Tài liệu

Khái niệm quy hoạch đô thị

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 543     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Khái niệm quy hoạch đô thị - tài liệu, sách iDoc.VnQuy hoạch xây dựng đô thị là bộ môn khoa học kỹ thuật, xã hội, nhân văn, là nghệ thuật về tổ chức không gian sốn
Quy hoch đô th
Quy hoch vùng ven đô có mt độ dân cư thp
Cincinnati, Hoa K.
Phương án d thi quy hoch chi tiết và cnh quan dc Lch Tray,
Hi Phòng, Vit
Nam
Quy hoch xây dng đô th là b môn khoa hc k thut, xã hi, nhân văn, là
ngh thut v t chc không gian sng cho các
đô th và các khu vc đô th. Nó là
ngh thut sp xếp t chc các không gian chc năng, khng chế
hình thái kiến
trúc
trong đô th trên cơ s các điu tra, d báo, tính toán s phát trin, đặc đim,
vai trò, nhu cu và ngun lc ca đô th
, nhm c th hóa chính sách phát trin,
gim thiu các tác động có hi phát sinh trong quá trình
đô th hóa, tn dng ti đa
mi ngun lc, và hướng ti s
phát trin bn vng. Các không gian đô th, công
trình h tng k thut
, công trình h tng xã hi đô th cn được quy hoch phù
hp vi phát trin tng th
kinh tế - xã hi- môi trường.
Nhng hot động c th liên quan đến ngành quy hoch đô th là:
Đầu tư và phát trin bt động sn: đây vic đầu tư và phát trin bt động
sn phi tuân theo quy lut phát trin chung ca xã hi-kinh tế riêng tng
khu vc c th.
Văn hóa, li sng cng đồng
Chính sách qun lý và phát trin bt động sn và nhà
Chiến lược phát trin kinh tế xã hi cho mi vùng, mi khu vc
Đầu tư h tng k thut
Phát trin và bo tn các di sn kiến trúcthiên nhiên
Phát trin bn vng ca nhân loi.
Quy hoch xây dng đô th Vit Nam bao gm:
Quy hoch chung xây dng đô th
Quy hoch chi tiết xây dng đô th
Liên hệ quảng cáo

Mt s b môn khác có liên quan gm có:
Quy hoch xây dng vùng
Quy hoch xây dng đim dân cư nông thôn
Môn
thiết kế đô th là mt phn ca quy hoch chi tiết xây dng đô th. Tuy nhiên,
trong đồ án Quy hoch chung xây dng đô thđồ án Quy hoch chi tiết xây
dng đô th đều có th có bn v Thiết kế đô th.
Cơ s ca quy hoch đô th là h thng các tiêu chun và các nguyên tc t chc
xây dng đô th. Da vào h thng các nguyên tc này, theo điu kin thc tế
chính sách, mc tiêu phát trin ngn hn và dài hn; nhóm bn đối tượng tác động
chính đến kết qu đồ án quy hoch là:
các nhà quy hoch, các nhà qun lý, các nhà
đầu tư
nhng người trc tiếp chu nh hưởng ca quy hoch đề xut ra các gii
pháp, mc đích, thi gian và ngun lc c th để thc hin.
Hin nay Vit Nam quy hoch chưa được t chc thc hin đúng nguyên tc do
năng lc chuyên môn hn chế và s can thip tùy tin ca nhiu t chc cơ quan
cũng như các yếu t khác. Khung lut pháp cho quy hoch hin nay còn thiếu ht
trong khi qun lý lp và thc thi quy hoch li khá lng lo.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Khái niệm quy hoạch đô thị
Quy hoạch xây dựng đô thị là bộ môn khoa học kỹ thuật, xã hội, nhân văn, là nghệ thuật về tổ chức không gian sống cho các đô thị và các khu vực đô thị. Nó là nghệ thuật sắp xếp tổ chức các không gian chức năng, khống chế hình thái kiến trúc trong đô thị trên cơ sở các điều tra, dự báo, tính toán sự phát triển, đặc điểm, vai trò, nhu cầu và nguồn lực của đô thị, nhằm cụ thể hóa chính sách phát triển, giảm thiểu các tác động có hại phát sinh trong quá trình đô thị hóa, tận dụng tối đa mọi nguồn lực, và hướng tới sự phát triển bền vững. Các không gian đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội đô thị cần được quy hoạch phù hợp với phát triển tổng thể kinh tế - xã hội- môi trường
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 543     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Đà Nẵng Lượt tải: 180 Lượt xem: 158334
Bài giảng xã hội học Đô thị Lượt tải: 95 Lượt xem: 23253
Hướng dẫn lập sơ đồ khối Lượt tải: 45 Lượt xem: 22780
Nội dung môn học: Kinh tế đất đai Lượt tải: 61 Lượt xem: 19202