Chia sẻ Download
Tài liệu KIEM DIEM CUA CHI BO THEO NQ TW4 (KHOA XI)
/6 trang
Thành viên nguyenlong0981

KIEM DIEM CUA CHI BO THEO NQ TW4 (KHOA XI)

- 11 tháng trước
122
Báo lỗi

ĐẢNG ỦY XÃ TVCHI BỘ TRƯỜNG TH THĐ*Số 09-BC/CBĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TV, ngày 13 tháng 12 năm 2012BÁO CÁO Kiểm điểm tự phê bình của chi bộ trường TH THĐ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đềcấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã TV; Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã TV; Kế hoạch số 16-KH/CB ngày 03 tháng 12 năm 2012 của chi bộ trường tiểu học THĐ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình về trách nhiệm của tập thể chi bộ đối với 3 nội dung đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) như sau :I- Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ theo 3 nội dung nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) :1- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống :- Công tác chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên trong toàn thể chi bộ thông qua các lần sinh hoạt chính trị tiếp thu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chi bộ luôn quan tâm giáo dục, học tập Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, đã tạo điều kiện cho các cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đấu tranh bảo vệ tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong chi bộ; luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh ngăn chặn các âm mưu và hoạt động chống phá, "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, không để kẻ địch lợi dụng để kích động, lôi kéo, chia rẽ nội bộ, phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. - Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, củng cố thêm quan điểm lập trường, ra sức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần tổ chức kỷ luật, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm tư tưởng sai trái, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội, tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt Chỉ thị 17- CT/TU, ngày 01/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về "Nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức”... Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời ngăn chặn những cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm Điều lệ Đảng, luật công chức, luật giáo dục... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo được sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.Việc tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn được chi bộ quan tâm chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên công tác lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và trách nhiệm của tập thể chi bộ trong việc đề ra những chủ trương biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên đôi khi chưa liên tục.- Sau khi tiếp thu, quán triệt các Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên và giáo viên một cách kịp thời, đạt hiệu quả. Ngoài ra chi bộ còn chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch do mình phụ trách để tiếp tục triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và giáo viên thực

Nội dung
TỈNH UỶ CÀ MAU

PAGE

6

ĐẢNG ỦY XÃ TV

CHI BỘ TRƯỜNG TH THĐ

*

Số 09-BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TV, ngày 13 tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO

Kiểm điểm tự phê bình của chi bộ trường TH THĐ

theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề

cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã TV; Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã TV; Kế hoạch số 16-KH/CB ngày 03 tháng 12 năm 2012 của chi bộ trường tiểu học THĐ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình về trách nhiệm của tập thể chi bộ đối với 3 nội dung đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) như sau :

I- Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ theo 3 nội dung nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) :

1- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống :

- Công tác chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên trong toàn thể chi bộ thông qua các lần sinh hoạt chính trị tiếp thu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chi bộ luôn quan tâm giáo dục, học tập Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, đã tạo điều kiện cho các cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đấu tranh bảo vệ tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong chi bộ; luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh ngăn chặn các âm mưu và hoạt động chống phá, "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, không để kẻ địch lợi dụng để kích động, lôi kéo, chia rẽ nội bộ, phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

- Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, củng cố thêm quan điểm lập trường, ra sức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần tổ chức kỷ luật, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm tư tưởng sai trái, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội, tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt Chỉ thị 17- CT/TU, ngày 01/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về "Nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức”... Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời ngăn chặn những cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm Điều lệ Đảng, luật công chức, luật giáo dục... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo được sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn được chi bộ quan tâm chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên công tác lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và trách nhiệm của tập thể chi bộ trong việc đề ra những chủ trương biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên đôi khi chưa liên tục.

- Sau khi tiếp thu, quán triệt các Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên và giáo viên một cách kịp thời, đạt hiệu quả. Ngoài ra chi bộ còn chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch do mình phụ trách để tiếp tục triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và giáo viên thực hiện, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, giáo viên có sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, nhất là tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, nỗ lực phấn đấu trong học tập và công tác, thể hiện tốt tác phong của người cán bộ, đảng viên trong quan hệ tiếp xúc với phụ huynh học sinh, đồng thời luôn đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác giáo dục đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên chưa có kế hoạch chi tiết, cụ thể còn chung chung, còn hạn chế biểu dương những gương điển hình dẫn đến lối sống của một số cá nhân an phận thủ thường không phấn đấu; Sức chiến đấu chưa mạnh, còn nể nang, né tránh.

2- Kiểm điểm những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ :

Trong thời gian qua, công tác cán bộ luôn được chi bộ đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định về thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ và về quy trình công tác cán bộ. Phát huy vai trò tham mưu của cơ quan và các đoàn thể trong nhà trường về công tác cán bộ, nhằm quản lý, quy hoạch, đào tạo, sử dụng có hiệu quả. Tuy nhiên trong thời gian qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ còn một số hạn chế, yếu kém đó là: Việc phân công cán bộ giáo viên đôi lúc còn mang tính sự việc theo hàng năm, chưa mang tính lâu dài. Công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm đã được tổ chức, thực hiện, song việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa có kế hoạch dài hạn, thiếu tính đột phá.

- Về trách nhiệm của Chi bộ trong nhận xét, đánh giá cán bộ :

Việc nhận xét, đánh giá cán bộ là khâu then chốt quan trọng, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Chi bộ thường xuyên chỉ đạo và bám sát tiêu chuẩn cán bộ theo quy định để phân loại, nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ :

Chi bộ luôn chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hằng năm, chi bộ tiến hành rà soát, đánh giá, quy hoạch, tham mưu với Phòng giáo dục, Đảng uỷ, UBND xã đưa cán bộ, đảng viên ưu tú đi đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, chính trị, đồng thời bổ sung quy hoạch những cán bộ đủ tiêu chuẩn, có triển vọng đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn, không để tình cảm riêng tư chi phối đến chất lượng công tác.

Chi bộ luôn quan tâm chăm bồi những quần chúng ưu tú để giới thiệu phát triển Đảng. Công tác phát triển Đảng hằng năm chi bộ đều đạt và vượt chỉ tiêu.

- Công tác luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ :

Công tác luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ luôn được chi bộ quan tâm, thường xuyên đổi mới và triển khai đồng bộ các khâu rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ phù hợp, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ,… để đảm bảo có tính kế thừa cho công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trước mắt cũng như lâu dài, đồng thời có bước phát triển, góp phần khắc phục dần tình trạng bị động, lúng túng trong công tác luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ.

- Về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm :

Đối với công tác kiểm tra, giám sát chi bộ thực hiện nghiêm túc. Hàng năm chi bộ xây dựng kế hoạch chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, qua kiểm tra đã giúp chi bộ thực hiện ngày càng tốt hơn công tác xử lý, ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong chi bộ và từng cán bộ, đảng viên. Cụ thể năm 2012 chi bộ đã tổ chức kiểm điểm xoay vòng, đến thời điểm tháng 11/2012 đã có 9/13 đ/c thực hiện kiểm điểm. Qua kiểm điểm nhìn chung từng đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng luôn được đồng nghiệp và học sinh quý mến. Không có đảng viên nào vi phạm Điều lệ Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm.

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí, đạt kết quả nhất định. Từ đó, tình hình tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị không xảy ra vụ việc gì, đều thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Việc công khai, báo cáo tài chính rõ ràng đúng quy định.

3- Việc thực hiện Quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình :

- Chi bộ luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ. Luôn nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trên cơ sở thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc của chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy dân chủ thảo luận bàn bạc quyết định những vấn đề quan trọng, không có tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường. Trong lãnh đạo, điều hành, tập thể chi bộ luôn thực hiện đúng theo Quy chế làm việc của chi bộ bộ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các đoàn thể xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ, của cơ quan, đoàn thể mình phụ trách đúng theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương về phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể và cá nhân theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Chi bộ luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc phê bình và tự phê bình theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn của Cấp trên. Hằng năm chi bộ đều thực hiện tốt công tác phê và tự phê bình; chi bộ đều có báo cáo gởi về Thường trực Đảng ủy để đóng góp ý kiến đúng theo quy định của Đảng. Trong kiểm điểm tự phê bình chi bộ và từng đảng viên tự kiểm điểm, nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm của bản thân và nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình của tập thể. Trong góp ý phê bình thể hiện sự khách quan, trung thực, mạnh dạn đấu tranh làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân.

Tuy nhiên vẫn còn ít cán bộ, đảng viên ít tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể, cá nhân, nhất là đóng góp cho người đứng đầu chi bộ; chưa mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh nhằm xây dựng nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Về công tác xây dựng chính quyền và công tác vận động quần chúng:

+ Về công tác xây dựng chính quyền:

Hằng năm học chi bộ cùng Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch cụ thể có tính khả thi. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên để phân công nhiệm vụ một cách hợp lý, đúng nguyện vọng nhằm đạt kết quả cao khi thực thi nhiệm vụ. Chi bộ cùng chính quyền tổ chức thực hiện liên tục các phong trào thi đua sôi nổi và có hiệu quả. Thông qua thi đua để bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng toàn diện, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Phòng giáo dục, của Đảng ủy, của chi bộ đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ thực sự của giáo viên. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên; đề cao tinh thần trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí. Giữ vững danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh”.

+ Về công tác vận động quần chúng:

Chi bộ luôn vận động quần chúng tích cực tham gia đầy đủ các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham gia phòng chống hành vi bạo lực xảy ra trong học đường, tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện tốt phong trào “Dân chủ-kỷ cương-Tình thường và trách nhiệm”, giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, vượt khó, giúp đỡ nhau trong học tập, vận động học sinh bỏ học trở lại trường.

Tuy nhiên, do số học sinh của trường khá đông 1107 em, đa số là con em của nhân dân lao động, gia đình gặp khó khăn về kinh tế, dẫn đến một số em phải bỏ học theo cha mẹ đi làm ăn xa.

II. Phương hướng khắc phục khuyết điểm, hạn chế:

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Chi bộ nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận phát huy những mặt mạnh, tập trung khắc phục những mặt hạn chế và đề ra phương hướng nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới như sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, trước hết tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên, trong chi bộ kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào đường lối đổi mới, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động đấu tranh chống những quan điểm sai trái, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao trình độ năng lực, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác.

2. Kịp thời triển khai và quán triệt sâu sắc, đảm bảo cán bộ, đảng viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đẩy mạnh và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sinh khí phấn khởi tích cực thực hiện các phong trào thi đua hành động cách mạng. Từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong tập thể sư phạm nhà trường, phát huy tích cực vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể. Tập thể chi bộ cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình; kiên quyết trong xử lý đối với những sai sót, vi phạm của cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống và những vi phạm về nội quy, quy chế của nhà trường.

4. Nghiêm túc thực hiện các Quy chế, Quy định về công tác cán bộ. Đánh giá cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm để làm thước đo; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo cán bộ lãnh đạo chủ chốt có đủ trình độ và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dân chủ trong các vấn đề như công tác cán bộ, công tác tài chính và quy chế thi đua, khen thưởng hằng năm... Thực hiện tốt Quy định số 19 về những điều đảng viên không được làm.

5. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng cán bộ, đảng viên, gắn với xây dựng và củng cố chính quyền, đoàn thể; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, làm cho chi bộ thật sự phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, củng cố khối đoàn kết nội bộ, giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

7- Tăng cường công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: Tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao nhận thức cách mạng, năng lực lãnh đạo, tích cực phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là một số đánh giá kiểm điểm của Chi bộ trường tiểu học THĐ, theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (báo cáo),

- Ban tổ chức Đảng ủy (báo cáo),

- Từng đảng viên chi bộ (để biết),

- Lưu chi bộ.

TM CHI BỘ

BÍ THƯ

................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT