Tài liệu

Kỹ thuật điện lạnh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20832     Tải về: 145     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 38
Tài liệu Kỹ thuật điện lạnh - tài liệu, sách iDoc.VnKỹ thuật điện lạnh,                              Chương I : Đại cương về kỹ thuật lạnh .                   § 1.1 : Các phương …
Tài li u : K thu t l nh c s - Ph m Văn Tùng , Nguy n Đ c L i . ơ
K thu t đi n l nh - Châu Ng c Th ch.
Khí c đi n .
Máy đi n , Máy đi n nh .
Thi : + Lý thuy t .ế
+ Bài t p : ch y u ph n Máy đi n . ế
Bài m đ u
- K thu t nhi t l nh là h nhi t đ c a đ i t ng đ ph c v đ i t ng nào đó . ượ ượ
- ng d ng : - Th c ph m .
- Công nghi p : + Hóa ch t .
+ D t may.
+ Công nghi p thu c lá .
- Y h c .
- Sinh h c: k thu t công ngh cayo ( l nh sâu ) .
- Đ i s ng hàng ngày .
Ch ng I : Đ i c ng v k thu t l nh .ươ ươ
§ 1.1 : Các ph ng pháp làm l nh c b n .ươ ơ
1, Bay h i , khu ch tán → nhi t đ môi tr ng b h đi n u cho ch t l ng bay h iơ ế ườ ế ơ
tr ng → ph ng pháp v a kinh đi n v a hi n đ i (nh trong bu ng h i c a máyườ ươ ư ơ
l nh).
2, Hòa tr n l nh :
- N c l nh + mu i → nhi t đ gi m.ướ
- ng d ng : dùng trong đánh cá bi n .
3, Ph ng pháp giãn n có sinh ngo i côngươ
- Dùng trong công nghi p
Nguyên lý máy l nh nén khí ( khí không đ i pha – tr ng thái )
Q
0
Q
m
1
2
4
3
P
n
máy nén
Bu ng
l nh
bình nóng
Máy
dãn
n
P
dn
Chu trình T-S
- Dùng cho máy l nh nén khí
4, Dùng ti t l u ( hi u ng Jin-Thompson )ế ư
→ S d ng thay cho máy dãn
n trong máy l nh nén
h iơ
5, Dùng hi u ng đi n nhi t :
Khi có I thì t o nên
21
θθθ
=
6, Bay h i ch t l ng : ơ
- Dùng trong máy l nh nén h i ơ
- Gas chuy n tr ng thái t d ng khí sang l ng .
K- đi m t i
h n
Vùng h iơ
m
2
1
3
4
S( entanpy)
T( nhi t
đ )
T
n
T
0
Gi m ti t di n ế
O
1
e
1
O
2
1
3
4
ti t ế
l uư
2
Bay h iơ
1
môt đi n ơ
máy nén
ng ng tư
Liên hệ quảng cáo

§ 1.2 : Môi ch t l nh .
Môi ch t l nh là ch t chuy n đ ng trong chu trình l nh c a thi t b l nh và thu ế
nhi t c a đ i t ng c n làm l nh và t a nhi t ra thi t b ng ng t . S tu n hoàn c a ượ ế ư
môi ch t th c hi n b ng máy nén .
1, Yêu c u v t lý :
- Áp su t ng ng t không đ c quá cao → yêu c u thi t b ph i có đ dày cao . ư ượ ế
- Áp su t bay h i không đ c quá th p vì d b rò g . ơ ượ
- Năng su t l nh riêng càng l n càng t t .
- H s d n nhi t càng l n càng t t .
- Tính hòa tan d u và n c đ u cao . ư
2, Yêu c u hóa h c :
- B n v ng trong vùng nhi t đ làm vi c và trong chu trình .
- Không đ c ăn mòn v t li u trong h th ng .ượ
- Khó cháy n .
3, Yêu c u kinh t : ế
4, Các môi ch t thông d ng :
a, Amoni c NH
3
(R717) :
- Là ch t không màu , có mùi , sôi nhi t đ -33,35
0
C , ng ng t 30ư
0
C ( làm mát
b ng n c ) , áp su t ng ng t là 1,2 Mpa . ướ ư
- Q
v
= 2165 (kg/m
3
) - nhi t l nh sâu theo th tích .
- Q
0
= 1101 (kJ/kg) - năng su t l nh riêng theo kim lo i .
- t
2
= 100
0
C ( nhi t đ nén )
- NH
3
không hòa tan d u nh ng hòa tan n c . ư ư
- Không ăn mòn kim lo i đen nh ng ăn mòn kim lo i màu → dùng thép . ư
- NH
3
d n đi n → không làm máy nén kín d c . ượ
- NH
3
n u g p thu ngân thì s gây h n h p n nguy hi m → c m không dùng Hgế
trong thi t b có NHế
3
.
- NH
3
đ c .
- R ti n , d ki m , d v n chuy n , d b o qu n . ế
- Q
0
, Q
v
l n → kích th c g n nh . ướ
- Trong máy nén làm l nh b ng n c → h nhi t đ ng ng d i 100 ướ ư ướ
0
C .
→ làm máy l nh nén h i h công su t t l n → r t l n . ơ
→Máy l nh h p th NH
3
, b c h i → h p th t ơ
0
→ làm l nh ( gia d ng ) .
b, Freon 12 ( R12 ) CCL
2
F
2
- Ch t khí không màu có mùi th m nh , n ng h n không khí kho ng 4 l n , n ng h n ơ ơ ơ
n c khoáng 1,3 l n .ướ
-Ng ng t 30ư
0
C n u làm mát b ng n c , áp su t ng ng t 0,74 MPa , sôi -30ế ướ ư
0
C ,
q
0
=117 kJ/kg , q
v
= 1779 kJ/m
3
kh năng trao đ i nhi t α
T
= 20 % α
TH2O
.
- Q
0
, Q
V
bé → k thu t thi t b l n . ế ị ớ
- Không hòa tan n c nh ng hòa tan d c d u . ướ ư ư
- Không d n đi n .
- Ch dùng cho h th ng các máy nén l nh r t nh và nh .
- Dùng đ c cho h th ng máy nén kín .ượ
- Không đ c h i .
K- đi m t i
h n
Vùng h iơ
m
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Kỹ thuật điện lạnh

                              Chương I : Đại cương về kỹ thuật lạnh .
                  § 1.1 : Các phương  pháp làm lạnh cơ bản .
 1, Bay hơi , khuếch tán → nhiệt độ môi trường bị hạ đi nếu cho chất lỏng bay hơi trường → phương pháp vừa kinh điển vừa hiện đại (như trong buồng hơi của máy lạnh).
 2, Hòa trộn lạnh :
     - Nước lạnh + muối → nhiệt độ giảm.
     - Ứng dụng : dùng trong đánh cá biển .
 3, Phương pháp giãn nở có sinh ngoại công
  - Dùng trong công nghiệp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20832     Tải về: 145     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 228 Lượt xem: 27923
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 180 Lượt xem: 21538
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 145 Lượt xem: 20832
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 354 Lượt xem: 18360