Tài liệu

LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 204     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ - tài liệu, sách iDoc.VnLUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ,Mục tiêu : Rèn kỹ năng qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số . Giải thành thạo…
background image

LUYỆN TẬP  QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 

 

I.- Mục tiêu : 

-  Rèn kỹ năng  qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành 

qui đồng mẫu nhiều phân số .  

-  Giải thành thạo các bài tập về  qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có 

mẫu là số không quá 3 chữ số)  . 

II.- Phương tiện dạy học : 

-  Sách Giáo khoa . 

III Hoạt động trên lớp : 

 

1./ On định :  Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp  

 

2 ./ Kiểm tra bài cũ:      

 

 

 

-  Muốn qui đồng hai hay nhiều phân số ta phải làm thế nào ? 

 

 

 

-  Học sinh 1 : sửa bài tập 30 / 19               Học sinh 2 : Sửa 

bài tập 31 / 19 

3./ Bài mới : 

Giáo viên 

Học sinh  

Bài ghi 

background image

 

 

-  GV 

hướng dẫn 

-  Nếu  mẫu 

của  đề  bài 

cho  dưới 

dạng  tích 

,ta  có  thể 

nhanh 

chóng  tìm 

được  mẫu 

chung 

chính 

là 

BCNN 

của 

các 

mẫu 

và 

tìm  nhanh 

được  các 

thừa 

số 

phụ  

 

 

Học sinh thực 

hiện 

theo 

nhóm 

-  Học  sinh 

tổ  5  thực 

hiện     

 

 

 

-  Học  sinh 

tổ  4  thực 

hiện     

 

 

+  Bài tập 32 / 19 : 

a)  Qui đồng mẫu các phân số : 

              

21

10

;

9

8

;

7

4

            MC :  

63 

           

63

30

3

.

21

3

.

10

21

10

63

56

7

.

9

7

.

8

9

8

;

63

36

9

.

7

9

.

4

7

4

 

    b)    

11

.

2

7

;

3

.

2

5

3

2

           MC :  2

3 . 3 . 

11 = 264 

         

264

21

3

.

11

.

2

3

.

7

;

264

110

11

.

2

.

3

.

2

11

.

2

.

5

3

.

2

5

3

2

2

 

 

 

background image

 

 

-  Cần 

lưu 

ý  là 

phải 

đưa 

về 

các 

phân 

số 

có 

mẫu 

dươ

ng 

rồi 

mới 

thực 

hiện 

qui 

đồng 

mẫu 

hoặc 

mẫu 

chun

 

-  H

ọc 

sin

tổ 

thự

hiệ

n     

 

 

 

-  H

ọc 

sin

tổ 

thự

hiệ

 

+  Bài tập 33 / 19 : 

a)  MC : 60 

      

60

28

4

.

15

4

.

7

15

7

60

22

2

.

30

2

.

11

30

11

;

60

9

3

.

20

3

.

3

20

3

 

b)    MC : 140 

      

140

15

5

.

28

5

.

3

28

3

140

21

7

.

20

7

.

3

180

27

;

140

24

4

.

35

4

.

6

35

6

 

+  Bài tập 34 / 20 :     

  a) 

                 

7

8

;

7

7

5

5

neân

1

5

5

 

  b) 

              

30

25

6

5

;

30

18

5

3

;

30

90

3

 

  c) 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Mục tiêu : Rèn kỹ năng qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số . Giải thành thạo các bài tập về qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số) .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm