Thành viên idoc2012

Lịch sử lớp 8 - KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC

- 04/17/2013
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (9 trang)
Thành viên idoc2012

Lịch sử lớp 8 - KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC

- 04/17/2013
1,833
Báo lỗi

Kiến thức : - HS nắm được nét nổi bật của tỉnh hình Việt Nam1867. Nét chính của tiến trình Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Ghi nhớ tấm gương của Nguyễn tri Phương. - Ghi nhớ nhửng nét chính kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ (1873- 1874), đặc biệt trận Cầu Giấy 1873 - Hiều được vì sao triều dình Huế lại ký hiệp ước Giáp Tuất 1873 - Nét chính của quá trình Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai. Ghi nhớ tấm gương của Hoàng Diệu - Những nét chính kháng vhiến chống Pháp của Nhân dân Bắc Kỳ (18821884),đặc biệt trân Cầu Giấy 1883 - Hiểu được vì sao với hiệp ước Pa – tơ- nốt, triều đình phong kiến Huế đã sụp đổ ?

Nội dung
Microsoft Word - Lich su 8 - 34

Bài 25: KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC

Tiết 40: ( 1873 – 1884)

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1- Kiến thức :

- HS nắm được nét nổi bật của tỉnh hình Việt Nam1867. Nét chính của tiến

trình Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Ghi nhớ tấm gương của Nguyễn tri

Phương.

- Ghi nhớ nhửng nét chính kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ

(1873- 1874), đặc biệt trận Cầu Giấy 1873

- Hiều được vì sao triều dình Huế lại ký hiệp ước Giáp Tuất 1873

- Nét chính của quá trình Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai. Ghi nhớ tấm

gương của Hoàng Diệu

- Những nét chính kháng vhiến chống Pháp của Nhân dân Bắc Kỳ (1882-

1884),đặc biệt trân Cầu Giấy 1883

- Hiểu được vì sao với hiệp ước Pa – tơ- nốt, triều đình phong kiến Huế đã

sụp đổ ?

2 -Tư tưởng, tình càm :

- Thán phục tinh thần yêu nước bất khuất của Nguyễn Tri Phương , Hoàng

Diệu

- Học tập tinh thấn yêu nước, ý chí chiến đấu bất khuất của nhân dân trong

cuộc kháng chiến chống Pháp trong thời gian nầy

- Căm thù bè lũ thực dân cướp nước và bọn phng kiến bán nước

3-Kỹ năng :

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng tranh ảnh và lược đồ để tự nhận thức lịch

sử

- Rèn luyện kỹ năng kể chuyện, mô tả sự kiện lịch sử

- Rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử

II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :

- Lược đồ tình hình Việt nam sau năm 1867 ( GV tự chuẩn bị : thể

hiện nhửng nội dung : Nam Kỳ thuộc Pháp, phong trào nông dân khởi

nghĩa ở Bắc Kỳ, Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất, lần thứ hai. )

- Anh Hoàng Diệu

III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC :

TIẾT 1

1. Kiểm tra bài cũ :

- Trình bày nét chính về cuộc khởi nghĩa Trương Định ?

- Giải thích vì sao Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây dê dàng nhanh chóng ?

2- Giảng bái mới : Sau khi chiếm xong Nam Kỳ,Pháp xúc tiến ngay việc

xâm lược Bắc Kỳ. Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu

nét chính của tiến trình Pháp chiếm bắc Kỳ lần thứ nhất; nét chính của cuộc

kháng chiến nhân dân Bắc Kỳ chống thực dân Pháp xâm lược trong thời gian

1873-1874

BÀI MỚI :

Tiết 2

MỞ BÀI ; Hiệp ước Giáp Tuất đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội trtong

dân chúng cả nước. Đứng trước tình hình đó, thái độ của triều đình ra sao,

hậu quả thế nào ?

Hoạt động 1:

Thực dân Pháp đánh chiếm

Bắc Kỳ lần thứ hai :

Mục tiêu : Vì sao Pháp đánh

chiếm Bắc kỳ lần thứ hai.Tiến

trình Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ

lần thứ hai. Tấm gương của

Hoàng Diệu

Phương pháp:

HS :Đọc mục 1,và thảo luận

II. NHÂN DÂN BẮC KỲ TIẾP

TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG

NHỮNG NĂM 1882-1884.

NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN

VIỆT NAM SỤP ĐỔ.

1/

- Lấy cớ triều đình Huế vi phạm

nhóm : Tại sao Thực dân Pháp

tiến đánh Bắc Kỳ lẫn thứ hai(

Biến nước ta thành thuộc

địa,Anh, Đức, Tây Ban Nha có ý

định thương thuyết với triều đình

Huế->Pháp phải hành động gấp)--

- Tình hình nước ta sau hiệp

ước Giáp Tuất? (kinh tế, quốc

phòng suy yếu do chủ trương

chính sách của triều đình Huế )

GV trình bày tiến trình Pháp đánh

chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai và hình

ảnh Hoàng Diệu tuẫn tiết

Hoạt động 2

Nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục

kháng Pháp :

Mục tiêu : Ý chí và hành động

của nhân dân Bắc Kỳ kiên

quyết chống Pháp. Nét chính

của chiến thắng Câu Giấy lần

hiệp ước 1874, tiếp tục giao thiệp

với nhà Thanh,quân pháp do Ri-

vi-e chỉ huy đổ bộ lên Hà Nội ,

chuẩn bị đánh chiếm thành

- 25/4/1882,Ri-vi-e gởi tối hậu

thư cho Tổng Đốc Hoàng Diệu

đòi nộp khí giới và giao thành

không điều kiện

- Không đợi trả lời, giặc nổ súng

tấn công. Quân ta chống cự quyết

liệt nhưng đến trưa thì thành mất

Hoàng Diệu thắt cổ tự tử

-Triều đình vội vàng cầu cứu

quân Thanh va thương thuyết với

Pháp,ra lệnh cho quân ta phải rút

lên mạn ngược

thứ hai. Vì sao sau thất bại nầy

Pháp lại tấn công vào Thuận

An?

Phương pháp :

GV; cho HS đọc SGK mục 2->

Khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ

hai, thái độ của nhân dân ta là

kiên quyết đánh địch. Hãy tìm

những biểu hiện cụ thể ?

GV trình bày chiến thắng Cầu

Giấy lần thứ hai=> Chiến thăng

Cầu Giấy lần thứ hai cò ỳ nghĩa

quan trọng như thế nào?(khẳng

định nhân dân ta có khả năng

đánh thắng Pháp)

Tại sao thực dân Pháp không

nhượng bộ triều đình Huế sau khi

Ri-vi-e bị giết tại Cầu Giấy

Hoạt động 3:

Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước

2/

- Ở Hà Nội, khi Pháp nổ súng

đánh thành, nhân dân tự tay đốt

phá, tạo thành bức tường lửa chặn

giặc. Hàng nghìn người tụ tập

thành đội quân Tại đình Qủang

Văn chuẩn bị kéo vào thành

nhưng chưa kịp thì thành mất

- Tại các địa phương, nhân dân

tích cực đắp đập, cắm kè trên

sông, làm hầm chông, cạm bẫy…

chống Pháp

- Chiến thắng Câu Giấy lần thứ

hai:19/5/1883, 500 quân Pháp do

Ri- vi-e chỉ huy kéo ra Cấu

Giấy,quân cờ đen phối hợp với

quân Hoàng tá Viêm phục kích,

Ri-vi-e bị giết

- Thưc dân Pháp không nhượng

phong kiến Việt nam sau 1884 :

Mục tiêu : Nội dung Hiệp ước

1883(Hac –Măng),Thái độ kiên

quyết chống Pháp của nhân

dân ta khi triều đình ký Hiệp

ước 1883 Ý nghĩa của Hiệp ước

Pa-tơ-nốt

Phương pháp :

GV trình bày : Chiến sự diễn ra

từ chiều 18/8/1883,hạm đội Pháp

do Cuốc-bê chỉ huy tấn công vào

Thuận An,……….->Cao uỳ Pháp

là Hác-Măng đi ngay vào Huế,

đưa ra một hiệp ước đã dự thảo

trước, buộc triều đình Huế chấp

nhận. Hiệp ước Quý Mùi (1883)

GV cho HS đọc SGK phần in

nghiêng, yêu cầu tìm những nội

dung chính của hiệp ước

GV trình bày : Trái với thái độ

bộ vì Pháp có thêm viện binh,

Vua Tự Dức chết, nội bộ triều

đình Huế lục đục=> Pháp đánh

thẳng vào Thuận An cửa ngõ kinh

thành Huế

3/

- Chiều 18/8/1883, quân Pháp tấn

công cửa Thuận An, đến 20/8

chúng đổ bộ lên khu vực nây

Triều đình Huế xin đình chiến

- Cao uỷ Pháp Hác-Măng đưa bản

hiệp ước thảo sẵn, buộc triều đình

Huế chấp nhận 25/8/1883(hiệp

ước Hac –Măng)với nội dung :

+ Triều đình Huế chính thức

thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở

Bắc Kỳ và trung Kỳ(Bình Thuận

nhập vào Nam Kỳ, Thanh- Nghệ

– Tỉnh nhập vào Nam kỳ) triều

phản động của triều đình , nhân

dân ta vẫn giữ thái độ kiên quyết

chống thực dân Pháp xâm lược=>

GV yêu cầu HS tìm những biểu

hiện cụ thể về những thái độ đó

(SGK trang 124)

GV trình bày tiếp : Sự việc ký

hiệp ước Pa-tơ-nốt (Nội dung và

ý đồ của Pháp)

GV kết luận : VN trở thành nước

nửaphong kiến nửa thuộc địa

đình được cai quản Trung Kỳ,

nhưng mọi việc phải thông qua

viên khâm sứ Pháp ở trung kỳ

+ Công sứ Pháp ở cac tỉnh Bắc

Kỳ thường xuyên kiểm soát công

việc của quan lại triều đình ở các

tỉnh

+ Triều đình Huế phải rút quân

từ Bắc Kỳ về trung Kỳ

-Nhiều quan lại không theo lệnh

bãi binh của triều đình, ở lại cùng

nhân dân tiếp tục chiến đấu như

Tạ Hiện ( Nam Dịnh) Nguyễn

Thiện Thuật

-Sau khi làm chủ tình thế, Pháp

buộc triều đình Huế kỳ hiệp ước

Pa-tơ-nốt (6/6/1884), nội dung

giống hiệp ước Hac-măng nhưng

có sửa đổi (trả Bình thuận và

Thanh Nghệ Tỉnh về cho Trung

Kỳ) đề xoa dịu dư luận và triều

đình

- Chế độ Phong kiến ở Việt Nam

được thay thế bằng chế độ nửa

phong kiến nửa thuộc địa

G V cho HS làm BTLS để củng cồ

4/ Cùng cố bài :

- Lập bảng nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 –1884 ?

- Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi

từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ?

 Sơ kết bài và dặn dò:

 Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XIX, nước Pháp tiến nhanh

sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, nên quyết tâm chiếm bằng được VN.

Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Kỳ dấy lên trong hoàn cảnh

nhá Nguyễn chỉ tìm cách hòa hoãn với Pháp, vì vậy đã không xoay

chuyển được tình thế mặc dù dã giành được chiến thắng Cầu Giấy lần thứ

hai. Hiệp ước Quý Mùi( Hac-Măng) va hiệp ước Pa- to- nốt đã đặt dấu

chấm hết chế độ phong kiến ở VN Nhưng nhán dân vẫn quyêt tâm chống

Pháp=> HS chuẩn bị bài 26 : PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP

TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang