Tài liệu

Kiểm tra công nghệ 8

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1301     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Kiểm tra công nghệ 8 - tài liệu, sách iDoc.VnĐề kiểm tra 1 tiết công nghệ 8, học kì 2
KiÓm tra Häc kú II - C«ng nghÖ 8 (45’)
I/ Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm):
u 1: (2,0 ®iÓm):y ®iÒn tªn cña c¸c kÝ hu ®iÖn vµo cét B trong b¶ng
sau:
ST
T
A B
ST
T
A B
1 6
2 7
3 8 O
4 9
5 10 A
u 2: (1,0 ®iÓm): §iÒn hay côm tchp vµo chç trèng (...) trong c©u
sau ®Ó hoµn chØnh nguyªn lµm vc cña c«ng t¾c ®iÖn:
- Khi ®ãng c«ng t¾c, cùc ®éng...... cùc tÜnh m kÝn m¹ch. Khi c¾t c«ng
t¾c, cùc ®éng ch khái c tÜnh lµm....... m¹ch ®iÖn.
- C«ng t¾c thêng ®îcp tn d©y pha,..... víi ti,..... cÇu ch×.
II/ Tù luËn (7 ®iÓm):
u 3: (3,0 ®iÓm): ng ®iÖn trong n nng ®Æc ®iÓm g× vµ gåm
nh÷ng phÇn nµo?
u 4: (4,0 ®iÓm):
A
O
1- Em h·y dïng bót ch×, thíc ®Ó vÏ ®å l¾p ®Æt cña m¹ch ®iÖn gåm: 2 cÇu
ch×, 1 æ ®iÖn, 2 c«ng t¾c hai cùc ®iÒu khiÓn ®éc lËp 2 ®Ìn m¾c song song
vµoi kiÓm tra.
2- Cho ®å l¾p ®Æt cña m¹ch ®iÖn nhnh vÏ, em y ng c¸c dông cô häc
tËp ®Ó vÏ vµo bµi kiÓm tra cñanh ®å nguyªn a m¹ch ®iÖn trªn.
Kiểm tra công nghệ 8
Đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 8, học kì 2
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1301     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan