Thành viên idoc2012

MẪU BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

- 04/27/2013
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

- 04/27/2013
7,430
Báo lỗi

MẪU BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Nội dung
Microsoft Word - bat dong san 21 2.doc

PHỤ LỤC 2

MẪU BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011

của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BẢN MÔ TẢ

RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

Ngày … tháng ….. năm ………, đơn vị đo đạc đã tiến hành xác định ranh giới,

mốc giới thửa đất tại thực địa của (ông, bà, đơn vị) …………………………….

đang sử dụng đất tại ....................... (số, nhà, đường, phố, phường, quận, hoặc

thôn, xóm, xã, huyện). Sau khi xem xét hiện trạng về sử dụng đất và ý kiến thống

nhất của những người sử dụng đất liền kề, đơn vị đo đạc đã xác định ranh giới,

mốc giới sử dụng đất và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất như sau:

SƠ HỌA RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

(Sơ họa thửa đất được vẽ trực tiếp tại thực địa khi xác định ranh giới thửa. Bản vẽ

thửa đất chính xác sẽ được cung cấp sau khi đo vẽ)

MÔ TẢ CHI TIẾT MỐC GIỚI, RANH GIỚI THỬA ĐẤT

- Từ điểm 1 đến điểm 2: ………. (Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim

tường)

- Từ điểm 2 đến điểm 3: ……… (Ví dụ: Điểm 2, 3 là cọc tre, ranh giới theo mép

bờ trong rãnh nước)

- Từ điểm 3 đến điểm 4: ……….. (Ví dụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới

theo mép sân, tường nhà);

- Từ điểm 4 đến điểm 5:

…………………………………………………………………………………..

Người sử dụng đất hoặc chủ quản lý đất liền kề ký xác nhận ranh giới, mốc

giới sử dụng đất:

Không đồng ý STT Tên người sử dụng đất, chủ

quản lý đất liền kề (1)

Đồng ý

(ký tên)

Lý do không

đồng ý

Ký tên

1

2

3

4

TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG RANH GIỚI THỬA ĐẤT TỪ KHI CẤP GCN

(NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………

……………………..

………………………………………………………………………………………

……………………..

………………………………………………………………………………………

……………………..

Người sử dụng đất

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người dẫn đạc(2)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ đo đạc

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Ghi họ tên cá nhân hoặc họ tên người đại diện hộ gia đình, hoặc tên tổ chức,

tên cộng đồng dân cư và họ tên người đại diện trong trường hợp đồng sử dụng

đất;

Chủ quản lý đất chỉ ký trong trường hợp đất do tổ chức phát triển quỹ đất quản lý.

(2) Người dẫn đạc là cán bộ địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố

trực tiếp tham gia việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang