Tài liệu

Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 934     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te - tài liệu, sách iDoc.VnCNTT hình thành và phát triển ở Châu ÂU vào giữa thế kỷ VX và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. trong thời kỳ này chế
LÒCH SÖÛ CAÙ C HOÏ C THUYEÁT KINH TEÁ.
A – CHUÛ NGHÓ A TROÏ NG THÖÔNG :
1/ Hoaø n caûnh ra ñôø i :
CNTT hình thaø nh vaø phaùt trieå n ôû Chaâ u AÂu vaø o giöõ a theá kyû XV vaø toàn taïi trong
khoaûng 3 theá kyû.
Theá kyû XV Æ XVIII : goï i laø : Haä u kyø phong kieán.
Tích luõ y nguyeâ n thuûy cuûa CNTB
Trong thôø i kyø naø y cheá ñoä phong kieán ôû Chaâ u AÂ u baét ñaàu tan raõ , quan heä saûn xuaát
TBCN baét ñaàu xuaát hieä n.
ï xuaát hieä n chuû nghóa troïng thöông gaén lieàn vôùi nhöõ ng tieàn ñeà lòch söû sau :
* Kinh teá :
_Vaøo thôøi ñieåm naøy haø ng hoùa ôû Chaâ u AÂ u phaùt trieå n maïnh. Thò tröôø ng daâ n toä c trong
nöôùc môû roä ng xuaát hieä n caùc hoaït ñoä ng giao thoâ ng quoác teá.
_ Tieàn teä khoâ ng chæ ñöôïc söû duïng laø m phöông tieä n trung gian trong trao ñoå i haø ng hoùa
maø tin teä coø n söû duïng laø m tö baûn ñeå sinh lôïi 1 caùch phoå bieán.
* Chính trò xaõ hoäi :
_ Giai caáp phong kieán baét ñaàu suy taø n, vò theá cuûa taàng lôùp thöông nhaâ n trong xaõ hoäi
taêng cöôø ng.
_ Xuaát hieä n khoái lieâ n minh cuûa nhaø nöôùc phong kieán trung öông vaø tö baûn thöông
nhaâ n döïa vaø o nhau ñeå toàn taïi.
* Vaên hoùa tö töôûng:
_ Phaùt trieå n cuûa khoa hoïc ñaë c bieä t khoa hoïc töï nhieâ n.
_ Xuaát hieä n phong traø o phuïc höng ( do giai caáp tö saûn khôûi xöôùng nhaèm choáng laïi tö
töôûng ñen toái cuûa phong kieán thôø i trung coå , ñeà cao tö töôûng töï do nhaâ n quyeàn, bình
ñaúng ).
_ Söï chuyeå n bieán taâ m lyù vaø loái soáng cuûa ngöôø i daâ n.
Keát luaä n : ï kieä n treâ n laø m thay ñoå i nhanh choùng boä maë t phong kieán trung coå neàn saûn
xuaát phong kieán baét ñaàu nhöôø ng choã cho cheá ñoä tö baûn thöông maïi Æ CNTT xuaát
hieä n.
2/ Laä p tröôø ng cô baûn cuûa CNTT
: 3 laä p tröôø ng
* Söï giaøu coù : Caùc nhaø troïng thöông coi tieàn vaø ng baïc laø bieå u hieä n duy nhaát cuûa cuûa
caûi cuûa söï giaø u coù.
Ba quan ñieå m :
+ Quoác gia giaø u coù phaûi laø quoác gia coù khoái löôïng vaø ng baïc khoå ng loà.
+ Moïi hoaït ñoä ng kinh teá ñeàu phaûi höôùng vaø o muïc tieâ u duy nhaát : laø m sao coù theå coù
nhieàu tieàn.
+ Tieàn teä laø muïc ñích haø ng hoùa chæ laø phöông tieä n ñeå laø m taêng khoái löôïng tieàn.
* YÙ nieä m veà thöông maïi : chæ c theå ch luõ y tieàn teä thoâ ng qua hoaït ñoä ng thöông maïi
ñaë c bieä t ngoaï i thöông.
_ Trong thöông maïi phaûi thöïc hieä n baùn nhieàu mua ít.
_ Lôïi nhuaä n thu ñöôïc trong thöông maïi laø keát quaû cuûa söï trao ñoå i khoâ ng ngang giaù.
_ Thöông maïi laø moä t cuoä c chieán tranh, giöõ a caùc quoác gia taát yeáu coù söï ñoái laä p veà lôïi
ích “ Daâ n toä c naøy laø m giaø u baèng caùch cöôùp ñoaït taø i saûn cuûa daâ n toä c kia “.
* Suø ng baùi nhaø nöôùc : Tieàn teä chæ coù theå tích luõ y vôùi söï can thieä p cuûa nhaø ngöôø i, ñeà
cao vai troø cuûa nhaø nöôùc, caùc nhaø troïng thöông chöa thaáy ñöôïc tính khaùch quan caùc
hoaït ñoä ng kinh teá , tuø y thuoä c vaøo nhaø nöôùc.
3/ Caùc thôø i kyø phaùt trieå n cuûa chuû nghóa troï ng
thöông : 3 thôø i kyø :
+ Thôø i kyø ñaàu cuûa CNTT : dieã n ra khoaûng TK XV Æ XVI goïi laø Chuû nghóa tieàn teä
hay Chuû nghóa troïng tieàn.
Ñaë c ñieå m : suø ng baùi tieàn teä 1 caùch tuyeä t ñoái coi tieàn laø taát caû.
_ Hai cöông lónh :
+ Phaûi caâ n ñoái tieàn theo nguyeâ n taéc thu > chi : baèng moïi caùch ñem tieàn veà caø ng nhieàu
caø ng toát.
+ Phaûi giöõ tieàn laïi trong nöôùc khoâ ng ñeå tieàn teä chaïy ra nöôùc ngoaø i chi tieâ u caø ng ít
caø ng toát.
Chính saùch : +Caám xuaát khaå u tieàn.
+ Haïn cheá toái ña nhaä p haø ng nöôùc ngoaø i vaø o trong nöôùc.
+ Khuyeán khích xuaát khaàu haø ng ra nöôùc ngoaøi.
+ Phaù giaù ñoàng tieàn trong nöôùc Æ giaûm giaù haø ng thu huùt nhieàu tieàn töø nöôùc ngoaøi.
Keát quaû : Söï giao thöông haø ng hoùa bò ngaên caûn.
Neàn kinh teá haø ng hoùa bò maát caâ n ñoái nghieâ m troïng tieàn > haø ng.
Muïc tieâ u ch luõ y tieàn cho CNTB ra ñôø i.
+ Thôø i kyø sau cuûa CNTT : TK XVI Æ cuoái TK XVII : Chuû nghóa troïng thöông thöïc söï
hay Chuû nghóa troïng thöông tröôûng thaø nh.
Tieàn laø bieå u hieä n cuûa cuûa caûi, quoác gia muoán giaø u laø phaûi tích luõ y tieàn, vaã n coi troïng
tieàn.
Leâ n aùn vieä c tích tröõ tieàn chuû tröông ñeå cho tieàn vaä n ñoä ng vì qua ñoù môùi thu ñöôïc tieàn
nhieàu hôn.
_ Hai cöông lónh : Mua nhieàu ñeå baùn nhieàu hôn nhaä p nhieàu xuaát nhieàu.
Thò tröôø ng laø treâ n heát, baèng moïi caùch chieám lónh thò tröôø ng theá giôùi.
Chính saùch : Khoâ ng caám xuaát khaå u tieàn : khuyeán khích mang tieàn ra nöôùc ngoaø i, mua
reû nöôùc naø y ñeå baùn maéc nöôùc kia.
Khuyeán khích xuaát khaå u, taùn thaø nh nhaä p khaå u ùi qui moâ lôùn hôn neáu coù taùc duïng toát
ñoái vôùi saûn xuaát trong nöôùc.
Phaùt trieå n coâ ng nghieä p ( ñaë c bieä t coâ ng nghieä p cheá bieán ) ñeå taïo nguoàn haø ng ñeå xuaát
khaå u.
Keát quaû : Söï giao thöông haø ng hoaù ñöôïc môû roä ng phaùt trieå n.
Neàn kinh teá trong nöôùc phaùt trieå n maïnh.
Thôø i kyø ñaàu Thôø i kyø sau
Liên hệ quảng cáo

Coi troïng baûng caâ n ñoái tieàn teä .
Coi troïng nguyeâ n taéc thu > chi.
Tích luõ y tieàn teä vì coi tieàn teä laø ca caûi
Chuû tröông xuaát khaå u haø ng ra nöôùc ngoaøi
vôùi giaù cao ñeå thu huùt nhieàu tieàn.
Coi troïng baûng caâ n ñoái thöông maïi.
Coi troïng xuaát > khaå u
Kinh doanh tieàn teä vì coi tieàn khoâ ng chæ laø
cuûa caûi maø tieàn coø n laø tö baûn.
Xuaát haø ng vôùi giaû reû muïc tieâ u chieám lónh
thò tröôø ng.
+ Thôø i kyø cuoái cuûa CNTT : Cuoái TK XVII Æ giöõ a TK XVIII : CNTT baét ñaàu tan raõ
Ba nguyeâ n nhaâ n daã n ñeán tan raõ :
_ Do keát thuùc thôø i kyø ch luõ y nguyeâ n thuûy cuûa CNTT, neàn saûn xuaát tö baûn ra ñôø i, phaùt
trieå n vaø troïng taâ m lôïi ích kinh teá chuyeå n töø löu thoâ ng Æ saûn xuaát , saûn xuaát nguoàn
laø m giaø u cuûa CNTB.
_ Do giai caáp tö saûn luùc naøy ñaõ lôùn maïnh khoâ ng caàn ñeán söï baûo trôï cuûa nhaø nöôùc
phong kieán, thaä m chí choáng laïi söï can thieä p cuûa nhaø nöôùc phong kieán Æ khoái lieâ n
minh TBTN, nhaø nöôùc phong kieán hoaø n toaøn tan raõ.
_ Do söï phaùt trieå n cuûa khoa hoïc ñaë t cô sôû cho moä t phöông phaùp luaä n nghieâ n cöùu kinh
teá saâ u saéc hôn. CNTT khoâ ng coø n phuø hôïp bò pheâ phaùn maïnh meõ Æ hoïc thuyeát kinh teá
môùi thích öùng vôùi thöïc tieã n baét ñaàu xuaát hieä n.
4/ Caùc hình thöùc CNTT
: 3 hình thöùc tieâ u bieå u
+ CNTT tieàn teä ( Taâ y Ban Nha )
+ CNTT coâ ng nghieä p ( Phaùp )
+ CNTT thöông maïi ( Anh )
5/ Nhaä n xeùt ñaùnh giaù veà chuû nghóa troï ng thöông :
Trong TK XV Æ XVII : CNTT laø moä t böôùc tieán lôùn so vôùi nhöõ ng tö töôûng vôùi chính
saùch cuûa thôø i phong kieán trung coå .
Tö töôûng KTHH ñeà cao KTHH khuyeán khích giao löu buoâ n baùn, thuùc ñaå y saûn xuaát
phaùt trieå n.
Noù nhaä n thöùc giaûi thích caùc vaán ñeà kinh teá treâ n cô sôû tri thöùc khoa hoïc môû ra kyõ
nguyeâ n môùi trong vieä c nhaä n thöùc caùc vaán ñeà kinh teá , ñoaïn tuyeä t vôùi tö töông toâ n giaùo
Haïn cheá
+ Caùc nhaø troïng thöông giaûi thích vaán ñeà kinh teá coø n quaù ñôn giaûn
+ Thaø nh ïu lyù luaä n ñöôïc coø n raát nhoû beù tính lyù luaä n coø n raát thaáp.
+ Chæ döø ng laïi ôû moâ taû hieä n töôïng beà ngoaø i chöa thöïc söï tìm ra caùc quy luaä t phaûn aùnh
baûn chaát beâ n trong cuûa caùc hieä n töôïng kinh teá .
+ Taàm nhìn coø n phieán dieä n, chæ döø ng laïi ôû löu thoâ ng chöa nghieâ n cöùu lónh vöïc saûn
xuaát.
B – CHUÛ NGHÓ A TROÏ NG NOÂNG
:
1/ Hoaø n caûnh ra ñôø i
:
Ra ñôø i vaø o khoaûng giöõ a TK XVIII trong hoaø n caûnh lòch söû heát söùc ñaë c bieä t :
+ Phaùp laø moä t quoác gia noâ ng nghieä p hôn 90% daâ n soá laø noâ ng daâ n. Coâ ng cuï , pông
thöùc canh taùc laïc haä u, hôn 1/3 dieä n tích ñaát boû hoang.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te
CNTT hình thành và phát triển ở Châu ÂU vào giữa thế kỷ VX và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở châu âu bắt đầu tan rã, quan hệ TBCN bắt đầy xuất hiện
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 934     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh Lượt tải: 838 Lượt xem: 58295
Tiểu luận tư tưởng HCM về Đạo Đức Lượt tải: 345 Lượt xem: 45248
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 191 Lượt xem: 33138
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 191 Lượt xem: 33138
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 164 Lượt xem: 26337
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 120 Lượt xem: 14769
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 74 Lượt xem: 13366
Phân tích phương sai (ANOVA) Lượt tải: 55 Lượt xem: 10663