Tài liệu

Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 18862     Tải về: 70     Lượt mua: 47    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 24
Tài liệu Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta - tài liệu, sách iDoc.VnKhái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thư
Lêi nãi ®Çu
Vt Nam trong ph¸t triÓn cña §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸, hay nãi
ngn lµ vßng cung Ch©u ¸-Ti B×nh D¬ng, hn nay ®ang thu hót
®îc nhu ngêi trong giíinh ®¹o giíi kinh doanh tn thÕ giíi.
sao ViÖt Nam cã chó ý ®ã? ch¾c ch¾n lµ do Vt Nam ®·
®ang tnnh c«ng cuéc ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn vµ ngµy cµng
s©u s¾c vÒ c¬ së tÇng vµ kiÕn chóc thîngng héi.
Trong qu¸ tr×nh pt triÓn n kinh tÕ nhu thµnh phÇn theo
®Þnh híng héi ë níc ta, cÇn n dông qu¸n triÖt quan biÖn
chøng gi÷a së tÇng kiÕn tróc thîng tÇng. C¬ së tÇng lµ kÕt
cÊu kinh tÕ ®a thµnh phÇn trong ®ã thµnh phÇn kinh tÕ quèc
doanh, tËp t nhiÒu thµnh kinh tÕ kh¸c nhau. TÝnh chÊt ®an
xen - qu¸ ®ét cÊu cña së kinh võa lµm chon kinh tÕ s«i
®éng, phong phó, võa mang nh phøc t¹p trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
®Þnh híng x· héi. §©y lµ métt cÊu kinh tÕ n¨ng ®éng, phong phó ®-
îc phn chiÕu trªn nÒn kiÕn tróc thîng tÇng vµ ®Æt ra ®ßii kh¸ch
quan lµ nÒn kiÕn tróc thîng ng còng phi ®æi míi ®Ó ®¸p øng ®ßi
i cña c¬ së kinh . Nh vËy kiÕn tróc thîng ng i cã søc m¹nh
®¸p øng ®ßi cña c¬ tÇng.
§· cã rÊt nhu v¨n kiÖn trÝnh trÞ luËn v¨n khoa häc ®Ò cËp
s©u s¾c c«ng cc ®æi i nµy. y, i t c¸ch lµ t sinh viªn
cßn trªn ging ®êng, em chØ mong bµi viÕt y tu mét sè vÊn
®Ò cã tÝnh chÊt ki qu¸t vÒ c«ng cuéc ®æi míiy ë ViÖt Nam.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña ty gi¸o . Ngêi ®·
tËn t×nh gióp em hoµn thµnh bµi tu luËny.
Do ti gian su tÇm tµi liÖu kh«ng nhu vµ tr×nh ®é nhËn thøc
a em cßn h¹n c nªn i viÕt cña em kh«ng tr¸nh ki nng sai
sãt vµ bÊt cËp, em rÊt mong nhËn ®îc sù nhËnt cña thÇy, ®ãng
p cña c¸c b¹n ®Ó i tiÓu luËn cña em ®îc hoµn thnn.
Em xin cn thµnh cm ¬n.
Liên hệ quảng cáo

i dung
A. giíi thiÖu ®Ò tµi
TriÕt häc lµt trong nh÷ngnh th¸i ý thøc héi, xÐt cho cïng
®Òu bÞ c¸c quan cña kinh tÕ qui ®Þnh. Dï ë héi nµo, triÕt häc
bao giê còng bao gåm hai yÕu tè:u nhËn thøc ®· lµ hiÓu bt
thÕ giíi sung quanh trong ®ã con ngêi lµ yÕu nhËn ®Þnh lµ
®¸nh gi¸ vÒ mÆt ®¹o.
§Ó phï p i tr×nh ®é pt trn thÊp ë c¸c giai ®o¹n ®Çu tiªn
a lÞch sö li ngêi, triÕt häc ra ®êi i tÝnh ch mét khoa häc
tæng hîp c tri tc a con ngêi hiÖn thùc xung quanh vµ n
th©n m×nh. Sau ®ã, do ph¸t triÓn cña héi triÕt häc ®· t¸ch ra
ki thµnh khoa häc ®éc lËp, triÕt häc i tÝnh c¸ch lµ khoa häc, nªn
cã ®èi tîng nhiÖm vô nhËn thøc rng cña m×nh, lµ thèng
nh÷ng quan niÖm, quan ®m cã nh chÊt chÝnh t thÕ giíi,
c¸c qu¸ tr×nh vËt chÊt, tinh tn i quan gi÷a chóng,
nhËn tc c¶i biªn thÕ giíi. Do y, triÕt häc nghn cøu n
®Ò: t duy, héi tù nhn.Trong ®ã vÊn ®Ò x· héi lµ vÊn ®Ò mang
tÝnh nh ti kinh tÕ, phn ¸nh ®éng lùc ph¸t triÓn i th«ng
qua lùc lîng s¶n xuÊt. §Ó cã chÕ,ch thøc trongph¸t triÓn x· héi
th× cÇn phi cãng vµ kiÕn tróc thîng tÇng. Do vËy c¬ së
ng vµ kiÕn tróc thîng tÇng mét n ®Ò ®Æc biÖt phi quan t©m
tíi.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta Trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội ở nước ta, cần vận dụng và quán triệt quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Cơ sở hạ tầng là kết cấu kinh tế đa thành phần trong đó có thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể và nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Tính chất đan xen - quá độ về kết cấu của cơ sở kinh tế vừa làm cho nền kinh tế sôi động, phong phú, vừa mang tính phức tạp trong quá trình thực hiện định hướng xã hội. Đây là một kết cấu kinh tế năng động, phong phú được phản chiếu trên nền kiến trúc thượng tầng và đặt ra đòi hỏi khách quan là nền kiến trúc thượng tầng cũng phải đổi mới để đáp ứng đòi hỏi của cơ sở kinh tế. Như vậy kiến trúc thượng tầng mới có sức mạnh đáp ứng đòi hỏi của cơ sở hạ tầng. Đã có rất nhiều văn kiện trính trị và luận văn khoa học đề cập sâu sắc về công cuộc đổi mới này. Vì vậy, với tư cách là một sinh viên còn trên giảng đường, em chỉ mong bài viết này có thể nêu một số vấn đề có tính chất khái quát về công cuộc đổi mới này và thấy được sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 18862     Tải về: 70     Lượt mua: 47    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus