Tài liệu

"Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty xăng dầu khu vực III"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3732     Tải về: 26     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 90
Tài liệu "Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty xăng dầu khu vực III" - tài liệu, sách iDoc.VnNhiệm vụ hàng đầu của các doanh nghiệp nói chung và Công ty xăng dầu khu vực III nói riêng là phải đẩy mạnh bán hàng
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
më ®Çu
T
õ sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, nÒn kinh tÕ níc ta ®· vµ ®ang
chuyÓn dÇn tõ kinh tÕ tËp trung, bao cÊp sang kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh
phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, theo ®Þnh
híng XHCN. C«ng cuéc ®æi míi do §¶ng Céng s¶n ViÖt nam khëi xíng vµ l·nh
®¹o ®· t¹o c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhiÒu ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn, gãp phÇn
t¹o nªn nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c cña nÒn kinh tÕ níc nhµ; Song còng ph¸t sinh nh÷ng
vÊn ®Ò phøc t¹p, ®Æt ra cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cho c¸c ngµnh c¸c cÊp nh÷ng yªu
cÇu vµ th¸ch thøc míi, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ m¹nh mÏ ®Ó
thÝch nghi vµ ®¸p øng víi m«i trêng míi, ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, bÒn
v÷ng vµ ®óng ®Þnh híng.
X¨ng dÇu lµ mét mÆt hµng thiÕt yÕu cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n,
kinh doanh x¨ng dÇu ®îc coi lµ mét ngµnh kinh tÕ träng yÕu, cã ý nghÜa chiÕn lîc
trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. ë níc ta, kinh doanh x¨ng dÇu lµ lÜnh vùc kinh
doanh kh«ng chØ cã ý nghÜa ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao mµ cßn thùc sù thóc ®Èy s¶n
xuÊt, gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ c¶, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, t¨ng tÝch luü cho ng©n s¸ch nhµ
níc, híng dÉn vµ thay ®æi c¬ cÊu tiªu dïng theo híng v¨n minh, Ých lîi h¬n, gãp
phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Kinh doanh x¨ng dÇu
theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc lµ mét vÊn ®Ò cßn ®ang míi mÎ ë
níc ta. Thùc tÕ nh÷ng n¨m qua, kinh doanh x¨ng dÇu ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶
nhÊt ®Þnh. Song khã kh¨n, tån t¹i kh«ng ph¶i lµ Ýt : Sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh
doanh x¨ng dÇu tiÕn hµnh cha m¹nh mÏ so víi mét sè lÜnh vùc kh¸c; M«i trêng
kinh doanh x¨ng dÇu ngµy cµng biÕn ®éng vµ thay ®æi; Sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa,
hiÖn ®¹i hãa nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang t¨ng nhanh nhu cÇu x¨ng dÇu. NhiÒu vÊn ®Ò vÒ
kinh doanh x¨ng dÇu trong t×nh h×nh míi ®ang ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu míi hÕt søc bøc
xóc nÕu kh«ng ®æi míi tÝch cùc sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc t×nh h×nh ®ã.
C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc III lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Tæng c«ng ty
x¨ng dÇu ViÖt Nam, lµ ®¹i diÖn cña PETROLIMEX t¹i H¶i Phßng, cã nhiÖm vô tæ
chøc kinh doanh cung cÊp x¨ng dÇu cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, quèc phßng vµ tiªu dïng
x· héi trªn ®Þa bµn H¶i phßng vµ khu vùc l©n cËn.
NhiÖm vô hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc III
nãi riªng lµ ph¶i ®Èy m¹nh b¸n hµng víi môc ®Ých cuèi cïng lµ ®em l¹i lîi nhuËn cao.
Do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nh»m b¶o
toµn vèn vµ ph¸t triÓn kinh doanh thùc sù lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa lín lao c¶ vÒ lý
luËn vµ thùc tiÔn.
1
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
x¨ng dÇu khu vùc III, t«i ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi sau:
"KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty x¨ng dÇu
khu vùc III"
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò tµi ®îc chia lµm ba phÇn :
- PhÇn 1
: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp
- PhÇn 2
: T×nh h×nh h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hµng
ho¸ t¹i C«ng ty X¨ng dÇu khu vùc III.
- PhÇn 3
: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸
vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty X¨ng dÇu khu vùc III.
Do thêi gian cã h¹n, tµi liÖu nghiªn cøu kh«ng nhiÒu ch¾c ch¾n ®Ò tµi kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i mong nhËn ®îc nh÷ng nhËn xÐt vµ ý kiÕn ®ãng gãp
®Ó ®Ò tµi cã gi¸ trÞ thùc tiÔn cao h¬n .
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì, híng dÉn cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ
§«ng vµ c¸c thÇy c« gi¸o, sù t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña l·nh ®¹o c«ng ty X¨ng dÇu
khu vùc III, c¸c nh©n viªn phßng KÕ to¸n, phßng kinh doanh... ®Ó t«i hoµn thµnh ®Ò
tµi nµy.
Sinh viªn thùc hiÖn
Lª thÞ thu hµ
2
Liên hệ quảng cáo

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu
thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c
doanh nghiÖp .
---------------
Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo ®Òu nh»m vµo môc
tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn ph¶n ¸nh kÕt qu¶ vµ tr×nh ®é kinh doanh cña
doanh nghiÖp, ®ång thêi lµ ph¬ng tiÖn ®Ó duy tr× vµ t¸i s¶n xuÊt më réng, lµ ph¬ng
tiÖn ®Ó øng dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt hiÖn ®¹i. Lµm thÕ nµo ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i
vµ liªn tôc ph¸t triÓn lµ phô thuéc vµo tr×nh ®é qu¶n lý vµ xö lý th«ng tin kinh tÕ cña
chñ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiªu thô
nãi riªng. Ho¹t ®éng tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng lµ tÊm g¬ng ph¶n chiÕu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lç hay l·i, lµ thíc ®o
®Ó ®¸nh gi¸ sù cè g¾ng vµ chÊt lîng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mçi
doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng ph¶i x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ ho¹t ®éng tiªu thô hµng
ho¸ trong toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó trªn c¬ së ®ã v¹ch ra
nh÷ng híng ®i ®óng ®¾n, cã c¬ së khoa häc b¶o ®¶m cho sù thµnh c«ng cña doanh
nghiÖp.
I- Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ tiªu thô
1. Kh¸i niÖm tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô:
a-Tiªu thô
Tiªu thô hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ trao ®æi cña
hµng ho¸ th«ng qua qu¸ tr×nh trao ®æi. Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc chuyÓn hµng
ho¸ vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh tõ h×nh th¸i hµng ho¸ sang h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ
h×nh th¸i kÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp. Th«ng qua qu¸ tr×nh tiªu thô nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vÒ mét gi¸ trÞ sö
dông nhÊt ®Þnh ®îc tho¶ m·n vµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn.
XÐt tõ gãc ®é kinh tÕ , tiªu thô hµng ho¸ lµ viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u vÒ hµng
ho¸ ®Ó nhËn vÒ mét lîng gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. Theo ®ã qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ cã
thÓ chia lµm hai giai ®o¹n:
- Giai ®o¹n I: §¬n vÞ b¸n c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt ®Ó xuÊt giao
s¶n phÈm hµng ho¸ cho ®¬n vÞ mua. Giai ®o¹n nµy ph¶n ¸nh mét mÆt qu¸ tr×nh vËn
®éng cña hµng ho¸. Tuy nhiªn, nã cha ph¶n ¸nh ®îc kÕt qu¶ cña viÖc tiªu thô hµng
ho¸, cha cã c¬ së ®Ó b¶o ®¶m qu¸ tr×nh tiªu thô ®îc hoµn tÊt , bëi hµng ho¸ göi ®i
®ã cha ®îc kh¼ng ®Þnh lµ sÏ thu ®îc tiÒn.
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

"Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty xăng dầu khu vực III"
Nhiệm vụ hàng đầu của các doanh nghiệp nói chung và Công ty xăng dầu khu vực III nói riêng là phải đẩy mạnh bán hàng với mục đích cuối cùng là đem lại lợi nhuận cao. Do đó công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh nhằm bảo toàn vốn và phát triển kinh doanh thực sự là một vấn đề có ý nghĩa lớn lao cả về lý luận và thực tiễn. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty xăng dầu khu vực III, tôi đi sâu nghiên cứu đề tài sau:    
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3732     Tải về: 26     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan