Thành viên idoc2012

Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ)

- 09/22/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ)

- 09/22/2012
565
Báo lỗi

Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ); Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 42 - 11.doc

Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ); Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường

cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

(1) (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ) I- Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên: 2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức. 3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ. 4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh

qua và chức vụ hiện nay. II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh

vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. 2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật. b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác. đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường/trung tâm; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ. 3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội III- Kết luận chung 1- Về đảm bảo tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám đốc 2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

(3)

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm. (2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc. (3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang