Tài liệu

MẪU BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5667     Tải về: 19     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên),Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử…
background image

 

 

 

 

 

 

 

Bi

ểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 

12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản 

lý c

ư trú 

C

ỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

M

ẫu HK01 ban hành 

theo TT s

ố 81/2011/TT-

BCA ngày 15/12/2011 

 

B

ẢN KHAI NHÂN KHẨU 

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) 

1. H

ọ và tên 

(1) ...........................................................................................................................  

2. H

ọ và tên gọi khác (nếu có): ...................................................................................................  

3. Ng

ày, tháng, năm sinh: ………./………./………… 4. Giới tính: ................................................  

5. Nơi sinh:.................................................................................................................................  

6. Quê quán: ..............................................................................................................................  

7. Dân t

ộc:……………………………. 8. Tôn giáo: ………………… 9. Quốc tịch: .........................  

10. CMND s

ố: ………………………………….. 11. Hộ chiếu số: ..................................................  

12. Nơi thường trú:.....................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

14. Trình 

độ học vấn 

(2) …………………………..15. Trình độ chuyên môn (3):..............................  

16. Bi

ết tiếng dân tộc: ……………………………17. Trình độ ngoại ngữ: .....................................  

18. Ngh

ề nghiệp, nơi làm việc: ...................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

19. Tóm t

ắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):  

T

ừ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Ch

ỗ ở  

(Ghi rõ s

ố nhà, đường phố: thôn xóm, làng, ấp, bản, 

buôn, phum, sóc; xã/ph

ường/thị trấn; quận/huyện; 

t

ỉnh/thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước) 

Ngh

ề nghiệp, nơi 

làm vi

ệc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

 

 

 

 

 

 

Bi

ểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 

12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản 

lý c

ư trú 

 

MẪU BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5667     Tải về: 19     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 852 Lượt xem: 145501
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99398
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 61136
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 53 Lượt xem: 57809
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47277
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39297
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29801