Tài liệu

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2605     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật - tài liệu, sách iDoc.Vn Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chính sách c
v¨n phßng quèc héi së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
Lu t
ban hành v ă n b n q u y p h m p h áp l u t
Đ nâng cao ch t l ng, hi u qu công tác xây d ng pháp lu t, k p th i ượ
th ch hoá đ ng l i, chính sách c a Đ ng, đáp ng yêu c u qu n h i ế ườ
b ng pháp lu t, xây d ng Nhà n c pháp quy n h i ch nghĩa Vi t Nam; ướ
Căn c vào Hi n pháp n c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam m ế ướ
1992;
Lu t này quy đ nh th m quy n, th t c trình t ban hành văn b n quy
ph m pháp lu t.
C h n g Iươ
N h n g q u y đ n h c h u n g
Đi u 1. Văn b n quy ph m pháp lu t
Văn b n quy ph m pháp lu t văn b n do c quan nhà n c th m ơ ướ
quy n ban hành theo th t c, trình t lu t đ nh, trong đó các quy t c x s
chung, đ c Nhà n c b o đ m th c hi n nh m đi u ch nh các quan h ượ ướ
h i theo đ nh h ng xã h i ch nghĩa. ướ
H th ng văn b n quy ph m pháp lu t bao g m:
1- Văn b n do Qu c h i ban hành: Hi n pháp, lu t, ngh quy t ; ế ế
Văn b n do U ban th ng v Qu c h i ban hành: pháp l nh, ngh ườ
quy t;ế
2- Văn b n do các c quan nhà n c th m quy n khác trung ng ơ ướ ươ
ban hành đ thi hành văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, U ban
th ng v Qu c h i:ườ
a) L nh, quy t đ nh c a Ch t ch n c; ế ướ
b) Ngh quy t, ngh đ nh c a Chính ph ; quy t đ nh, ch th c a Th ế ế
t ng Chính ph ;ướ
c) Quy t đ nh, ch th , thông t c a B tr ng, Th tr ng c quanế ư ưở ưở ơ
ngang B , Th tr ng c quan thu c Chính ph ; ưở ơ
d) Ngh quy t c a H i đ ng Th m phán T án nhân dân t i cao; quy t ế ế
đ nh, ch th , thông t c a Vi n tr ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao; ư ưở
đ) Ngh quy t, thông t liên t ch gi a các c quan nhà n c th m ế ư ơ ướ
quy n, gi a c quan nhà n c có th m quy n v i t ch c chính tr - xã h i; ơ ướ
3- Văn b n do H i đ ng nhân dân, U ban nhân dân ban hành đ thi hành
văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, U ban th ng v Qu c h i ườ
văn b n c a c quan nhà n c c p trên; văn b n do U ban nhân dân ban hành ơ ư
còn đ thi hành ngh quy t c a H i đ ng nhân dân cùng c p: ế
a) Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân; ế
b) Quy t đ nh, ch th c a U ban nhân dân.ế
Đi u 2. Tính h p hi n, h p pháp tính th ng nh t c a h th ng văn ế
b n quy ph m pháp lu t
Hi n pháp là lu t c b n c a Nhà n c, hi u l c pháp lý cao nh t.ế ơ ư
n b n quy ph m pháp lu t đ c ban hành ph i phù h p v i Hi n pháp, ư ế
b o đ m nh th ng nh t, th b c hi u l c pháp lý c a n b n trong h th ng
pháp lu t.
Văn b n quy ph m pháp lu t do các c quan nhà n c c p d i ban hành ơ ướ ướ
ph i phù h p v i văn b n quy ph m pháp lu t c a c quan nhà n c c p trên. ơ ướ
Văn b n quy ph m pháp lu t trái v i Hi n pháp, trái v i văn b n c a c ế ơ
quan nhà n c c p trên ph i đ c c quan nhà n c th m quy n bãi b ,ướ ượ ơ ướ
đình ch vi c thi hành.
Đi u 3. Tham gia góp ý ki n xây d ng văn b n quy ph m pháp lu tế
1- M t tr n T qu c Vi t Nam các t ch c thành viên, các t ch c
h i khác, t ch c kinh t , c quan nhà n c, đ n v trang nhân dân công ế ơ ướ ơ
dân có quy n tham gia góp ý ki n xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. ế
2- Trong quá trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, căn c vào tính
ch t n i dung c a d án, c quan, t ch c h u quan t o đi u ki n đ c ơ ơ
quan, t ch c, nhân nói t i kho n 1 Đi u này tham gia góp ý ki n ti p th ế ế
ý ki n đóng góp đ xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t.ế
Đi u 4. Hi u l c c a văn b n quy ph m pháp lu t
Văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh hi u l c v th i gian, không gian
và đ i t ng áp d ng. ượ
Đi u 5. Ngôn ng c a văn b n quy ph m pháp lu t
Văn b n quy ph m pháp lu t đ c th hi n b ng ti ng Vi t. ượ ế
Ngôn ng s d ng trong văn b n ph i chính xác, ph thông, cách di n đ t
ph i đ n gi n, d hi u. Đ i v i thu t ng chuyên môn c n xác đ nh n i ơ
dung, thì ph i đ c đ nh nghĩa trong văn b n. ượ
Văn b n quy ph m pháp lu t th đ c d ch ra ti ng các dân t c thi u ượ ế
s .
Đi u 6. S ký hi u c a văn b n quy ph m pháp lu t
Văn b n quy ph m pháp lu t ph i đ c đánh s th t cùng v i năm ban ượ
hành và ký hi u cho t ng lo i văn b n.
2
Liên hệ quảng cáo

Đi u 7. Văn b n quy đ nh chi ti t thi hành ế
1- Lu t, pháp l nh các n b n quy ph m pháp lu t khác ph i đ c ượ
quy đ nh c th đ khi các văn b n đó có hi u l c thì đ c thi hành ngay. ư
Trong tr ng h p lu t, pháp l nh đi u, kho n c n ph i đ c quyườ ượ
đ nh chi ti t b ng văn b n khác, thì ngay t i đi u, kho n đó, ph i xác đ nh rõ ế
c quan nhà n c th m quy n quy đ nh và th i h n ban hành văn b n.ơ ướ
2- Văn b n quy đ nh chi ti t thi hành ph i đ c so n th o cùng v i d ế ượ
án lu t, pháp l nh đ trình c quan nhà n c th m quy n k p th i ban hành ơ ướ
khi lu t, pháp l nh có hi u l c.
Đi u 8. Rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t
C quan nhà n c trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, ơ ư
trách nhi m th ng xuyên soát, đ nh kỳ h th ng hóa các văn b n quy ph m ườ
pháp lu t; n u phát hi n quy đ nh trái pháp lu t, mâu thu n, ch ng chéo ế
ho c không còn phù h p v i tình hình phát tri n c a đ t n c, thì t mình ướ
ho c ki n ngh v i c quan nhà n c th m quy n k p th i s a đ i, b ế ơ ướ
sung, thay th , bãi b ho c đình ch vi c thi hành.ế
C quan, t ch c công n quy n đ ngh c quan nhà n c ơ ơ ướ
th m quy n xem xét vi c s a đ i, b sung, thay th , bãi b ho c đình ch ế
vi c thi hành văn b n quy ph m pháp lu t.
Đi u 9. S a đ i, b sung, thay th , bãi b ho c đình ch vi c thi ế
hành văn b n quy ph m pháp lu t
Văn b n quy ph m pháp lu t ch đ c s a đ i, b sung, thay th ho c ượ ế
bãi b b ng m t n b n quy ph m pháp lu t do chính c quan nhà n c đã ơ ướ
ban hành văn b n đó ho c b đình ch vi c thi hành, bãi b b ng m t văn b n
c a c quan nhà n c th m quy n. ơ ướ
Văn b n s a đ i, b sung, thay th , bãi b ho c đình ch vi c thi nh ế
văn b n khác ph i xác đ nh tên văn b n, đi u, kho n c a n b n b s a
đ i, b sung, thay th , bãi b ho c đình ch vi c thi hành. ế
Văn b n quy ph m pháp lu t khi ch a đ c c quan nhà n c th m ư ượ ơ ướ
quy n s a đ i, b sung, thay th , bãi b ho c đình ch vi c thi hành, thì v n ế
còn nguyên hi u l c ph i đ c nghiêm ch nh thi hành. ượ
Đi u 10. Đăng Công báo, y t th đ a tinế ư
Văn b n quy ph m pháp lu t ph i đ c đăng Công báo ho c y t th , ượ ế
đ a tin trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng, tr tr ng h p văn b n cóư ươ ườ
n i dung thu c m t nhà n c. ướ
Văn b n quy ph m pháp lu t c a c quan nhà n c trung ng ph i ơ ướ ươ
đ c đăng Công báo n c C ng hòa h i ch nghĩa Vi t Nam trong th iượ ướ
h n ch m nh t là m i lăm ngày, k t ngày công b ho c ký ban hành. ườ
Chính ph th ng nh t qu n ng o n c C ng hòa h i ch nghĩa ướ
Vi t Nam.
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2605     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm