Tài liệu

Loài cá nào có khả năng lượn trên không trung từ 100-300m?

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3527     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Loài cá nào có khả năng lượn trên không trung từ 100-300m?           - tài liệu, sách iDoc.VnLoài cá nào có khả năng lượn trên không trung từ 100-300m? ,   2.Quê hương của cối xay gió?   Iran ( Hà lan có rất nhiều cối xay          gió nhưng những chiếc cối xay gió đầu tiên xuất hiện…
background image

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

Ngân hàng câu h i:

1.Loài cá nào có kh  năng l

n trên không trung t  100-300m?

ượ

 

Cá  chu n

2.Quê h

ng c a c i xay gió?   Iran ( Hà lan có r t nhi u c i xay

ươ

 

gió nh ng nh ng chi c c i xay gió đ u tiên xu t hi n 

ư

ế

ệ ở 

Iran )

3.Đ  ch  l n nh t trong l ch s  loài ng

i?  Đ  ch  La mã

ế

ế ớ

ườ

ế

ế

4.M t ng

i sinh ngày 29.2.1960. Đ n năm 2006 ng

i đó đã t

ườ

ế

ườ

ổ 

choc sinh nh t bao nhiêu l n? 11 l n Vì (2006-1960)/4=11,5.

 

T c là

 đã t  ch c sinh nh t 11 l n

5.Ch  đ  c a cu c thi Robocon châu á Thái Bình D

ng năm

ủ ề ủ

ươ

 

2007 là gì?  T  ch c   đâu?  Khám phá H  long- Vi t Nam

ứ ở

6.Tìm 2 s  t  nhiên, bi t tích c a chúng=24 và th

ng c a

ố ự

ế

ươ

ủ  

chúng =1,5?  6&4

7.Gia t c r i t  do có ph  thu c vào đ  cao không? Có

ố ơ ự

8.Trong các kim lo i sau, kim lo i nào có tính l

ng tính: Be, Zn,

ưỡ

 

Cr, Fe?  Be, Zn, Cr

9. Hãy kh o sát s  bi n thiên c a hàm s  y=-5x+6?  Ngh ch bi n

ự ế

ế  

trên R

10.

Nguyên t  nguyên t  nào có đ  âm đi n l n nh t? F(flo)

ệ ớ

11.

Đ t n

c nào trên th  gi i đ ng th  3 v  xu t kh u lúa

ấ ướ

ế ớ ứ

 

g o ?  

Inđônêxia

12.

B n hãy cho bi t ng

i đ u tiên đ t gi i Nobel khu v c

ế

ườ ầ

ự  

Đông Nam á là ai, mang qu c t ch n

c nào?  Lê Đ c Th

ố ị

ướ

ọ 

-Vi t Nam

13.

Quá trình t  nhân đôi c a AND có di n ra 1 nguyên t c:

ắ  

gi  l i 1 n a hay còn có tên là gì?  Bán b o toàn.

ữ ạ

14.

DD NaCl + NaClO + H20 đ

c sinh ra t  ph n  ng

ượ

ả ứ  

NaOH +Cl2 có tên     th

ng g i  là gì?  N

c gia ven

ườ

ướ

15.

Trong CTCT c a pentan C5H12có bao nhiêu liên k t đôi?

ế

 

Pentan là ankan nên không có liên k t đôi trongCTCT

ế

16.

Lan và Hoa là 2 ng

i b n qua th . M t l n khi 2 b n

ườ

ư

ộ ầ

ạ  

cùng đi trên 1 con ph  nh ng khi g p m t thì h  l i không nói

ư

ọ ạ

 

gì v i nhau mà đi th ng. H i vì sao?  Lan và Hoa ch a t ng

ư ừ  

g p nhau

17.

Trong s  thi Ôđixê. Con trai c a Uy lit x  có tên là gì?  Tê

ơ

 

lê mác

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

background image

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

18.

Con sông Mê Kông b t ngu n t  đâu?  Tây t ng Trung

ồ ừ

 

qu c

19.

Đ ng c ng s n Vi t Nam ra đ i vào ngày tháng năm

 

nào?  3-2-1930

20.

Báo thanh niên đ

c xu t b n năm nào?  1925

ượ

ấ ả

21.

Tên v nh bi n l n nh t th  gi i là gì?  V nh Ben gen

ể ớ

ế ớ

22.

Ai đ

c coi là nhà phát minh vĩ đ i nh t m i th i đ i?

ượ

ờ ạ  

Thômát Eđi s n

ơ

23.

“Tam qu c di n nghĩa” là tác ph m c a nhà văn nào?  La

 

Quán Trung

24.

Cá voi có răng không?   Không (ch  có t m s ng)

25.

Nhà hoá h c đ

c m nh danh là vua thu c n  ?

ượ

ổ  

Nôbel(Thu  Đi n)

26.

S  1 có ph i là s  nguyên t  không?  Không

27.

Tác gi  c a truy n Truy n Kì M n L c là ai?  Nguy n D

ả ủ

28.

Trong s  các kim lo i Cu, Al, Fe, Ag, kim lo i nào d n

ẫ  

đi n t t nh t? 

ệ ố

ấ Ag

29.

Kênh đào l n nh t có tên là gì?  Pa na ma

30.

B  NST   ng

i có 2n= ?  

ườ

48

31.

Đ n v  thông tin nh  nh t là gì? Bit

ơ

32.

Ng

i b  c n ph i đeo th u kính gì? Phân kỳ

ườ ị ậ

33.

H p kim đ  làm máy bay có thành ph n chính là gì? Al

34.

Ch c năng chính c a Ribôxôm trong t  bào là gì? Tiêu

ế

 

hoá n i bào

35.

Tên h i ngh  h p các bô lão c a vua Tr n đ  bàn k

ị ọ

ế 

sách ch ng quân Nguyên mông là gì? Diên h ng

36.

Th c dân Pháp m  đ u các cu c xâm l

c Vi t Nam t i

ở ầ

ượ

ạ  

đâu? bán đ o S n Trà- Đà N ng

ơ

37.

Hãy cho bi t 00C = ?0K? 

ế

273

38.

Kinh tuy n g c 00 đi qua đài thiên văn nào c a n

c

ế

ướ  

Anh? Greenwich

39.

Giám mã c a Đôn ki hô tê trong truy n ng n “Đánh nhau

 

v i c i xay gió” có tên là gì?  Xanchopanxa

ớ ố

40.

Sinh v t đ

c chia thành bao nhiêu gi i? 5

ậ ượ

41.

Trong truy n ng n “Ông lão đánh cá và con cá vàng”,

 

ông lão đã ra bi n m y l n? 6

ấ ầ

42.

Ag20 có màu gì? Xám đen

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

background image

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

43.

Đ i d

ng có S Min trong 4 Đ i d

ng? B c Băng

ạ ươ

ạ ươ

 

D

ng

ươ

44.

T  bào nào trong c  th  không có nhân? H ng c u

ế

ơ ể

45.

Nhà khoa h c nào phát minh ra bom nguyên t ? ANBE

 

ANHXTANH

46.

  M t tr i tuy n năng l

ng xu ng trái đ t theo hình

ượ

 

th c nào? B c x  nhi t

47.

Công th c t ng quát hoá c a cácbon hiđrát hoá là gì?

ứ ổ

 

(CH2O)n

48.

Vùng ven b  l c đ a quanh thái bình d

ng có g n 300

ờ ụ

ươ

 

núi l a ho t đ ng có tên là gì? Vành đai l a thai bình d

ng

ạ ộ

ươ

49.

T p b n đ  đ u tiên c a n

c ta có tên là gì? h ng đ c

ồ ầ

ướ

50.

Nguyên t  nào chi m kh i l

ng l n nh t trong c  th ?

ế

ố ượ

ơ ể  

O

51.

Silíc là kim loai hay phi kim? á kim

52.

Khi đ   m không khí đ t 100% ta g i đó là không khí gì?

ộ ẩ

 

đã bão hòa h i n

c

ơ

ướ

53.

K n k n tr ng là tên g i c a đ i tuy n bóng nào? REAL

ọ ủ

 

MADRIT

54.

Riboxom có ch c năng gì? t ng h p protein cho t  bào

ế

55.

Trong chi n tranh Th  gi i th  2, 2 thành ph  nào c a

ế

ế ớ

ủ  

Nh t b n b  ném bom nguyên t ? Hirôsima và Nagasaki

ậ ả

56.

Đây là 1 l  h i c a ng

i ph

ng tây t  ch c vào 31-10 ,

ễ ộ ủ

ườ

ươ

 

trong ngày l  đó ng

i ta hoá trang thành nh ng con qu ?

ườ

ỷ  

HALOWEEN

57.

Cho dãy s  12345123451234512345…. H i ch  sôd th

ứ 

2604 là ch  s  nào vì sao? S  4 Vì 2064:5=500 d  4 T c là

ữ ố

ư

 

ch  s  th

ữ ố ứ 2600 là ch  s  5 nên ch  s  th  2604 là 4

ữ ố

ữ ố

58.

Trong 1 chu kì t  trái sang ph i. bán kính nguyên t  tăng

 

hay gi m d n? Gi m d n

59.

M t nhà sinh h c đã nghi n nát m t m u mô th c v t

ậ  

sau đó đem ly tâm đ  thu đ

c 1 s  bào quan. Các bào quan

ượ

 

này h p thu CO2 và gi i phóng 02, các t  bào này có nhi u

ế

ề  

kh  năng là l c l p hay ti th ? L c l p  

ụ ạ

ụ ạ

60.

Đ i v i ve s u, con đ c hay con cái bi t kêu? âm thanh

ố ớ

ế

 

phát ra t  đâu? Con đ c. Âm thanh phát ra t  th t l ng. M t

ừ ắ ư

ộ  

cái màng tr ng   canh b ng ve s u đã gây ra ti ng kêu

ế

 

chói tai  y

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Loài cá nào có khả năng lượn trên không trung từ 100-300m?

   2.Quê hương của cối xay gió?   Iran ( Hà lan có rất nhiều cối xay  
       gió nhưng những chiếc cối xay gió đầu tiên xuất hiện ở  
       Iran )
   3.Đế chế lớn nhất trong lịch sử loài người?  Đế chế La mã
   4.Một người sinh ngày 29.2.1960. Đến năm 2006 người đó đã tổ  
       choc sinh nhật bao nhiêu lần? 11 lần Vì (2006-1960)/4=11,5.  
       Tức là đã tổ chức sinh nhật 11 lần

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3527     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
IQ TEST(Thời gian: 20 phút. 20 câu hỏi) Lượt tải: 29 Lượt xem: 3026
Lập bản đồ tư duy (Mind mapping) Lượt tải: 32 Lượt xem: 2780
Các phương pháp phát triển tư duy Lượt tải: 11 Lượt xem: 2671
Tổng hợp các mật thư (có lời giải) Lượt tải: 36 Lượt xem: 2474