Tài liệu

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1329     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 184
Tài liệu KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng hướng dẫn soạn thảo cụ thể một số loại văn bản cho sinh viên, người quản lý với mục đích nâng cao ch
1
Li nói đầu
Nhà qun lý mà chc năng cơ bn là hoch định, ra quyết định, t chc,
điu hành kim soát, không th thiếu được ng c hu hiu h thng
văn bn. Trong thc tế, nhn thc đúng, hiu thu viết chun mt loi văn
bn nào đó cn nhiu thi gian và công sc.
vy, chúng tôi mun đưa ra bài ging này nhm hướng dn son
tha c th mt s loi văn bn cho sinh viên, người qun vi mc đích
nâng cao cht lượng hiu qu hot động công c qun kinh doanh
ca các cơ quan Nnước, các doanh nghip các t chc kinh tế -hi;
bài ging y cũng không ch đơn thun các bn sao chép mu văn bn mà
còn s phân tích văn bn để tìm ra cái bn cht, chc năng cơ bn ca h
thng văn bn xuyên sut cơ chế qun h thng phân cp qun trong
cơ cu t chc b máy qun lý Nhà nước.
Son tho văn bn, mt công vic d b chê nhiu hơn khen, bi mt l
không phi "li nói gió bay " mà là "giy trng mc đen", và để khi "mũi tên
đã bn ra ri, sao còn thu li được", người son tho văn bn cn tích lũy kinh
nghim thc tế, trau di nâng cao kiến thc, hơn na cn cp nht văn bn
theo sát ch trương đường li, chính sách ca Đảng và Nhà nước.
Vi nhng yêu cu trên, chúng tôi rt mong bài ging y, sinh viên
kinh tế, các nhà qun kinh tế bn đọc quan tâm ti văn bn tìm thy
nhng điu cn thiết cho mình.
2
Mc lc
Li nói đầu..................................................................................................... 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT V VĂN BN QUN LÝ NHÀ NƯỚC.......... 6
1.1. Khái nim............................................................................................ 6
1.2. Chc năng và vai trò ca văn bn ........................................................ 6
1.2.1. Chc năng thông tin...................................................................... 6
1.2.2. Chc năng pháp lý........................................................................ 7
1.2.3. Chc năng qun lý........................................................................ 7
1.3. Nhng yêu cu chung v son tho văn bn ........................................ 8
1.4. Phân loi văn bn .............................................................................. 10
CHƯƠNG II: QUAN H GIA VĂN BN VI H THNG QUN 12
2.1. Quan h gia pháp lut vi Nhà nước................................................ 12
2.1.1. Khái nim quyn lp pháp, lp quy............................................. 12
2.1.2. Nhà nước và h thng văn bn Nhà nước.................................... 13
2.2. Văn bn và chế độ làm vic trong cơ chế qun lý .............................. 21
2.3. Văn bn và vn đề y quyn trong qun lý ........................................ 22
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP SON THO VĂN BN VÀ NGÔN
NG SON THO VĂN BN .................................................................. 25
3.1. Mt s nguyên tc trong son tho văn bn ....................................... 25
3.2. Quy tc trong son tho văn bn........................................................ 26
3.2.1. Quy tc la chn hình thc văn bn............................................ 26
3.2.2. Quy tc din đạt.......................................................................... 26
3.2.3. Quy tc v cơ cu văn bn .......................................................... 27
3.3. Mt s th tc trong son tho văn bn.............................................. 29
3.3.1. Th tc sa đổi, bãi b văn bn .................................................. 29
3.3.2. Th tc sao văn bn .................................................................... 31
3.3.3. Th tc chuyn sao văn bn........................................................ 34
3.3.4. Th tc qun lý văn bn.............................................................. 34
3.4. Ngôn ng son tho văn bn.............................................................. 37
3
3.4.1. Ngôn ng và văn phong............................................................. 37
3.4.2. Du câu trong son tho văn bn ................................................ 38
3.4.3. T Hán- Vit trong son tho văn bn. ....................................... 39
3.4.4. T khóa trong son tho văn bn ................................................ 41
CHƯƠNG IV: TH THC VĂN BN ...................................................... 44
4.1. Khái nim v th thc văn bn........................................................... 44
4.2. Ni dung th thc văn bn................................................................. 44
4.2.1. Tiêu ng ..................................................................................... 44
4.2.2. Tên cơ quan ban hành văn bn.................................................... 44
4.2.3. S và ký hiu ca văn bn........................................................... 45
4.2.4. Phn địa danh, ngày tháng .......................................................... 46
4.2.5. Tên văn bn ................................................................................ 46
4.2.6. Phn trích yếu............................................................................. 47
4.2.7. Phn nơi nhn ............................................................................. 47
4.2.8. Ch ký và con du ...................................................................... 48
CHƯƠNG V: VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT VÀ CÁCH SON
THO MT S VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT ............................ 54
5.1. Mt s quy tc trong son tho Văn bn quy phm pháp lut ........... 54
5.1.1. Quy tc din đạt quy phm ......................................................... 54
5.1.2. Quy tc cơ cu văn bn quy phm pháp lut ............................... 55
5.1.3. Quy tc s dng t ng th văn pháp lut ................................... 58
5.2. Các đặc đim cơ bn ca Hiến pháp, Lut, Pháp lnh....................... 59
5.2.1. Hiến pháp ................................................................................... 59
5.2.1. Lut ............................................................................................ 60
5.2.3. Pháp lnh.................................................................................... 61
5.3. Son tho Ngh định .......................................................................... 62
5.3.2. Khái nim ................................................................................... 62
5.3.2. Thm quyn................................................................................ 62
5.3.3. B cc......................................................................................... 63
KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN
Bài giảng hướng dẫn soạn thảo cụ thể một số loại văn bản cho sinh viên, người quản lý với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác quản lý và kinh doanh của các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế -xã hội. Bài giảng này cũng phân tích văn bản để tìm ra cái bản chất, chức năng cơ bản của hệ thống văn bản xuyên suốt cơ chế quản lý và hệ thống phân cấp quản lý trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1329     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ Lượt tải: 341 Lượt xem: 87189
Đơn xin việc Lượt tải: 11 Lượt xem: 8521
Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT Lượt tải: 14 Lượt xem: 7949
biên bản điều chỉnh hóa đơn Lượt tải: 0 Lượt xem: 5478
Có thể bạn quan tâm
biên bản điều chỉnh hóa đơn Lượt tải: 0 Lượt xem: 5478
PHIẾU QUẢN LÝ CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC PCCC Lượt tải: 20 Lượt xem: 5291
Biên bản giao nhận chứng từ Lượt tải: 5 Lượt xem: 4689
Quyết định thôi việc Lượt tải: 3 Lượt xem: 4622
Mẫu tờ khai sơ yếu lý lịch Lượt tải: 35 Lượt xem: 3925