Tài liệu

Lý 8: Bài tập Định luật về Công + Đáp án

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3088     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Lý 8: Bài tập Định luật về Công + Đáp án - tài liệu, sách iDoc.VnLý 8: Bài tập Định luật về Công + Đáp án,Bài tập 14: Định luật về công14.1. Một người đưa một vật nặng lên cao h bằng hai cách. Các thứ nhất, kéo trực tiếp vật theo phương…
Bài tập 14: Định luật về công
14.1. Một người đưa một vật nặng lên cao h bằng hai cách. Các thứ nhất, kéo trực
tiếp vật theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai, o vật theo mặt phẳng nghiêng
chiều dài gấp 2 lần độ cao h. Nếu bỏ qua ma sát ở mặt phẳng nghiêng thì
A. công thực hiện ở cách thứ hai lớn hơn vì đường đi lớn gấp hai lần
B. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ hơn vì lực kéo vật theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn
C. công thực hiện ở cách thứ nhất lớn hơn vì lực kéo lớn hơn
D. công thực hiện cách thứ nhất nhỏ hơn đường đi của vật chỉ bằng nữa
đường đi của vật ở cách thứ hai.
E. công thực hiện ở hai cách đều như nhau
Giải
Chọn E. công thực hiện ở hai cách đều như nhau
14.2. Một người đi xe đạp đều từ chân dốc đến đỉnh dốc cao 5m. Dốc dài 40m. Tính
công do người đó sinh ra. Biết rằng lực ma sát cản tr xe chuyển động trên mặt
đường là 2N, người và xe có khối lượng là 60kg.
Giải
Trọng lượng của người và xe: P = 60.10 = 600N
Lực ma sát: F
ms
= 20N, vậy công hao phí: A
1
= F
ms
.l = 20.40= 800J
Công có ích: A
2
= P.h = 600.5 = 3000J
Công của người sinh ra: A = A
1
+ A
2
= 800 + 3000 = 3800J
14.3. Ở H.14.1, hai quả cầu A và B đều làm bằng nhômcó cùng đường kính, một
quả rỗng một quả đặc. Hãy cho biết quả nào rỗng khối lượng của quả nọ lớn
hơn quả kia bao nhiêu lần ? Giả sử rằng thanh AB có khối lượng không đáng kể.
Giải
Quả cầu rỗng
OA = 3/2OB
P
A
/P
B
= OA/OB = 3/2 => P
A
= 2/3P
B
Quả cầu B nặng hơn quả cầu A. Vậy quả cầu A là quả cầu rỗng (Vì kích thước hai quả cầu
như nhau)
14.4. Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng 1 vật lên cao 7m với lực kéo
đầu dây tự do là 160N. Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao
nhiêu ?
Giải
Kéo vật lên cao bằng ròng rọc động thì lợi 2 lần vlực, thiệt 2 lần v đường đi. Vật nâng
lên 7m thì đầu dây tự do phải kéo 1 đoạn 14m
Công do người nhân công thực hiện:
A = F.S = 160 . 14 = 2240 J
14.5*. Vật A ở hình 14.2 có khối lượng 2kg. Hỏi lực kế chỉ bao nhiêu ? Muốn vật A đi
lên được 2cm, ta phải kéo lực kế đi xuống bao nhiêu cm ?
Giải
Có hai cách giải:
Cách 1:
Gọi trọng lượng của vật là P. Lực căng của sợi dây thứ nhất P/2. . Lực căng của sợi dây
thứ hai P/4. Lực căng của sợi dây thứ ba sẽ P/8. Vậy lực kéo của xo chỉ bằng P/8
(H.14.1G) . Vậy có khối lượng 2kg thì trọng lượng P = 20N. Do đó lực kế chỉ 2,5N
Như vậy ta được lợi 8 lần về lực (chỉ cần dùng lực kéo nhỏ hơn 8 lần so với khi kéo trực
tiếp) thì phải thiệt 8 lần v đường đi, nghĩa là muốn kéo vật đi 2cm, tay kéo dây một đoạn
dài hơn 8 lần, tức là kéo dây một đoạn 16cm.
Cách 2:
Muốn cho vật đi lên 2cm thì đầu dây thứ nhất phải đi lên 4cm, đầu dây thứ hai phải đi lên
8cm đầu dây thứ ba phải đi lên 16cm. vậy tay phải kéo lực kế di chuyển 16cm. Như
vậy đã thiệt về đường đi 8 lần thì sẽ được lợi về lực 8 lần. Thế nghĩa lực kéo chỉ bằng
1/8 trọng lượng của vật. Vậy lực kéo chỉ là 2,5N.
14.6*. Nối ròng rọc động và ròng rọc cố định với nhau nthế nào để được hệ thống
nâng vật nặng cho ta lợi về lực 4 lần, 6 lần ?
Giải
- Bố tmột ròng rọc cố địnhhai ròng rọc động như hình 14.2G.a sẽ được lợi 4 lần v
lực.
- Bố trí ba ròng rọc cố định và ba ròng rọc động như hình 14.2Gb sẽ được lợi 6 lần về lực.
14.7. Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật khối lượng 50kg lên
cao 2m.
a) Nếu không có ma sát thì lực kéo là 125N. Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
b) Thực tế có ma sát và lực kéo vật là 150N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.
Chú ý: Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là: H = ….
Trong đó: P là trọng lượng của vật (N),
h là độ cao (m),
F là lực kéo vật theo phương mặt phẳng nghiêng (N),
l là chiều dài mặt phẳng nghiêng (m)
Giải
a) Công của lực kéo trên mặt phẳng nghiêng:
A
1
= F
1
Công của lực kéo trực tiếp vật theo phương thẳng đứng:
A
2
= p.h = 500.2 = 1 000J
Theo định luật về công: A
1
= A
2
=> Fl = A
2
=> l = A
2
/F = 1000/125 = 8m
b) Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng: H = Ph/Fl.100% = 500.2/150/8 ≈ 0,83. H = 83%
14.8. Một người nâng một vật nặng lên cùng một độ cao bằng hai cách. Cách thứ
nhất, kéo vật bằng một ròng rọc cố định (H.14.3a). Cách thứ hai kết hợp một ròng
Liên hệ quảng cáo

rọc cố định một ròng rọc động (H.14.3B). Nếu bỏ qua trọng lượng của ma sát
ròng rọc thi
A. công thực hiện ở hai cách đều bằng nhau
B. công thực hiện ở cách thứ nhất lớn hơn vì lực kéo bằng trọng lượng của vật
C. công thực hiện ở cách thứ hai lớn hơn vì phải kéo dây dài hơn
D. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ hơn vì phải kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
Giải
=> Chọn A. công thực hiện ở hai cách đều bằng nhau
14.9. Trong xây dựng, để nâng vật nặng lên cao người ta thường dùng một ròng rọc
cố định hoặc một hệ thống ròng rọc cố định ròng rọc động (gọi palăng), như
hình 14.4. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về tác dụng của ròng rọc ?
A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm giảm lực nâng vật đi một nữa
B. Ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực nâng vật
C. Hệ thống palăng gồm 1 ròng rọc cố đnh và 1 ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực
nâng vật 2 lần
D. Hệ thống palăng gồm 1 ròng rọc cố đnh và 1 ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực
nâng vật 4 lần
Giải
=> Chọn A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm giảm lực nâng vật đi một nữa
14.10. Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng ?
A. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công
B. Các máy cơ đơn giản chỉ cho lợi về lực
C. Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường đi
D. Các máy cơ đơn giản cho lợi về lực và cả đường đi
Giải
=> Chọn A. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công
14.11. Dùng một palăng để đưa một vật nặng 200N lên cao 20cm, người ta phải dùng
một lực F kéo dây đi một đoạn 1,6m. Tính lực kéo dây và công đã sinh ra. Giả sử ma
sát của các ròng rọc là không đáng kể
Giải
Vì l = 1,6m , h = 20cm = 0,2m , l = 8h
=> F = P/8 = 25N
A = F.s = 40J
14.12. Hình 14.5 sơ đồ một trục kéo vật P có trọng lượng là 200N buộc vào một sợi
dây cuốn quanh trục A có bán kính R
1
= 10cm. Lực kéo F cuốn dây vào trục quay B
bánnh R
2
= 40cm. Tính lực kéo F công của lực kéo khi vật P được nâng lên
độ cao 10cm.
Giải
Nhận t: Từ hình vẽ nếu ta thấy lực kéo F dịch chuyển một đoạn là h thì vật lên cao một
Liên hệ quảng cáo

Lý 8: Bài tập Định luật về Công + Đáp án

Bài tập 14: Định luật về công14.1. Một người đưa một vật nặng lên cao h bằng hai cách. Các thứ nhất, kéo trực tiếp vật theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai, kéo vật theo mặt phẳng nghiêng có chiều dài gấp 2 lần độ cao h. Nếu bỏ qua ma sát ở mặt phẳng nghiêng thìA. công thực hiện ở cách thứ hai lớn hơn vì đường đi lớn gấp hai lầnB. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ hơn vì lực kéo vật theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơnC. công thực hiện ở cách thứ nhất lớn hơn vì lực kéo lớn hơnD. công thực hiện ở cách thứ nhất nhỏ hơn đường đi của vật chỉ bằng nữa đường đi của vật ở cách thứ hai.E. công thực hiện ở hai cách đều như nhauGiải Chọn E. công thực hiện ở hai cách đều như nhau 14.2. Một người đi xe đạp đều từ chân dốc đến đỉnh dốc cao 5m. Dốc dài 40m. Tính công do người đó sinh ra. Biết rằng lực ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 2N, người và xe có khối lượng là 60kg.GiảiTrọng lượng của người và xe: P = 60.10 = 600NLực ma sát: Fms = 20N, vậy công hao phí: A1 = Fms.l = 20.40= 800JCông có ích: A2 = P.h = 600.5 = 3000JCông của người sinh ra: A = A1 + A2 = 800 + 3000 = 3800J 14.3. Ở H.14.1, hai quả cầu A và B đều làm bằng nhôm và có cùng đường kính,  một quả rỗng và  một quả đặc. Hãy cho biết quả nào rỗng và khối lượng của quả nọ lớn hơn quả kia bao nhiêu lần ? Giả sử rằng thanh AB có khối lượng không đáng kể.GiảiQuả cầu rỗngOA = 3/2OBPA/PB = OA/OB = 3/2 => PA = 2/3PBQuả cầu B nặng hơn quả cầu A. Vậy quả cầu A là quả cầu rỗng (Vì kích thước hai quả cầu như nhau) 14.4. Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng 1 vật lên cao 7m với lực kéo ở đầu dây tự do là 160N. Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao nhiêu ?GiảiKéo vật lên cao bằng ròng rọc động  thì lợi 2 lần về lực, thiệt 2 lần về đường đi. Vật nâng lên 7m thì đầu dây tự do phải kéo 1 đoạn 14mCông do người nhân công thực hiện:A = F.S = 160 . 14 = 2240 J 14.5*. Vật A ở hình 14.2 có khối lượng 2kg. Hỏi lực kế chỉ bao nhiêu ? Muốn vật A đi lên được 2cm, ta phải kéo lực kế đi xuống bao nhiêu cm ?GiảiCó hai cách giải:Cách 1:Gọi trọng lượng của vật là P. Lực căng của sợi dây thứ nhất là P/2. . Lực căng của sợi dây thứ hai là P/4. Lực căng của sợi dây thứ ba sẽ là P/8. Vậy lực kéo của lò xo chỉ bằng P/8 (H.14.1G) . Vậy có khối lượng 2kg thì trọng lượng P = 20N. Do đó lực kế chỉ 2,5NNhư vậy ta được lợi 8 lần về lực (chỉ cần dùng lực kéo nhỏ hơn 8 lần so với khi kéo trực tiếp) thì phải thiệt 8 lần về đường đi, nghĩa là muốn kéo vật đi 2cm, tay kéo dây một đoạn dài hơn 8 lần, tức là kéo dây một đoạn 16cm.Cách 2:Muốn cho vật đi lên 2cm thì đầu dây thứ nhất phải đi lên 4cm, đầu dây thứ hai phải đi lên 8cm và đầu dây thứ ba phải đi lên 16cm. vậy tay phải kéo lực kế di chuyển 16cm. Như vậy đã thiệt về đường đi 8 lần thì sẽ được lợi về lực 8 lần. Thế nghĩa là lực kéo chỉ bằng 1/8 trọng lượng của vật. Vậy lực kéo chỉ là 2,5N. 14.6*. Nối ròng rọc động và ròng rọc cố định với nhau như thế nào để được hệ thống nâng vật nặng cho ta lợi về lực 4 lần, 6 lần ?Giải- Bố trí một ròng rọc cố định và hai ròng rọc động  như hình 14.2G.a sẽ được lợi 4 lần về lực.- Bố trí ba ròng rọc cố định và ba ròng rọc động như hình 14.2Gb sẽ được lợi 6 lần về lực. 14.7. Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 50kg lên cao 2m.a) Nếu không có ma sát thì lực kéo là 125N. Tính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3088     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 161026
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 262 Lượt xem: 112584
Có thể bạn quan tâm