Tài liệu

Khảo sát hàm số bậc 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6754     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Khảo sát hàm số bậc 4 - tài liệu, sách iDoc.VnKhảo sát hàm số bậc 4,I.Sơ đồ khảo sát hàm số 1, Tìm TXĐ của hàm số 2, Khảo sát sự biến thiên của hàm số a, Xét chiều biến thiên của hàm số * Tính đạo…
GV: NGUY N HOÀNG LONG
T : TOÁN – TIN
TR NG THCS – THPT L NG HÒAƯỜ ƯƠ
Hãy nêu s đ ơ
kh o sát hàm s ?
Liên hệ quảng cáo

I.S¬ ®å kh¶o s¸t hµm
I.S¬ ®å kh¶o s¸t hµm
1, T×m TX§ cña hµm sè
1, T×m TX§ cña hµm sè
2, Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn cña hµm sè
2, Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn cña hµm sè
a, XÐt chiÒu biÕn thiªn cña hµm sè
* TÝnh ®¹o hµm
* T×m c¸c ®iÓm t¹i đó đ o hàm y’ b ng 0 ho c không xác
đ nh.
* XÐt dÊu cña ®¹o hµm y’ và suy ra chiÒu biÕn thiªn
cña hµm sè.
b, TÝnh c¸c cùc trÞ
c, T×m c¸c giíi h¹n cña hµm sè t i c c, c gi i h n vô
c c tìm ti m c n (n u ) ế
d, LËp b¶ng biÕn thiªn (ghi các k t qu tìm đ c vào b ng ế ượ
bi n thn)ế
3 ) VÏ ®å thÞ
3 ) VÏ ®å thÞ
* Giao víi c¸c trôc to¹ ®é
* C¸c ®iÓm ®Æc biÖt (®iÓm cùc trÞ , ...)
* VÏ ®å thÞ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Khảo sát hàm số bậc 4

I.Sơ đồ khảo sát hàm số
1, Tìm TXĐ của hàm số
2, Khảo sát sự biến thiên của hàm số
a, Xét chiều biến thiên của hàm số
* Tính đạo hàm
* Tìm các điểm tại dú d?o h�m y` b?ng 0 ho?c khụng xỏc d?nh.
* Xét dấu của đạo hàm y` v� suy ra chiều biến thiên của hàm số.
b, Tính các cực trị
c, Tìm các giới hạn của hàm số t?i vụ c?c, cỏc gi?i h?n vụ c?c v� tỡm ti?m c?n (n?u cú)
d, Lập bảng biến thiên (ghi cỏc k?t qu? tỡm du?c v�o b?ng bi?n thiờn)
3 ) Vẽ đồ thị

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6754     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm