Tài liệu

Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 312     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ) - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ),Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ); Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông…
background image

Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ); Mẫu số 

11: Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường 

cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. 

 

(1) 
(2) 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc 

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..   

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC 

(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ) 

 

I- Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng/giám đốc 

1- Họ và tên: 

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức. 

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ. 

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh 

qua và chức vụ hiện nay. 

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng 

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh 

vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám 
đốc,  căn cứ  vào đánh  giá, phân  loại  cán bộ hàng  năm  và phân  tích  chất  lượng đảng 
viên). 

 

 

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. 

 

 

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

a)  Nhận  thức,  tư  tưởng  chính  trị;  việc  chấp  hành  chủ  trương,  đường  lối  của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật. 

 

 

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ. 

background image

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, 

lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 

 

 

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác. 

 

 

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. 

 
 

e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường/trung tâm; vấn đề đoàn kết, 

quy tụ cán bộ. 
 
 
 

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội 

 
 

III- Kết luận chung 

 

 

 

1- Về đảm bảo tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám đốc 

 
 

2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ 

 

 

 
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu) 

                                                                                                 (3) 

 
 
 
 
 

 

 

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm. 
(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc. 
(3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc. 

 

Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ)

Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ); Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 846 Lượt xem: 144931
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99192
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60834
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 51 Lượt xem: 56919
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47150
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39187
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29716