Tài liệu

lịch sử các học thuyết kinh tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 271     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu lịch sử các học thuyết kinh tế - tài liệu, sách iDoc.Vnlịch sử các học thuyết kinh tế,1/ hoàn cảnh ra đời: CNTT hình thành và phát triển ở châu âu vào giữa thế ky XV và tồn tịa trong khoảng 3 thế kỷ. thế kỷ XV-XVIII; goij…
background image

            LÒCH SÖÛ   CAÙ C HOÏ C THUYEÁ T KINH  TEÁ . 
 
A – CHUÛ  NGHÓ A TROÏNG THÖÔNG :  
1/ Hoaø n caûnh ra ñôø i : 
CNTT hình thaø nh vaø  phaùt  trieå n ôû Chaâ u A u  vaø o giöõ a theá kyû XV vaø  toàn taïi trong 
khoaûng 3 theá kyû. 
Theá kyû XV Æ XVIII : goïi laø  : Haä u kyø  phong kieán. 
                                                  Tích luõ y nguyeâ n thuûy cuûa CNTB 
Trong thôø i kyø  naø y cheá ñoä  phong kieán ôû Chaâu A u baét ñaàu tan raõ , quan heä  saûn xuaát 
TBCN baét ñaàu xuaát hieän. 
Söï xuaát hieän chuû nghóa troïng thöông gaén lieàn vôùi nhöõ ng tieàn ñeà lòch söû sau :  
* Kinh teá :  
_Vaø o  thôø i  ñieå m  naø y  haøng hoùa ôû Chaâ u A u phaùt trieå n maïnh. Thò tröôø ng daâ n toä c trong 
nöôùc môû roäng xuaát hieän caùc hoaït ñoä ng giao thoâ ng quoác teá. 
_ Tieàn teä  khoâ ng chæ  ñöôïc söû duïng laø m phöông tieä n trung gian trong trao ñoå i haø ng hoùa 
maø  tieàn teä  coø n söû duïng laø m tö baûn ñeå  sinh lôïi 1 caùch phoå  bieán. 
* Chính trò xaõ  hoä i : 
_ Giai caáp phong kieán baét ñaàu suy taø n, vò theá cuûa taàng lôùp thöông nhaâ n trong xaõ  hoä i 
taêng cöôø ng.  
_ Xuaát hieän khoái lieâ n minh cuûa nhaø  nöôùc phong kieán trung öông vaø  tö baûn thöông 
nhaâ n döïa vaø o nhau ñeå  toàn taïi. 
* Vaên hoùa tö töôûng:  
_ Phaùt trieå n cuûa khoa hoïc ñaë c bieä t khoa hoïc töï nhieâ n. 
_ Xuaát hieä n phong traø o phuïc höng ( do giai caáp tö saûn khôûi xöôùng nhaèm choáng laïi tö 
töôûng ñen toái cuûa phong kieán thôø i trung coå , ñeà cao tö töôûng töï do nhaâ n quyeàn, bình 
ñaúng ). 
_ Söï chuyeån bieán taâ m lyù vaø  loái soáng cuûa ngöôø i daâ n. 
Keát luaä n : Söï kieä n treâ n laø m thay ñoåi nhanh choùng boä  maë t phong kieán trung coå  neàn saûn 
xuaát phong kieán baét ñaàu nhöôø ng choã  cho cheá ñoä  tö baûn thöông maïi Æ CNTT xuaát 
hieä n. 
2/ Laä p tröôøng cô baûn cuûa CNTT : 3 laä p tröôø ng 
* Söï giaø u  coù : Caùc nhaø troïng thöông coi tieàn vaø ng baïc laø bieå u hieä n duy nhaát cuûa cuûa 
caûi cuûa söï giaø u coù. 
Ba quan ñieåm :  
+ Quoác gia giaø u coù phaûi laø  quoác gia coù khoái löôïng vaø ng baïc khoå ng loà. 
+ Moïi hoaït ñoä ng kinh teá ñeàu phaûi höôùng vaø o muïc tieâ u duy nhaát : laøm sao coù theå  coù 
nhieàu tieàn. 
+ Tieàn teä  laø muïc ñích haø ng hoùa chæ  laø  phöông tieä n ñeå  laø m taêng khoái löôïng tieàn. 
* YÙ  nieä m veà thöông maïi : chæ  coù theå  tích luõ y tieàn teä  thoâ ng qua hoaït ñoä ng thöông maïi 
ñaë c bieä t ngoaïi thöông. 

background image

_ Trong thöông maïi phaûi thöïc hieä n baùn nhieàu mua ít. 
_ Lôïi nhuaä n thu ñöôïc trong thöông maïi laø  keát quaû cuûa söï trao ñoå i khoâ ng ngang giaù. 
_ Thöông maïi laø   moä t cuoä c chieán tranh, giöõ a caùc quoác gia taát yeáu coù söï ñoái laä p veà lôïi 
ích “ Daâ n toäc naø y  laø m giaø u baèng caùch cöôùp ñoaït taø i saûn cuûa daâ n toä c kia “. 
* Suø ng baùi nhaø  nöôùc : Tieàn teä  chæ  coù theå  tích luõ y vôùi söï can thieä p cuûa nhaø  ngöôø i, ñeà 
cao vai troø  cuûa nhaø  nöôùc, caùc nhaø troïng thöông chöa thaáy ñöôïc tính khaùch quan caùc 
hoaït ñoä ng kinh teá , tuø y thuoä c vaø o  nhaø   nöôùc. 
3/ Caùc thôø i kyø  phaùt trieå n cuûa chuû nghóa troïng thöông : 3 thôø i kyø   : 
+ Thôø i kyø  ñaàu cuûa CNTT : dieã n ra khoaûng TK XV Æ XVI goïi laø  Chuû nghóa tieàn teä  
hay Chuû nghóa troïng tieàn. 
Ñaë c ñieå m : suø ng baùi tieàn teä  1 caùch tuyeä t ñoái coi tieàn laø  taát caû. 
_ Hai cöông lónh : 
+ Phaûi caâ n ñoái tieàn theo nguyeâ n taéc thu > chi : baèng moïi caùch ñem tieàn veà caø ng nhieàu 
caø ng toát. 
+ Phaûi giöõ  tieàn laïi trong nöôùc khoâng ñeå  tieàn teä  chaïy ra nöôùc ngoaø i chi tieâ u caø ng ít 
caø ng toát. 
Chính saùch : +Caám xuaát khaå u tieàn. 
+ Haïn cheá toái ña nhaä p haø ng nöôùc ngoaø i vaø o trong nöôùc. 
+ Khuyeán khích xuaát khaàu haø ng ra nöôùc ngoaø i. 
+ Phaù giaù ñoàng tieàn trong nöôùc Æ giaûm giaù haøng thu huùt nhieàu tieàn töø  nöôùc ngoaø i. 
Keát quaû : Söï giao thöông haø ng hoùa bò ngaên caûn. 
                Neàn kinh teá haø ng hoùa bò maát caâ n ñoái nghieâ m troïng tieàn > haøng. 
                Muïc tieâ u tích luõ y tieàn cho CNTB ra ñôø i. 
+ Thôø i kyø   sau  cuûa  CNTT : TK XVI Æ cuoái TK XVII : Chuû nghóa troïng thöông thöïc söï 
hay Chuû nghóa troïng thöông tröôûng thaø nh. 
Tieàn laø  bieåu hieä n cuûa cuûa caûi, quoác gia muoán giaø u laø  phaûi tích luõ y tieàn, vaã n coi troïng 
tieàn. 
Leâ n aùn vieä c tích tröõ  tieàn chuû tröông ñeå  cho tieàn vaä n ñoä ng vì qua ñoù môùi thu ñöôïc tieàn 
nhieàu hôn. 
_ Hai cöông lónh : Mua nhieàu ñeå  baùn nhieàu hôn nhaä p nhieàu xuaát nhieàu. 
                              Thò tröôø ng laø  treâ n heát, baèng moïi caùch chieám lónh thò tröôø ng theá giôùi. 
Chính saùch : Khoâ ng caám xuaát khaåu tieàn : khuyeán khích mang tieàn ra nöôùc ngoaø i, mua 
reû nöôùc naø y ñeå  baùn maéc nöôùc kia. 
Khuyeán khích xuaát khaåu, taùn thaø nh nhaä p khaå u vôùi qui moâ  lôùn hôn neáu coù taùc duïng toát 
ñoái vôùi saûn xuaát trong nöôùc. 
Phaùt trieå n coâ ng nghieä p ( ñaë c bieä t coâ ng nghieä p cheá bieán ) ñeå  taïo nguoàn haø ng ñeå  xuaát 
khaå u. 
Keát quaû :         Söï giao thöông haø ng hoaù ñöôïc môû roä ng phaùt trieå n. 
                        Neàn kinh teá trong nöôùc phaùt trieå n maïnh. 

                          Thôø i kyø  ñaàu 

                  Thôø i kyø   sau 

background image

Coi troïng baûng caâ n ñoái tieàn teä . 
Coi troïng nguyeâ n taéc thu > chi. 
Tích luõ y tieàn teä  vì coi tieàn teä  laø  cuûa caûi  
Chuû tröông xuaát khaå u haø ng ra nöôùc ngoaø i 
vôùi giaù cao ñeå  thu huùt nhieàu tieàn. 

Coi troïng baûng caâ n ñoái thöông maïi. 
Coi troïng xuaát > khaå u 
Kinh doanh tieàn teä  vì coi tieàn khoâ ng chæ   laø  
cuûa caûi maø  tieàn coø n laø  tö baûn. 
Xuaát haø ng vôùi giaû reû muïc tieâ u chieám lónh 
thò tröôø ng. 

 
+ Thôø i kyø  cuoái cuûa CNTT : Cuoái TK XVII Æ giöõ a TK XVIII : CNTT baét ñaàu tan raõ  
Ba nguyeâ n nhaâ n daã n ñeán tan raõ   : 
_ Do keát thuùc thôø i kyø  tích luõ y nguyeâ n thuûy cuûa CNTT, neàn saûn xuaát tö baûn ra ñôø i, phaùt 
trieå n vaø  troïng taâ m lôïi ích kinh teá chuyeå n töø  löu thoâ ng Æ saûn xuaát , saûn xuaát nguoàn 
laø m giaø u cuûa CNTB. 
_ Do giai caáp tö saûn luùc naø y  ñaõ  lôùn maïnh khoâ ng caàn ñeán  söï baûo trôï cuûa nhaø   nöôùc 
phong kieán, thaä m chí choáng laïi söï can thieä p cuûa nhaø  nöôùc phong kieán Æ khoái lieâ n 
minh TBTN, nhaø  nöôùc phong kieán hoaø n toaø n  tan  raõ . 
_ Do söï phaùt trieå n cuûa khoa hoïc ñaë t cô sôû cho moä t phöông phaùp luaä n nghieâ n cöùu kinh 
teá saâ u saéc hôn. CNTT khoâ ng coø n phuø  hôïp bò pheâ  phaùn maïnh meõ  Æ hoïc thuyeát kinh teá 
môùi thích öùng vôùi thöïc tieã n baét ñaàu xuaát hieä n. 
4/ Caùc hình thöùc CNTT : 3 hình thöùc tieâ u bieå u 
+ CNTT tieàn teä  ( Taâ y Ban Nha ) 
+ CNTT coâng nghieä p ( Phaùp ) 
+ CNTT thöông maïi ( Anh ) 
5/ Nhaä n xeùt ñaùnh giaù veà chuû nghóa troïng thöông : 
Trong TK XV Æ XVII : CNTT laø moä t böôùc tieán lôùn so vôùi nhöõ ng tö töôûng vôùi chính 
saùch cuûa thôø i phong kieán trung coå . 
Tö töôûng KTHH ñeà cao KTHH khuyeán khích giao löu buoâ n baùn, thuùc ñaå y saûn xuaát 
phaùt trieå n. 
Noù nhaä n thöùc giaûi thích caùc vaán ñeà kinh teá treâ n cô sôû tri thöùc khoa hoïc môû ra kyõ  
nguyeâ n môùi trong vieä c nhaä n thöùc caùc vaán ñeà kinh teá , ñoaïn tuyeä t vôùi tö töông toâ n giaùo 
Haïn cheá  
+ Caùc nhaø  troïng thöông giaûi thích vaán ñeà kinh teá coø n quaù ñôn giaûn  
+ Thaø nh töïu lyù luaä n ñöôïc coø n raát nhoû beù tính lyù luaä n coø n raát thaáp. 
+ Chæ  döø ng laïi ôû moâ  taû hieä n töôïng beà ngoaø i chöa thöïc söï tìm ra caùc quy luaä t phaûn aùnh 
baûn chaát beân trong cuûa caùc hieä n töôïng kinh teá . 
+ Taàm nhìn coø n phieán dieä n, chæ  döø ng laïi ôû löu thoâ ng chöa nghieâ n cöùu lónh vöïc saûn 
xuaát. 
B – CHUÛ  NGHÓ A TROÏNG NO NG :  
1/ Hoaø n caûnh ra ñôø i :  
Ra ñôø i vaø o khoaûng giöõa TK XVIII trong hoaø n caûnh lòch söû heát söùc ñaë c bieä t :  
+ Phaùp laø  moä t quoác gia noâ ng nghieä p hôn 90% daâ n soá laø  noâ ng daâ n. Coâ ng cuï, phöông 
thöùc canh taùc laïc haä u, hôn 1/3 dieä n tích ñaát boû hoang. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

lịch sử các học thuyết kinh tế

1/ hoàn cảnh ra đời: CNTT hình thành và phát triển ở châu âu vào giữa thế ky XV và tồn tịa trong khoảng 3 thế kỷ. thế kỷ XV-XVIII; goij là: hậu kỳ phong kiến tích lũy nguyên thủy của  CNTB. trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở châu âu bắt đầu tan rã, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Pháp luật kinh tế Lượt tải: 42 Lượt xem: 8573
Tổng quan về tổ chức APEC Lượt tải: 17 Lượt xem: 4308
Có thể bạn quan tâm
Tổng quan về tổ chức APEC Lượt tải: 17 Lượt xem: 4308
tâm lý tư pháp Lượt tải: 16 Lượt xem: 3936
huong dan cai inventor 2012 Lượt tải: 0 Lượt xem: 2804