Thành viên truongnguyen

Loài cá nào có khả năng lượn trên không trung từ 100-300m?

- 06/15/2012
Chia sẻ
/11 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (11 trang)
Thành viên truongnguyen

Loài cá nào có khả năng lượn trên không trung từ 100-300m?

- 06/15/2012
4,507
Báo lỗi

   2.Quê hương của cối xay gió?   Iran ( Hà lan có rất nhiều cối xay  
       gió nhưng những chiếc cối xay gió đầu tiên xuất hiện ở  
       Iran )
   3.Đế chế lớn nhất trong lịch sử loài người?  Đế chế La mã
   4.Một người sinh ngày 29.2.1960. Đến năm 2006 người đó đã tổ  
       choc sinh nhật bao nhiêu lần? 11 lần Vì (2006-1960)/4=11,5.  
       Tức là đã tổ chức sinh nhật 11 lần

Nội dung
Ng©n hµng c©u hái:

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

Ngân hàng câu h i:ỏ 1.Loài cá nào có kh năng l n trên không trung t 100-300m?ả ượ ừ

Cá chu nồ 2.Quê h ng c a c i xay gió? Iran ( Hà lan có r t nhi u c i xayươ ủ ố ấ ề ố

gió nh ng nh ng chi c c i xay gió đ u tiên xu t hi n ư ữ ế ố ầ ấ ệ ở Iran )

3.Đ ch l n nh t trong l ch s loài ng i? Đ ch La mãế ế ớ ấ ị ử ườ ế ế 4.M t ng i sinh ngày 29.2.1960. Đ n năm 2006 ng i đó đã tộ ườ ế ườ ổ

choc sinh nh t bao nhiêu l n? 11 l n Vì (2006-1960)/4=11,5.ậ ầ ầ T c làứ đã t ch c sinh nh t 11 l nổ ứ ậ ầ

5.Ch đ c a cu c thi Robocon châu á Thái Bình D ng nămủ ề ủ ộ ươ 2007 là gì? T ch c đâu? Khám phá H long- Vi t Namổ ứ ở ạ ệ

6.Tìm 2 s t nhiên, bi t tích c a chúng=24 và th ng c aố ự ế ủ ươ ủ chúng =1,5? 6&4

7.Gia t c r i t do có ph thu c vào đ cao không? Cóố ơ ự ụ ộ ộ 8.Trong các kim lo i sau, kim lo i nào có tính l ng tính: Be, Zn,ạ ạ ưỡ

Cr, Fe? Be, Zn, Cr 9. Hãy kh o sát s bi n thiên c a hàm s y=-5x+6? Ngh ch bi nả ự ế ủ ố ị ế

trên R 10. Nguyên t nguyên t nào có đ âm đi n l n nh t? F(flo)ử ố ộ ệ ớ ấ 11. Đ t n c nào trên th gi i đ ng th 3 v xu t kh u lúaấ ướ ế ớ ứ ứ ề ấ ẩ

g o ? ạ Inđônêxia 12. B n hãy cho bi t ng i đ u tiên đ t gi i Nobel khu v cạ ế ườ ầ ạ ả ự

Đông Nam á là ai, mang qu c t ch n c nào? Lê Đ c Thố ị ướ ứ ọ -Vi t Namệ

13. Quá trình t nhân đôi c a AND có di n ra 1 nguyên t c:ự ủ ễ ắ gi l i 1 n a hay còn có tên là gì? Bán b o toàn.ữ ạ ử ả

14. DD NaCl + NaClO + H20 đ c sinh ra t ph n ngượ ừ ả ứ NaOH +Cl2 có tên th ng g i là gì? N c gia venườ ọ ướ

15. Trong CTCT c a pentan C5H12có bao nhiêu liên k t đôi?ủ ế Pentan là ankan nên không có liên k t đôi trongCTCTế

16. Lan và Hoa là 2 ng i b n qua th . M t l n khi 2 b nườ ạ ư ộ ầ ạ cùng đi trên 1 con ph nh ng khi g p m t thì h l i không nóiố ư ặ ặ ọ ạ gì v i nhau mà đi th ng. H i vì sao? Lan và Hoa ch a t ngớ ẳ ỏ ư ừ g p nhauặ

17. Trong s thi Ôđixê. Con trai c a Uy lit x có tên là gì? Têử ủ ơ lê mác

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

18. Con sông Mê Kông b t ngu n t đâu? Tây t ng Trungắ ồ ừ ạ qu cố

19. Đ ng c ng s n Vi t Nam ra đ i vào ngày tháng nămả ộ ả ệ ờ nào? 3-2-1930

20. Báo thanh niên đ c xu t b n năm nào? 1925ượ ấ ả 21. Tên v nh bi n l n nh t th gi i là gì? V nh Ben genị ể ớ ấ ế ớ ị 22. Ai đ c coi là nhà phát minh vĩ đ i nh t m i th i đ i?ượ ạ ấ ọ ờ ạ

Thômát Eđi s nơ 23. “Tam qu c di n nghĩa” là tác ph m c a nhà văn nào? Laố ễ ẩ ủ

Quán Trung 24. Cá voi có răng không? Không (ch có t m s ng)ỉ ấ ừ 25. Nhà hoá h c đ c m nh danh là vua thu c n ?ọ ượ ệ ố ổ

Nôbel(Thu Đi n)ỵ ể 26. S 1 có ph i là s nguyên t không? Khôngố ả ố ố 27. Tác gi c a truy n Truy n Kì M n L c là ai? Nguy n Dả ủ ệ ề ạ ụ ễ ữ 28. Trong s các kim lo i Cu, Al, Fe, Ag, kim lo i nào d nố ạ ạ ẫ

đi n t t nh t? ệ ố ấ Ag 29. Kênh đào l n nh t có tên là gì? Pa na maớ ấ 30. B NST ngộ ở i có 2n= ? ườ 48 31. Đ n v thông tin nh nh t là gì? Bitơ ị ỏ ấ 32. Ng i b c n ph i đeo th u kính gì? Phân kỳườ ị ậ ả ấ 33. H p kim đ làm máy bay có thành ph n chính là gì? Alợ ể ầ 34. Ch c năng chính c a Ribôxôm trong t bào là gì? Tiêuứ ủ ế

hoá n i bàoộ 35. Tên h i ngh h p các bô lão c a vua Tr n đ bàn kộ ị ọ ủ ầ ể ế

sách ch ng quân Nguyên mông là gì? Diên h ngố ồ 36. Th c dân Pháp m đ u các cu c xâm l c Vi t Nam t iự ở ầ ộ ượ ệ ạ

đâu? bán đ o S n Trà- Đà N ngả ơ ẵ 37. Hãy cho bi t 00C = ?0K? ế 273 38. Kinh tuy n g c 00 đi qua đài thiên văn nào c a n cế ố ủ ướ

Anh? Greenwich 39. Giám mã c a Đôn ki hô tê trong truy n ng n “Đánh nhauủ ệ ắ

v i c i xay gió” có tên là gì? Xanchopanxaớ ố 40. Sinh v t đ c chia thành bao nhiêu gi i? 5ậ ượ ớ 41. Trong truy n ng n “Ông lão đánh cá và con cá vàng”,ệ ắ

ông lão đã ra bi n m y l n? 6ể ấ ầ 42. Ag20 có màu gì? Xám đen

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

43. Đ i d ng có S Min trong 4 Đ i d ng? B c Băngạ ươ ạ ươ ắ D ngươ

44. T bào nào trong c th không có nhân? H ng c uế ơ ể ồ ầ 45. Nhà khoa h c nào phát minh ra bom nguyên t ? ANBEọ ử

ANHXTANH 46. M t tr i tuy n năng l ng xu ng trái đ t theo hìnhặ ờ ề ượ ố ấ

th c nào? B c x nhi tứ ứ ạ ệ 47. Công th c t ng quát hoá c a cácbon hiđrát hoá là gì?ứ ổ ủ

(CH2O)n 48. Vùng ven b l c đ a quanh thái bình d ng có g n 300ờ ụ ị ươ ầ

núi l a ho t đ ng có tên là gì? Vành đai l a thai bình d ngử ạ ộ ử ươ 49. T p b n đ đ u tiên c a n c ta có tên là gì? h ng đ cậ ả ồ ầ ủ ướ ồ ứ 50. Nguyên t nào chi m kh i l ng l n nh t trong c th ?ố ế ố ượ ớ ấ ơ ể

O 51. Silíc là kim loai hay phi kim? á kim 52. Khi đ m không khí đ t 100% ta g i đó là không khí gì?ộ ẩ ạ ọ

đã bão hòa h i n cơ ướ 53. K n k n tr ng là tên g i c a đ i tuy n bóng nào? REALề ề ắ ọ ủ ộ ể

MADRIT 54. Riboxom có ch c năng gì? t ng h p protein cho t bàoứ ổ ợ ế 55. Trong chi n tranh Th gi i th 2, 2 thành ph nào c aế ế ớ ứ ố ủ

Nh t b n b ném bom nguyên t ? Hirôsima và Nagasakiậ ả ị ử 56. Đây là 1 l h i c a ng i ph ng tây t ch c vào 31-10 ,ễ ộ ủ ườ ươ ổ ứ

trong ngày l đó ng i ta hoá trang thành nh ng con qu ?ễ ườ ữ ỷ HALOWEEN

57. Cho dãy s 12345123451234512345…. H i ch sôd thố ỏ ữ ứ 2604 là ch s nào vì sao? S 4 Vì 2064:5=500 d 4 T c làữ ố ố ư ứ ch s thữ ố ứ 2600 là ch s 5 nên ch s th 2604 là 4ữ ố ữ ố ứ

58. Trong 1 chu kì t trái sang ph i. bán kính nguyên t tăngừ ả ử hay gi m d n? Gi m d nả ầ ả ầ

59. M t nhà sinh h c đã nghi n nát m t m u mô th c v tộ ọ ề ộ ẫ ự ậ sau đó đem ly tâm đ thu đ c 1 s bào quan. Các bào quanể ượ ố này h p thu CO2 và gi i phóng 02, các t bào này có nhi uấ ả ế ề kh năng là l c l p hay ti th ? L c l p ả ụ ạ ể ụ ạ

60. Đ i v i ve s u, con đ c hay con cái bi t kêu? âm thanhố ớ ầ ự ế phát ra t đâu? Con đ c. Âm thanh phát ra t th t l ng. M từ ự ừ ắ ư ộ cái màng tr ng canh b ng ve s u đã gây ra ti ng kêuố ở ụ ầ ế chói tai yấ

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

61. Có 2 qu c u b c g ng nhau treo 2 đ u s i ch t , 1ả ầ ấ ố ở ầ ợ ỉ ơ qu c u đã nhi m đi n, qu c u kia thì không. Làm th nào đả ầ ễ ệ ả ầ ế ể tìm ra qu c u nhi m đi n mà không dùng d ng c hay máyả ầ ễ ệ ụ ụ móc? Đ aư ngón tay l i g n 1 trong 2 qu c u. Nó s gây raạ ầ ả ầ ẽ hi n t ng nhi m đi n do h ng ng đ u ngón tay,ệ ượ ễ ệ ưở ứ ở ầ ngón tay nhi m đi n trái d u v i đi n tích c a c u. Do đóễ ệ ấ ớ ệ ủ ầ qu c u vì nh s hút v phía ngón tay. N u qu c u k0ả ầ ẹ ẽ ề ế ả ầ nhi m đi n thì đ a ngón tay l i g n, nó đ ng yên.ễ ệ ư ạ ầ ứ

62. Tìm 2 s t nhiên là bi t tích =18 th ng =2? 6&3ố ự ế ươ 63. Gi ng c g ng, có màu vang s m là gia v thì th m ngon,ố ủ ừ ậ ị ơ

làm lành v t th ng thì r t nhanh. Đây là c gì? Nghế ươ ấ ủ ệ 64. C u th KaKa hi n đang ch i cho câu l c b nào? ACầ ủ ệ ơ ạ ộ

MILAN 65. Đi n vào d u 3 ch mề ấ ấ “… ta d ng gi a tr iự ữ ờ

Chung bát đĩa nghĩa là gia đinh y ? ”ấ Bài th ti u đ i xe không kính- ph m ti n du tơ ể ộ ạ ế ậ V t d ng đ c nh c đ n trong d u “…” ?ậ ụ ượ ắ ế ấ B p Hoàng C mế ầ

66. Trong h so n th o Microsoft. Mu n ghi tài liêu vàoệ ạ ả ố máy ta ph i sả ử s ng t h p phím nào? ctrl+sụ ổ ợ

67. Khu liên hi p th thao qu c gia nay có tên chính th c làệ ể ố ứ gì? Sân v nậ đ ng qu c gia M Đìnhộ ố ỹ

68. Tìm 2 s t nhiên bi t x<10 bi t x:2 d 1; x:3 d 2? x=5ố ự ế ế ư ư 69. Ph ng pháp gi m đau t i ch có tên là gì? Gây têươ ả ạ ỗ 70. Ion Mg2+ có c u hình electron c a khí hi m gì? neonấ ủ ế 71. Khi đi t không khí vào n c( hay thu tinh) thì góc khúcừ ướ ỷ

x l n h n hay nh h n góc t i? Nh h nạ ớ ơ ỏ ơ ớ ỏ ơ 72. Ngôn ng mà Singapo đang dùng hi n nay là ngôn ngữ ệ ữ

nào trong 3 ngôn ng sau: Qu c ng / Anh ng / Pháp ng hayữ ố ữ ữ ữ ti ngTây ban nha? Anh ngế ữ

73. Anh hùng b n chim điêu Quách Tĩnh đang dùng 1 mũiắ tên dài 40 cm, theo tính toán c a Hoàng Dung, đ dài c a nóủ ộ ủ c n chia cho 1/2 r i thêm 35cm m i t i u. B n s vót choầ ồ ớ ố ư ạ ẽ Quách Tĩnh mũi tên dài bao nhiêu cm? 115cm

74. Châm c u là dùng cây kim đâm vào n i nào trên c thứ ơ ơ ể ng i? huy tườ ệ đ oạ

75. M t đo n c a phân t AND mang thông tin quy đ nh c uộ ạ ủ ử ị ấ trúc c a 1 lo i protein đ c g i là gì? genủ ạ ượ ọ

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

76. Trong chuy n đ ng tròn đ u, véct gia t c có ph ngể ộ ề ơ ố ươ th nào v i véc t v n t c? Vuông gócế ớ ơ ậ ố

77. Đ i bóng nào đã vô đ ch WC 1998? Phápộ ị 78. Phú th có r ng qu c gia gì? Xuân s nọ ừ ố ơ 79. 2 đ ng th ng // v i nhau khi ? a=a'; b?b’ườ ẳ ớ 80. Kí hi u c a ARN thông tin là gì? Marnệ ủ 81. Nhà toán h c nào là ng i đ u tiên phát hi n ra hi nọ ườ ầ ệ ệ

t ng nh t th c? ượ ậ ự Ta-let 82. Trong phân t AND các nuclêotit trên m ch đ n liênử ạ ơ

k t v i nhauế ớ bàng liên k t nào? ph tphođiesteế ố 83. Th v n h i olympic năm 2000 đ c t ch c t i đâu?ế ậ ộ ượ ổ ứ ạ

Xít-ni 84. Đ t n c theo tên Hán vi t là “m tây c ” có tên th t làấ ướ ệ ễ ơ ậ

gì? Mêxicô 85. Ion Fe2+ có màu gì? tr ng xanhắ 86. T nh nào r ng nh t Vi t nam? Ngh anỉ ộ ấ ệ ệ 87. Câ bé vàng Maradonal tr c đây đã t ng thi đ uụ ướ ừ ấ

cho câu l c b nàoạ ộ c a Argentina? Bocajumioủ 88. Văn hóa truy n th ng n c nào châu á đã có nh ngề ố ướ ở ữ

nh h ng sâu s c, rõ r t nh t đ n Đông nam á? n đả ưở ắ ệ ấ ế ấ ộ 89. Các t bào có th khác nhau v hình d ng nh ng đ u cóế ể ề ạ ư ề

c u trúc chung g m bao nhiêu ph n và nêu các ph n đó? 3ấ ồ ầ ầ ph n:Màngầ sinh ch t, t bào ch t, nhân( ho c vùng nhân)ấ ế ấ ặ

90. Đ âm đi n c a 1 nguyên t là gì? là 1 đ i l ng đ cộ ệ ủ ử ạ ượ ặ tr ng cho kh năng hút e c a 1 nguyên t khi tham giaư ả ủ ử liên k t hóa h cế ọ

91. Nhà bác h c nào đã ch t d i l i g m c a quân Laọ ế ướ ưỡ ươ ủ mã trong lúc say mê nghĩ v 1 bài toán hình h c? ác si métề ọ

92. Tác gi c a thuy t ti n hóa và thuy t ch n l c t nhiên?ả ủ ế ế ế ọ ọ ự Đác uyn

93. Nhà v t lý nào đã khám phá ra đ nh lu t chuy n hóaậ ị ậ ể năng l ng? Junượ

94. Nhà toán h c nào đã gi i quy t tr n v n v n đ gi i cácọ ả ế ọ ẹ ấ ề ả ph ng trình đ i s ? Galoa (pháp)ươ ạ ố

95. Ai là tác gi c a câu nói n i ti ng “Thiên tài do 1% c aả ủ ổ ế ủ c m h ng và 90% do m hôi công s c b ra”? Thômát Êđis nả ứ ồ ứ ỏ ơ

96. Which letter can you drink? Ch T

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

97. Đi n ti p vào dãy s sau 3 ch s n a:1,1,2,3,5,8,…?ề ế ố ữ ố ữ 13,21,34

98. Làm sao đ x p 10 cây diêm thành 5 hàng, m i hàng cóể ế ỗ 3 cây? X pế thành hình ngôi sao

99. Làm sao đ x p 6 que diêm thành 1 hình có 4 tam giác?ể ế x p thànhế hình t di nứ ệ

100. Thành ph đ c coi s ch nh t th gi i? Singapoố ượ ạ ấ ế ớ 101. Đ i bóng chuy n nào đã t ng 8 l n vô đ ch th gi i?ộ ề ừ ầ ị ế ớ

Brazil 102. Qu c kì c a c ng hòa liên bang Đ c có bao nhiêu màu?ố ủ ộ ứ

và đó là nh ng màu gì? Có 3 màu: đen, đ và vàngữ ỏ 103. Hãy nêu 5 tên g i c a Bác H ? Nguy n ái qu c, Nguy nọ ủ ồ ễ ố ễ

Sinh Cung, anh Ba, Nguy n T t Thành, H Chí Minhễ ấ ồ 104. S thi Đăm săn là c a dân t c nào tây nguyên? êđêử ủ ộ ở 105. Khi phát hi n ra l c đ y c a n c, nhà bác h c ácsimétệ ự ẩ ủ ướ ọ

đã hô to: rêca… rêca. V y rêca có nghĩa là gì? Tìm ra r iƠ Ơ ậ Ơ ồ 106. V th y thu c nào c a n c ta đ c tôn vinh là “Y thánhị ầ ố ủ ướ ượ

nam d c”? Tu Tĩnhượ ệ 107. H2SO4 đ c th ng đ c dùng đ làm khô. Nh ng khíặ ườ ượ ể ữ

nào sau đây có th làm khô b ng nó :CO2,SO2,H2,O2,ể ằ H2S,NH3 ? CO2,SO2, O2

108. Tên g i khác c a bào ng ? C u kh ngọ ủ ư ử ổ 109. Mu n có parabol y=2(x+3)2 ta t nh ti n parabol y=2x2ố ị ế

nh th nào? Sang trái 3 đ n vư ế ợ ị 110. Danh hi u “Vua bóng đá” th gi i hi n nay thu c v ai?ệ ế ớ ệ ộ ề

Pêlê 111. Đi n t còn thi u “Chung l ng,…” Đ u c tề ừ ế ư ấ ậ 112. Dãy núi dài nh t th gi i? Anđétấ ế ớ 113. Bánh đ u xanh là đ c s n c a vùng nào? H i d ngậ ặ ả ủ ả ươ 114. Và th i Ph c h ng, ai đ c m nh danh là “Vua tr m”ờ ụ ư ượ ệ ộ

chuyên c p c a ng i giàu chia cho ng i nghèo v i mũi tênướ ủ ườ ườ ớ trăm phát trăm trúng? Rôbinhood

115. Trong lúc b i nhanh, có nh ng chú cá hay ép vây sát vàoơ ữ mình đ làm gì? Gi m s c c n c a n cể ả ứ ả ủ ướ

116. Phong cách ngôn ng ngh thu t có 3 đ c tr ng: tínhữ ệ ậ ặ ư hình t ng,tính truy n c m và “…”? Tính cá th hóaượ ề ả ể

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

117. Võ sĩ quy n anh n i ti ng v i tính cách ng ngáo, đôi lúcề ổ ế ớ ổ c n tai đ i th nh ng anh giành đ c r t nhi u gi i th ngắ ố ủ ư ượ ấ ề ả ưở l n? Mikeớ tyson

118. Bài hát “Thanh niên làm theo l i bác” hay “Đoàn ca” làờ sáng tác c a ai? Hoàng Hàủ

119. Bán đ o nào l n nh t trên th gi i? Bán đ o r pả ớ ấ ế ớ ả ả ậ 120. V t th trong không gian đ c t o ra t nh ng ch t khíậ ể ượ ạ ừ ữ ấ

nóng, nó r t nóng và phát ra ánh sáng? ngôi saoấ 121. Trong lu t thi đáu bóng chuy n, có 1 c u th duy nh tậ ề ầ ủ ấ

đ c mang trang ph c khác màu. Đó là ai? Liberoượ ụ 122. “…” Là s ôxi hóa có t a nhi t và phát sáng? S cháyự ỏ ệ ự 123. Ai là ng i Vi t nam đ u tiên đ t gi i Pianô qu c tườ ệ ầ ạ ả ố ế

champion? Đ ng Thái S nặ ơ 124. Đ th c a hàm s ch n nh n “…” làm tr c đ i x ng?ồ ị ủ ố ẵ ậ ụ ố ứ

