Tài liệu

KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN VÀO LỚP 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2595     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN VÀO LỚP 1 - tài liệu, sách iDoc.VnKINH NGHIỆM CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN VÀO LỚP 1Như chúng ta đã biết trẻ mẫu giáo là lứa tuổi khởi đ
Đ tài: Kinh nghi m chu n b tâm th cho tr m u giáo vào l p 1 ế
Đ TÀI:
KINH NGHI M CHU N B TÂM TH CHO TR M U GIÁO L N
VÀO L P 1
I-Ñaët vaán ñeà:
-Ñeå caùc chaùu 5-6 tuoåi böôùc vaøo phoå thoâng thì vieäc giuùp caùc chaùu
vöõng vaøng coù moät taâm theá toát giaùo vieân caàn phaûi chuù yù reøn luyeän
phaùt trieån sau cho toaøn dieän. Ñaët bieät vieäc daïy nhaän bieát,phaùt aâm vaø
vieát ñöôïc caùc chöõ caùi laø moät trong nhöõng khía caïnh maø ngöôøi giaùo vieân
caàn phaûi daïy cho treû 5-6 tuoåi.
1. Lý do ch n đ tài:
Nh chúng ta đã bi t tr m u giáo là l a tu i kh i đ u làm quen v i ch vi tư ế ế
là cho tr làm quen v i vi c h c đ c, h c vi t r t quan tr ng đ i v i tr , tr không ế
n m v ng 29 ch cái h c đ c h c vi t thì lên l p 1, tr s không th h c ế
đ c vì lên l p 1, tr s h c k t h p âm và ch , âm, v n, nh n di n ch , d y ghépư ế
v n, t th ng i, cách c m bút. N u m u giáo tr không n m v ng 29 ch cái và ư ế ế
h c đ c, h c vi t thì vào l p 1 tr s không t tin lúng túng cho nên ph i t p ế
cho tr n m v ng 29 ch cái và h c đ c, h c vi t đ t o tâm th cho tr b c vào ế ế ướ
l p 1 ph thông. Cho nên ph i yêu c u tr nh n bi t phát âm đúng 29 ch cái ế
ti ng vi t, tr nh n bi t ch cái thông qua tri giác b ng tri giác âm thanh, nh n bi tế ế ế
các ch in hoa, in th ng, vi t, vi t th ng, tr bi t cách liên h các ch cái v i ườ ế ế ườ ế
các t đã h c tìm ra ch cái trong các t đó, làm quen v i cách tách âm, ghép
âm thông qua đó cho tr làm quen v i các v trí c a các âm trong t , tr bi t các k ế
năng ban đ u ti p t c đ c, vi t; cách ng i, vi t, cách c m bút, m sách, đ c… ế ế ế
Luy n kh năng ch ý ch đ nh, bi t t p trung, l ng nghe, yêu c u nh ng k ế
năng; nghe, nói (ti p nh n, vi t, bi u l ), m r ng v n hi u bi t đ hình thành 4ế ế ế
k năng nghe, nói, đ c, vi t cho tr . ế
Phan Th Kim H ng Tr ng MG An L c Long ườ
1
Đ tài: Kinh nghi m chu n b tâm th cho tr m u giáo vào l p 1 ế
Thông qua các bu i tham quan tr ng ti u h c, sinh ho t, lao đ ng thông ườ
qua các trò ch i…Cô giáo nên khuy n khích tr đ c m t cách rõ ràng, m nh l c,ơ ế
không nói ng ng, nhói l p, nói lí nhí phát âm ph i đúng chính xác.
Vi c tăng c ng cho tr n m v ng 29 ch cái và h c đ c, h c vi t góp ph n ườ ế
kích thích phát tri n t duy, th hi n tr xác đ nh đ c tính ch t đ c đi m c a ư ượ
các ch đó b ng cách tìm ki m thông qua đ v t , trò ch i tr em n m v ng 29 ch ế ơ
cái h c đ c h c vi t đ tr t tin chu n b cho tr m t k năng c n thi t ế ế
tr c khi b c vào l p 1.ướ ướ
Làm quen v i 29 ch cái h c đ c, h c vi t thông qua các hình nh, đ ế
dùng d y h c, đ ch i qua các trò ch i trí tu , thông qua các ho t đ ng khác nh : ơ ơ ư
t o hình, k chuy n, ho t đ ng vui ch i, môi tr ng xung quanh, không gian l p ơ ườ
h c..đ t o môi tr ng ho t đ ng cho tr n m đ c 29 ch cái h c đ c, h c ư ượ
vi t đ c t t. Đây c s quan tr ng đ tr ti p nh n tri th c khi b c vàoế ượ ơ ế ướ
tr ng ph thông.ườ
1.1 Lyù do khaùch quan:
Trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn t ®Òu mang nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc trng.
ViÖc chuyÓn giai ®o¹n nµy sang giai ®o¹n kh¸ mét chuyÓn biÕn mang
tÝnh nh¶y vät biÕn ®æi chÊt lîng. ph¸t triÓn ë mét giai ®o¹n
nhÊt ®Þnh võa lµ kÕt qu¶ cña giai ®o¹n tríc ®ã võa lµ tiÒn ®Ò cho bíc ph¸t triÓn
cña giai ®o¹n tiÕp theo. nÕu trÎ ®îc ph¸t triÓn tèt ë giai ®o¹n nµy còng chÝnh
sù chuÈn bÞ tèt cho giai ®o¹n tiÕp theo.
Tuy nhiªn kh«ng ph¶i trÎ em nµo còng dµng thÝch nghi ®îc bíc
ngoÆt nµy mét kiÖn quan träng khiÕn c¸c bËc cha mÑ c¸c nhµ gi¸o dôc
cÇn ph¶i quan t©m, mét mÆt lµ ®Ó gióp trÎ hoµn thiÖn nh÷ng thµnh u trong
suèt thêi mÉu gi¸o, mÆt kh¸c tÝch cùc chuÈn cho trÎ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó
thÝch nghi víi cuéc sèng ë trêng phæ th«ng víi ho¹t ®éng chñ ®¹o ho¹t ®éng
häc tËp.
Phan Th Kim H ng Tr ng MG An L c Long ườ
2
Đ tài: Kinh nghi m chu n b tâm th cho tr m u giáo vào l p 1 ế
ThÕ nhng kh«ng ph¶i ai còng nhËn thøc vai trß quan träng cña viÖc chuÈn
bÞ cho trÎ vµo líp 1 vµ còng kh«ng ph¶i ai còng nhËn thøc râ ®îc nh÷ng viÖc lµm
cÇn thiÕt ®Ó chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp 1.
NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ®· chøng m inh r»ng ë tnhá nÕu
Ðp chóng tËp luyÖn qu¸ sím khi c¸c phËn chøc n¨ng cha thµnh thôc tèn
nhiÒu c«ng søc cña ngêi d¹y lµm khæ con trÎ. Nhng ngîc l¹i, luyÖn tËp vµo
lóc chím y ®îc hµo høng gióp trÎ tiÕn nhanh chãng. LuyÖn tËp
®óng lóc võa g©y ®îc høng thó võa cã hiÖu qña cao
1.2 Lyù do chuû quan:.
HiÖn nay quan niÖm sai lÇm viÖc chuÈn cho trÎ ®i häc líp 1 ë
c¸c thµnh phè, thÞ x·, nh÷ng vïng kinh ph¸t triÓn. NhiÒu gia ®×nh cho r»ng
®Ó chuÈn cho trÎ mÉu gi¸o vµo líp 1 cÇn ph¶i d¹y tríc cho chóng ch¬ng tr×nh
líp 1 thÓ häc ®äc, viÕt lµm to¸n. vËy ®· n«n nãng cho con ®i
häc ch÷, häc tÝnh, kÌm cÆp con häc ch÷ t¹i nhµ hoÆc u cÇu mÉu gi¸o d¹y
ch÷ cho con víi nh÷ng mong muèn con m×nh ®äc th«ng, viÕt ®îc, bÊt
chÊp nguyªn t¾c ®ßi i sù phï hîp gi÷a i dung, ph¬ng ph¸p y häc víi ®Æc
®iÓm h×nh th¸i chøc n¨ng t©m ë løa tuæi nµy.Thùc tr¹ng trªn ®· g©y kh«ng Ýt
nh÷ng khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý chØ ®¹o ë c¸c gi¸o dôc mÇm non.
NÕu kh«ng d¹y ®äc, d¹y viÕt ë u gi¸o 5 tuæi th× phô huynh kh«ng göi con
hoÆc ®Õn 2 rÊt nhiÒu trÎ u gi¸o nghØ häc ®Ó ®Õn häc víi gi¸o viªn tiÓu
häc. ¸p lùc phÝa phô huynh ®· khiÕn mét sè së gi¸o dôc mÇm non chÊp
nhËn ®Ó gi¸o viªn mÇm non lµm thay c«ng viÖc cña gi¸o viªn tiÓu häc mÆc
kh«ng ®îc ®µo t¹o mét c¸ch bµi b¶n d¹y ch¬ng tr×nh tiÓu häc. MÆt kh¸c
kh«ng Ýt phô huynh phã mÆc con em cho c¬ gi¸o dôc mÇm non, do vËy
kh«ng t¹o ra ®îc thèng nhÊt trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ dÉn ®Õn
hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp 1 kh«ng cao.
2. û lyù luaän v thöïc tieãn
2.1 Côû lyù luaän :
Phan Th Kim H ng Tr ng MG An L c Long ườ
3
KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN VÀO LỚP 1
KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN VÀO LỚP 1Như chúng ta đã biết trẻ mẫu giáo là lứa tuổi khởi đầu làm quen với chữ viết là cho trẻ làm quen với việc học đọc, học viết rất quan trọng đối với trẻ, trẻ không nắm vững 29 chữ cái và học đọc và học viết thì lên lớp 1, trẻ sẽ không thể học được vì lên lớp 1, trẻ sẽ học kết hợp âm và chữ, âm, vần, nhận diện chữ, dạy ghép vần, tư thế ngồi, cách cầm bút. Nếu ở mẫu giáo trẻ không nắm vững 29 chữ cái và học đọc, học viết thì vào lớp 1 trẻ sẽ không tự tin và lúng túng cho nên phải tập cho trẻ nắm vững 29 chữ cái và học đọc, học viết để tạo tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1 phổ thông.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm