Tài liệu

Luận văn - Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2732     Tải về: 5     Lượt mua: 1    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 41
Tài liệu Luận văn - Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam. - tài liệu, sách iDoc.VnCon người và xã hội đã dựa trên nền tảng tự nhiên mà tồn tại và phát triển, nhưng chính trong quá trình tồn tại v
môcc
c trang
phÇn më ®Çu 1
n ®Ò lµ ? 1
Môc ®Ých cña ®Ò tµi 2
phÇn cnh
1. lÝ luËn
3
1.1. c ki nm 3
1.2. i quan hÖ biªn chøng gi÷a tù nhn héi 3
1.2.1. X· héi - bé phËn ®Æc t cña tù nhiªn 3
1.2.2. Tù nhiªn - Con ngêi - héim trong 4
mét chØnh t thèng nhÊt
1.2.3. Tù nhiªn - nÒn nga x· héi 5
1.2.4. T¸c ®éng cña héi ®Õn tù nhiªn 5
1.2.5. Nng yÕu t¸c ®éng ®Õn mèi quan hÖ gi÷a 6
tù nhiªn vµ x· héi
1.2.6. M«i trêng - n ®Òa chóng ta 7
2. VÊn ®Ò bo i tr êng hiÖn nay ë ViÖt Nam 7
2.1. Ki qu¸t vÒ m«i trêng c nguån tµi nguyªn cña 7
1
Vt Nam
2.1.1. Tµi nguyªn ®Êt Vt Nam 12
2.1.2. Tµi nguyªn níc ViÖt Nam 12
2.1.3. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n ViÖt Nam 13
2.1.4. M«i trêng tµi nguyªn biÓn Vt Nam 13
2.1.5. Tµi nguyªnng vµ ®a d¹ng sinh häc 13
2.1.6. VÊn ®Ò m«i tr êng ë Vt Nam 15
2.2. Nn ra t giíi - Nh÷ng i häc 17
2.2.1. VÊn ®Ò m«i tr êng tn t gi 17
2.2.2. T giíi hµnh ®éng -i tho¸t 18
2.3. Vt Nam hµnh ®éng 20
phÇn kÕt 22
tµi liÖu tham kho 23
2
phÇn chÝnh
n ®Ò lµ?
Ti §Êt mét nh tinh k× diÖu vµ kh¸c biÖt. kh¸c víii hµnh
tinh kh¸c
ë chç cãsèng lµ ng«i nhµ duy nhÊt cña chóng ta.sèng
trªn Ti §Êt ®· b¾t ®Çu nng tnh phÇn nhá nt. Sù sèng
Êy ®· ph¸t triÓn n ngµy mét n m¹nh. ThÕ i con ngêi xuÊt hiÖn.
lóc Êysù sèng tn Ti §Êt ®· thùc kh¸c tr íc. Con ngêi ®· m
biÕn ®æi t giíi xung quanh mét c¸ch m¹nh h¬n t sinh
t nµo kh¸c cïng tån i tn Tr¸i §Êt y. §iÒu g× ®· lµm cho cã
®îc kh n¨ng ®ã - ®ã lµ t duy ®Ó nh ®éng.
t trong sè nh÷ngn ®Ò lµm cho con ngêi pi t duy nhu
nhÊt, cã lÞch sö l©u i nt lµ mèi quan hÖ gi÷a tù nhn vµ x· héi.
Tù nhiªn vµ x· héi lµ hai ki nm lín nt gÇn gòi nt víi con
ngêi. Con ngêi ®ång thêi n t¹i lµ s¶n phÈm cña tù nhiªn vµ x· héi
do ®ã con ngêi quan t©m ®Õn hai tc ty lµ lÏ ®¬ng nhiªn.
tõ khi ra ®êi quan ®iÓm mèi quan nµy ®· thay ®æi
k nhiÒu. Trong mét thêi gian rÊt dµi hai kh¸i nm nµy ®· ®îc ®em
®èi p nhau, theo quan ®iÓm ®ã tù nhiªn i hoµn toµn t¸ch
i nhau, kh«ng liªn quan ®Õn nhau. Quan ®iÓm y ngµy nay vÉn
cßn n i trong quan ®iÓm nhiÒu ngêi ®· dÉn ®Õn nhu hµnh vi
3
Luận văn - Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam.
Con người và xã hội đã dựa trên nền tảng tự nhiên mà tồn tại và phát triển, nhưng chính trong quá trình tồn tại và phát triển ấythì nền tảng tự nhiên lại bị phá hủy, đăc biệt là trong thời đại hiện nay khi khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ va dân số toàn cầu đang bùng nổ thì tự nhiên và môi trường càng bị phá hủy mạnh mẽ hơn. Các nhà bác học nhìn xa trông rộng như Z.Lamark, 1820 đã viết: "Mục đích của con người dường như là tiêu diệt nòi giống mình, trước hết là làm cho Trái Đất trở thành không thích hợp với sự cư trú".
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm