Tài liệu

Lý thuyết và trác nghiệm điều 14-26 UCP600

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1640     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 56
Tài liệu Lý thuyết và trác nghiệm điều 14-26 UCP600 - tài liệu, sách iDoc.VnUCP là viết tắt của “The Uniform Custom And Practice For Documentary Credits” (Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng c
UCP 600 (Đi u 14-26) GVTH:Ths Phan Chung Th y
I.GI I THI U CHUNG V UCP 600
UCP vi t t t c a “The Uniform Custom And Practice For Documentaryế
Credits” (Quy t c và th c hành th ng nh t v n d ng ch ng t ). B n UCP đ u tiên
đ c ICC phát nh t năm 1933 v i m c đích kh c ph c c xung đ t v lu tượ
đi u ch nh tín d ng ch ng t gi a c qu c gia b ng vi c xây d ng m t b n quy t c
th ng nh t cho ho t đ ng tín d ng ch ng t . (Phòng th ng m i qu c t ICC, ươ ế
đ cư
thành l p vào năm 1919 v i m c tiêu ban đ u là thúc đ y th ng m i ươ
qu c t ế
vào th i đi m mà ch nghĩa qu c gia và ch nghĩa b o h đe d a
nghiêm
tr ng h th ng th ng m i th gi i.) ươ ế
Do m i qu c gia đ u c g ng áp d ng m t quy t c riêng v th tín d ng, nên ư
UCP đ c ban nh l n đ u tiên đã làm gi m s b t đ ng đó đ t đ c m cượ ượ
tiêu t o ra m t b quy t c h p đ ng. T đó đã, thi t l p s th ng nh t trong ế
th cnh tín d ng ch ng t , đ các nth c hành không ph i đ i phó v i s
xung
đ t pháp lu t kng đáng gi a c qu c gia. Vi c UCP đ c ch p ư
nh n
r ng rãi b i c nhà th c nh c n c có h th ng kinh t và pháp ướ ế
lu t r t
khác bi t là b ng ch ng kh ng đ nh s thành công c a Quy t c này.
Theo đánh
giá c a các chun gia, UCP là b n quy t c (thông l qu c t ) thành ế công nh t trong
nh v c th ng m i. Ny nay, UCP là c s pp quan tr ng cho c giao d ch ươ ơ
th ng m i tr giá hàng t đô la hàng năm trên th gi i. ươ ế
UCP đã quau l n s a đ i và ch nh lý.o tháng 5 năm 2003, Phòng Th ng ươ
m i qu c t (ICC) đã y quy n cho y ban K thu t nghi p v Ngân hàng ế
(ICC Commission on Banking Technique and Practice) b t đ u xem xét l i UCP 500
đang hi n hành, đ có nh ng s a đ i c n thi t đáp ng v i tình hình th c ế ti n m i,
đ c bi t đ đáp ng đ c s phát tri n trong ho t đ ng ngân hàng, v n ư t i và b o
hi m.
H n n a, cũng c n thi t xem xét l i ngôn ng và phong cách đã đ c s d ngơ ế ượ
trong UCP đ lo i b nh ng ch di n đ t có th gây ra s hi u nh m và áp d ng
không th ng nh t.
Tng qua m t s k t qu đi u tra toàn c u, y ban K thu t và Nghi p v nn ế
hàng nh n th y có t i kho ng 70% ch ng t xu t trình theo tín d ng th đã b t ư
ch i
l n xu t trình đ u tn vì có sai sót. Phí ch ng t b t h p l ( t 50 -
100USD/
1 b ch ng t ) đã đ y chi phí gia tăng, cùng v i s sai sót kng ng đã làm nh
h ng tiêu c c đ n ph ng th c thanh toán tín d ng ch ng t , v n là m t ph ngưở ế ươ ươ
th c thanh toán qu c t truy n th ng và nhi u u đi m. ế ư
Do đó, Ban so n th o g m 9 tnh viên và Ban c v n g m 41 thành viên là các
chuyên gia trong lĩnh v c ngân hàng và v n t i đ n t 26 n c trên th gi i đ c ế ư ế ượ
thành l p đ s a đ i UCP 500.
Nhóm SVTH: Nhóm II-NH10-K34 Page 1
UCP 600 (Đi u 14-26) GVTH:Ths Phan Chung Th y
Sau 3 năm so n th o và ch nh lý, ngày 25 tháng 10 năm 2006, ICC đã thông qua
B n Quy t c th c hành th ng nh t v n d ng ch ng t s 600 (UCP 600) thay cho
UCP 500. UCP 600 s hi u l c t ngày 01 tháng 07 năm 2007.
1.Vai trò và t m quan tr ng c a UCP-DC
T i sao Qui t c và th c hành th ng nh t v tín d ng ch ng t l i tr thành
v n còn c n thi t đ n th qua m t th i gian dài nh v y, m t th i gian ch c ế ế ế ư
ch n kéo dài đ n th k 21. Đó là vì 2 lý do sau đây: ế ế
do th nh t: Th c ti n buôn n qu c t ti p t c đòi h i ph i ng n ế ế d ng
ch ng t và do đó đòi h i ph i có m t t p h p c qui ph m đ c qu c t ượ ế th a nh n
đ đi u ch nh vi c s d ng tín d ng ch ng t .
Cũng nh nh ng năm tr c đây, ng i n v n ng n ng i khi chuy n giao ư ướ ườ hàng
hoá c a h tr c khi nh n đ c ti n, trong khi ng i mua l i mu n n m ư ượ ườ đ cượ
ng hoá tr c khi tr ti n. Nh ng r t khó mà làm cho vi c tr ti n trùng ướ ư v i vi c
giao ng th c t , do đó ng i ta th ng tho thu n v i nhau m t bi n ế ườ ườ
pháp tho
hi p - tr ti n “ giao hàng t ng tr ng t c là giao ch ng t di ư ư
chuy n quy n
s h u hay quy n ki m soát hàng hoá.
Vì v y s tín nhi m tr tnh quan tr ng c ngân hàng đ c yêu c u ượ
tham d b ng cách cam k t đi u ki n v i ng i bán s tr ti n khi xu t ế ườ
trình c ch ng t khi th c hi n đúng các đi u ki n do ng i mua qui đ nh.h n ư ơ
n a,UCP còn căn c đ c doanh nghi p nh p kh uki n,khi u n i trong quá ế
trình thanh toán nh h ng đ n quy n l i c a doanh nghi p nh. ưở ế
Đó là nguyên nhân vì sao v n th ng xuyên c n đ n tín d ng ch ng t . ườ ế
Lý do th hai: Qui t c và th c hành th ng nh t tín d ng ch ng t r t may m n là
m t văn b n s ng đ c U ban Ngân hàng c a Phòng Th ng m i Qu c ượ ươ t th ngế ườ
xuyên s a đ i t ngày văn b n ra đ i.
2.Nh ng chú ý c n thi t khi s d ng UCP -DC ế
UCP không ph i là lu t pháp qu c t vì v y nó không mang tính ch t b t bu c các ế
bên trong h p đ ng ngo i th ng ph i áp d ng.Vi t Nam đã công nh n và tuyên b áp ươ
d ng,n u áp d ng thì d n chi u đ n UCP trong th tín d ng c a mình. ế ế ế ư
Hi n nay đã có UCP 600,nh ng không có nghĩa là các b n UCP tr c đó đã h t hi u ư ướ ế
l c,mà các bên có quy n s d ng b t c UCP nào n u mu n d n chi u nó vào th tín ế ế ư
d ng.
Các n không nghĩa v ph i th c hi n đúng t ng đi u quy đ nh c a UCP,
n u th a thu n có quy đ nh khác so v i n i dung m t s đi u trong UCP t ph i ghiế
rõ quy t đ nh đó trong th tín d ng đ ràng bu c trách nhi m nga v c a các bên.ế ư
UCP b n g c b ng ti ng anh do phòng th ng m i qu c t ICC phát hành m i có ế ươ ế
giá tr d n chi u và tranh ch p,do đó các lo i b n d ch sang các th ti ng ch có giá tr ế ế
tham kh o.
Nhóm SVTH: Nhóm II-NH10-K34 Page 2
UCP 600 (Đi u 14-26) GVTH:Ths Phan Chung Th y
UCP ch áp d ng trong thanh toán qu c t ,không áp d ng trong thanh toán n i đ a. ế
3.Nh ng thay đ i c b n c a UCP 600 so v i UCP 500. ơ
a.Nguyên nhân thay đ i:
S ti n b không ng ng v trình đ kinh doanh qu c t trong nhi u năm qua k t ế ế
ngày ra đ i c a UCP 500(1993).
Công ngh thông tin phát tri n m nh m ,đ c bi t s ra đ i c a th ng m i đi n ươ
t ,s xu t hi n c a thanh toán b ng ch ng t đi n t ngày càng ph bi n. ế
S bùng n c a h th ng ngân hàng v i trình đ ph c v tiên ti n. ế
Ngo i th ng c a các qu c gia trên th gi i ngày ng phát tri n m nh,các liên k t ươ ế ế
khu v c và liên k t qu c t liên quan đ n th ng m i qu c t phát tri n m nh. ế ế ế ươ ế
Thanh toán b ng L/C v n ng tr ,tuy nhiên h th ng ch ng t theo ph ng th c ươ
thanh toán L/C c a UCP 500 đã tr nên không đáp ng k p,có nhi u b t c p cho các
nhân viên ngân hàng khi ph c v quá trình thanh toán.
Và cu i cùng,gi ng nh cách m v i INCOTERMS,c sau 10 m ph i đ i m i ư
đ k p thay th nh ng l c h u và b sung nh ng đi m m i. ế
b.Nh ng đi m thay đ i c b n c a UCP 600 so v i UCP 500. ơ
Nh ng thay đ i c b n c a UCP 600 so v i UCP 500 đ c th hi n nh ng ơ ượ
m c nh sau: ư
V hình th c , UCP 600 đ c b c c l i v i 39 đi u kho n (so v i 49 đi uượ
kho n c a UCP 500), trong đó đã đ a ra 14 đ nh nghĩa 12 gi i thích thu t ng ư
đ làm nghĩa c a các thu t ng còn gây tranh cãi trong b n UCP 500 (trong
Đi u 2, Đi u 3 và m t s Đi u khác) .Có th chia UCP 600 làm 7 ph n:
o Đi u kho n chung và đ nh nghĩa (đi u 1-5)
o Nghĩa v trách nhi m (đi u 6-13)
o Ki m tra ch ng t (đi u 14-17)
o Các lo i ch ng t ( đi u 18-28)
o Qui đ nh khác (đi u 29-33)
o S mi n trách (đi u 34-37)
o S chuy n nh ng và chuy n ti n thu đ c (điêu 38-39). ượ ượ
Thu t ng
negotiation đ c đ nh nghĩa t i Đi u 2 UCP 600 nh sau:ượ ư
Nhóm SVTH: Nhóm II-NH10-K34 Page 3
Lý thuyết và trác nghiệm điều 14-26 UCP600
UCP là viết tắt của “The Uniform Custom And Practice For Documentary Credits” (Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ). Bản UCP đầu tiên được ICC phát hành từ năm 1933 với mục đích khắc phục các xung đột về luật điều chỉnh tín dụng chứng từ giữa các quốc gia bằng việc xây dựng một bản quy tắc thống nhất cho hoạt động tín dụng chứng từ.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1640     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 201745
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 166018
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2008 Lượt xem: 147365
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2553 Lượt xem: 135619
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 345 Lượt xem: 96095
tâm lý học đại cương Lượt tải: 503 Lượt xem: 83438
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 317 Lượt xem: 66272