Tài liệu

Lượng giác: Công thức lượng giác

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1641     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 21
Tài liệu Lượng giác: Công thức lượng giác - tài liệu, sách iDoc.VnLượng giác: Công thức lượng giác,Định nghĩa Bảng giá trị lượng giác của một số cung ( góc) đặc biệt Một số công thức lượng giác
CHÖÔNG 1: COÂNG THÖÙC LÖÔÏNG GIAÙC
I. Ñònh nghóa
Treân maët phaúng Oxy cho ñöôøng troøn löôïng giaùc taâm O baùn kính R=1 vaø ñieåm M
treân ñöôøng troøn löôïng giaùc maø sñ
AM
=
β
vôùi
02
β≤ π
Ñaët
k2 ,k Zα=β+ π
Ta ñònh nghóa:
sin OKα=
cos OHα=
sin
tg
cos
α
α=
α
vôùi
co
s 0α≠
cos
cot g
sin
α
α=
α
vôùi
sin 0α≠
II. Baûng giaù trò löôïng giaùc cuûa moät soá cung (hay goùc) ñaëc bieät
Goùc
α
Giaù trò
()
o
00
()
o
30
6
π
()
o
45
4
π
()
o
60
3
π
()
o
90
2
π
sinα
0 1
2
2
2
3
2
1
cosα
1
3
2
2
2
1
2
0
t
g
α
0
3
3
1
3
||
cot gα
||
3
1
3
3
0
III. Heä thöùc cô baûn
22
sin cos 1α+ α=
2
2
1
1tg
cos
=
α
vôùi
()
kkZ
2
π
α≠ + π
2
2
1
tcotg
sin
+=
α
vôùi
(
)
kkZα≠ π
IV. Cung lieân keát (Caùch nhôù: cos ñoái, sin buø, tang sai
π
; phuï cheùo)
a. Ñoái nhau: vaø
−α
α
(
)
sin sin−α = α
(
)
cos cos−α = α
(
)
)
tg tg−α = α
(
)
(
)
cot g cot g−α = α
b. Buø nhau: vaø
α π−α
(
)
()
()
()
sin sin
cos cos
tg tg
cot
g
cot
g
π−α = α
π−α = α
π−α = α
π−α = α
c. Sai nhau : vaø
π+
π
α α
(
)
()
()
()
sin sin
cos cos
tg t g
cot
g
cot
g
π+α = α
π+α = α
π+α = α
π+α = α
d. Phuï nhau: vaø
α
2
π
−α
sin cos
2
cos sin
2
t
g
cot
g
2
cot
g
t
g
2
π
⎛⎞
−α = α
⎜⎟
⎝⎠
π
⎛⎞
−α = α
⎜⎟
⎝⎠
π
⎛⎞
−α = α
⎜⎟
⎝⎠
π
⎛⎞
−α = α
⎜⎟
⎝⎠
e.Sai nhau
2
π
:
α
vaø
2
π
sin cos
2
cos sin
2
t
g
cot
g
2
cot
g
t
g
2
π
⎛⎞
= α
⎜⎟
⎝⎠
π
⎛⎞
= α
⎜⎟
⎝⎠
π
⎛⎞
= α
⎜⎟
⎝⎠
π
⎛⎞
= α
⎜⎟
⎝⎠
Liên hệ quảng cáo

f.
()()
()()
()
()
=
=
=
=
k
k
sin x k 1 sin x,k Z
cos x k 1 cosx,k Z
tg x k tgx,k Z
cotg x k cot gx
V. Coâng thöùc coäng
(
)
()
()
sin a b sinacosb sin bcosa
cos a b cosacosb sin asin b
tga tgb
tg a b
1tgatgb
±= ±
±=
±
±=
m
m
VI. Coâng thöùc nhaân ñoâi
=
=−= =
=
=
22 2 2
2
2
sin2a 2sinacosa
cos2a cos a sin a 1 2sin a 2cos a 1
2tga
tg2a
1tga
cotg a 1
cotg2a
2cotga
VII. Coâng thöùc nhaân ba:
3
3
sin3a 3sina 4sin a
cos3a 4 cos a 3cosa
=−
=−
VIII. Coâng thöùc haï baäc:
()
()
2
2
2
1
sin a 1 cos2a
2
1
cos a 1 cos2a
2
1cos2a
tg a
1cos2a
=−
=+
=
+
IX. Coâng thöùc chia ñoâi
Ñaët
a
tt
g
2
=
(vôùi
ak
)
2≠π+ π
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Lượng giác: Công thức lượng giác

Định nghĩa
Bảng giá trị lượng giác của một số cung ( góc) đặc biệt
Một số công thức lượng giác

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1641     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus