Tài liệu

Lịch sử văn minh thế giới

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 34449     Tải về: 361     Lượt mua: 12    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 72
Tài liệu Lịch sử văn minh thế giới - tài liệu, sách iDoc.VnMôn Lịch sử văn minh thế giới đã được đưa vào chương trình của các trường đại học và cao đẳng một số năm nay
LichsuVanminhThegioi
by Unknown
LichsuVanminhThegioi
Giáo trình
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Người biên soạn: ĐOÀN TRUNG
Thông tin ebook :
Nguồn : Đại học An Giang
Thực hiện ebook : hoi_ls
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU
Môn Lịch sử văn minh thế giới ñã ñược ñưa vào chương trình của các trường ñại học
cao ñẳng một số m nay. Khối lượng kiến thức về các nền n minh nhân loại thì rất
lớn. nhiều giáo trình Lịch sử văn minh thế giới ñã ñược xuất bản ñể sử dụng các
trường ñại học phục vcho chương trình 60 tiết . Tên giáo trình mỗi nơi không giống
nhau, cuốn lấy tên Lịch sử văn minh thế giới, cuốn lại lấy tên Lịch sử văn
minh nhân loại. Cấu trúc mỗi giáo trình cũng không giống nhau .
Để phục vcho các bạn sinh viên cao ñẳng với thời lượng chương trình chỉ 30 tiết,
chúng tôi sau khi tham khảo giáo trình một số các trường bạn, dựa vào chương trình
của Bộ Giáo dục & Đào tạo ñể làm chuẩn biên soạn Giáo trình này.
Đối với sinh viên Khoa học xã hội, học phần này còn có tác dụng trực tiếp giúp các bạn
sẽ giảng dạy tốt hơn chương trình THCS mới áp dụng từ m 2002. Bởi chương
trình THCS mới chú ý ñcập rất nhiều ñến các giá trị văn minh vật thể và phi vật thể
mà nhân loại ñã sáng tạo ra trong quá trình phát triển.
Giáo trình gồm có 8 chương nhằm ñem lại cho người ñọc những hiểu biết cơ bản, có hệ
thống về các nền văn minh lớn thời cổ - trung ñại phương Đông, phương Tây nền
văn minh công nghiệp thời cận, hiện ñại.
Trong nội dung mỗi chương, chúng tôi trước tiên ñề cập tới sở hình thành mỗi nền
văn minh, trình ñộ phát triển kinh tế, phân hóa hội, lược sự thành lập cấu trúc
nhà nước, triết học, ởng, những thành tựu về khoa học - thuật văn học nghệ
thuật.
Do ñây giáo trình chỉ ñể phục vụ cho sinh viên CĐSP với chương trình 30 tiết,
vậy chúng tôi chỉ ñưa vào ñây những ñược coi ñọng, cơ bản nhất. Nếu các bạn
muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta có thể tham khảo ở các tài liệu ñã có khá ñầy ñủ trên thư
viện của Trường Đại học An Giang:
Almanach những nền văn minh thế giới, NXB Văn hóa Thông tin, Nội, 1996
( nhiều tác giả ).
Dương Ninh ( chủ biên ): Lịch sử n minh nhân loại, NXB Giáo dục,
Nội, 1997.
• Vũ Dương Ninh ( chủ biên ): Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, Hà Nội,
1999.
Phụng Hoàng ( chủ biên ): Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục,
Nội, 1999.
Do ý ñịnh muốn góp phần giúp các bạn sinh viên trong qtrình học tập, chúng tôi ñã
mạnh dạn biên soạn tài liệu y. Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu
sót, chúng tôi mong nhận ñược những sự góp ý chân thành của các thầy giáo, các bạn
sinh viên và các ñộc giả ñể chúng tôi sửa chữa giáo trình ñược hoàn chỉnh hơn.
Chân thành cám ơn.
Tp.Long Xuyên tháng 8-2002
Người biên soạn
BÀI MỞ ĐẦU
I. Một số vấn ñề về khái niệm
1.1 Văn hoá?
Trước khi nói về thuật ngữ văn minh, chúng ta cần thống nhất với nhau về khái niệm
văn hóa. Theo Từ ñiển tiếng Việt, NXB Khoa học hội, Hà Nội, 1994: Văn hoá gồm
tổng thể những giá trị vật chất cũng tinh thần do con người ng tạo ra trong qtrình
lịch sử.
Ngày nay, ñã có nhiều học giả ñưa ra những thuật ngữ về văn hóa, nhưng ña số các học
giả ñều thống nhất với nhau nội dung văn hoá là tất cả mọi giá trị vật chất và tinh thần
con người ta ñã sáng tạo ra hay thu nhận ñược trong quá trình lịch sử .
Như vậy, mỗi dân tộc ñều tổng thể những giá trị văn hoá của mình, từ những cái
trống ñồng nổi tiếng ñến tục nhuộm răng, ăn trầu, m mình trước kia ... Những giá trị
văn hñó, bên cạnh những giá trị do chính dân tộc ñó ng tạo ra thì không ít giá trị có
nguồn gốc thu nhận ñược từ các cộng ñồng khác trong quá trình tiếp xúc giữa các cộng
ñồng . Chviết, ñạo Nho, nhiều phong tục ới xin, ma chay ... của dân tộc ta chắc chắn
cũng chịu ảnh hưởng của những dân tộc láng giềng .
Mỗi người sinh ra lớn lên một môi trường nhất ñịnh, thường vốn liếng những
giá trriêng thu nhận ñược từ môi trường cộng ñồng mình ñã trưởng thành.Trước kia, do
ñiều kiện giao thông, thông tin liên lạc còn hạn chế, những người nguồn gốc văn hoá
khác nhau lần ñầu tiên giao tiếp với nhau rất dễ xảy ra hiểu lầm, thậm chí lúc mâu
thuẫn gay gắt.
1.2. Văn minh?
Cũng theo Tñiển tiếng Việt ( sñd ): Văn minh trình ñphát triển ñạt ñến một mức
ñộ nhất ñịnh của hội loài người, nền văn hoá vật chất tinh thần với những ñặc
trưng riêng.( Văn minh Ai Cập. Ánh sáng của văn minh. Nền văn minh của loài người.)
Theo chúng tôi,n minh là trạng thái tiến bộ cả về vật chất cũng như tinh thần của
hội loài người. Văn minh còn thể hiểu giai ñoạn phát triển cao của văn hoá ng
như hành vi hợp lí của con người .
Như vậy ñã con người những giá trị văn hoá. Nhưng trong lịch sử, ñến giai
ñoạn nào thì thường ñược người ta thống nhất loài người ñã bước vào xã hội văn
Lịch sử văn minh thế giới
Môn Lịch sử văn minh thế giới đã được đưa vào chương trình của các trường đại học và cao đẳng một số năm nay. Khối lượng kiến thức về các nền văn minh nhân loại thì rất lớn. Có nhiều giáo trình Lịch sử văn minh thế giới đã được xuất bản để sử dụng ở các trường đại học phục vụ cho chương trình 60 tiết . Tên giáo trình mỗi nơi không giống nhau, có cuốn lấy tên là Lịch sử văn minh thế giới, có cuốn lại lấy tên là Lịch sử văn minh nhân loại. Cấu trúc mỗi giáo trình cũng không giống nhau . Để phục vụ cho các bạn sinh viên cao đẳng với thời lượng chương trình chỉ có 30 tiết, chúng tôi sau khi tham khảo giáo trình ở một số các trường bạn, dựa vào chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo để làm chuẩn biên soạn Giáo trình này. Đối với sinh viên Khoa học xã hội, học phần này còn có tác dụng trực tiếp giúp các bạn sẽ giảng dạy tốt hơn chương trình THCS mới áp dụng từ năm 2002. Bởi vì ở chương trình THCS mới có chú ý đề cập rất nhiều đến các giá trị văn minh vật thể và phi vật thể mà nhân loại đã sáng tạo ra trong quá trình phát triển. Giáo trình gồm có 8 chương nhằm đem lại cho người đọc những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về các nền văn minh lớn thời cổ - trung đại ở phương Đông, phương Tây và nền văn minh công nghiệp thời cận, hiện đại. Trong nội dung mỗi chương, chúng tôi trước tiên đề cập tới cơ sở hình thành mỗi nền văn minh, trình độ phát triển kinh tế, phân hóa xã hội, sơ lược sự thành lập và cấu trúc nhà nước, triết học, tư tưởng, những thành tựu về khoa học - kĩ thuật và văn học nghệ thuật.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 34449     Tải về: 361     Lượt mua: 12    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 361 Lượt xem: 34397
đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 7 Lượt tải: 144 Lượt xem: 26440
Vai trò của nước đối với con người Lượt tải: 30 Lượt xem: 19719
Có thể bạn quan tâm
Lịch sử văn minh trung quốc Lượt tải: 55 Lượt xem: 8963
bài giảng lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 36 Lượt xem: 7869
Thuyết minh về tết cổ truyền Lượt tải: 7 Lượt xem: 7450
Vùng VH Trung Bộ Lượt tải: 25 Lượt xem: 6951