Thành viên idoc2012

KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN

- 10/11/2012
Chia sẻ Tải xuống miễn phí
Tài liệu KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN
/ 20 trang
Thành viên idoc2012

KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN

- 10/11/2012
31,486
Báo lỗi

Đảng viên là chiến sĩ CM của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp CN nên từng ĐV phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng ĐV Đảng CSVN là đội quân tiên phong của ND và của dân tộc, vì vậy ĐV là người tiên tiến trong ND và của dân tộc. Mỗi ĐV luôn phấn đấu vì lợi ích giai cấp và dân tộc.

Nội dung
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chương trình: LLCT dành cho Đảng viên mới

XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍ ! CHÚNG TA BẮT ĐẦU CÙNG NHAU LÀM VIỆC!

KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

NỘI DUNG I- Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng CS VN II. Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên III. Công tác vận động nhân dân của người đảng viên

I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1- Vị trí, vai trò của người đảng viên a) Đảng viên là chiến sĩ CM của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. - Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp CN nên từng ĐV phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng ĐV - Đảng CSVN là đội quân tiên phong của ND và của dân tộc, vì vậy ĐV là người tiên tiến trong ND và của dân tộc. Mỗi ĐV luôn phấn đấu vì lợi ích giai cấp và dân tộc. - Đảng là đại biểu trung thành lợi ích giai cấp, dân tộc nên mỗi ĐV đều đặt lợi ích giai cấp, dân tộc lên trên, lên trước. - Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng ta được toàn dân thừa nhận là đội quân tiên phong lãnh đạo, nên mỗi ĐV phải là người tiên phong gương mẫu trước quần chúng.

I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của… 1- Vị trí, vai trò của người đảng viên b) ĐV có trách nhiệm góp phần XD và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. → Đảng lãnh đạo bằng đường lối, công tác cán bộ và sự gương mẫu của ĐV → Đường lối đúng là nhân tố quyết định thắng lợi. Đường lối là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Mỗi ĐVphải có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối, NQ của Đảng. → ĐV phải nêu cao vai trò tiên phong trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật cho quần chúng noi theo.

I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của… 1- Vị trí, vai trò của người đảng viên c) Ở cương vị nào đảng viên cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng. → ĐV là người có giác ngộ lý tưởng, đem tư tưởng, đường lối của Đảng để tuyên truyền cho quần chúng, lôi cuốn họ thực hiện. → ĐV suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, vì hạnh phúc của nhân dân. → Làm tốt vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ, ĐV phải không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, phẩm chất chính trị , đạo đức; không chạy theo quần chúng, phải đứng vững trên lập trường, quan điểm của Đảng để lãnh đạo, giáo dục, tổ chức cho quần chúng hành động.

I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của… 1- Vị trí, vai trò của người đảng viên d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng. → Trước hết phải cương quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch với âm mưu chiến lược “DBHB”. → ĐV phải có trách nhiệm bảo vệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, hữu khuynh, xét lại, giáo điều, bảo thủ.

I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của… 2- Nhiệm vụ của người đảng viên (04 nhiệm vụ cơ bản) Một: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, ĐL, NQ của Đảng, PL của NHà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ đước giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng. Hai: Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, có lối sống lành mạnh; chống CN cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng. Ba: Liên hệ chặc chẽ với ND, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của ND; chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của ND; tham gia công tác quần chúng, công tác XH ở nơi làm việc và nơi ở; VĐND thực hiện đường lối,… Bốn: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn ĐK trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình trung thực với Đảng, làm tốt CT phát triển ĐV; Sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.

II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên 1- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên? - Là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. - Là tiêu chí để phân biệt ĐV với quần chúng. - Là cơ sở để đánh giá chất lượng ĐV - Là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. → ĐV phải dựa vào TCĐV để rèn luyện, phấn đấu.

II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với… 1- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên Thực hiện tốt tiêu chuẩn thì đảng viên cần phải: Thứ nhất, Về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị: trung thành với lý tưởng, kiên định lập trường cách mạng, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách. Thứ hai, Về nhận thức, kiến thức, năng lực thực hiện công cuộc đổi mới: đảng viên cần phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ , năng lực. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay, đòi hỏi ĐV phải có kiến thức VH, chuyên môn, khoa học, có trình độ lý luận để nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức.

II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với… 1- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên Thực hiện tốt tiêu chuẩn thì đảng viên cần phải: Thứ ba, Về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách: yêu nước, tôn trọng và phục vụ ND, tích cực đi đầu trong thực hiện đổi mới. Bên cạnh đó phải đấu tranh, phê phán biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, tham nhũng, lãng phí. Thứ tư, Có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn ĐK thống nhất trong Đảng: thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và phê bình, tự phê bình Thứ năm, Có mối QH mật thiết với quần chúng: sức mạnh của Đảng là ở mối liên hệ gắn bó với quần chúng nhân dân, phát huy dân chủ. Thứ sáu, Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân

II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với… 2- Tự phấn đấu rèn luyện a) Đối với cá nhân - Tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. - Có ý thức tự lập, đoàn kết, vì lợi ích chung. - Lối sống lành mạnh, văn minh, cần kiệm, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước cộng đồng, bảo vệ môi trường. - Có lương tâm nghề nghiệp, lao động chân chính, có kỹ thuật, sáng tạo. - Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thẩm mỹ, thể lực.

II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với… 2- Tự phấn đấu rèn luyện b) Đối với tư cách đảng viên - Giữ vững và tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình, vượt lên chính mình. - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Dũng cảm, cương quyết đấu tranh với cái xấu, với tiêu cực, với kẻ thù. c) Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân - Chặng đường đầu của TKQĐ với trình độ còn thấp kém của LLSX và nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải phóng các tiềm năng trong xã hội, trong đó có lực lượng đảng viên. - Phát triển KTTN để phát triển nền KTTT định hướng XHCN. - Làm kinh tế tư nhân phải chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ Đảng.

III/ Công tác vận động ND của người đảng viên 1- Quan điểm chỉ đạo CT VĐND trong công cuộc đổi mới Một là: Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân - Cách mạng là sự nghiệp của dân - Cách mạng là sự nghiệp do dân - Cách mạng là sự nghiệp vì dân Hai là: Động lực để thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của ND, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất lợi ích với nghĩa vụ. - Chủ trương, đường lối, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. - Trong giai đoạn hiện nay, phải xác định lợi ích kinh tế - xã hội của dân lên trên hết. - Làm cho nhân dân hiểu rõ lợi ích trước mắt, lâu dài ; lợi ích bản thân, gia đình, địa phương, đất nước.

III/ Công tác vận động ND của người ĐV 1- Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới Ba là: Các hình thức tập hợp ND phải đa dạng. - Vì sự đa dạng trong cơ cấu xã hội (XH - giai cấp, XH - dân cư, XH - nghề nghiệp) - Vì nhu cầu lợi ích của xã hội, của tổ chức, cá nhân hết sức đa dạng, phong phú.

III/ Công tác vận động ND của người đảng viên 1- Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới Bốn là: Công tác vận động nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. - Các cấp ủy đảng : lãnh đạo HTCT làm CT VĐND, củng cố mối quan hệ với ND, làm tốt CT quần chúng, phối hợp với các đoàn thể làm CT VĐND. - Các tổ chức đoàn thể: Trực tiếp và phối hợp trong trong công tác VĐND, đổi mới phương thức HĐ phù hợp tình hình mới. - Cán bộ, đảng viên: Theo chức trách, nhiệm vụ của mình phải tham gia và thực hiện tốt CT VĐND.

III/ Công tác vận động ND của người đảng viên 2- Nhiệm vụ chủ yếu của công tác VĐND của đảng viên trong giai đoạn mới * Thứ nhất: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. - Ý thức phục vụ nhân dân - Tránh và thẳng thắng phê bình, đấu tranh với biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh - Gần gũi, liên hệ mật thiết với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu và những bức xúc của nhân dân - Biết lắng nghe dân nói, phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, vì trí tuệ và sức mạnh của nhân dân là rất to lớn. - Mọi chủ trương, đường lối đề ra cũng phải xuất phát từ lợi ích nhân dân, phải tận tâm, tận lực vì lợi ích nhân dân.

III/ Công tác vận động ND của người đảng viên 2- Nhiệm vụ chủ yếu của công tác vận động nhân dân của đảng viên trong giai đoạn mới * Thứ hai: Tuyên truyền, VĐND, đưa nhân dân vào tham gia các tổ chức thích hợp để hoạt động. - Cần phải tổ chức, tập hợp và đưa quần chúng vào trong một tổ chức chính tri – xã hội của họ. - Trong vận động phải lấy thuyết phục làm chính, làm cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách để họ tự giác chấp hành.

III/ Công tác vận động ND của người đảng viên 2- Nhiệm vụ chủ yếu của công tác vận động nhân dân của đảng viên trong giai đoạn mới * Thứ ba: Bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến. - Người cán bộ, đảng viên phải biết lấy quần chúng vận động quần chúng. - Với quần chúng chậm tiến, cần kiên nhẫn giáo dục, thuyết phục, tránh tình trạng đả kích, chê trách làm cho quần chúng bất mãn, trở thành lực lượng chống đối. * Thứ tư: Nêu gương cho quần chúng noi theo - Nhiệm vụ của đảng viên là phải gương mẫu trong tuyên truyền vận động và trong chấp hành thực hiện. - Thông qua vai trò gương mẫu tiên phong của đảng viên để quần chúng noi theo.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ VỊ! XIN CHÀO HẸN GẶP LẠI!

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang