Thành viên docx2012

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

- 04/22/2012
Chia sẻ
/18 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (18 trang)
Thành viên docx2012

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

- 04/22/2012
8,120
Báo lỗi

A. Ôn tập lí thuyết:
B. Luyệếutập: ếu tố tự sự và miêu tả giúp cho- Hai y n tố y
việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ
 * Đề bài: Trang phục và văn hóa.
ràng, cụ thể sinh động hơn và do đó có sức
thuyết phục mạnh mẽ hơn.
- Các yếu tố tự sự và miêu tả được dùng làm
luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận
điểm và không phá vỡ mạch lạc văn bản nghị
luận của bài văn.

Nội dung
Slide 1

Tiết 120Tiết 120: : Tập làm văn:Tập làm văn:

Luyện tập đưa các yếu tố tự Luyện tập đưa các yếu tố tự  sự và miêu tả vào bài văn sự và miêu tả vào bài văn 

nghị luậnnghị luận

A. Ôn t p lí thuy t:ậ ếA. Ôn t p lí thuy t:ậ ế - Hai y u t y u t t s và miêu t giúp cho ế ố ế ố ự ự ảHai y u t y u t t s và miêu t giúp cho ế ố ế ố ự ự ả vi c trình bày lu n c trong bài văn đ c rõ ệ ậ ứ ượvi c trình bày lu n c trong bài văn đ c rõ ệ ậ ứ ượ ràng, c th sinh đ ng h n và do đó có s c ụ ể ộ ơ ứràng, c th sinh đ ng h n và do đó có s c ụ ể ộ ơ ứ thuy t ph c m nh m h n.ế ụ ạ ẽ ơthuy t ph c m nh m h n.ế ụ ạ ẽ ơ - Các y u t t s và miêu t đ c dùng làm ế ố ự ự ả ượCác y u t t s và miêu t đ c dùng làm ế ố ự ự ả ượ lu n c ph i ph c v cho vi c làm rõ lu n ậ ứ ả ụ ụ ệ ậlu n c ph i ph c v cho vi c làm rõ lu n ậ ứ ả ụ ụ ệ ậ đi m và không phá v m ch l c văn b n ngh ể ỡ ạ ạ ả ịđi m và không phá v m ch l c văn b n ngh ể ỡ ạ ạ ả ị lu n c a bài văn. ậ ủlu n c a bài văn. ậ ủ

Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị ẬTi t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị Ậ

B. Luy n t p:ệ ậB. Luy n t p:ệ ậ * Đ bài:ề* Đ bài:ề Trang ph c và văn hóa.ụTrang ph c và văn hóa.ụ

Mét s è h×nh Mét s è h×nh ¶nh vÒ trang ¶nh vÒ trang

phôcphôc

A. Ôn t p lí thuy t:ậ ếA. Ôn t p lí thuy t:ậ ế Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị ẬTi t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị Ậ

B. Luy n t p:ệ ậB. Luy n t p:ệ ậ * Đ bài:ề* Đ bài:ề Trang ph c và văn hóa.ụTrang ph c và văn hóa.ụ

1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ Tình hu ng:ốTình hu ng:ố

M t s b n đang đua đòi ộ ố ạM t s b n đang đua đòi ộ ố ạ theo nh ng l i ăn m c ữ ố ặtheo nh ng l i ăn m c ữ ố ặ không lành m nh, không ạkhông lành m nh, không ạ phù h p v i l a tu i h c ợ ớ ứ ổ ọphù h p v i l a tu i h c ợ ớ ứ ổ ọ sinh, truy n th ng văn ề ốsinh, truy n th ng văn ề ố hóa c a dân t c và hoàn ủ ộhóa c a dân t c và hoàn ủ ộ c nh gia đình. Em hãy ảc nh gia đình. Em hãy ả vi t m t bài ngh lu n đ ế ộ ị ậ ểvi t m t bài ngh lu n đ ế ộ ị ậ ể thuy t ph c các b n đó ế ụ ạthuy t ph c các b n đó ế ụ ạ thay đ i cách ăn m c cho ổ ặthay đ i cách ăn m c cho ổ ặ đúng đ n h n.ắ ơđúng đ n h n.ắ ơ

- Ki u bài: Ngh lu n ể ị ậ gi i thíchả - V n đ ngh lu n: ấ ề ị ậ trang ph c c a h c ụ ủ ọ sinh và văn hoá. Ch y ạ đua theo m t không ố ph i ng i h c sinh có ả ườ ọ văn hoá.

Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị ẬTi t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị Ậ

A. Ôn t p lí thuy t:ậ ếA. Ôn t p lí thuy t:ậ ế B. Luy n t p:ệ ậB. Luy n t p:ệ ậ * Đ bài:ề* Đ bài:ề Trang ph c và văn hóa.ụTrang ph c và văn hóa.ụ 1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ

a, G n đây, cách ăn m c c a m t s b n có nhi u thay đ i, ầ ặ ủ ộ ố ạ ề ổa, G n đây, cách ăn m c c a m t s b n có nhi u thay đ i, ầ ặ ủ ộ ố ạ ề ổ không còn gi n d , lành m nh nh tr c n a.ả ị ạ ư ướ ữkhông còn gi n d , lành m nh nh tr c n a.ả ị ạ ư ướ ữ b, Vi c ch y theo các “m t” ăn m c y có nhi u tác h i (làm ệ ạ ố ặ ấ ề ạb, Vi c ch y theo các “m t” ăn m c y có nhi u tác h i (làm ệ ạ ố ặ ấ ề ạ m t th i gian c a các b n, nh h ng x u đ n k t qu h c ấ ờ ủ ạ ả ưở ấ ế ế ả ọm t th i gian c a các b n, nh h ng x u đ n k t qu h c ấ ờ ủ ạ ả ưở ấ ế ế ả ọ t p, gây t n kém cho cha m ).ậ ố ẹt p, gây t n kém cho cha m ).ậ ố ẹ c, Các b n l m t ng r ng ăn m c nh v y s làm cho mình ạ ầ ưở ằ ặ ư ậ ẽc, Các b n l m t ng r ng ăn m c nh v y s làm cho mình ạ ầ ưở ằ ặ ư ậ ẽ tr thành ng i “văn minh”, “sành đi u”.ở ườ ệtr thành ng i “văn minh”, “sành đi u”.ở ườ ệ d, Nhà tr ng đang phát đ ng phong trào ch ng s d ng ma ườ ộ ố ử ụd, Nhà tr ng đang phát đ ng phong trào ch ng s d ng ma ườ ộ ố ử ụ tuý và ng h đ ng bào vùng b thiên tai.ủ ộ ồ ịtuý và ng h đ ng bào vùng b thiên tai.ủ ộ ồ ị e, Vi c ăn m c ph i phù h p v i th i đ i nh ng cũng c n ệ ặ ả ợ ớ ờ ạ ư ầe, Vi c ăn m c ph i phù h p v i th i đ i nh ng cũng c n ệ ặ ả ợ ớ ờ ạ ư ầ ph i lành m nh, phù h p v i truy n th ng văn hoá c a dân ả ạ ợ ớ ề ố ủph i lành m nh, phù h p v i truy n th ng văn hoá c a dân ả ạ ợ ớ ề ố ủ t c, v i l a tu i, hoàn c nh s ngộ ớ ứ ổ ả ốt c, v i l a tu i, hoàn c nh s ngộ ớ ứ ổ ả ố

2. Xác l p lu n đi m:ậ ậ ể2. Xác l p lu n đi m:ậ ậ ể

- Khi làm bài văn ngh lu n vi c xác đ nh lu n đi m là ị ậ ệ ị ậ ể- Khi làm bài văn ngh lu n vi c xác đ nh lu n đi m là ị ậ ệ ị ậ ể quan tr ng vì nó t p trung làm n i b t v n đ ngh ọ ậ ổ ậ ấ ề ịquan tr ng vì nó t p trung làm n i b t v n đ ngh ọ ậ ổ ậ ấ ề ị lu n.ậlu n.ậ - Không đ c đ a ra lu n đi m th a.ượ ư ậ ể ừ- Không đ c đ a ra lu n đi m th a.ượ ư ậ ể ừ

* M bài: Có th ch n 1 trong 2 cách sau:ở ể ọ* M bài: Có th ch n 1 trong 2 cách sau:ở ể ọ - Nêu vai trò c a trang ph c và văn hóa, vai trò c a m t đ i v i xã ủ ụ ủ ố ố ớ- Nêu vai trò c a trang ph c và văn hóa, vai trò c a m t đ i v i xã ủ ụ ủ ố ố ớ h i, con ng i nói chung.ộ ườh i, con ng i nói chung.ộ ườ - Nêu th c tr ng trong l p hi n nay v v n đ m t trang ph c và ự ạ ớ ệ ề ấ ề ố ụ- Nêu th c tr ng trong l p hi n nay v v n đ m t trang ph c và ự ạ ớ ệ ề ấ ề ố ụ văn hóa đ t đó gi i thích v trang ph c đ i v i h c sinh.ể ừ ả ề ụ ố ớ ọvăn hóa đ t đó gi i thích v trang ph c đ i v i h c sinh.ể ừ ả ề ụ ố ớ ọ * K t bài: ế* K t bài: ế -T nh n xét v trang ph c b n thân và h ng ph n đ u.ự ậ ề ụ ả ướ ấ ấT nh n xét v trang ph c b n thân và h ng ph n đ u.ự ậ ề ụ ả ướ ấ ấ - L i khuyên đ i v i các b n đang ch y theo m t.ờ ố ớ ạ ạ ốL i khuyên đ i v i các b n đang ch y theo m t.ờ ố ớ ạ ạ ố

A. Ôn t p lí thuy t:ậ ếA. Ôn t p lí thuy t:ậ ế Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị ẬTi t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị Ậ

B. Luy n t p:ệ ậB. Luy n t p:ệ ậ * Đ bài:ề* Đ bài:ề Trang ph c và văn hóa.ụTrang ph c và văn hóa.ụ 1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ 2. Xác l p lu n đi m:ậ ậ ể2. Xác l p lu n đi m:ậ ậ ể 3. S p x p lu n đi m:ắ ế ậ ể3. S p x p lu n đi m:ắ ế ậ ể

* M bài: Có th ch n 1 trong 2 cách sau:ở ể ọ* M bài: Có th ch n 1 trong 2 cách sau:ở ể ọ - Nêu vai trò c a trang ph c và văn hóa, vai trò c a m t đ i v i xã h i, ủ ụ ủ ố ố ớ ộ- Nêu vai trò c a trang ph c và văn hóa, vai trò c a m t đ i v i xã h i, ủ ụ ủ ố ố ớ ộ con ng i nói chung.ườcon ng i nói chung.ườ - Nêu th c tr ng trong l p hi n nay v v n đ m t trang ph c và văn hóa ự ạ ớ ệ ề ấ ề ố ụNêu th c tr ng trong l p hi n nay v v n đ m t trang ph c và văn hóa ự ạ ớ ệ ề ấ ề ố ụ đ t đó gi i thích v trang ph c đ i v i h c sinh.ể ừ ả ề ụ ố ớ ọđ t đó gi i thích v trang ph c đ i v i h c sinh.ể ừ ả ề ụ ố ớ ọ

* K t bài: ế* K t bài: ế - T nh n xét v trang ph c b n thân và h ng ph n đ u.ự ậ ề ụ ả ướ ấ ấT nh n xét v trang ph c b n thân và h ng ph n đ u.ự ậ ề ụ ả ướ ấ ấ - L i khuyên đ i v i các b n đang ch y theo m t.ờ ố ớ ạ ạ ốL i khuyên đ i v i các b n đang ch y theo m t.ờ ố ớ ạ ạ ố

* Thân bài:* Thân bài: a, c, e, b.a, c, e, b.

A. Ôn t p lí thuy t:ậ ếA. Ôn t p lí thuy t:ậ ế

Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị ẬTi t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị Ậ

B. Luy n t p:ệ ậB. Luy n t p:ệ ậ 1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ 2. Xác l p lu n đi m:ậ ậ ể2. Xác l p lu n đi m:ậ ậ ể 3. S p x p lu n đi m:ắ ế ậ ể3. S p x p lu n đi m:ắ ế ậ ể

S p x p lu n đi m khoa h c s làm cho bài văn ắ ế ậ ể ọ ẽS p x p lu n đi m khoa h c s làm cho bài văn ắ ế ậ ể ọ ẽ ngh lu n ch t ch , rành m ch.ị ậ ặ ẽ ạngh lu n ch t ch , rành m ch.ị ậ ặ ẽ ạ

4. V n d ng y u t t s và miêu t :ậ ụ ế ố ự ự ả4. V n d ng y u t t s và miêu t :ậ ụ ế ố ự ự ả

a, Có b n trút b chi c áo s mi tr ng đ m c vào m t ạ ỏ ế ơ ắ ể ặ ộa, Có b n trút b chi c áo s mi tr ng đ m c vào m t ạ ỏ ế ơ ắ ể ặ ộ chi c áo phông loè lo t, tr c ng c lo ng ngo ng hàng ế ẹ ướ ự ằ ằchi c áo phông loè lo t, tr c ng c lo ng ngo ng hàng ế ẹ ướ ự ằ ằ dãy ch n c ngoài và sau l ng là hình nh c a m t b ữ ướ ư ả ủ ộ ộdãy ch n c ngoài và sau l ng là hình nh c a m t b ữ ướ ư ả ủ ộ ộ phim đang “ăn khách”, m t hình nh v a thi u đ ng ộ ả ừ ế ứphim đang “ăn khách”, m t hình nh v a thi u đ ng ộ ả ừ ế ứ đ n l i v a hoàn toàn không phù h p v i l a tu i thi u ắ ạ ừ ợ ớ ứ ổ ếđ n l i v a hoàn toàn không phù h p v i l a tu i thi u ắ ạ ừ ợ ớ ứ ổ ế niên. Có b n đòi mua b ng đ c chi c qu n bò đ t ti n ạ ằ ượ ế ầ ắ ềniên. Có b n đòi mua b ng đ c chi c qu n bò đ t ti n ạ ằ ượ ế ầ ắ ề đ di n đ n tr ng, nh ng đó l i là chi c qu n xé g u ể ệ ế ườ ư ạ ế ầ ấđ di n đ n tr ng, nh ng đó l i là chi c qu n xé g u ể ệ ế ườ ư ạ ế ầ ấ và th ng g i. L i có b n quên c vi c h c t p, su t ủ ố ạ ạ ả ệ ọ ậ ốvà th ng g i. L i có b n quên c vi c h c t p, su t ủ ố ạ ạ ả ệ ọ ậ ố ngày dán m t vào màn hình máy vi tính đ đ m đu i v i ắ ể ắ ố ớngày dán m t vào màn hình máy vi tính đ đ m đu i v i ắ ể ắ ố ớ các trò ch i đi n t . Hôm qua, c ng tr ng, chút n a ơ ệ ử ở ổ ườ ữcác trò ch i đi n t . Hôm qua, c ng tr ng, chút n a ơ ệ ử ở ổ ườ ữ là tôi không nh n ra m t b n c a l p mình. Bên d i ậ ộ ạ ủ ớ ướlà tôi không nh n ra m t b n c a l p mình. Bên d i ậ ộ ạ ủ ớ ướ mái tóc nhu m m t đ ng đ hoe, và bên trên đôi giày ộ ộ ườ ỏmái tóc nhu m m t đ ng đ hoe, và bên trên đôi giày ộ ộ ườ ỏ to cao quá kh là chi c áo đen ng n ng n bó ch t l y ổ ế ắ ủ ặ ấto cao quá kh là chi c áo đen ng n ng n bó ch t l y ổ ế ắ ủ ặ ấ thân mình (m c dù b n v n là ng i g y nh ) và chi c ặ ạ ố ườ ầ ỏ ếthân mình (m c dù b n v n là ng i g y nh ) và chi c ặ ạ ố ườ ầ ỏ ế qu n tr ng ng r ng lùng thùng. S ăn m c c a các ầ ắ ố ộ ự ặ ủqu n tr ng ng r ng lùng thùng. S ăn m c c a các ầ ắ ố ộ ự ặ ủ b n sao l i thay đ i nhi u đ n th !ạ ạ ổ ề ế ếb n sao l i thay đ i nhi u đ n th !ạ ạ ổ ề ế ế

