Thành viên idoc2012

MẪU BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

MẪU BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

- 12 tháng trước
8,737
Báo lỗi

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Nội dung
Microsoft Word - thong tu 81 _0_.doc

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản

lý cư trú CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Mẫu HK01 ban hành theo TT số 81/2011/TT- BCA ngày 15/12/2011

BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên (1) ...........................................................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có): ...................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./………… 4. Giới tính: ................................................

5. Nơi sinh:.................................................................................................................................

6. Quê quán: ..............................................................................................................................

7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo: ………………… 9. Quốc tịch: .........................

10. CMND số: ………………………………….. 11. Hộ chiếu số: ..................................................

12. Nơi thường trú:.....................................................................................................................

..................................................................................................................................................

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................

..................................................................................................................................................

14. Trình độ học vấn (2) …………………………..15. Trình độ chuyên môn (3):..............................

16. Biết tiếng dân tộc: ……………………………17. Trình độ ngoại ngữ: .....................................

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ...................................................................................................

..................................................................................................................................................

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chỗ ở (Ghi rõ số nhà, đường phố: thôn xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện;

tỉnh/thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, nơi làm việc

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản

lý cư trú

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang