Tài liệu

Kỹ thuật điện lạnh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21687     Tải về: 166     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 38
Tài liệu Kỹ thuật điện lạnh - tài liệu, sách iDoc.Vn                              Chương I : Đại cương về kỹ thuật lạnh .                  
Tài li u : K thu t l nh c s - Ph m Văn Tùng , Nguy n Đ c L i . ơ
K thu t đi n l nh - Châu Ng c Th ch.
Khí c đi n .
Máy đi n , Máy đi n nh .
Thi : + Lý thuy t .ế
+ Bài t p : ch y u ph n Máy đi n . ế
Bài m đ u
- K thu t nhi t l nh là h nhi t đ c a đ i t ng đ ph c v đ i t ng nào đó . ượ ượ
- ng d ng : - Th c ph m .
- Công nghi p : + Hóa ch t .
+ D t may.
+ Công nghi p thu c lá .
- Y h c .
- Sinh h c: k thu t công ngh cayo ( l nh sâu ) .
- Đ i s ng hàng ngày .
Ch ng I : Đ i c ng v k thu t l nh .ươ ươ
§ 1.1 : Các ph ng pháp làm l nh c b n .ươ ơ
1, Bay h i , khu ch tán → nhi t đ môi tr ng b h đi n u cho ch t l ng bay h iơ ế ườ ế ơ
tr ng → ph ng pháp v a kinh đi n v a hi n đ i (nh trong bu ng h i c a máyườ ươ ư ơ
l nh).
2, Hòa tr n l nh :
- N c l nh + mu i → nhi t đ gi m.ướ
- ng d ng : dùng trong đánh cá bi n .
3, Ph ng pháp giãn n có sinh ngo i côngươ
- Dùng trong công nghi p
Nguyên lý máy l nh nén khí ( khí không đ i pha – tr ng thái )
Q
0
Q
m
1
2
4
3
P
n
máy nén
Bu ng
l nh
bình nóng
Máy
dãn
n
P
dn
Chu trình T-S
- Dùng cho máy l nh nén khí
4, Dùng ti t l u ( hi u ng Jin-Thompson )ế ư
→ S d ng thay cho máy dãn
n trong máy l nh nén
h iơ
5, Dùng hi u ng đi n nhi t :
Khi có I thì t o nên
21
θθθ
=
6, Bay h i ch t l ng : ơ
- Dùng trong máy l nh nén h i ơ
- Gas chuy n tr ng thái t d ng khí sang l ng .
K- đi m t i
h n
Vùng h iơ
m
2
1
3
4
S( entanpy)
T( nhi t
đ )
T
n
T
0
Gi m ti t di n ế
O
1
e
1
O
2
1
3
4
ti t ế
l uư
2
Bay h iơ
1
môt đi n ơ
máy nén
ng ng tư
§ 1.2 : Môi ch t l nh .
Môi ch t l nh là ch t chuy n đ ng trong chu trình l nh c a thi t b l nh và thu ế
nhi t c a đ i t ng c n làm l nh và t a nhi t ra thi t b ng ng t . S tu n hoàn c a ượ ế ư
môi ch t th c hi n b ng máy nén .
1, Yêu c u v t lý :
- Áp su t ng ng t không đ c quá cao → yêu c u thi t b ph i có đ dày cao . ư ượ ế
- Áp su t bay h i không đ c quá th p vì d b rò g . ơ ượ
- Năng su t l nh riêng càng l n càng t t .
- H s d n nhi t càng l n càng t t .
- Tính hòa tan d u và n c đ u cao . ư
2, Yêu c u hóa h c :
- B n v ng trong vùng nhi t đ làm vi c và trong chu trình .
- Không đ c ăn mòn v t li u trong h th ng .ượ
- Khó cháy n .
3, Yêu c u kinh t : ế
4, Các môi ch t thông d ng :
a, Amoni c NH
3
(R717) :
- Là ch t không màu , có mùi , sôi nhi t đ -33,35
0
C , ng ng t 30ư
0
C ( làm mát
b ng n c ) , áp su t ng ng t là 1,2 Mpa . ướ ư
- Q
v
= 2165 (kg/m
3
) - nhi t l nh sâu theo th tích .
- Q
0
= 1101 (kJ/kg) - năng su t l nh riêng theo kim lo i .
- t
2
= 100
0
C ( nhi t đ nén )
- NH
3
không hòa tan d u nh ng hòa tan n c . ư ư
- Không ăn mòn kim lo i đen nh ng ăn mòn kim lo i màu → dùng thép . ư
- NH
3
d n đi n → không làm máy nén kín d c . ượ
- NH
3
n u g p thu ngân thì s gây h n h p n nguy hi m → c m không dùng Hgế
trong thi t b có NHế
3
.
- NH
3
đ c .
- R ti n , d ki m , d v n chuy n , d b o qu n . ế
- Q
0
, Q
v
l n → kích th c g n nh . ướ
- Trong máy nén làm l nh b ng n c → h nhi t đ ng ng d i 100 ướ ư ướ
0
C .
→ làm máy l nh nén h i h công su t t l n → r t l n . ơ
→Máy l nh h p th NH
3
, b c h i → h p th t ơ
0
→ làm l nh ( gia d ng ) .
b, Freon 12 ( R12 ) CCL
2
F
2
- Ch t khí không màu có mùi th m nh , n ng h n không khí kho ng 4 l n , n ng h n ơ ơ ơ
n c khoáng 1,3 l n .ướ
-Ng ng t 30ư
0
C n u làm mát b ng n c , áp su t ng ng t 0,74 MPa , sôi -30ế ướ ư
0
C ,
q
0
=117 kJ/kg , q
v
= 1779 kJ/m
3
kh năng trao đ i nhi t α
T
= 20 % α
TH2O
.
- Q
0
, Q
V
bé → k thu t thi t b l n . ế ị ớ
- Không hòa tan n c nh ng hòa tan d c d u . ướ ư ư
- Không d n đi n .
- Ch dùng cho h th ng các máy nén l nh r t nh và nh .
- Dùng đ c cho h th ng máy nén kín .ượ
- Không đ c h i .
K- đi m t i
h n
Vùng h iơ
m
Kỹ thuật điện lạnh
                              Chương I : Đại cương về kỹ thuật lạnh .                   § 1.1 : Các phương  pháp làm lạnh cơ bản .  1, Bay hơi , khuếch tán → nhiệt độ môi trường bị hạ đi nếu cho chất lỏng bay hơi trường → phương pháp vừa kinh điển vừa hiện đại (như trong buồng hơi của máy lạnh).  2, Hòa trộn lạnh :      - Nước lạnh + muối → nhiệt độ giảm.      - Ứng dụng : dùng trong đánh cá biển .  3, Phương pháp giãn nở có sinh ngoại công   - Dùng trong công nghiệp
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21687     Tải về: 166     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 239 Lượt xem: 29277
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 217 Lượt xem: 22318
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 166 Lượt xem: 21664
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 473 Lượt xem: 20768