Tài liệu

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH VẬT LÝ " SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM GREEN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT "

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 30647     Tải về: 24     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 55
Tài liệu KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH VẬT LÝ " SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM GREEN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT " - tài liệu, sách iDoc.VnKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH VẬT LÝ " SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM GREEN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT ",Phương pháp toán lý là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên THPT. Giúp cho sinh viên làm quen dần với phương…
TRƯỜNG ĐẠI HC AN GIANG
KHOA SƯ PHM
B MÔN VT LÝ
-----oOo-----
VÕ TH CM LOAN
Lp DH5L
KHOÁ LUN TT NGHIP ĐẠI HC SƯ PHM
NGÀNH VT LÝ
S DNG PHƯƠNG PHÁP HÀM
GREEN ĐỂ GII MT S BÀI TOÁN
TRUYN NHIT
Ging viên hướng dn: Th.S H XUÂN HUY
Long Xuyên, 5-2008
LI CM ƠN
********
Trước tiên cho tôi được gi li cm ơn chân thành
nht ti Ban Giám Hiu Trường Đại Hc An Giang,
Ban Ch Nhim Khoa sư Phm, hi Đồng Khoa Hc và
Đào To Khoa sư Phm Trường Đại Hc An Giang, đã
to điu kin để tôi được làm khoá lun, đã quan tâm và
đôn đốc tôi trong quá trình làm khoá lun này.
Xin cm ơn sâu sc nht ti các thy cô trong T
B Môn Vt Lý. Đặ
t bit là giáo viên hướng dn Thc
Sĩ H Xuân Huy đã tn tình hướng dn và giúp đỡ tôi
hoàn thành khoá lun này.
Liên hệ quảng cáo

MC LC
PHN I: M ĐẦU.......................................................................................Trang 1
1. Lý do chn đề tài...................................................................................Trang 1
2. Mc đích nghiên cu.............................................................................Trang 1
3. Đối tượng nghiên cu ...........................................................................Trang 1
4. Nhim v nghiên cu ............................................................................Trang 1
5. Phương pháp nghiên cu.......................................................................Trang 2
6. Gi thuyết khoa hc ..............................................................................Trang 2
7. Phm vi nghiên cu...............................................................................Trang 2
8. Đóng góp ca khóa lun........................................................................Trang 2
9. Cu trúc khóa lun ................................................................................Trang 2
PHN II: NI DUNG..................................................................................Trang 3
CHƯƠNG I: CƠ S LÝ LUN CA ĐỀ TÀI .............................................Trang 3
1.1 Lý lun v bài tp vt lý......................................................................Trang 3
1.2 Bài toán biên .......................................................................................Trang 6
1.3 Khái nim toán t, hàm riêng, tr riêng...............................................Trang 8
1.4 Phương pháp tách bi
ến......................................................................Trang 11
1.5 Phương pháp biến thiên tham s.......................................................Trang 15
CHƯƠNG II: XÂY DNG PHƯƠNG PHÁP HÀM GREEN ....................Trang 17
2.1 Khái nim hàm Green, tính đối xng ca hàm Green.......................Trang 17
2.2 Xây dng phương pháp hàm Green ..................................................Trang 20
2.3 Hàm riêng, tr riêng cho hàm Green .................................................Trang 21
2.4 Hàm điu hòa. Biu din Green ........................................................Trang 23
CHƯƠNG III: S DNG PHƯƠNG PHÁP HÀM GREEN ĐỂ
GII MT S BÀI TOÁN TRUYN NHIT .....................................Trang 27
3.1 Thiết lp phương trình truyn nhit ..................................................Trang 27
3.2 Bài toán biên ph thuc thi gian .....................................................Trang 30
3.2.1 Phương pháp tách biến Fourier cho bài toán truyn nhit .............Trang 30
3.2.2 Phương pháp hàm Green cho bài toán truyn nhit.......................Trang 33
3.2.3 Bài toán truyn nhi
t trong min tròn ............................................Trang 35
3.3 Bài toán biên truyn nhit dng ........................................................Trang 38
PHN III: KT LUN..............................................................................Trang 45
PH LC 1...................................................................................................Trang 46
PH LC 2...................................................................................................Trang 48
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH VẬT LÝ " SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM GREEN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT "

Phương pháp toán lý là một học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên THPT. Giúp cho sinh viên làm quen dần với phương pháp toán học hiện đại trong vật lý, hiểu rõ hơn bản chất của quá trình truyền sóng và quá trình truyền nhiệt trong vật chất. Học phần này có liên quan đến nhiều môn học khác: điện và từ, điện động lực, nhiệt động lực, vật lý thống kê, cơ học lượng tử,… Việc nghiên cứu học phần này là cơ sở nghiên cứu các môn học khác.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm