Tài liệu

LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3430     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 92
Tài liệu LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 - tài liệu, sách iDoc.Vn LUẬT DOANH NGHIỆPCỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005Căn c
LU T DOANH NGHI P
C A QU C H I N C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ƯỚ
S 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
Căn c vào Hi n pháp n c C ng hoà h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ế ướ
đã đ c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 nămượ ế
2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10;
Lu t này quy đ nh v doanh nghi p.
CH NG IƯƠ
NH NG QUY Đ NH CHUNG
Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh
Lu t này quy đ nh v vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t đ ng c a công ty
trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh doanh nghi p t nhân ư
thu c m i thành ph n kinh t (sau đây g i chung doanh nghi p); quy đ nh v ế
nhóm công ty.
Đi u 2. Đ i t ng áp d ng ượ
1. Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . ế
2. T ch c, nhân liên quan đ n vi c thành l p, t ch c qu n ho t ế
đ ng c a các doanh nghi p.
Đi u 3. Áp d ng Lu t doanh nghi p, đi u c qu c t các lu t liên ư ế
quan
1. Vi c thành l p, t ch c qu n ho t đ ng c a doanh nghi p thu c m i
thành ph n kinh t áp d ng theo quy đ nh c a Lu t này các quy đ nh khác c a ế
pháp lu t có liên quan.
2. Tr ng h p đ c thù liên quan đ n vi c thành l p, t ch c qu n ho tườ ế
đ ng c a doanh nghi p đ c quy đ nh t i Lu t khác thì áp d ng theo quy đ nh c a ượ
Lu t đó.
3. Tr ng h p đi u c qu c t C ng hoà h i ch nghĩa Vi t Nam ư ướ ế
thành viên có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Lu t này thì áp d ng theo quy đ nh c a
đi u c qu c t . ư ế
Đi u 4. Gi i thích t ng
Trong Lu t này, các t ng d i đây đ c hi u nh sau: ướ ượ ư
1. Doanh nghi p t ch c kinh t tên riêng, tài s n, tr s giao d ch ế
n đ nh, đ c đăng kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t nh m m c đích th c ượ
hi n các ho t đ ng kinh doanh.
2. Kinh doanh là vi c th c hi n liên t c m t, m t s ho c t t c các công đo n
c a quá trình đ u t , t s n xu t đ n tiêu th s n ph m ho c cung ng d ch v trên ư ế
th tr ng nh m m c đích sinh l i. ư
3. H s h p l h s có đ y đ gi y t theo quy đ nh c a Lu t này, n i ơ ơ
dung đ c kê khai đ y đ theo quy đ nh c a pháp lu t.ượ
4. Góp v n vi c đ a tài s n vào công ty đ tr thành ch s h u ho c các ư
ch s h u chung c a công ty. Tài s n góp v n có th là ti n Vi t Nam, ngo i t t
do chuy n đ i, vàng, giá tr quy n s d ng đ t, giá tr quy n s h u trí tu , công
ngh , bí quy t k thu t, các tài s n khác ghi trong Đi u l công ty do thành viên góp ế
đ t o thành v n c a công ty.
5. Ph n v n góp t l v n ch s h u ho c ch s h u chung c a công
ty góp vào v n đi u l .
6. V n đi u l s v n do các thành viên, c đông góp ho c cam k t góp ế
trong m t th i h n nh t đ nh và đ c ghi vào Đi u l công ty. ượ
7. V n pháp đ nh m c v n t i thi u ph i theo quy đ nh c a pháp lu t đ
thành l p doanh nghi p.
8. V n quy n bi u quy t ph n v n góp ho c c ph n, theo đó ng i s ế ườ
h u quy n bi u quy t v nh ng v n đ thu c th m quy n quy t đ nh c a H i ế ế
đ ng thành viên ho c Đ i h i đ ng c đông.
9. C t c kho n l i nhu n ròng đ c tr cho m i c ph n b ng ti n m t ượ
ho c b ng tài s n khác t ngu n l i nhu n còn l i c a công ty sau khi đã th c hi n
nghĩa v v tài chính.
10. Thành viên sáng l p là ng i góp v n, tham gia xây d ng, thông qua ườ
tên vào b n Đi u l đ u tiên c a công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh.
11. C đông ng i s h u ít nh t m t c ph n đã phát hành c a công ty c ườ
ph n.
C đông sáng l p c đông tham gia xây d ng, thông qua tên vào b n
Đi u l đ u tiên c a công ty c ph n.
12. Thành viên h p danh thành viên ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n
c a mình v các nghĩa v c a công ty h p danh.
13. Ng i qu n doanh nghi p ch s h u, giám đ c doanh nghi p tườ ư
nhân, thành viên h p danh công ty h p danh, Ch t ch H i đ ng thành viên, Ch t ch
công ty, thành viên H i đ ng qu n tr , Giám đ c ho c T ng giám đ c các ch c
danh qu n lý khác do Đi u l công ty quy đ nh.
14. Ng i đ i di n theo u quy n nhân đ c thành viên, c đông tườ ượ
ch c c a công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n u quy n b ng văn b n th c
hi n các quy n c a mình t i công ty theo quy đ nh c a Lu t này.
15. M t công ty đ c coi công ty m c a công ty khác n u thu c m t trong ượ ế
các tr ng h p sau đây:ườ
2
a) S h u trên 50% v n đi u l ho c t ng s c ph n ph thông đã phát hành
c a công ty đó;
b) quy n tr c ti p ho c gián ti p b nhi m đa s ho c t t c thành viên ế ế
H i đ ng qu n tr , Giám đ c ho c T ng giám đ c c a công ty đó;
c) Có quy n quy t đ nh vi c s a đ i, b sung Đi u l c a công ty đó. ế
16. T ch c l i doanh nghi p vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c
chuy n đ i doanh nghi p.
17. Ng i liên quan t ch c, nhân quan h tr c ti p ho c gián ti pườ ế ế
v i doanh nghi p trong các tr ng h p sau đây: ườ
a) Công ty m , ng i qu n công ty m ng i th m quy n b nhi m ườ ườ
ng i qu n lý đó đ i v i công ty con;ườ
b) Công ty con đ i v i công ty m ;
c) Ng i ho c nhóm ng i có kh năng chi ph i vi c ra quy t đ nh, ho t đ ngườ ườ ế
c a doanh nghi p đó thông qua các c quan qu n lý doanh nghi p; ơ
d) Ng i qu n lý doanh nghi p;ườ
đ) V , ch ng, cha, cha nuôi, m , m nuôi, con, con nuôi, anh, ch , em ru t c a
ng i qu n lý doanh nghi p ho c c a thành viên, c đông s h u ph n v n góp hayư
c ph n chi ph i;
e) nhân đ c u quy n đ i di n cho nh ng ng i quy đ nh t i các đi m a,ượ ườ
b, c, d và đ kho n này;
g) Doanh nghi p trong đó nh ng ng i quy đ nh t i các đi m a, b, c, d, đ, e và ư
h kho n này có s h u đ n m c chi ph i vi c ra quy t đ nh c a các c quan qu n ế ế ơ
doanh nghi p đó;
h) Nhóm ng i tho thu n cùng ph i h p đ thâu tóm ph n v n góp, c ph nườ
ho c l i ích công ty ho c đ chi ph i vi c ra quy t đ nh c a công ty. ế
18. Ph n v n góp s h u nhà n c là ph n v n góp đ c đ u t t ngu n v n ướ ượ ư
ngân sách nhà n c ngu n v n khác c a N n c do m t c quan nhà n cư ướ ơ ướ
ho c t ch c kinh t làm đ i di n ch s h u. ế
C ph n s h u nhà n c c ph n đ c thanh toán b ng v n ngân sách nhà ướ ượ
n c ngu n v n khác c a Nhà n c do m t c quan nhà n c ho c t ch c kinhướ ướ ơ ư
t làm đ i di n ch s h u. ế
19. G th tr ng c a ph n v n góp ho c c ph n giá giao d ch trên th ườ
tr ng ch ng khoán ho c giá do m t t ch c đ nh giá chuyên nghi p xác đ nh.ườ
20. Qu c t ch c a doanh nghi p là qu c t ch c a n c, vùng lãnh th n i doanh ư ơ
nghi p thành l p, đăng ký kinh doanh.
21. Đ a ch th ng trú đ a ch đăng tr s chính đ i v i t ch c; đ a ch ườ
đăng h kh u th ng trú ho c đ a ch n i làm vi c ho c đ a ch khác c a nhân ư ơ
mà ng i đó đăng ký v i doanh nghi p đ làm đ a ch liên h .ườ
22. Doanh nghi p nhà n c doanh nghi p trong đó Nhà n c s h u trên ư ướ
50% v n đi u l .
3
LUẬT DOANH NGHIỆP 2005
LUẬT DOANH NGHIỆPCỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;Luật này quy định về doanh nghiệp
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3430     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Luật kinh tế Lượt tải: 36 Lượt xem: 7689
LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 Lượt tải: 9 Lượt xem: 3426
Luật doanh nghiệp - Công ty cổ phần Lượt tải: 9 Lượt xem: 3158
Có thể bạn quan tâm
Luật doanh nghiệp - Công ty cổ phần Lượt tải: 9 Lượt xem: 3158
LUẬT PHÁ SẢN 2008 Lượt tải: 3 Lượt xem: 2639
Thông tư 244 Lượt tải: 8 Lượt xem: 2505