Tr cụ tung 125. Cây ca cao có ngu n g c t châu l c nào? Châu mĩồ ố ừ ụ 126. “The cup of life” là ca khúc c đ ng WC nào? đâu? WCổ ộ ở

FRANT 98 pháp 127. Qu n đ o l n nh t th gi i? Qu n đ o Mã Lai (Đôngầ ả ớ ấ ế ớ ầ ả

nam á) 128. m t bão không khí chuy n đ ng nh th nào? khôngở ắ ể ộ ư ế

khí yên tĩnh 129. R ng Cômôđô ch có n c nào? In đô nê xi aồ ỉ ở ướ 130. Chim kivi là loài chim đ c thù c a n c nào? Niu di lânặ ủ ướ 131. Đun nóng ch t béo v i dd ki m thì cho s n ph m làấ ớ ề ả ẩ

glixerin và ? Xà phòng 132. Nguyên t “…” đ c dùng đ ch t o linh ki n đi n t ?ố ượ ể ế ạ ệ ệ ử

Silíc 133. Vi t nam có bao nhiêu khu b o t n thiên nhiên? 61ệ ả ồ 134. Dùng ph pho (đ , tr ng, đen) gì đ ch t o diêm? P đố ỏ ắ ể ế ạ ỏ 135. Sông Nin bătt ngu n t h nào? H VICTORIAồ ừ ồ ồ 136. Ai là ng i ch huy đ u tiên c a đ i Vi t nam tuyênườ ỉ ầ ủ ộ ệ

truy n gi i phóng quân? Võ nguyên giápề ả 137. “Tu ng th y” thu c dòng văn hóa nào? Cung đìnhồ ầ ộ 138. Ông là ng i ch đ c v c xin phòng ch ng b nh chóườ ế ượ ắ ố ệ

d i?ạ Luipaster 139. Th c v t đ c chia làm m y ngành? đó là nh ng ngànhự ậ ượ ấ ữ

nào? 4 ngành:Rêu, Quy t, H t tr n, H t kín.ế ạ ầ ạ

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

140. V tr ng c u t o t ch t khoáng nào? CaCo3( đá vôi)ỏ ứ ấ ạ ừ ấ 141. Ngày thành l p đoàn? 26/3/1931ậ 142. H t gi ng “…” Là h t gi ng ch t l ng cao đ c nhânạ ố ạ ố ấ ượ ượ

lên t h t gi ng siêu nguyên ch ng? Nguyên ch ngừ ạ ố ủ ủ 143. C n bão s 9 đ b vào mi n nam n c ta 2006 có tênơ ố ổ ộ ề ướ

là gì? Durian 144. Trong ch đ chuyên ch c đ i, vua ai c p đ c g i làế ộ ế ổ ạ ậ ượ ọ

Pharaon. V y Pharaon có nghĩa là gì? Cái nhà l n < trungậ ớ ở qu cố vua đ c g i là thiên t (con tr i); l ng hà vuaượ ọ ử ờ ở ưỡ đ c g i là enxi(ngôi nhà l n)>ượ ọ ớ

145. Trong ct “Bài hát vi t” năm 2006, bài hát nào là bài hátệ c a năm? Chuông gióủ

146. Phân biêt cua đ c, cua cái b ng ? Y mự ằ ế 147. “Ng òi đàn bà ăn tr m” là tên khác c a tác ph m n iư ộ ủ ẩ ổ

ti ng nào c a nhà văn Nguyên H ng? B vế ủ ồ ỉ ỏ 148. C ng l n nh t th gi i? Rôtécđam(Hà lan)ả ớ ấ ế ớ 149. “…” đôi khi đ c g i là vàng lá, đ c dùng đ ch t oượ ọ ượ ể ế ạ

s n m vàng? Thi c đisunfua SnS2ơ ạ ế 150. Đánh ghen, h ng d a, đám c i chu t, đáu v t thu cứ ừ ướ ộ ậ ộ

dòng tranh nào? Đông hồ 151. CHLB Đ c có ? Bang: 16ứ 152. Trong ru t loài m i có ch a trùng roi đ tiêu hóa ?ộ ố ứ ể

Xenlulô 153. Kênh Xuy ê n i li n? Đ a trung h i và Bi n đố ề ị ả ể ỏ 154. Đ n Ng c s n t a l c đâu? Th ai? H Hoàn Ki m-Hàề ọ ơ ọ ạ ở ờ ồ ế

N i,ộ xây vào XIX th Văn X ng và Tr n H ng Đ oờ ươ ầ ư ạ 155. Ng òi đ u tiên đ c t ng th ng gi i nobel v hóa h cư ầ ượ ặ ưở ả ề ọ

năm 1901? Van h p( ng i Hà lan)ố ườ 156. Hi n tệ ng th y tri u đ do VSV nào gây ra? ượ ủ ề ỏ T o đả ỏ 157. Khi em bé c t ti ng khóc trào đ i là bi u hi n đ u tiênấ ế ờ ể ệ ầ

c a ho t đ ng gì? Hô h pủ ạ ộ ấ 158. Loài chim nh nh t th gi i? Chim ru iỏ ấ ế ớ ồ 159. Loài chim nào có th quay đ u g n h t 360o? Chim cúể ầ ầ ế 160. Thành ph nào c a n đ g i là Bollywood vì s n xu tố ủ ấ ộ ọ ả ấ

nhi u film h n c Hollywood(M )? Bom bayề ơ ả ỹ 161. “…” Là n c có h th ng ng d n và dày đ c nh t trênướ ệ ố ố ẫ ặ ấ

th gi i?ế ớ Hoa kỳ

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

162. C u th nào nh n th đ trong tr n ck WC 2006? Vìầ ủ ậ ẻ ỏ ậ sao? Zinedine, anh đã húc đ u vào marco materraziầ

163. Ngày môi tr ng th gi i 2007 v i ch đ ? Băng tanườ ế ớ ớ ủ ề ( Bi n đ iế ổ khí h u)ậ

164. Khi g p b m t c a 1 v t, ánh sáng b đ i h ng tr l iặ ề ặ ủ ậ ị ổ ướ ở ạ môi tr ng cũ là tuân theo đ nh lu t gì? Đ nh lu t ph n x ánhườ ị ậ ị ậ ả ạ sáng

165. 1mm Hg=?pa? 133,3 166. Ai là ng i v b n đ Hymalaia? Everestườ ẽ ả ồ 167. Tác ph m “Ai t vãn” là Ng c Hân công chúa khócẩ ư ọ

th ng ai? ươ Quang Trung 168. N c nào có đ i tàu buôn l n nh t th gi i? Nh t b nướ ộ ớ ấ ế ớ ậ ả 169. Ng i dân t c M ng sinh s ng ch y u khu v c nàoườ ộ ườ ố ủ ế ở ự

c a Vi t Nam? t nh nào? Mi n núi B c b . Đông nh t Hòaủ ệ ỉ ề ắ ộ ấ ở bình (914 ngàn ng i)ườ

170. Qu c gia phát tri n nh t châu phi? Nam phiố ể ấ 171. Hai véc t đ c g i là b ng nhau n u chúng “…” và”…”?ơ ượ ọ ằ ế

Cùng h ng & cùng đ dàiướ ộ 172. 1858, ông là ng i dâng s xin c m quân đi đánh gi cườ ớ ầ ặ

Pháp Đà N ng khi đ tu i 80? Nguy n Công Trở ẵ ở ộ ổ ễ ứ 173. Ki u th m th c v t chính khí h u nhi t đ i l c đ aể ả ự ậ ở ậ ệ ớ ụ ị

thu c đ i nóng? Xavanộ ớ 174. Hoa h u hoàn vũ năm 2007 thu c v qu c gia nào? Nh tậ ộ ề ố ậ

b nả 175. Qu c gia có l ng khí th i l n nh t th gi i? Australiaố ượ ả ớ ấ ế ớ 176. Thành ph ô nhi m nh t châu âu? Thành ph cotsanicaố ễ ấ ố -

Rumani 177. H a s s 1 c a h i h a H i phòng đ ng đ i? Nguy nọ ỹ ố ủ ộ ọ ả ươ ạ ễ

Hà 178. Trong bóng đá t “t t” có nghĩa là gì? Đánh đ uừ ế ầ 179. Anh “…” đã quy t đ nh phá qu bom này theo ph ngế ị ả ươ

pháp c truy n.Sau khi tr c ti p đào h , làm l qu bom xongổ ề ự ế ố ộ ả anh ng i bên c nh qu bom và ra hi u cho ng i lái xe mangồ ạ ả ệ ườ b c phá vào.Nh ng khi ng i lái xe ch còn cách m c tiêuộ ư ườ ỉ ụ kho ng 2m thì qu bom b t ng phát n . Anh đã hy sinh. Anhả ả ấ ờ ổ là ai? Hoàng Kim Giao

