tác:
Thi gian (t tháng
…/… đến tháng
…/…)
Chc vụ, đơn vị công tác Tng s
tháng … năm
(1) (2) (3)
Tng cng
III. Khen thưng: (Ghi rõ hình thức, năm nào)
IV. K lut: (Ghi rõ hình thc, năm nào)
c nhn ca thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
Người khai ký tên
(Ghi rõ h tên)
MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011 , BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - THONG TU 06 1.2.doc

MẪU SỐ 2

Cơ quan, đơn vị:

……………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày tháng năm

BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

(Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra)

I. Sơ lược bản thân:

- Họ và tên: Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc:

- Quê quán:

- Chức vụ:

- Đơn vị công tác:

- Nơi ở hiện nay:

II. Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng

…/… đến tháng

…/…)

Chức vụ, đơn vị công tác Tổng số …

tháng … năm

(1) (2) (3)

Tổng cộng

III. Khen thưởng: (Ghi rõ hình thức, năm nào)

IV. Kỷ luật: (Ghi rõ hình thức, năm nào)

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu)

Người khai ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315