Tài liệu

Luận văn tiến sỹ Quá trình hình thành chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003. Thực trạng - kinh nghiệm - giải pháp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 562     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 195
Tài liệu Luận văn tiến sỹ  Quá trình hình thành chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003. Thực trạng - kinh nghiệm - giải pháp - tài liệu, sách iDoc.VnLuận văn tiến sỹ Quá trình hình thành chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003. Thực trạng - kinh nghiệm - giải pháp,Làng nghề Việt Nam là một thuật ngữ dùng để chỉ các cộng đồng cư dân, chủ yếu chủ yếu ở các vùng ngoại vi thành phố và nông thôn…
background image

 

 

 

 

Luận văn tiến sỹ 

 

Quá trình hình thành chính sách thúc 

đẩy phát triển l

àng nghề ở tỉnh Bắc 

Ninh giai đoạn từ 1997

-2003, Thực 

trang- kinh nghiệm- giải pháp 

background image

 

 

1

 

 

 

 

 
 

 

LỜI CAM ĐOAN 

 

 

Tôi  xin  cam  đoan  đây  là  công  trình  nghiên  cứu  của 

riêng tôi. Các số liệu, kết luận nêu trong luận án là trung 

thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về công trình khoa học này. 

 

Tác giả luận án 

 

 

 

Nguyễn Như Chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

 

2

 

 

 

 

 
 

MỤC LỤC 

 

Trang 

Mở đầu 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về các chính sách đối với sự 

phát triển làng nghề 

12 

1.1. Cơ sở lý luận về các chính sách đối với sự phát triển của làng nghề. 

12 

1.2. Chính sách phát triển làng nghề ở một số nước Châu Á và bài 

học kinh nghiệm 

39 

Chương  2:  Thực trạng các chính  sách đối với  sự phát triển làng 

nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay 

54 

2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 

54 

2.2. Thực trạng một số chính sách nhà nước và địa phương ảnh hưởng 

đến phát triển của làng nghề ở Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay 

61 

2.3. Tác động chính sách đến sự phát triển các làng nghề và kinh tế 

- xã hội tỉnh Bắc Ninh 1997 đến nay 

90 

2.4. Bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển làng nghề ở Bắc Ninh 

116 

Chương 3: Quan  điểm và giải pháp  hoàn thiện chính sách  thúc đẩy 

phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới 

123 

3.1.  Một  số  quan  điểm  về  hoàn  thiện  chính  sách  phát  triển  làng 

nghề tỉnh Bắc Ninh 

123 

3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh 

128 

3.3. Những giải pháp cơ bản hoàn thiện một số chính sách thúc đẩy 

phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh 

133 

3.4.  Một  số  kiến  nghị  trong hoàn thiện  chính  sách  phát  triển  làng 

nghề ở tỉnh Bắc Ninh 

172 

Kết luận 

181 

Danh mục các tài liệu tham khảo 

183 

Danh mục các công trình của tác giả đã công bố liên quan đến luận án 

187 

Phụ lục 1: Danh mục làng nghề tỉnh Bắc Ninh 

188 

Phụ lục 2: Kế hoạch phát triển các khu công nghiệp nhỏ và vừa, 

cụm làng nghề đến 2010 

191 

Phụ  lục  3:  Kết  quả  khảo  sát  doanh  nghiệp  vừa  và  nhỏ  tỉnh  Bắc 

Ninh 2005 

193 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Luận văn tiến sỹ Quá trình hình thành chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003. Thực trạng - kinh nghiệm - giải pháp

Làng nghề Việt Nam là một thuật ngữ dùng để chỉ các cộng đồng cư dân, chủ yếu chủ yếu ở các vùng ngoại vi thành phố và nông thôn Việt Nam, có chung truyền thống sản xuất các sản phẩm thủ công cùng chủng loại tại Việt Nam. Làng nghề thường mang tính tập tục truyền thống đặc sắc, đặc trưng, không chỉ có tính chất kinh tế mà còn bao gồm cả tính văn hóa, đặc điểm du lịch tại Việt Nam.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này