Thành viên idoc2012

MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12 tháng trước
14,195
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011 , BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra)

Nội dung
Microsoft Word - THONG TU 06 1.2.doc

MẪU SỐ 2

Cơ quan, đơn vị:

……………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày tháng năm

BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

(Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra)

I. Sơ lược bản thân:

- Họ và tên: Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc:

- Quê quán:

- Chức vụ:

- Đơn vị công tác:

- Nơi ở hiện nay:

II. Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng

…/… đến tháng

…/…)

Chức vụ, đơn vị công tác Tổng số …

tháng … năm

(1) (2) (3)

Tổng cộng

III. Khen thưởng: (Ghi rõ hình thức, năm nào)

IV. Kỷ luật: (Ghi rõ hình thức, năm nào)

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu)

Người khai ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang