Tài liệu

MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR TRƯỜNG (FET)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2477     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG  TRANSISTOR TRƯỜNG (FET) - tài liệu, sách iDoc.VnCăn cứ vào kiến thức đã học ở các môn Điện Tử 1, ĐIện Tử 2, Phần Cơ Sở Lý Thuyết gợi ý của Giáo Trình Hướn
Bài 6 : Mch Khuếch Đại Dùng Transistor Trường (FET)
47
BÀI 6 : MCH KHUCH ĐẠI DÙNG
TRANSISTOR TRƯỜNG (FET)
Đim đánh giá CBGD nhn xét và ký tên
Chun b
Lý thuyết
Báo cáo
kết qu TN
Kim tra
Kết qu
PHN I : CÁC CÂU HI CHUN B NHÀ
Căn c vào kiến thc đã hc các môn Đin T 1, ĐIn T 2, Phn Cơ S Lý Thuyết gi ý
ca Giáo Trình Hướng Dn Thí Nghim Đin T Tương T, và cũng nhm mc đích hiu k
tiến trình thí nghim, kim chng bng thc nghim nhng kiến thc lý thuyết đã hc, sinh
viên phi chun b
trước nhà nhng kiến thc sau đây trước khi vào Phòng Thí Nghim
:
I.1. Cho mch đin cùng các tr s như nh 6-1. Gi thiết dòng đin I
S
mong mun là
1.9mA. Xác định đin áp phân cc V
GS
ca mch.
1. Tính Đin áp Phân cc V
GS
ca mch:
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Hình 6-1 Phân cc FET mc kiu CS
Rs
2.2K
RL
OUT
C1
Cs
T1
JFET-N
D
G
S
IN
+20V
R1
15M
R2
2.2M
Bài 6 : Mch Khuếch Đại Dùng Transistor Lưỡng Cc (BJT)
48
I.2. Cho mch đin cùng các tr s như Hình 6-2. Gi thiết MOSFET hot động ti
I
D
=I
DSS
/2 và I
DSS
= 6mA, V
GSoff
(hay V
P
) = -6V. Xác định V
GS
, V
DS
Kho sát DC
:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
I.3. Cho mch đin cùng các tr s như Hình 6-3. Gi thiết r
d
= , I
DSS
= 8mA, V
P
= -4V,
V
GSQ
= -0.94V. Xác định A
v
, Z
i
, Z
o
.
1. Sơ đồ tương đương AC ca mch:
Hình 6-3 Khuếch đại JFET
Hình 6-2:
P
hân c
c MOSFET kênh
N
T1
2N3797
R2
10M
+12V
R4
1.3K
IN
R1
47M
C1
R3
1.3K
OUT
C2
IN
Rg
1M
T1
JFET-N
D
G
S
Cs
OUT
Rd1.2K
C1
Rs
200
+16V
Bài 6 : Mch Khuếch Đại Dùng Transistor Trường (FET)
49
2. Tính giá tr A
v
, Z
i
, Z
o
:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR TRƯỜNG (FET)
Căn cứ vào kiến thức đã học ở các môn Điện Tử 1, ĐIện Tử 2, Phần Cơ Sở Lý Thuyết gợi ý của Giáo Trình Hướng Dẫn Thí Nghiệm Điện Tử Tương Tự, và cũng nhằm mục đích hiểu kỹ tiến trình thí nghiệm, kiểm chứng bằng thực nghiệm những kiến thức lý thuyết đã học, sinh viên phải chuẩn bị trước ở nhà những kiến thức sau đây trước khi vào Phòng Thí Nghiệm
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2477     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 239 Lượt xem: 29277
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 217 Lượt xem: 22318
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 166 Lượt xem: 21664
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 473 Lượt xem: 20768