Tài liệu

Khung Lý Thuyết Cho Việc Phân Tích Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn- Khái niệm và Mô Hình

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1717     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 20
Tài liệu Khung Lý Thuyết Cho Việc Phân Tích Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn- Khái niệm và Mô Hình - tài liệu, sách iDoc.VnPhát triển kinh tế. Quá trình cải thiện mức sống và phúc lợi của người dân ở các nước đang phát triển thông qua vi
Chương trình Ging dyKinhtế Fulbright
Niên khóa 2005-2006
Chuyn đổicơ cu nông thôn
Lê Công Tr
1
Bài ging 1
Rural Transformation - Spring 2006
Bài ging 1:
Khung Lý ThuyếtChoVic Phân Tích Phát TrinKinh
Tế Nông Thôn
Khái nimvàMôHình
Rural Transformation - Spring 2006
Mc tiêu phát trin nông thôn
•Khon 850 triungườiluônsng trong đói nghèo, đas
là nông dân snxutnh
Do vai trò to lnca nông dân snxutnhỏở nhiunn
kinh tếđang phát trin, vich tr nông dân sẽđy
mnh timnăng tăng trưởng kinh tế
•Chng tình trng nghèo đói nông thôn có nghĩalà:
Nâng cao năng sutsnxut nông nghip qui mô nh
Nâng cao thu nhpca nông dân
–Cithinkế sinh nhai cangười dân nông thôn không có đất
–M rng các dch v thiếtyếu
Chương trình Ging dyKinhtế Fulbright
Niên khóa 2005-2006
Chuyn đổicơ cu nông thôn
Lê Công Tr
2
Bài ging 1
Rural Transformation - Spring 2006
Mc tiêu phát trin nông thôn
•Nângcaonăng sutsnxut nông nghip qui mô nh
–Tisaonăng sut luôn thp?
•S xói mòn, cnkit và khan hiếmngun đấtvànước
•Thiếu công ngh và ngunlcv các ging cây trng citiến đã
đượcs dng
•Thiếucácdch v khuyếnnông
Rural Transformation - Spring 2006
Mc tiêu phát trin nông thôn
•Nângcaonăng sutsnxut nông nghip qui mô nh:
–Cithinh tng đường giao thông, năng lượng và thông tin
liên lc
–Cithinvicqunlývàphchi đất đai
–Cithinvicqunlýnước qui mô nh
Đầutư c công lntưđcithinhot động qunlýnước(lưu
tr, thu hoch, s dng)
Kho bãi sau thu hoch
–Ging cây trng và vtnuôi
–Tăng cao kh năng tiếpcnvc xin phòng bnh
–Hot động nông nghip đảmbos bnvng camôitrường/
thâm canh
–Tr giá “thông minh” cho nhng vùng nghèo thiếulương thc
Liên hệ quảng cáo

Chương trình Ging dyKinhtế Fulbright
Niên khóa 2005-2006
Chuyn đổicơ cu nông thôn
Lê Công Tr
3
Bài ging 1
Rural Transformation - Spring 2006
Mc tiêu phát trin nông thôn
Nâng cao thu nhpca nông dân:
–Hinhpvàoth trường tthơn(đầuvàovàđầura)
Giao thông nghèo nàn là nguyên nhân chính cavicthiếutiếpcnth
trường
•H tng, th chế và kh năng tiếpcntthơn
•Cithin đờisng cangười dân nông thôn không có đất
–Ph thucvàoth trường lao động phi nông nghip để kiếmsng
–Cithink năng lao động và nâng cao kh năng đàm phán
•M rng các dch v thiếtyếu
–Y tế, giáo dc, năng lượng và truyn thông
Rural Transformation - Spring 2006
Chiếnlược phát trin nông thôn caB Nông nghip và Phát trin
Nông thôn
Tncông
nghèo đói
Thúc đẩytăng
trưởng kinh tế
phát trinquc
gia
Tăng cường sn
xut nông nghip
Đadng hóa các
loi hoa màu có giá
tr cao hơn và tìm
th trường mi
Thúc đẩyviclàm
phi nông nghip
Nhm đếncác
vùng sâu, vùng
cao
•Khuôn kh lut định h
tr cho s phát trinca
DNV&N
•Ci cách tài chính cho
phát trin nông thôn
•Làm cho th trường hiu
qu
Đầutư vào hot động
nghiên cuvàkhuyến
nông
Đầutư vào h tng
nông thôn
Thách thcPhithchin Công c
Source: World Bank Joint Report, 2001
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Khung Lý Thuyết Cho Việc Phân Tích Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn- Khái niệm và Mô Hình
Phát triển kinh tế. Quá trình cải thiện mức sống và phúc lợi của người dân ở các nước đang phát triển thông qua việc gia tăng thu nhập bình quân đầu người. Điều này thường đạt được bằng cách gia tăng quá trình công nghiệp hóa so với sự phụ thuộc vào khu vực nông nghiệp
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình khuyến nông Lượt tải: 193 Lượt xem: 19858
Kỹ thuật trồng Ớt Sừng Vàng - Châu Phi Lượt tải: 30 Lượt xem: 19364
Giáo trình phương pháp thí nghiệm Lượt tải: 79 Lượt xem: 16878
Giáo trình kỹ thuật nuôi ông mật Lượt tải: 123 Lượt xem: 9261