180. Hai viên bi thép r i cùng 1 đ cao, viên bi 1 r i xu ng đ tơ ộ ơ ố ấ m m, viên bi 2 r i xu ng sàn đã r i n y lên v i đ cao. Vàề ơ ố ồ ả ớ ộ

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

ng i ta b t l y nó. Viên bi nào nóng h n? Vì sao? Viên bi 1 vìườ ắ ấ ơ Đ ng năng viên bi 1 b ng n i năng c a viên bi 1ộ ằ ộ ủ

181. Toà tháp đôi cao nh t th gi i có giá đ ? ấ ế ớ ỡ Tháp đôi Petronas- Malayxia cao 451,9m; 88 t ng ầ

182. Ng i ta th ng g i các anion=tên g c axit t ng ng,ườ ườ ọ ố ươ ứ thí d F-, Cl-,S2- l n l t đ c g i là ion florua, clorua,ụ ầ ượ ượ ọ sunfua.V y ion O2- đ c g i là gì? ion oxitậ ượ ọ

183. Là dung d ch thu ị đ c khi cho H2SO4 đ c g n nhượ ặ ầ ư nguyên ch t h p th khí SO3? ấ ấ ụ Oleum

184. Trong “tam qu c di n nghĩa”, L u b có 5 t ng là Quanố ễ ư ị ướ công, Tr ng phi, Tri u vân, Mã siêu, Hoàng trung đ c g iươ ệ ượ ọ b ng cái tên chung là gì? Ngũ h t ngằ ổ ướ

185. M t ngày Duy đ c 20 trang sách. Ngày th 3 do b n vi cộ ọ ứ ậ ệ không đ c. Các ngày khác v n theo k ho ch mà đ c. H iọ ẫ ế ạ ọ ỏ ngày th 8 Duy đ c đ c bao nhiêu trang? Ngày th 8 cũngứ ọ ượ ứ nh nh ngư ữ ngày khác. Duy ch đ c 20 trang sách mà thôi.ỉ ọ

186. Ng c ng là tên g i khác c a con v t này? Cá s uạ ư ọ ủ ậ ấ 187. Hoa p lang là tên g i khác c a lo i hoa này? Hoa g oơ ọ ủ ạ ạ 188. Vi t nam đăng cai t ch c h i ngh c p cao Apec l nệ ổ ứ ộ ị ấ ầ

th ? 14ứ 189. S gia đ u tiên c a nhân lo i? hêrodote ( th nhĩ kỳ,ử ầ ủ ạ ở ổ

sinh năm 484tcn) 190. “…” là n c nuôi t m d t l a s m nh t th gi i? Trungướ ằ ệ ụ ớ ấ ế ớ

qu c ố 191. Th lĩnh c a cu c kh i nghĩa Yên th (1884-1913)?ủ ủ ộ ở ế

Hoàng Hoa thám 192. Lúa “…” là m lúa chiêm? déẹ 193. H p ch t nào s d ng trong các máy l nh gây th ngợ ấ ử ụ ạ ủ

t ng ôzôn? ầ freon 194. Ng n đèn nêon đ u tiên trên th gi i do ai phát minh?ọ ầ ế ớ

Vào năm nào? Nhà hóa h c Claude tìm ra vào năm 1910ọ 195. 1827, nhà hóa h c Anh Davy đã ch t o đ c ra kim lo iọ ế ạ ượ ạ

gì? Na,K 196. Th ph c a bang washington? Olympiaủ ủ ủ 197. KOH còn có tên trong công nghi p là gì? Pôtátệ 198. Phèn chua là mu i kép c a nh ng kim lo i nào? K&Alố ủ ữ ạ 199. Th ph c a Pêru? Limaủ ủ ủ

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Mçi c©u chØ ®îc tr¶ lêi tõ 5s­>10s 

200. Dung d ch đ c pha v i n c b b i là dung d ch gì?ị ượ ớ ướ ể ơ ị CuSO4

201. Qu c gia l n nh t châu phi? Sudanố ớ ấ 202. Nguyên t oxi có “…” đ ng v ? đó là nh ng đ ng v nào?ố ồ ị ữ ồ ị

3 (016,017,018) 203. T ch c thanh niên đ u tiên Vi t nam? H i vi t Namổ ứ ầ ở ệ ộ ệ

cách m ng thanh niên hay Vi t nam thanh niên cách m ngạ ệ ạ đông chí h iộ

204. Nhân dân Chăm theo đ o “…” & đ o “…”?Bà la môn vàạ ạ ph tậ

Thông tin ng i g i:ườ ử

TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ biªn so¹n

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang