Tài liệu

Mẫu 03a-TBH CV 1643 - Danh Sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5736     Tải về: 18     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Mẫu 03a-TBH CV 1643 - Danh Sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT - tài liệu, sách iDoc.VnMã đơn vị: Tên đơn vị: Địa chỉ: Mã KCB: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Số:..........Thá
đơn vị: Mã KCB:
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu số: 03a-TBH
Tên đơn vị:
Số:..........Tháng........ Năm ..............
Địa chỉ:
Họ và tên
Tiền lương phụ cấp
Thời gian
Ghi c
Mức Mức mới
Phụ cấp Phụ cấp
Khác Khác Nội dung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I
Lao động tăng
II
Lao động giảm
III
Thay đổi lương, chức danh công việc
IV
Bổ sung BHYT
V
Bổ sung BH thất nghiệp
* TỔNG HỢP CHUNG:
A. Phát sinh kỳ này
Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm hội
Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm
1. Số lao động
2. Quỹ lương
3. Số phải đóng
4. Điều chỉnh số phải đóng
B. Tổng hợp cuối k
Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm hội
Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này
1. Số lao động
2. Tổng quỹ lương
3. Số phải đóng
Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm..........
Cán bộ BHXH Giám đốc BHXH Người lập biểu Người sử dụng lao động
Phương pháp ghi:
Số
TT
Số sổ
BHXH
Ngày tháng
năm sinh
Tỷ lệ
đóng
Thay đổi
chức danh
Tiền lương,
tiền công
Tiền lương,
tiền công
Từ tháng
năm
Đến tháng
năm
Chức
vụ
Thâm
niên
VK
Thâm
niên
nghề
Chức
vụ
Thâm
niên
VK
Thâm
niên
ngh
Trả
thẻ
* Mẫu số 03a-TBH do Đơn vị lập khi có biến động tăng - giảm về lao động, hoặc có điều chỉnh về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Đơn vị lập mẫu này theo thứ tự: lao động tăng; lao động giảm; lao động được tăng (giảm) lương, các trường hợp điều chỉnh lại mức đóng của thời gian trước; bổ sung BHYT; bổ sung BHTN.
- Trường hợp NLĐ có nhiều nội dung cần điều chỉnh, thì ghi nhiều dòng liên tục, hết nội dung này đến nội dung khác.
- Nếu đơn vị thực hiện theo thang, bảng lương Nhà nước thì ghi bằng hệ số lương.
- Nếu đơn vị thực hiện thang, bảng lương do đơn vị tự xây dựng thì ghi bằng tổng mức lương, tiền công theo HĐLĐ.
- Nếu ghi bằng USD: thì tính ra VNĐ để ghi, theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 2/1 cho 6 tháng đầu năm và ngày 1/7 cho 6 tháng cuối năm.
BHXH, BHYT, BHTN: 25%
BHXH, BHYT: 23%
BHXH, BHTN: 22%
BHXH: 20% hoặc 16%
BHYT: 3%
BHTN: 2%
A. Phát sinh kỳ này:
không liên quan đến quỹ lương của tháng phát sinh trong kỳ.
1. Số lao động: Kỳ này = Kỳ trước + lao động tăng - lao động giảm
Kỳ này = Kỳ trước + dòng 2 (phần A) tăng - dòng 2 (phần A) giảm.
Số phải nộp BHXH, BHYT, BHTN trong tháng
= Số phải đóng (dòng 3 phần tổng hợp cuối kỳ) của mẫu 3a cuối cùng trong tháng + tổng tăng (dòng 4 phần A của tất cả các biểu 03a phát sinh tăng trong tháng)
- tổng giảm (dòng 4 phần A của tất cả các biểu 03a phát sinh giảm trong tháng).
= dòng 3 phần tổng hợp cuối kỳ (biểu 3a đợt 2) + tổng dòng 4 Điều chỉnh số phải đóng tăng (biểu 3a đợt 1+ đợt 2) - tổng dòng 4 giảm (biểu 3a đợt 1+ đợt 2)
Cột 1, 2: Số TT, ghi họ tên người lao động
Cột 3: ghi số sổ BHXH, theo thứ tự số được cấp trước ghi trước, số được cấp sau ghi sau.
Cột 4: ghi ngày tháng năm sinh
Cột 5 và cột 10: ghi tổng mức tiền lương, tiền công cũ (cột 5) và mới (cột 10) theo HĐLĐ
Cột 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14: ghi phụ cấp chỉ áp dụng đối với đơn vị thực hiện thang, bảng lương Nhà nước.
Cột 15: ghi tháng/năm bắt đầu tăng, giảm lao động hoặc điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Cột 16: chỉ ghi đối với trường hợp điều chỉnh lại mức BHXH, BHYT, BHTN đã đóng trong giai đoạn cũ. Hoặc khi thu bổ sung giá trị thẻ BHYT không thu hồi được.
Cột 17: tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN liên quan đến nội dung điều chỉnh các giai đoạn. Cách ghi:
Cột 18: ghi chức danh thay đổi
Cột 19: đánh dấu X các trường hợp giảm trả thẻ BHYT. Trường hợp không trả thẻ thì ghi vào phần IV- Bổ sung thẻ BHYT giá trị còn lại.
Cột 20: ghi đầy đủ số, ngày QĐ hoặc HĐLĐ; mã đối tượng BHYT (nếu khác).
* Tổng hợp chung: chỉ ghi tổng hợp tình hình biến động, điều chỉnh trong kỳ và tính toán số phải nộp tại kỳ lập danh sách. Phân tính BHXH, BHYT, BHTN
1. Số lao động: ghi số lao động tăng hoặc giảm phát sinh trong kỳ
2. Quỹ lương: ghi quỹ lương phát sinh tăng hoặc giảm theo BHXH, BHYT, BHTN
3. Số phải đóng: BHXH =ng 2 X 20%; BHYT = dòng 2 X 3%; BHTN = dòng 2 X 2%
4. Điều chỉnh số phải đóng: ghi số điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của thời gian trước tháng điều chỉnh hiện hành
B. Tổng hợp cuối kỳ: Tính theo từng quỹ BHXH - BHYT - BHTN
2. Tổng quỹ lương:
3. Số phải nộp: BHXH = dòng 2 (phần B) X 20%; BHYT = dòng 2 (phần B) X 3%; BHTN = dòng 2 (phần B) X 2%
Lưu ý:
VD: tháng 06/09 lập 2 biểu 3a: Số phải nộp tháng 06/2009 (BHXH+BHYT+BHTN)
đơn vị:
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu số: 03a-TBH
Tên đơn vị:
Số: 1 Tháng 06 Năm 2009
Địa chỉ:
Họ và tên
Tiền lương và phụ cấp
Thời gian
Ghi chúMức cũ Mức mới
Phụ cấp Phụ cấp
Khác Khác Nội dung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I
Lao động tăng
1
Võ Thanh Tâm
7909000001
5,000,000 08/08 01/09 23%
HĐ 06 tháng
2 7909000001 5,000,000
02/09 25%
HĐ 12 tháng
3
Nguyễn Thanh Tùng
7909000002 5,000,000
05/09 25%
HĐ Số … ngày
II
Lao động giảm
4
Lê Duy Chiểu
0200000015
5,000,000 - 05/09 20% X
QĐ thôi việc số …(không TN)
5
Hồ Nam
0200000016
5,000,000 - 05/09 22%
QĐ thôi việc số …(có TN)
6
Nguyễn Văn Danh
0200000018
5,000,000 - 01/09 20%
Nghỉ không lương từ 01/2009
III
Thay đổi lương, chức danh công việc
- -
7
Nguyễn Thị Hương
0200000007
5,000,000 15,000,000 10/08 12/08 23%
QĐ số …
0200000007
5,000,000 15,000,000 01/09 04/09 25%
0200000007
5,000,000 15,000,000 05/09 25%
8
Lê Kim Cương
0200000008
5,000,000 12,000,000 05/09 25%
Phó P.TC
QĐ số …
9
Nguyễn Hoa
0200000009
7,000,000 5,000,000 06/09 25%
QĐ số …
IV
Bổ sung BHYT
10
Hồ Nam
0200000016
5,000,000 06/09 12/09 3%
Nộp bổ sung do không trả thẻ
11
Nguyễn Văn Danh
0200000018 5,000,000 06/09 12/09 3%
Bổ sung BHYT
V Bổ sung BH thất nghiệp
12
Lê Thanh Phong
0200000019
5,000,000 02/09 2%
Tăng BHTN từ 02/09
* TỔNG HỢP CHUNG:
A. Phát sinh kỳ này
Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội
Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm
1. Số lao động 2 3 3 1 2 3
2. Quỹ lương 27,000,000 17,000,000 30,000,000 7,000,000 25,000,000 17,000,000
3. Số phải đóng 810,000 510,000 600,000 140,000 5,000,000 3,400,000
4. Điều chỉnh số phải đóng 5,100,000 - 464,000 - 14,120,000 -
B. Tổng hợp cuối kỳ
Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội
Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này
1. Số lao động 20 19 15 17 20 19
2. Tổng quỹ lương 100,000,000 110,000,000 75,000,000 98,000,000 100,000,000 108,000,000
3. Số phải đóng 3,000,000 3,300,000 1,500,000 1,960,000 20,000,000 21,600,000
Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm..........
Cán bộ BHXH Giám đốc BHXH Người lập biểu Người sử dụng lao động
Số
TT
Số sổ
BHXH
Ngày tháng
năm sinh
Tỷ lệ
đóng
Thay đổi
chức danh
Tiền lương, tiền
công
Tiền lương, tiền
công
Từ tháng
năm
Đến
tháng
năm
Chức
vụ
Thâm
niên
VK
Thâm
niên
ngh
Chức
vụ
Thâm
niên
VK
Thâm
niên
ngh
Trả
thẻ
Mẫu 03a-TBH CV 1643 - Danh Sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT
Mã đơn vị: Tên đơn vị: Địa chỉ: Mã KCB: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Số:..........Tháng........ Năm .............. Mẫu số: 03a-TBH Số TT Họ và tên Số sổ BHXH Tiền
Nội dung trích xuất từ tài liệu
3a-TBH Mã đơn vị: Mã KCB: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số: 03a-TBH Tên đơn vị: Số:..........Tháng........ Năm .............. Địa chỉ: Số TT Họ và tên Số sổ BHXH Ngày tháng năm sinh Tiền lương và phụ cấp Thời gian Tỷ lệ đóng Thay đổi chức danh Ghi chú Mức cũ Mức mới Tiền lương, tiền công Phụ cấp Tiền lương, tiền công Phụ cấp Từ tháng năm Đến tháng năm Chức vụ Thâm niên VK Thâm niên nghề Khác Chức vụ Thâm niên VK Thâm niên nghề Khác Trả thẻ Nội dung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I Lao động tăng II Lao động giảm III Thay đổi lương, chức danh công việc IV Bổ sung BHYT V Bổ sung BH thất nghiệp * TỔNG HỢP CHUNG: A. Phát sinh kỳ này Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm 1. Số lao động 2. Quỹ lương 3. Số phải đóng 4. Điều chỉnh số phải đóng B. Tổng hợp cuối kỳ Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này 1. Số lao động 2. Tổng quỹ lương 3. Số phải đóng Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm.......... Cán bộ BHXH Giám đốc BHXH Người lập biểu Người sử dụng lao động Phương pháp ghi: * Mẫu số 03a-TBH do Đơn vị lập khi có biến động tăng - giảm về lao động, hoặc có điều chỉnh về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN. - Đơn vị lập mẫu này theo thứ tự: lao động tăng; lao động giảm; lao động được tăng (giảm) lương, các trường hợp điều chỉnh lại mức đóng của thời gian trước; bổ sung BHYT; bổ sung BHTN. - Trường hợp NLĐ có nhiều nội dung cần điều chỉnh, thì ghi nhiều dòng liên tục, hết nội dung này đến nội dung khác. Cột 1, 2: Số TT, ghi họ tên người lao động Cột 3: ghi số sổ BHXH, theo thứ tự số được cấp trước ghi trước, số được cấp sau ghi sau. Cột 4: ghi ngày tháng năm sinh Cột 5 và cột 10: ghi tổng mức tiền lương, tiền công cũ (cột 5) và mới (cột 10) theo HĐLĐ - Nếu đơn vị thực hiện theo thang, bảng lương Nhà nước thì ghi bằng hệ số lương. - Nếu đơn vị thực hiện thang, bảng lương do đơn vị tự xây dựng thì ghi bằng tổng mức lương, tiền công theo HĐLĐ. - Nếu ghi bằng USD: thì tính ra VNĐ để ghi, theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 2/1 cho 6 tháng đầu năm và ngày 1/7 cho 6 tháng cuối năm. Cột 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14: ghi phụ cấp chỉ áp dụng đối với đơn vị thực hiện thang, bảng lương Nhà nước. Cột 15: ghi tháng/năm bắt đầu tăng, giảm lao động hoặc điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN. Cột 16: chỉ ghi đối với trường hợp điều chỉnh lại mức BHXH, BHYT, BHTN đã đóng trong giai đoạn cũ. Hoặc khi thu bổ sung giá trị thẻ BHYT không thu hồi được. Cột 17: tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN liên quan đến nội dung điều chỉnh các giai đoạn. Cách ghi: BHXH, BHYT, BHTN: 25% BHXH, BHYT: 23% BHXH, BHTN: 22% BHXH: 20% hoặc 16% BHYT: 3% BHTN: 2% Cột 18: ghi chức danh thay đổi Cột 19: đánh dấu X các trường hợp giảm có trả thẻ BHYT. Trường hợp không trả thẻ thì ghi vào phần IV- Bổ sung thẻ BHYT giá trị còn lại. Cột 20: ghi đầy đủ số, ngày QĐ hoặc HĐLĐ; mã đối tượng BHYT (nếu khác). * Tổng hợp chung: chỉ ghi tổng hợp tình hình biến động, điều chỉnh trong kỳ và tính toán số phải nộp tại kỳ lập danh sách. Phân tính BHXH, BHYT, BHTN A. Phát sinh kỳ này: 1. Số lao động: ghi số lao động tăng hoặc giảm phát sinh trong kỳ 2. Quỹ lương: ghi quỹ lương phát sinh tăng hoặc giảm theo BHXH, BHYT, BHTN 3. Số phải đóng: BHXH = dòng 2 X 20%; BHYT = dòng 2 X 3%; BHTN = dòng 2 X 2% 4. Điều chỉnh số phải đóng: ghi số điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của thời gian trước tháng điều chỉnh hiện hành không liên quan đến quỹ lương của tháng phát sinh trong kỳ. B. Tổng hợp cuối kỳ: Tính theo từng quỹ BHXH - BHYT - BHTN 1. Số lao động: Kỳ này = Kỳ trước + lao động tăng - lao động giảm 2. Tổng quỹ lương: Kỳ này = Kỳ trước + dòng 2 (phần A) tăng - dòng 2 (phần A) giảm. 3. Số phải nộp: BHXH = dòng 2 (phần B) X 20%; BHYT = dòng 2 (phần B) X 3%; BHTN = dòng 2 (phần B) X 2% Lưu ý: Số phải nộp BHXH, BHYT, BHTN trong tháng = Số phải đóng (dòng 3 phần tổng hợp cuối kỳ) của mẫu 3a cuối cùng trong tháng + tổng tăng (dòng 4 phần A của tất cả các biểu 03a phát sinh tăng trong tháng) - tổng giảm (dòng 4 phần A của tất cả các biểu 03a phát sinh giảm trong tháng). VD: tháng 06/09 lập 2 biểu 3a: Số phải nộp tháng 06/2009 (BHXH+BHYT+BHTN) = dòng 3 phần tổng hợp cuối kỳ (biểu 3a đợt 2) + tổng dòng 4 Điều chỉnh số phải đóng tăng (biểu 3a đợt 1+ đợt 2) - tổng dòng 4 giảm (biểu 3a đợt 1+ đợt 2) 3a-ml công thức tham khảo Mã đơn vị: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số: 03a-TBH Mức lương trần 10/1/06 1/1/08 5/1/09 7/1/09 1/1/11 Tên đơn vị: Số: 1 Tháng 06 Năm 2009 T/g hiện hành BHXH, BHTN * 9,000,000 * 10,800,000 * 13,000,000 * 13,000,000 Địa chỉ: 6/1/09 BHYT * 1,000,000,000 * 1,000,000,000 * 1,000,000,000 * 13,000,000 Số TT Họ và tên Số sổ BHXH Ngày tháng năm sinh Tiền lương và phụ cấp Thời gian Tỷ lệ đóng Thay đổi chức danh Ghi chú QUỸ LƯƠNG PHÁT SINH THÁNG HIỆN HÀNH ĐIỀU CHỈNH SỐ PHẢI ĐÓNG Số LĐ BHXH, BHYT tăng Số LĐ BHXH , BHYT giảm Số LĐ BHTN tăng Số LĐ BHTN giảm Mức cũ Mức mới BHXH BHYT BHTN SỐ THÁNG BHXH BHYT BHTN Tiền lương, tiền công Phụ cấp Tiền lương, tiền công Phụ cấp Từ tháng năm Đến tháng năm Chức vụ Thâm niên VK Thâm niên nghề Khác Chức vụ Thâm niên VK Thâm niên nghề Khác Trả thẻ Nội dung TĂNG GIẢM TĂNG GIẢM TĂNG GIẢM TĂNG GIẢM TĂNG GIẢM TĂNG GIẢM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D E F G H I J K L M N O P Q I Lao động tăng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 1 Võ Thanh Tâm 7909000001 * 5,000,000 08/08 01/09 23% HĐ 06 tháng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 6 * 6,000,000 0.0 * 900,000 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 2 7909000001 * 5,000,000 02/09 25% HĐ 12 tháng * 5,000,000 0.0 * 5,000,000 0.0 * 5,000,000 0.0 * 4 * 4,000,000 0.0 * 600,000 0.0 * 400,000 0.0 1 0 1 0 3 Nguyễn Thanh Tùng 7909000002 * 5,000,000 05/09 25% HĐ Số … ngày… * 5,000,000 0.0 * 5,000,000 0.0 * 5,000,000 0.0 * 1 * 1,000,000 0.0 * 150,000 0.0 * 100,000 0.0 1 0 1 0 II Lao động giảm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 4 Lê Duy Chiểu 0200000015 * 5,000,000 0.0 05/09 20% X QĐ thôi việc số …(không TN) 0.0 * 5,000,000 0.0 * 5,000,000 0.0 0.0 * 1 0.0 * 1,000,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 5 Hồ Nam 0200000016 * 5,000,000 0.0 05/09 22% QĐ thôi việc số …(có TN) 0.0 * 5,000,000 0.0 * 5,000,000 0.0 * 5,000,000 * 1 0.0 * 1,000,000 0.0 0.0 0.0 * 100,000 0 1 0 1 6 Nguyễn Văn Danh 0200000018 * 5,000,000 0.0 01/09 20% Nghỉ không lương từ 01/2009 0.0 * 5,000,000 0.0 * 5,000,000 0.0 0.0 * 5 0.0 * 5,000,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 III Thay đổi lương, chức danh công việc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 7 Nguyễn Thị Hương 0200000007 * 5,000,000 * 15,000,000 10/08 12/08 23% QĐ số … 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 3 * 3,480,000 0.0 * 900,000 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0200000007 * 5,000,000 * 15,000,000 01/09 04/09 25% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 4 * 4,640,000 0.0 * 1,200,000 0.0 * 464,000 0.0 0 0 0 0 0200000007 * 5,000,000 * 15,000,000 05/09 25% * 8,000,000 0.0 * 10,000,000 0.0 * 8,000,000 0.0 * 1 * 1,600,000 0.0 * 240,000 0.0 * 160,000 0.0 0 0 0 0 8 Lê Kim Cương 0200000008 * 5,000,000 * 12,000,000 05/09 25% Phó P.TC QĐ số … * 7,000,000 0.0 * 7,000,000 0.0 * 7,000,000 0.0 * 1 * 1,400,000 0.0 * 210,000 0.0 * 140,000 0.0 0 0 0 0 9 Nguyễn Hoa 0200000009 * 7,000,000 * 5,000,000 06/09 25% QĐ số … 0.0 * 2,000,000 0.0 * 2,000,000 0.0 * 2,000,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 IV Bổ sung BHYT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 10 Hồ Nam 0200000016 * 5,000,000 06/09 12/09 3% Nộp bổ sung do không trả thẻ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 7 0.0 0.0 * 1,050,000 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 11 Nguyễn Văn Danh 0200000018 * 5,000,000 06/09 12/09 3% Bổ sung BHYT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 7 0.0 0.0 * 1,050,000 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 V Bổ sung BH thất nghiệp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 12 Lê Thanh Phong 0200000019 * 5,000,000 02/09 2% Tăng BHTN từ 02/09 0.0 0.0 0.0 0.0 * 5,000,000 0.0 * 4 0.0 0.0 0.0 0.0 * 400,000 0.0 0 0 1 0 * 25,000,000 * 17,000,000 * 27,000,000 * 17,000,000 * 30,000,000 * 7,000,000 * 45 * 22,120,000 * 7,000,000 * 6,300,000 0.0 * 1,664,000 * 100,000 * 2 * 3 * 3 * 1 * TỔNG HỢP CHUNG: A. Phát sinh kỳ này Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Chú ý: 1. Số lao động * 2 * 3 * 3 * 1 * 2 * 3 - Nếu đóng bổ sung cho năm trước thì phải kiểm tra, điều chỉnh lại công thức hoặc xuống dòng khi thay đổi lương trần. 2. Quỹ lương * 27,000,000 * 17,000,000 * 30,000,000 * 7,000,000 * 25,000,000 * 17,000,000 - Ghi mốc lương trần cho các năm tiếp theo nếu có thay đổi. 3. Số phải đóng * 810,000 * 510,000 * 600,000 * 140,000 * 5,000,000 * 3,400,000 - Phần điều chỉnh số phải đóng thất nghiệp, lưu ý các trường hợp điều chỉnh vừa có thời gian tham gia thất nghiệp vừa chỉ có thời gian tham gia 4. Điều chỉnh số phải đóng * 6,300,000 0.0 * 1,664,000 * 100,000 * 22,120,000 * 7,000,000 BHXH, BHYT thì phải tách làm 2 dòng (hoặc phải điều chỉnh lại công thức phần BHTN) - Phần cột chữ từ A - U không in ra giấy để gửi cho cơ quan, chỉ in từ cột 1 - 20 B. Tổng hợp cuối kỳ Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này Cách ghi cột tỷ lệ: Có TN Không TN Ghi chú 1. Số lao động 20 * 19 15 * 17 20 19 - Tăng mới: 25% 23% 2. Tổng quỹ lương * 100,000,000 * 110,000,000 * 75,000,000 * 98,000,000 * 100,000,000 * 108,000,000 - Điều chỉnh do tăng giảm lương: 25% 23% 3. Số phải đóng * 3,000,000 * 3,300,000 * 1,500,000 * 1,960,000 * 20,000,000 * 21,600,000 - Giảm tham gia (kể cả giảm nguyên lương) 22% 20% không giảm BHYT do đã sử dụng thẻ. - Bổ sung tăng nguyên lương: 25% 23% Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm.......... - Bổ sung tăng, giảm BHYT: 3% 3% Cán bộ BHXH Giám đốc BHXH Người lập biểu Người sử dụng lao động - Tăng tham gia thất nghiệp: 2% 3a-hsl công thức tham khảo Mã đơn vị: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số: 03a-TBH T/g hiện hành LTT chung 10/1/06 1/1/08 5/1/09 1/1/11 Tên đơn vị: Số: 1 Tháng 06 Năm 2009 6/1/09 * 450,000 * 540,000 * 650,000 Địa chỉ: Số TT Họ và tên Số sổ BHXH Ngày tháng năm sinh Tiền lương và phụ cấp Thời gian Tỷ lệ đóng Thay đổi chức danh Ghi chú QUỸ LƯƠNG PHÁT SINH THÁNG HIỆN HÀNH ĐIỀU CHỈNH SỐ PHẢI ĐÓNG Số LĐ BHXH, BHYT tăng Số LĐ BHXH , BHYT giảm Số LĐ BHTN tăng Số LĐ BHTN giảm Mức cũ Mức mới BHXH BHYT BHTN SỐ THÁNG BHXH BHYT BHTN Tiền lương, tiền công Phụ cấp Tiền lương, tiền công Phụ cấp Từ tháng năm Đến tháng năm Chức vụ Thâm niên VK Thâm niên nghề Khác Chức vụ Thâm niên VK Thâm niên nghề Khác Trả thẻ Nội dung TĂNG GIẢM TĂNG GIẢM TĂNG GIẢM TĂNG GIẢM TĂNG GIẢM TĂNG GIẢM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D E F G H I J K L M N O P Q I Lao động tăng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 1 Võ Thanh Tâm 7909000001 $3.00 08/08 01/09 23% HĐ 06 tháng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 6 * 1,944,000 0.0 * 291,600 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 2 7909000001 $3.00 02/09 25% HĐ 12 tháng $3.00 0.0 $3.00 0.0 $3.00 0.0 * 4 * 1,560,000 0.0 * 234,000 0.0 * 156,000 0.0 1 0 1 0 3 Nguyễn Thanh Tùng 7909000002 $3.00 05/09 25% HĐ Số … ngày… $3.00 0.0 $3.00 0.0 $3.00 0.0 * 1 * 390,000 0.0 * 58,500 0.0 * 39,000 0.0 1 0 1 0 II Lao động giảm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 4 Lê Duy Chiểu 0200000015 $3.00 0.0 05/09 20% X QĐ thôi việc số …(không TN) 0.0 $3.00 0.0 $3.00 0.0 0.0 * 1 0.0 * 390,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 5 Hồ Nam 0200000016 $3.00 0.0 05/09 22% QĐ thôi việc số …(có TN) 0.0 $3.00 0.0 $3.00 0.0 $3.00 * 1 0.0 * 390,000 0.0 0.0 0.0 * 39,000 0 1 0 1 6 Nguyễn Văn Danh 0200000018 $3.00 0.0 01/09 04/09 20% Nghỉ không lương từ 01/2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 4 0.0 * 1,296,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 Nguyễn Văn Danh 0200000018 $3.00 0.0 05/09 20% 0.0 $3.00 0.0 $3.00 0.0 0.0 * 1 0.0 * 390,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 III Thay đổi lương, chức danh công việc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 7 Nguyễn Thị Hương 0200000007 $3.00 $3.33 10/08 12/08 23% QĐ số … 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 3 * 106,920 0.0 * 16,038 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0200000007 $3.00 $3.33 01/09 04/09 25% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 4 * 142,560 0.0 * 21,384 0.0 * 14,256 0.0 0 0 0 0 0200000007 $3.00 $3.33 05/09 25% $0.33 0.0 $0.33 0.0 $0.33 0.0 * 1 * 42,900 0.0 * 6,435 0.0 * 4,290 0.0 0 0 0 0 8 Lê Kim Cương 0200000008 $3.00 $3.00 $0.40 05/09 25% Phó P.TC QĐ số … $0.40 0.0 $0.40 0.0 $0.40 0.0 * 1 * 52,000 0.0 * 7,800 0.0 * 5,200 0.0 0 0 0 0 9 Nguyễn Hoa 0200000009 $3.00 $3.33 06/09 25% QĐ số … $0.33 0.0 $0.33 0.0 $0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 IV Bổ sung BHYT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 10 Hồ Nam 0200000016 $3.00 06/09 12/09 3% Nộp bổ sung do không trả thẻ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 7 0.0 0.0 * 409,500 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 11 Nguyễn Văn Danh 0200000018 $3.00 06/09 12/09 3% Bổ sung BHYT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 7 0.0 0.0 * 409,500 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 V Bổ sung BH thất nghiệp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 12 Lê Thanh Phong 0200000019 $3.00 02/09 2% Tăng BHTN từ 02/09 0.0 0.0 0.0 0.0 $3.00 0.0 * 4 0.0 0.0 0.0 0.0 * 156,000 0.0 0 0 1 0 $7.06 $9.00 $7.06 $9.00 $10.06 $3.00 $45.00 * 4,238,380 * 2,466,000 * 1,454,757 0.0 * 374,746 * 39,000 * 2 * 3 * 3 * 1 * TỔNG HỢP CHUNG: A. Phát sinh kỳ này Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Chú ý: 1. Số lao động * 2 * 3 * 3 * 1 * 2 * 3 - Nếu đóng bổ sung cho năm trước thì phải kiểm tra, điều chỉnh lại công thức hoặc xuống dòng khi thay đổi lương tối thiểu chung 2. Quỹ lương * 4,589,000 * 5,850,000 * 6,539,000 * 1,950,000 * 4,589,000 * 5,850,000 - Đóng đến tháng năm chỉ ghi các trường hợp tháng đến không phải là tháng hiện hành. 3. Số phải đóng * 137,670 * 175,500 * 130,780 * 39,000 * 917,800 * 1,170,000 BHXH, BHYT thì phải tách làm 2 dòng (hoặc phải điều chỉnh lại công thức phần BHTN) 4. Điều chỉnh số phải đóng * 1,454,757 0.0 * 374,746 * 39,000 * 4,238,380 * 2,466,000 - Phần cột chữ từ A - H không in ra giấy để gửi cho cơ quan, chỉ in từ cột 1 - 20 - Khi thay đổi lương tối thiểu chung thì phải điều chỉnh lại công thức phần tổng hợp. B. Tổng hợp cuối kỳ Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này Cách ghi cột tỷ lệ: Có TN Không TN Ghi chú 1. Số lao động 20 * 19 15 * 17 20 19 - Tăng mới: 25% 23% 2. Tổng quỹ lương * 40,000,000 * 38,739,000 * 30,000,000 * 34,589,000 * 40,000,000 * 38,739,000 - Điều chỉnh do tăng giảm lương: 25% 23% 3. Số phải đóng * 1,200,000 * 1,162,170 * 600,000 * 691,780 * 8,000,000 * 7,747,800 - Giảm tham gia (kể cả giảm nguyên lương) 22% 20% không giảm BHYT do đã sử dụng thẻ. - Bổ sung tăng nguyên lương: 25% 23% Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm.......... - Bổ sung tăng, giảm BHYT: 3% 3% Cán bộ BHXH Giám đốc BHXH Người lập biểu Người sử dụng lao động - Tăng tham gia thất nghiệp: 2%
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291