Tài liệu

Khảo sát hàm số bậc 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6853     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Khảo sát hàm số bậc 4 - tài liệu, sách iDoc.VnI.Sơ đồ khảo sát hàm số 1, Tìm TXĐ của hàm số 2, Khảo sát sự biến thiên của hàm số a, Xét chiều biến thiên c
GV: NGUY N HOÀNG LONG
T : TOÁN – TIN
TR NG THCS – THPT L NG HÒAƯỜ ƯƠ
Hãy nêu s đ ơ
kh o sát hàm s ?
I.S¬ ®å kh¶o s¸t hµm
I.S¬ ®å kh¶o s¸t hµm
1, T×m TX§ cña hµm sè
1, T×m TX§ cña hµm sè
2, Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn cña hµm sè
2, Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn cña hµm sè
a, XÐt chiÒu biÕn thiªn cña hµm sè
* TÝnh ®¹o hµm
* T×m c¸c ®iÓm t¹i đó đ o hàm y’ b ng 0 ho c không xác
đ nh.
* XÐt dÊu cña ®¹o hµm y’ và suy ra chiÒu biÕn thiªn
cña hµm sè.
b, TÝnh c¸c cùc trÞ
c, T×m c¸c giíi h¹n cña hµm sè t i c c, c gi i h n vô
c c tìm ti m c n (n u ) ế
d, LËp b¶ng biÕn thiªn (ghi các k t qu tìm đ c vào b ng ế ượ
bi n thn)ế
3 ) VÏ ®å thÞ
3 ) VÏ ®å thÞ
* Giao víi c¸c trôc to¹ ®é
* C¸c ®iÓm ®Æc biÖt (®iÓm cùc trÞ , ...)
* VÏ ®å thÞ
Khảo sát hàm số bậc 4
I.Sơ đồ khảo sát hàm số 1, Tìm TXĐ của hàm số 2, Khảo sát sự biến thiên của hàm số a, Xét chiều biến thiên của hàm số * Tính đạo hàm * Tìm các điểm tại dú d?o h�m y` b?ng 0 ho?c khụng xỏc d?nh. * Xét dấu của đạo hàm y` v� suy ra chiều biến thiên của hàm số. b, Tính các cực trị c, Tìm các giới hạn của hàm số t?i vụ c?c, cỏc gi?i h?n vụ c?c v� tỡm ti?m c?n (n?u cú) d, Lập bảng biến thiên (ghi cỏc k?t qu? tỡm du?c v�o b?ng bi?n thiờn) 3 ) Vẽ đồ thị
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6853     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm