Tài liệu

Luật doanh nghiệp năm 2005

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2346     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 97
Tài liệu Luật doanh nghiệp năm 2005 - tài liệu, sách iDoc.VnĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trác
LU T
DOANH NGHI P
C A QU C H I N C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S ƯỚ
60/2005/QH11 NY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
Căn c o Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đ c ế ướ ượ
s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a ế
Qu c h i khX, kỳ h p th 10;
Lu t này quy đ nh v doanh nghi p.
CH NG IƯƠ
NH NG QUY Đ NH CHUNG
Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh
Lu t này quy đ nh v vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t đ ng c a công ty trách
nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh doanh nghi p t nhân thu c m i ư
thành ph n kinh t (sau đây g i chung là doanh nghi p); quy đ nh v nhóm công ty. ế
Đi u 2. Đ i t ng áp d ng ượ
1. c doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . ế
2. T ch c, cá nhânliên quan đ n vi c thành l p, t ch c qu n lý ho t đ ng c a ế
c doanh nghi p.
Đi u 3. Áp d ng Lu t doanh nghi p, đi u c qu c t các lu t có liên quan ướ ế
1. Vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t đ ng c a doanh nghi p thu c m i thành
ph n kinh t áp d ng theo quy đ nh c a Lu t nàyc quy đ nh khác c a pháp lu t ế
liên quan.
2. Tr ng h p đ c thù liên quan đ n vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t đ ng c aườ ế
doanh nghi p đ c quy đ nh t i Lu t khác thì áp d ng theo quy đ nh c a Lu t đó. ượ
3. Tr ng h p đi u c qu c t C ng hoà h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viênườ ướ ế
quy đ nh khác v i quy đ nh c a Lu t này thì áp d ng theo quy đ nh c a đi u c ướ
qu c t . ế
Đi u 4. Gi i thích t ng
Trong Lu t này,c t ng d i đây đ c hi u nh sau: ướ ượ ư
1. Doanh nghi p là t ch c kinh t tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n đ nh, ế
đ c đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t nh m m c đích th c hi n cượ
ho t đ ng kinh doanh.
2. Kinh doanh là vi c th c hi n liên t c m t, m t s ho c t t c c công đo n c a quá
trình đ u t , t s n xu t đ n tiêu th s n ph m ho c cung ng d ch v trên th tr ng ư ế ườ
nh m m c đích sinh l i.
3. H s h p l h s có đ y đ gi y t theo quy đ nh c a Lu t này, có n i dung ơ ơ
đ c kê khai đ y đ theo quy đ nh c a pháp lu t.ượ
4. p v n là vi c đ a tài s no công ty đ tr thành ch s h u ho c các ch s ư
h u chung c ang ty. Tài s n góp v n th ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n
đ i, vàng, gtr quy n s d ng đ t, giá tr quy n s h u trí tu , công ngh , bí quy t k ế
thu t, cáci s n kc ghi trong Đi u l công ty do thành viên góp đ t o thành v n ể ạ
c a công ty.
5. Ph n v n p là t l v n mà ch s h u ho c ch s h u chung c a công ty góp
o v n đi u l .
6. V n đi u l s v n doc thành viên, c đông góp ho c cam k t góp trong m t ế
th i h n nh t đ nh và đ c ghi vào Đi u l ng ty. ượ
7. V n pháp đ nh là m c v n t i thi u ph i có theo quy đ nh c a pháp lu t đ thành l p
doanh nghi p.
8. V n có quy n bi u quy t là ph n v n góp ho c c ph n, theo đó ng i s h u ế ư
quy n bi u quy t v nh ng v n đ thu c th m quy n quy t đ nh c a H i đ ng thành ế ế
viên ho c Đ i h i đ ng c đông.
9. C t c là kho n l i nhu n ròng đ c tr cho m i c ph n b ng ti n m t ho c b ngổ ứ ượ
tài s n khác t ngu n l i nhu n còn l i c a công ty sau khi đã th c hi n nghĩa v v tài
chính.
10. Thành viên sáng l p là ng i góp v n, tham gia xây d ng, thông qua ký tên vào ườ
b n Đi u l đ u tiên c ang ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh.
11. C đông là ng i s h u ít nh t m t c ph n đã phát hành c a công ty c ph n. ườ
C đông sáng l p là c đông tham giay d ng, thông qua và ký tên vào b n Đi u l
đ u tiên c a công ty c ph n.
12. Thành viên h p danh là thành viên ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình
v c nghĩa v c a công ty h p danh.
13. Ng i qu n lý doanh nghi p là ch s h u, giám đ c doanh nghi p t nhân, thànhườ ư
viên h p danh công ty h p danh, Ch t ch H i đ ng thành viên, Ch t chng ty, thành ủ ị
viên H i đ ng qu n tr , Giám đ c ho c T ng giám đ c vàc ch c danh qu n lý khác
do Đi u l công ty quy đ nh.
14. Ng i đ i di n theo u quy n là nhân đ c thành viên, c đông là t ch c c aườ ượ
ng ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n u quy n b ng văn b n th c hi n các
quy n c a mình t i công ty theo quy đ nh c a Lu t này.
15. M t công ty đ c coi là công ty m c a công ty khác n u thu c m t trong các ượ ế
Liên hệ quảng cáo

tr ng h p sau đây:ườ
a) S h u trên 50% v n đi u l ho c t ng s c ph n ph thông đã phát hành c a
ng ty đó;
b) quy n tr c ti p ho c gián ti p b nhi m đa s ho c t t c thành viên H i đ ng ế ế
qu n tr , Giám đ c ho c T ng giám đ c c a công ty đó;
c) quy n quy t đ nh vi c s a đ i, b sung Đi u l c a công ty đó. ế
16. T ch c l i doanh nghi p là vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n đ i
doanh nghi p.
17. Ng i có liên quan là t ch c, cá nn có quan h tr c ti p ho c gián ti p v iườ ế ế
doanh nghi p trong các tr ng h p sau đây: ườ
a)ng ty m , ng i qu n lý công ty m và ng i có th m quy n b nhi m ng i ườ ườ ườ
qu n lý đó đ i v i công ty con;
b)ng ty con đ i v i công ty m ;
c) Ng i ho c nhóm ng i có kh năng chi ph i vi c ra quy t đ nh, ho t đ ng c aườ ườ ế
doanh nghi p đó thông qua các c quan qu n lý doanh nghi p; ơ
d) Ng i qu n lý doanh nghi p;ườ
đ) V , ch ng, cha, cha nuôi, m , m nuôi, con, con nuôi, anh, ch , em ru t c a ng i ườ
qu n lý doanh nghi p ho c c a thành viên, c đông s h u ph n v n góp hay c ph n
chi ph i;
e) nhân đ c u quy n đ i di n cho nh ng ng i quy đ nh t i các đi m a, b, c, d vàượ ườ
đ kho n này;
g) Doanh nghi p trong đó nh ng ng i quy đ nh t i các đi m a, b, c, d, đ, e và h kho n ườ
y có s h u đ n m c chi ph i vi c ra quy t đ nh c a các c quan qu n lý doanh ế ế ơ
nghi p đó;
h) Nhóm ng i tho thu n cùng ph i h p đ thâu tóm ph n v np, c ph n ho c l iườ
ích công ty ho c đ chi ph i vi c ra quy t đ nh c a công ty. ế
18. Ph n v n góp s h u nhà n cph n v n góp đ c đ u t t ngu n v n ngân ư ượ ư
ch nhà n c và ngu n v n khác c a Nhà n c do m t c quan nn c ho c tướ ướ ơ ướ
ch c kinh t m đ i di n ch s h u. ế
C ph n s h u nn c là c ph n đ c thanh toán b ng v n ngân sách nhà n c ướ ượ ướ
ngu n v n khác c a N n c do m t c quan nhà n c ho c t ch c kinh t m ướ ơ ướ ế
đ i di n ch s h u.
19. Giá th tr ng c a ph n v n góp ho c c ph ngiá giao d ch trên th tr ng ườ ườ
ch ng khoán ho c giá do m t t ch c đ nh giá chuyên nghi p xác đ nh.
20. Qu c t ch c a doanh nghi p là qu c t ch c a n c, vùng lãnh th n i doanh nghi p ướ ơ
thành l p, đăng ký kinh doanh.
21. Đ a ch th ng trú là đ a ch đăng ký tr s chính đ i v i t ch c; đ a ch đăng ký ườ
h kh u th ng trú ho c đ a ch n i làm vi c ho c đ a ch khác c a cá nn mà ng i ườ ơ ư
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Luật doanh nghiệp năm 2005
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2346     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình Pháp Luật Đại Cương Lượt tải: 236 Lượt xem: 28594
Câu hỏi Đáp án Luật Hành Chính Lượt tải: 103 Lượt xem: 17370
So sánh hệ thống tòa án ở Anh và Việt… Lượt tải: 177 Lượt xem: 13759
Ôn tập luật dân sự Lượt tải: 174 Lượt xem: 13559
giáo trình luật thương mại quốc tế Lượt tải: 102 Lượt xem: 9489
Có thể bạn quan tâm
giáo trình luật thương mại quốc tế Lượt tải: 102 Lượt xem: 9489
BÀI TẬP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Lượt tải: 42 Lượt xem: 8977
Công Pháp Quốc Tế Lượt tải: 23 Lượt xem: 6134