b, Hình nh các b n v n cho r ng ăn m c nh th m i ư ạ ẫ ằ ặ ư ế ớ t ra là ng i “văn minh”, “sành đi u”. Và có l các b n ỏ ườ ệ ẽ ạ v n t ng r ng s “sành đi u”, “văn minh” y s làm ẫ ưở ằ ự ệ ấ ẽ cho mình tr thành con ng i “th c th i” h n, “hi n ở ườ ứ ờ ơ ệ đ i” h n. Nh ng b qu n áo y s làm cho các b n có ạ ơ ữ ộ ầ ấ ẽ ạ th hãnh di n ng ng cao đ u tr c m i ng i. Nh ng ể ệ ẩ ầ ướ ọ ườ ư các b n có nh l p k ch ạ ớ ớ ị Ông Giu c- đanh m c l ố ặ ễ ph cụ mà chúng ta m i h c không? Cái ông tr ng gi ớ ọ ưở ả Giu c- đanh kia hăm h đ t may l ph c, vì ông ta ố ở ặ ễ ụ t ng r ng h m c đ c m t b l ph c quý t c là ưở ằ ễ ặ ượ ộ ộ ễ ụ ộ mình s có ngay cái sang c a nhà quý t c, còn “c bo ẽ ủ ộ ứ bo gi ki u áo qu n tr ng gi thì đ i nào đ c g i là ữ ể ầ ưở ả ờ ượ ọ ông l n”. Nh ng do không bi t th nào m i đúng là ớ ư ế ế ớ sang tr ng, Ông Giu c- đanh đã bi n mình thành trò ọ ố ế c i v i b qu n áo may hoa l n ng c và ng n cũn ườ ớ ộ ầ ộ ượ ắ c n (vì b ăn b t v i). Ông ta còn b đám th ph l t c ỡ ị ớ ả ị ợ ụ ộ ả cái áo ng n l n chi c qu n c c m c khi t p ki m. V y ắ ẫ ế ầ ộ ặ ậ ế ậ thì s sang tr ng, c s “sành đi u”, “văn minh” n a, ự ọ ả ự ệ ữ có ph i là đ c làm nên nh vào vi c đua theo “m t” ả ượ ờ ệ ố này “m t” n đâu!ố ọ

Câu h i th o lu nỏ ả ậ

1) Tìm nh ng y u t t s , miêu t trong ữ ế ố ự ự ả đo n văn trên?ạ

2) Các y u t t s và miêu t đó đ c ế ố ự ự ả ượ đ a vào đo n văn nh th nào?ư ạ ư ế

3) N u b các y u t t s và miêu t ế ỏ ế ố ự ự ả trong đo n văn trên thì đo n văn s nh ạ ạ ẽ ư th nào?ế

a, Có bạn trút bỏ chiếc áo sơ mi trắng để mặc vào một  chiếc áo phông loè  loẹt,  trước ngực loằng ngoằng hàng  dãy chữ nước ngoài và sau lưng là hình ảnh của một bộ  phim đang “ăn khách”, một hình ảnh vừa thiếu đứng đắn  lại vừa hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên.  Có  bạn đòi mua  bằng được  chiếc  quần  bò đắt  tiền để  diện đến  trường, nhưng đó  lại  là  chiếc quần xé  gấu và  thủng gối.  Lại  có  bạn quên  cả  việc học  tập,  suốt  ngày  dán mắt vào màn hình máy vi tính để đắm đuối với các  trò chơi điện tử. Hôm qua, ở cổng trường, chút nữa là tôi  không nhận ra một bạn của lớp mình. Bên dưới mái tóc  nhuộm một đường đỏ  hoe,  và  bên  trên đôi  giày  to  cao  quá  khổ  là  chiếc  áo  đen  ngắn  ngủn  bó  chặt  lấy  thân  mình (mặc dù bạn vốn là người gầy nhỏ) và chiếc quần  trắng ống rộng lùng thùng. Sự ăn mặc của các bạn sao  lại thay đổi nhiều đến thế!

b, Hình nh các b n v n cho r ng ăn m c nh th m i ư ạ ẫ ằ ặ ư ế ớ t ra là ng i “văn minh”, “sành đi u”. Và có l các b n ỏ ườ ệ ẽ ạ v n t ng r ng s “sành đi u”, “văn minh” y s làm cho ẫ ưở ằ ự ệ ấ ẽ mình tr thành con ng i “th c th i” h n, “hi n đ i” h n. ở ườ ứ ờ ơ ệ ạ ơ Nh ng b qu n áo y s làm cho các b n có th hãnh ữ ộ ầ ấ ẽ ạ ể di n ng ng cao đ u tr c m i ng i. Nh ng các b n có ệ ẩ ầ ướ ọ ườ ư ạ nh l p k ch ớ ớ ị Ông Giu c- đanh m c l ph cố ặ ễ ụ mà chúng ta m i h c không? Cái ông tr ng gi Giu c- đanh kia ớ ọ ưở ả ố hăm h đ t may l ph c, vì ông ta t ng r ng h m c ở ặ ễ ụ ưở ằ ễ ặ đ c m t b l ph c quý t c là mình s có ngay cái ượ ộ ộ ễ ụ ộ ẽ sang c a nhà quý t c, còn “c bo bo gi ki u áo qu n ủ ộ ứ ữ ể ầ tr ng gi thì đ i nào đ c g i là ông l n”. Nh ng do ưở ả ờ ượ ọ ớ ư không bi t th nào m i đúng là sang tr ng, Ông Giu c- ế ế ớ ọ ố đanh đã bi n mình thành trò c i v i b qu n áo may ế ườ ớ ộ ầ hoa l n ng c và ng n cũn c n (vì b ăn b t v i). Ông ta ộ ượ ắ ỡ ị ớ ả còn b đám th ph l t c cái áo ng n l n chi c qu n ị ợ ụ ộ ả ắ ẫ ế ầ c c m c khi t p ki m. V y thì s sang tr ng, c s “sành ộ ặ ậ ế ậ ự ọ ả ự đi u”, “văn minh” n a, có ph i là đ c làm nên nh vào ệ ữ ả ượ ờ vi c đua theo “m t” này “m t” n đâu!ệ ố ố ọ

Yếu tố tự sự + Nhờ  lớp  kịch  vừa  học:  Ông  Giuốc­  đanh  mặc  lễ  phục. + Ông  trưởng  giả  đặt  may  lễ phục. +  Ông  tưởng  hễ  mặc  lễ  phục  quý  tộc  là  sẽ  có  cái  sang của nhà quý tộc; + Ông  tự  biến mình  thành  trò cười. + Ông  còn  bị  tên  thợ may  và đám thợ phụ lột cả….

Yếu tố miêu tả

+  Hãnh  diện  ngẩng  cao  đầu; + Hăm hở đặt may. + Bo bo giữ kiểu quần áo  trưởng  giả  thì  đời  nào  được gọi là ông lớn. +  Bộ  quần  áo  may  hoa  lộn  ngược  và  ngắn  cũn  cỡn; + Đám thợ phụ  lột cả cái  áo  lẫn  chiếc  quần  cộc  mặc khi tập kiếm.

A. Ôn t p lí thuy t:ậ ếA. Ôn t p lí thuy t:ậ ế Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị ẬTi t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị Ậ

B. Luy n t p:ệ ậB. Luy n t p:ệ ậ 1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ 2. Xác l p lu n đi m:ậ ậ ể2. Xác l p lu n đi m:ậ ậ ể 3. S p x p lu n đi m:ắ ế ậ ể3. S p x p lu n đi m:ắ ế ậ ể 4. V n d ng y u t t s và miêu t :ậ ụ ế ố ự ự ả4. V n d ng y u t t s và miêu t :ậ ụ ế ố ự ự ả

Vi t đo n văn: Tri n khai lu n đi m ph n thân ế ạ ể ậ ể ầVi t đo n văn: Tri n khai lu n đi m ph n thân ế ạ ể ậ ể ầ bài.bài.b. Vi c ch y theo các “m t” ăn m c y có nhi u tác ệ ạ ố ặ ấ ềb. Vi c ch y theo các “m t” ăn m c y có nhi u tác ệ ạ ố ặ ấ ề

h i (làm m t th i gian c a các b n, nh h ng x u ạ ấ ờ ủ ạ ả ưở ấh i (làm m t th i gian c a các b n, nh h ng x u ạ ấ ờ ủ ạ ả ưở ấ đ n k t qu h c t p, gây t n kém cho cha m ).ế ế ả ọ ậ ố ẹđ n k t qu h c t p, gây t n kém cho cha m ).ế ế ả ọ ậ ố ẹ e. Vi c ăn m c ph i phù h p v i th i đ i nh ng cũng ệ ặ ả ợ ớ ờ ạ ưe. Vi c ăn m c ph i phù h p v i th i đ i nh ng cũng ệ ặ ả ợ ớ ờ ạ ư c n ph i lành m nh, phù h p v i truy n th ng văn ầ ả ạ ợ ớ ề ốc n ph i lành m nh, phù h p v i truy n th ng văn ầ ả ạ ợ ớ ề ố hoá c a dân t c, v i l a tu i, hoàn c nh s ngủ ộ ớ ứ ổ ả ốhoá c a dân t c, v i l a tu i, hoàn c nh s ngủ ộ ớ ứ ổ ả ố

Không đ a ưKhông đ a ư vào nh ng ữvào nh ng ữ câu văn th a ừcâu văn th a ừ (có n i dung ộ(có n i dung ộ không sát v i ớkhông sát v i ớ lu n đi m).ậ ểlu n đi m).ậ ể

Xác l p lu n ậ ậ đi mể

S p x p lu n ắ ế ậ đi mể

Vi t đo n văn ngh ế ạ ị lu n có y u t t ậ ế ố ự

s và miêu tư ả

Ti t 120 ếTi t 120 ế LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự ẢLUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả

VÀO BÀI VĂN NGH LU NỊ ẬVÀO BÀI VĂN NGH LU NỊ Ậ

- Vi c xác đ nh ệ ị- Vi c xác đ nh ệ ị lu n đi m là ậ ểlu n đi m là ậ ể quan tr ng vì nó ọquan tr ng vì nó ọ t p trung làm ật p trung làm ậ n i b t v n đ ổ ậ ấ ền i b t v n đ ổ ậ ấ ề ngh lu n trong ị ậngh lu n trong ị ậ bài văn ngh ịbài văn ngh ị lu n.ậlu n.ậ - Không đ c ượ- Không đ c ượ đ a ra lu n đi m ư ậ ểđ a ra lu n đi m ư ậ ể th a.ừth a.ừ

S p x p lu n ắ ế ậS p x p lu n ắ ế ậ đi m khoa h c ể ọđi m khoa h c ể ọ s làm cho bài ẽs làm cho bài ẽ văn ngh lu n ị ậvăn ngh lu n ị ậ ch t ch , rành ặ ẽch t ch , rành ặ ẽ m ch.ạm ch.ạ

H ng d n v nhàướ ẫ ềH ng d n v nhàướ ẫ ề

 H c bàiọH c bàiọ  Hãy vi t đo n văn ngh lu n (t 8 đ n 10 ế ạ ị ậ ừ ếHãy vi t đo n văn ngh lu n (t 8 đ n 10 ế ạ ị ậ ừ ế

câu) có s d ng y u t miêu t và t s ử ụ ế ố ả ự ựcâu) có s d ng y u t miêu t và t s ử ụ ế ố ả ự ự v ch đ h c t p.ề ủ ề ọ ậv ch đ h c t p.ề ủ ề ọ ậ

 Chu n b ti t sau vi t bài t p làm văn s ẩ ị ế ế ậ ốChu n b ti t sau vi t bài t p làm văn s ẩ ị ế ế ậ ố 7 (th i gian 90 phút).ờ7 (th i gian 90 phút).ờ

Slide 1 Tiết 120: Tập làm văn: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Câu hỏi thảo luận Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Hướng dẫn về nhà Slide 18

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang