Tài liệu

KIEM DIEM CUA CHI BO THEO NQ TW4 (KHOA XI)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 87     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu KIEM DIEM CUA CHI BO THEO NQ TW4 (KHOA XI) - tài liệu, sách iDoc.VnKIEM DIEM CUA CHI BO THEO NQ TW4 (KHOA XI),ĐẢNG ỦY XÃ TVCHI BỘ TRƯỜNG TH THĐ*Số 09-BC/CBĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TV, ngày 13 tháng 12 năm 2012BÁO CÁO Kiểm điểm tự phê bình của…
ĐẢNG ỦY XÃ TV
CHI BỘ TRƯỜNG TH THĐ
*
Số 09-BC/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TV, ngày 13 tháng 12 năm 2012
BÁO CÁO
Kiểm điểm tự phê bình của chi bộ trường TH THĐ
theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Kế hoạch số 10-KH/ĐU,
ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã TV; Hướng dẫn số 03-
HD/ĐU, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy TV; Kế
hoạch số 16-KH/CB ngày 03 tháng 12 năm 2012 của chi bộ trường tiểu học THĐ
về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng hiện nay"; trênsở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và
nhân. Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình về trách nhiệm của tập thể chi
bộ đối với 3 nội dung đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) như sau :
I- Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ theo 3 nội dung nêu trong
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) :
1- Về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về
những điều đảng viên không được làm; về tình trạng cán bộ, đảng viên suy
thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống :
- Công tác chính trị tưởng được tiến hành thường xuyên trong toàn thể chi
bộ thông qua các lần sinh hoạt chính trị tiếp thu, quán triệtc Chỉ thị, Nghị quyết
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chi bộ luôn quan tâm giáo dục, học tập
Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tưởng H Chí Minh. Từ đó, đã tạo điều kiện cho các cán
bộ, đảng viên bản lĩnh chính tr vững vàng, kiên định đấu tranh bảo vệ tưởng,
đường lối, quan điểm của Đảng, gi n sự đoàn kết thống nhất ý chí hành động và
sự đoàn kết trong chi bộ; luôn đ cao tinh thần cảnh giác ch mạng, tích cực đấu
tranh ngăn chặn các âm mưu và hoạt động chống phá, "diễn biến h bình" của các
thế lực t địch, nhất trên lĩnh vực tưởng, không để k địch lợi dụng để kích
động, lôi kéo, chia rẽ nội bộ, phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.
- Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc tăng cường công tác
giáo dục chính trị tưởng, nâng cao nhận thức, củng cố thêm quan điểm lập
trường, ra sức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống cho đội nn bộ, đảng
viên, nâng cao tinh thần tổ chức kỷ luật, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm
tưởng sai trái, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội, tạo
sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng
viên không được làm; thực hiện tốt Chỉ thị 17- CT/TU, ngày 01/7/2009 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về "Nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất,
đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức”... Công tác
kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời ngăn chặn những
cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm Điều lệ Đảng, luật công chức, luật giáo
dục... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo được sự
đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.
Việc tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn được
chi bộ quan tâm chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời, đạt chất lượng hiệu quả. Tuy nhiên
công tác lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết,
Chỉ thị của Đảng trách nhiệm của tập thể chi b trong việc đề ra những chủ
trương biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tưởng chính trị cho cán bộ,
đảng viên đôi khi chưa liên tục.
- Sau khi tiếp thu, quán triệt các Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục
đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ C Minh”, chi bộ đã
chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo t chức triển khai trong toàn thể
cán bộ, đảng viên và giáo viên một cách kịp thời, đạt hiệu quả. Ngoài ra chi bộ còn
chỉ đạo chính quyền các đoàn thể trong nhà trường xây dựng chương trình, kế
hoạch do mình phụ trách để tiếp tục triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên
giáo viên thực hiện, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, giáo viên có sự chuyển biến về
nhận thức tưởng, nhất tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức
chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, nỗ lực phấn đấu trong học tập công tác, thể hiện tốt
tác phong của người cán bộ, đảng viên trong quan hệ tiếp xúc với phụ huynh học
sinh, đồng thời luôn đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác
giáo dục đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên chưa có kế hoạch chi tiết, cụ thể
còn chung chung, còn hạn chế biểu dương những gương điển hình dẫn đến lối
sống của một số nhân an phận thủ thường không phấn đấu; Sức chiến đấu chưa
mạnh, còn nể nang, né tránh.
2- Kim đim những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ :
Trong thời gian qua, công tác cán bộ luôn được chi bộ đặc biệt quan tâm và chỉ
đạo thực hiện. Thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy
định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định về thẩm quyền theo
phân cấp quản cán bộ về quy trình công tác cán bộ. Phát huy vai trò tham mưu
của quan và các đoàn thể trong nhà trường về công tác cán bộ, nhằm quản lý, quy
hoạch, đào tạo, sử dụng có hiệu quả. Tuy nhiên trong thời gian qua việc lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện công tác cán bộ còn một s hạn chế, yếu kém đó là: Việc phân công
cán bộ giáo viên đôi lúc còn mang tính sự việc theo hàng năm, chưa mang tính lâu
dài. Công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm đã được tổ chức, thực
hiện, song việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa kế hoạch dài hạn, thiếu tính đột
phá.
- Về trách nhiệm của Chi bộ trong nhận xét, đánh giá cán bộ :
Việc nhận xét, đánh giá cán bộ khâu then chốt quan trọng, làm sở cho
2
Liên hệ quảng cáo

công c quy hoạch, đào tạo, bố trí, s dụng cán bộ. Chi bộ thường xuyên chỉ
đạo bám sát tiêu chuẩn cán b theo quy định để phân loại, nhận xét đánh giá cán
bộ, đảng viên. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, trong quy
hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính
xác, không chủ quan, tùy tiện.
- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ :
Chi bộ luôn chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hằng
năm, chi bộ tiến hành soát, đánh giá, quy hoạch, tham mưu với Phòng giáo dục,
Đảng uỷ, UBND đưa cán bộ, đảng viên ưu đi đào tạo, bồi dưỡng về trình độ
chuyên môn, chính trị, đồng thời bổ sung quy hoạch những cán bộ đủ tiêu chuẩn,
triển vọng đảm bảo đủ số ợng và chất lượng. Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo,
bồi dưỡng cán b công chức đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn, không để tình
cảm riêng tư chi phối đến chất lượng công tác.
Chi bộ luôn quan tâm chăm bồi những quần chúng ưu để giới thiệu phát
triển Đảng. Công tác phát triển Đảng hằng năm chi bộ đều đạt và vượt chỉ tiêu.
- Công tác luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ :
Công tác luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ luôn được chi bộ quan tâm,
thường xuyên đổi mới triển khai đồng bộ c khâu soát, đánh giá đội ngũ cán
bộ, bố trí sử dụng cán bộ phù hợp, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ,… đđảm bảo
tính kế thừa cho công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trước mắt cũng như lâu
dài, đồng thời bước phát triển, góp phần khắc phục dần tình trạng bị động, lúng
túng trong công tác luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ.
- Về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm :
Đối với công tác kiểm tra, giám sát chi bộ thực hiện nghiêm túc. Hàng năm chi
bộ xây dựng kế hoạch chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên trong công tác xây
dựng Đảng, qua kiểm tra đã giúp chi bộ thực hiện ngày càng tốt hơn công tác xử lý,
ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong chi bộ và từng cán bộ, đảng viên. Cụ thể
năm 2012 chi bộ đã tổ chức kiểm điểm xoay vòng, đến thời điểm tháng 11/2012 đã
9/13 đ/c thực hiện kiểm điểm. Qua kiểm điểm nhìn chung từng đảng viên bản
lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng, rèn luyện, gi n phẩm chất đạo đức tốt, lối
sống lành mạnh, trong sáng luôn được đồng nghiệp học sinh quý mến. Không
đảng viên nào vi phạm Điều lệ Đảng quy định những điều đảng viên không được
làm.
Chi b đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tham
nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí, đạt kết qu nhất định. T đó, tình hình tham
nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị không xảy ra vụ việc gì, đều thực hiện tốt công
tác kiểm tra, giám sát. Việc công khai, báo cáo tài chính rõ ràng đúng quy định.
3- Việc thực hiện Quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ,
tự phê bình và phê bình :
- Chi bộ luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện Quy chế làm việc
của chi bộ. Luôn nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trên cơ sở thực hiện các
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

KIEM DIEM CUA CHI BO THEO NQ TW4 (KHOA XI)

ĐẢNG ỦY XÃ TVCHI BỘ TRƯỜNG TH THĐ*Số 09-BC/CBĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TV, ngày 13 tháng 12 năm 2012BÁO CÁO Kiểm điểm tự phê bình của chi bộ trường TH THĐ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đềcấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã TV; Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã TV; Kế hoạch số 16-KH/CB ngày 03 tháng 12 năm 2012 của chi bộ trường tiểu học THĐ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình về trách nhiệm của tập thể chi bộ đối với 3 nội dung đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) như sau :I- Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ theo 3 nội dung nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) :1- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống :- Công tác chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên trong toàn thể chi bộ thông qua các lần sinh hoạt chính trị tiếp thu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chi bộ luôn quan tâm giáo dục, học tập Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, đã tạo điều kiện cho các cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đấu tranh bảo vệ tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong chi bộ; luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh ngăn chặn các âm mưu và hoạt động chống phá, "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, không để kẻ địch lợi dụng để kích động, lôi kéo, chia rẽ nội bộ, phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. - Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, củng cố thêm quan điểm lập trường, ra sức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần tổ chức kỷ luật, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm tư tưởng sai trái, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội, tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt Chỉ thị 17- CT/TU, ngày 01/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về "Nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức”... Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời ngăn chặn những cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm Điều lệ Đảng, luật công chức, luật giáo dục... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo được sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.Việc tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn được chi bộ quan tâm chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên công tác lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và trách nhiệm của tập thể chi bộ trong việc đề ra những chủ trương biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên đôi khi chưa liên tục.- Sau khi tiếp thu, quán triệt các Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên và giáo viên một cách kịp thời, đạt hiệu quả. Ngoài ra chi bộ còn chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch do mình phụ trách để tiếp tục triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và giáo viên thực

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 87     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 160620
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 254 Lượt xem: 112191
Có thể bạn quan tâm