Tài liệu

Kho tàng ca dao Việt Nam

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2896     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 237
Tài liệu Kho tàng ca dao Việt Nam - tài liệu, sách iDoc.Vn Đa tình thì vướng nợ tình Trách người đã vậy, trách mình sao đây !   Đã buồn lại giục thêm buồn Mưa dông ch
KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 1
À
1. Àa tònh thò vûúángånh
Traách ngûúâi àaäåy, traách mònh sao àêy!
VNP7 233
2. Àaä buöìn laåi giuåc thïm buöìn
a döng chûa taånh nûúác nguöìn laåi thïm.
CVPD 26
3. Àaä cam chõu baåc vúáinh,
Chuáa xuên àïíåi möåt mònh cho ûng.
CHG 15
4. Àaä cam quêën quñt maá àaâo
Nhûäng mong chim nhaån mai trao cìng.
HPV 120
5. Àaä chïët maâët khöng chûâa
Àïën mai ài cå, chöå
1
âa laåi ùn. a
TNPD I 111
BK a - Àïën mai ài chúå soåâa laåi ùn NNPD 52
6. Àaä chñch
2
phuång loan, chia maân uyïn thuáy
3
1
Chöå: gùåp.
2
Chñch: leã loi.
3
Uyïn thuáy: Uyïn laâ chim uyïn. Uyïn ûúng laâ chim tröëng vaâ maái bao giúâ cuäng söëng
thaânh àöi nïn thûúâng laâ biïíu tûúång cuãa cùåp vúå chöìng haånh phuác. Thuáy laâ chim traâ. Chia maân
uyïn thuáy laâ chia reäáa àöi.
Liên hệ quảng cáo

KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 2
Àaâo àaâ caách lñ, cuác noå xa lan
Kiïëng kia àaää khoá haân
Khuyïn anh cá tiïëc, haäy lo àaâng thêët gia. dïî
DCNTB II 96
7. Àaä chúi, chúi chöën miïìu
Trùm gûúm kïìí cuäng liïìu maâ chúi.
TCBD IV 100
8. Àaä coá con mùæt thò xem àaâng a
Coá phaãi cêån thõ maâ ngoá quaâng ngoá quú.
TCBD I 606 TNPD I 120
BK a - Àaä coá con mùæt xem àaâng NNPD 52
9. À coáåt lûúåt thò thöi.
Lûúåt naây, lûúåt khaác thò àúâi khinh c.
NNPD 52 TCBD II 250 TNPD I 111
10. Àaä àaânh canh caãi nêëu gûâng
Chùèng ùn thò cá xin àûâng móa mai. a
NGCK 130a
BK a - Khöng ùn t cá xin àûâng móa mai HPV 157
11. Àaä àaânh cùæt toác ài tu,
åt ngaây cûãa Phêåt mûúâi thu coäi trêìn.
CHG 31
12. Àaä àaânh möåt phêån àoâ àûa bïën khaác
Thaãm thûúng thên em chïëch maác leã àöi
Sao khöng kiïëm núi maâ tûúngåa,
pën laåt hoa tröi hïët tïì
- Em haäy àang coân trang àiïím toác mêy
Àaåo phu quên chûa xûáng, em úãái meå thêìy coân hún.
DCBTT 188
13. Àaä àaânh möåt phêån thûúng öi!
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Kho tàng ca dao Việt Nam
Đa tình thì vướng nợ tình Trách người đã vậy, trách mình sao đây !   Đã buồn lại giục thêm buồn Mưa dông chưa tạnh nước nguồn lại thêm   …..
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2896     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Khái niệm về tục ngữ,ca dao, dân ca Lượt tải: 3 Lượt xem: 8308
Bàn về Thể thức văn bản Lượt tải: 27 Lượt xem: 8016
Các câu danh ngôn về sách Lượt tải: 13 Lượt xem: 6461
Ca dao tục ngữ về thầy cô Lượt tải: 3 Lượt xem: 4231